Anunț  

              IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcției     vacante   de  șef secție  obstetric ă, medic pediatru în Serviciul AMSA

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu,

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului : 30.11.2016.

Concursul va avea loc pe data   01.12.2016.

 

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md

 

FIŞA    POSTULUI

șef secție

           

Capitolul I

Dispoziții generale

 

Autoritatea :   IMSP   Spitalul  Raional  Ungheni

Adresa: or.Ungheni, str.Națională,37

Compartimentul:   secția ___–

Denumirea  postului:  șef secție

Nivelul de salarizare : conform legislației în vigoare

 

Capitolul II

Descrierea  funcției

 

Scopul general al postului : este responsabil de  pregătirea specială, disciplina şi starea moral psihologică a personalului subordonat, menţinerea ordinii interioare în cadrul secţiei, de integritatea şi starea utilajului, mobilei şi altor bunuri materiale ale secţiei, de conducerea gospodăriei secţiei

Sarcini de bază:

-organizează activitatea personalului medical din subordine şi poartă responsabilitate totală de calitatea şi cultura deservirii  pacienţilor din secţie;

-organizează şi asigură  volumul necesar de investigaţii  în timpul stabilit;

–  participă activ la promovarea Politicilor, Programelor de dezvoltare a instituţiei;

-asigură păstrarea patrimoniului subdiviziunii subordonate;

-asigură respectarea disciplinei de muncă şi executive a personalului din subordine în conformitate cu Actele normative în vigoare, Statutul şi Regulementul instituţiei, Contractul Colectiv de muncă, Ordinele interne, Regulamentul de activitate a secţiei.

Atribuții de serviciu:

 

1.       asigură pregătirea permanentă a secţiei pentru acordarea ajutorului necesar;

2.       asigură o bună armonie în relaţiile sale cu colegii şi subalternii sai pentru o atmosferă sănătoasă în colectivul subordonat, în scopul creării condiţiilor optimale de activitate;

3.       planifică lucrul secţiei, conform planului activităţilor de bază ale IMSP, misiunilor secţiei şi indicaţiilor şefilor superiori;

4.       asigură controlul permanent asupra calităţii activităţii medicilor, asistentelor medicale şi personalului medical inferior subordonat;

5.       repartizează obligaţiile între personalul secţiei şi  controlează  îndeplinirea lor corectă;

6.       organizează   investigarea completă şi la timp a bolnavilor, îngrijirea necesară după ei;

7.       întreprinde măsuri pentru perfecţionarea permanentă a procesului curativo-diagnostic în secţie;

8.       urmărește completarea corectă şi deplină a fişelor medicale; controlează şi vizează documentaţia, completarea corectă şi deplină a ei, conform cerințelor CNAM,    micşorarea termenilor de examinare a pacienţilor, respectarea strictă a standartelor medicale, a succesivităţii între policlinică-staţionar-instituţie medicală primară;

9.      este în permanenţă la dispoziţia personalului  în vederea

rezolvării problemelor urgente apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul

în care este indisponibil, desemnează o persoană care are autoritatea şi

abilitatea să rezolve problemele din cadrul  secției de internare;

10.    este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al

gărzilor, mai ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul

mers al activităţii din cadrul unităţii;

12.   este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale

aparţinătorilor ;

13.      aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine;

14.      colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare,

în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;

15.   asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în

asistenţa medicală de urgenţă ;

16.  în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime

va coordona personal împreună cu alte servicii de specialitate

operaţiunile de salvare şi de tratament chiar şi în afara orelor de program ;

17.  informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi

reprezintă interesele personalului  secției de internare  în relaţie cu conducerea

spitalului ;

18.   asigură păstrarea corectă, evidenţa şi folosirea raţională şi efectivă a preparatelor medicale, aparatajului şi utilajului medical, acordînd o atenţie deosebită preparatelor din gr.”A”,  semnează bonurile de comandă pentru farmacie;

