RO | RU | EN

Decizie nr. 8

                                                                      DECIZIE

           

          nr. ______________                                                             din _______________2014

 

Cu privire la implementarea la nivel

a unui sistem informaţional integrat în sănătate

 

   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI  din 28.12.2006,art.43;

            În temeiul art.2,art.6 din Legea ocrotirii sănătă ț ii nr.411 din 28.03.1995;

             Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1471 din 24.12.2007 Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008 – 2017;

În scopul îmbunătă ț irii managementului, îmbunătă ț irii calită ț ii serviciilor de sănătate, îmbunătă ț irii rela ț iilor de colaborare între subdiviziunile sistemului de sănătate raional ș i republican;

                                                               Consiliul raional Ungheni

                                                                   D E C I D E :

 

1 Se aprobă implementarea  sistemului informa ț ional integrat în sănătate în institu ț iile medico-sanitare publice din raionul Ungheni în parteneriat cu Centrul pentru Politici ș i Analize în Sănătate.

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Iurie Toma, pre ș edintele raionului.

 

                               Preşedintele şedinţei                                     Dionis COJOCARU

 

          Contrasemnează:

          Secretarul Consiliului raional                                                    Rodica  LI Ț CAN

 

 
 

Meteo

Кишинев, сейчас + 6,1°
Сегодня 7…9
Завтра 8…11
Послезавтра 6…9

Curs valutar

USD 1 15.6447
EUR 1 19.2657
RUB 1 0.2548
RON 1 4.3103

Galerie foto

Galerie video

www.president.md
www.parlament.md
www.gov.md
www.undp.md