CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.

 

Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– gestionarea patrimoniului întreprinderii;

– încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate;

– aprobarea structurii şi schemei de personal a întreprinderii;

– încheierea tranzacţiilor şi întocmirea altor actelor juridice, eliberarea procurii, deschiderea conturilor în bancă;

– îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele întreprinderii municipale.

 

Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare funcţiei, activitate în domeniu nu mai puţin de 5 ani, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat.

 

La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

– scrisoarea de motivare;

– CV-ul;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Data limită de depunere a documentelor – 24.02.2017. Documentele se prezintă la Comisia de concurs pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 11, bir. 08, telefon de contact: (0236)2-61-40.

 

 

 

 

Preşedintele raionului Ungheni,                       Ludmila GUZUN