19.   asigură ridicarea permanentă a calificării medicilor, personalului medical cu studii medii şi inferior al secţiei;

20.  își  perfecționeaze calitățile și cunoștințele  manageriale  prin participarea la    cursuri de instruire în managementul serviciilor medicale;

21.  informează administraţia despre toate accidentele ce au avut loc în secţie;

Responsabilități:

1.     să prezinte în termenii stabiliţi dările de seamă despre activitatea secţiei;

2.   să menţină ordinea interioară în secţie, disciplina de muncă, să controleze pregătirea şi    executarea serviciului  de către personalul secţiei;

3. să supravegheze întreţinerea şi exploatarea corectă a tuturor încăperilor secţiei, menţinerea lor în curăţenie, precum şi realizarea măsurilor de protecţie contra incendiilor

4 . conduce gospodăria secţiei.

   Are dreptul:

 1. să participe la selectarea cadrelor, predestinate secţiei;
 2. să controleze plenicitatea investigării bolnavilor, pregătiţi pentru spitalizare;
 3. să primească de la medicul şef informaţia necesară pentru conducerea secţiei;
 4. să dea dispoziţii efectivului subordonat în limitele calificării şi competenţei lor şi să controleze îndeplinirea lor;
 5. să ceară lămuriri de la personalul subordonat în cazul încălcării disciplinei de muncă,deontologiei, regimului sanitar-epidimiologic, neîndeplinirii dispoziţiei date de el;
 6. să controleze îndeplinirea indicaţiilor medicilor de către personalul medical mediu şi inferior;
 7. să primească  decizii în limita competenţei sale;
 8. să prezinte propuneri de stimulare a efectivului subordonat;
 9. să înainteze spre discuţie propuneri de perfecţionare şi îmbunătăţire a activităţii secţiei;
 10. să participe la şedinţa consiliilor, în cazul, cînd se discută chestiuni legate de activitatea secţiei;
 11. în caz de necesitate să invite, în conformitate cu legislaţia muncii, colaboratorii secţiei în timpul liber al acestora, de noapte, în zile de odihnă  şi sărbătoare pentru asigurarea procesului curativ-diagnostic;
 12. să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, societăţi şi alte activităţi cu tematică  relevantă pentru domeniul de activitate, inclusiv  și    peste  hotarele republicii;
 13. să colaboreze cu colegii din ramură, inclusiv şi din alte  instituţii medicale în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale şi schimbului de experienţă în domeniu;
 14. să beneficieze de drepturile prevăzute de legislaţia RM.
 15. este responsabil de confidențialitatea informației.

Relaţii de colaborare:

Colaborare internă :

-colaborează în procesul exercităroii sarcinilor şi obligaţiilor de serviciu cu administraţia, vice-directorul pe probleme curative, şefii secţiilor altor subdiviziuni, cu colaboratorii subdiviziunii, cu specialiştii secţiei consultativ-diagnostice, cu  Centrul Medicilor de Familie, Centrul Raional de Medicină Preventivă cu specialiştii structurilor subordonate IMSP SR Ungheni.

Colaborare exernă:

– cu  Centrul Medicilor de Familie, Centrul Raional de Medicină Preventivă , Asistența Medicală de Urgență, cu instituţiile medico-sanitare publice la nivel republican.

Mijloace de lucru, echipament utilizat:

-culegeri de documente, îndrumări metodice;

-literatură de specialitate, Protocoale clinice;

-calculator, telefon;

-presă, reviste, dicţionare.

 

În funcţie de  şef secţie poate fi numit un medic specialist calificat în conformitate cu Regulamentul şi Statutul IMSP SR Ungheni. Şeful secţiei este numit  de către medicul şef prin ordin, în bază de concurs.

Cui îi raportează titularul  postului:   directorului instituţiei, vicedirectorului medical

Cine îi raportează titularului funcţiei: medicii din  secţie, asistenta superioară .

