CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de de execuţie vacante – specialist principal în cadrul Aparatului preşedintelui raionului

 

Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– asigurarea conceperii şi redactării luărilor de cuvînt, prezentărilor, speech-urilor şi comunicatelor oficiale ale preşedintelui raionului, asigură evidenţa şi arhivarea  acestor documente;

– contribuirea la realizarea eficientă a acţiunilor prevăzute în planurile de lucru a consiliului raional;

– coordonarea, pregătirea materialelor cu privire la proiectele de acte normative de competenţa instituţiei;

– menţinerea contactului permanent cu reprezentanţii administraţiei publice locale de nivelul I, serviciile descentralizate, desconcentrate cu privire la programarea activităţii preşedintelui raionului;

– colaborarea cu alte instituţii din raion, republică, în vederea corelării activităţii desfăşurate de Consiliul raional Ungheni.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare corespunzătoare , să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

Bibliografia concursului:

1.      Constituţia Republicii Moldova

2.      Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală

3.      Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

4.      Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

5.      Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

6.      Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare corespunzătoare, 1 an de experienţă profesională în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

La concurs urmează a fi depuse următoarele documente :

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Data limită de depunere a documentelor – 07.10.2016. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

 

Preşedintele raionului Ungheni                                          Ludmila GUZUN