Pe cine îl substitue : medic

Cine îl substituie: după caz alt medic  din secție

Mijloace de lucru, echipament utilizat: calculator , halat alb(costum), bonetă, ciupici, utilaj medical

Capitolul III

Cerinţele postului faţă de persoană

 

Studii : superioare în medicină

Cunoştinţe: medicale, psihologice, organizatorice, de planificare, lucrul cu informaţia, de comunicare eficientă(verbal şi în  scris), aplanarea situaţiilor de conflict, negociere, lucrul în echipă

Atitudini/comportament: amabilitate, bunăvoinţă, sîrguinţă,  respect faţă de pacienţi şi colaboratori, receptivitate la idei noi, obiectivitate, confidenţialitate, mobilitate, toleranţă, respect, colegialitate , tendință spre dezvoltare profesională continuă, etc.

 

             

                                                      

                                                   FIŞA    POSTULUI

 MEDIC PEDIATRU   CONSULTANT

 

 

Capitolul I

Dispoziții  generale

 

Autoritatea publică :   IMSP   Spitalul  Raional  Ungheni

Adresa: or.Ungheni, str.Romană,27

Compartimentul:  Serviciul AMSA

Denumirea  funcției:  medic  pediatru

Nivelul de salarizare: conform legislației în vigoare

 

Capitolul II

Descrierea funcției

 

Scopul general al postului : asigurarea serviciilor optime de profilaxie, diagnosticare și tratament  pentru  copii    în condiții de ambulator

Atribuții de serviciu

 1. acordarea asistenței  medicală consultative   pediatrice      după programul întărit de administrație;
 2. prescrierea tratamentelor, întocmirea rețetelor și identificarea necesității de spitalizare urgentă sau planificată;
 3. în caz de îndreptare la spitalizare asigură volumul necesar de investigații și  perfectare a documentației necesare;
 4. organizarea investigării oportune și tratamentul bolnavilor la nivel științific-pracrtic, selectând un plan de investigație și tratament mai optimal și efectiv;
 5.  monitorizarea  permanentă a pacienților: supravegherea în dinamică , controlul  vizînd îndeplinirea la timp  de către bolnavi a tuturor procedurilor de diagnostic și tratament în timpul aflării sub supraveghere medicală  a   cabinetului dat;
 6. informarea pacienților despre modul de utilizare al medicamentelor și despre potențialele  efecte adverse;
 7. trimitirea la timp a bolnavilor  la CEMV, în forurile superioare, la specialiștii principali;
 8. completarea și actualizarea permanentă a fișei de  consultație  a pacientului;
 9. acordarea asistenței metodice  și consultative medicilor de altă specialitate și în primul rînd medicilor de familie (conform programului unic);
 10. perfectarea corectă a documentației de evidență medicală în corespundere cu formele aprobate de MS RM;
 11. efectuează expertiza pierderii capacității de muncă conform regulamentului în vigoare, respectă modalitatea eliberării și prelungirii certificatului de concediu medical;
 12. consultarea bolnavilor trimiși de alți medici specialiști, inclusiv la domiciliu;
 13. organizează lucrul de propagare a modului sănătos de viață pentru bolnavi sub formă de discuții, discursuri, prelegeri și alte acțiuni specifice;
 14. efectuarea deplasărilor în instituțiile medicale primare rurale;
 15. prezintă darea de seamă privind activitatea de bază în termenii stabiliți de instituție;
 16. duce  evidența  serviciilor medicale acordate prin sistemul asigurărilor medicale obligatorii, cît și  cu plata conform cerințelor;
 17. își perfecționează sistematic cunoștințele profesionale prin participare la specializări, perfecționări, atestări, la conferințe clinice, seminare, societăți în domeniul specialității, conform cerințelor în vigoare, întru îmbunătățirea calității asistenței medicale;
 18. însușirea și aplicarea în practică a mijloacelor și metodelor actuale de profilaxie, diagnostic și tratamenta bolnavilor cu afecțiuni endocrine;
 19.  acordarea primului ajutor medical în cazuri de urgență.

Responsabilități:

 1. în activitatea sa  se conduce de ordinele și dispozițiile, instrucțiunile MS al RM
 2. respectă Contractul Colectiv și individual de muncă, Regulamentul intern al IMSP SR Ungheni, regulile securității și sănătății în muncă, regulile de securitate antiincendiară, ordinele și dispozițiile administrației;
 3. răspunde pentru corectitudinea diagnosticului și pentru calitatea tratamentului prescris;
 4. este responsabil pentru calitatea serviciilor medicale oferite pacienților;
 5. poartă răspundere pentru integritatea tuturor valorilor materiale încredințate și pentru orice prejudiciu ocazionat instituției, atît în rezultattul acțiunilor premeditate cît și în rezultatul nepăsării sau îndeplinrii necorespunzătoare a funcțiilor sale
 6. este obligat să aibă o ținută îngrijită, comportament și limbaj civilizat față de pacienți;
 7. să manifeste solicitudine și amabilitate față de pacienți;
 8. să respecte intimitatea pacienților;
 9. serviciile medicale vor fi acordate în mod nediscriminatoriu;
 10. respectă confidențialitatea informației;
 11. se informează continuă privind cele mai noi și eficiente metode  de diagnostic și tratament în domeniu;
 12. reactualizează permanent cunoștințele profesionale prin studiu individual și educație medicală continuă

Medicul are dreptul:

 1. să modifice indicațiile proprii prescrise anterior sau alte acțiuni curativ- diagnostice, reieșind din shimbările intervenite în starea bolnavului și măsura posibilităților diagnostice și curative;
 2. să controleze corectitudinea și oportunitatea executării indicațiilor medicale de către asistenta medicală și infirmiera;
 3. să perfecționeze metodele de lucru și ridicarea permanentă a nivelului de calificare personal;
 4. să propună metode noi organizatorice de ameleorare a condițiilor de muncă
 5. la  informare deplină și veridică despre condițiile de muncă și cerinețele față de securitate și igiena muncii la locul de muncă;
 6. la odihnă asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin acordarea zilelor de repaus și de sărbătoare nelucrătoare, precum și a concediilor anuale plătite;
  la achitarea la timp și integrală a salariului, în corespundere cu cantitatea și calitatea lucrului efectuat;
 7. la asigurarea  socială și medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislația în vigoare.

Cui îi raportează  titularul funcției:

Medicul  pediatru   se numește și se eliberează din funcție de către directorul instituției conform legislației în vigoare;

Se subordonează nemijlocit șefului de secție, vicedirectorului medical, directorului instituției

Cine îi raportează  titularului postului:

·         Asistenta majoră din secție

Pe cine îl substituie:

·         După caz,  medic  pediatru

Cine  îl substituie:

·         Alt medic specialist

Relații de colaborare:

Interne :  în procesul exercitării  sarcinilor  și atribuțiilor de serviciu colaborează   cu medicii din alte subdiviziuni

Externe: cu medicii CMF

Mijloace de lucru/echipamentul utilizat:

Birou, telefon intern, echipamentul necesar întru exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, culegeri de acte normative, literatura pe specialitate

Condiții de muncă:

Conform Regulamentului Intern al IMSP SR Ungheni

Capitolul III

Cerințele postului față de persoană

Studii: superioare, postuniversitare

Cunoștințe :cunoștințe de operare/programare a calculatorului

Abilități: organizare, comunicare eficientă, lucrul în echipă, aplanare a situațiilor de conflict

Atitudini : disciplină, obiectivitate, responsabilitate, loialitate, tendință  spre dezvoltare profesională continuă, comportament și ținută  cultivată

În lipsa oricărei modificări, această fișă de post este valabilă pentru toată durata raporturilor de muncă între angajator și angajat.