IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul or.Ungheni, str.Națională 37, anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor   de asistent medical  în secția  consultativă (temporar vacantă)  pe 0,75 unitate și asistent medical în secția internare.

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

 

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni.

Termenul limită de depunere a dosarului: 17.01.2017.

Concursul va avea loc  pe  24.01.2017.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www.sr-ungheni.ms.md

FIŞA    POSTULUI

asistenta medicală in sectia consultativa

 Capitolul I

Dispoziții generale

Autoritatea:   IMSP   Spitalul  Raional  Ungheni

Adresa: or.Ungheni, str.Națională,37

Compartimentul: serviciul AMSA

Denumirea  postului:  asistentă medicală a medicului specialist

Nivelul de salarizare: conform distribuirii mijloacelor fondului de salarizare

Capitolul II

Descrierea funcției

 Scopul general al postului:acordarea asistenței curativ-profilactice  pacienților ,    executarea prescripțiilor medicului  consultant

Atribuţiile generale

 1. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de „Regulamentul intern” al instituţiei, respectă cerințele protecției muncii și a tehnicii securității;
 2.  Menţine igiena şi aspectul estetic personal;
 3. Respectă codul de etică şi deontologie profesională, confidenţialitatea;
 4. Respectă reglementările, privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale;
 5. Va avea grijă de propria sănătate prin efectuarea  periodică a examenului medical;
 6. Organizează şi supraveghează respectarea regulamentului de ordine internă pentru asigurarea unui mediu  sănătos în cabinet;
 7. Anunţă asistenta şefă, şeful secţiei, medicul consultant  despre stări excepţionale şi situaţii de conflict.

 Responsabilități profesionale:

 1. Pregăteşte necesarul   pentru consultația pacienților și manoperele ce se impun;
 2. Solicită de la pacient actul de identitate și  polița de asigurare;
 3. Identifică și aduce medicului fișa de consultație a pacientului;
 4. Complectează fișa de consultație: datele de identificare, CNP, seria poliței;
 5. Complectează documentația medicală la indicația medicului și sub supravegherea acestuia:

– tichetelor statistice;

– fișa de dispanserizare;

– formulare pentru trimiterea pacienților, explorări de diagnostic, îndeptări la

consultații în cabinet de profil îngust;

– îndreptări la comisia CMC;

– îndreptări la analiza de laborator  și întroducerea în fișă a  rezultatelor  analizelor

 1.  Întocmește și depune datele statistice referitoare la activitatea cabinetului;
 2. Actualizează permanent registrele cabinetului;
 1. Informează pacientul despre programul medicului, modul de desfășurare a consultațiilor,  susține pacienții bolnavi,  crează o atmosferă plăcută pentru aceștia în timpul așteptării în fața cabinetului;
 2. Asigură primul ajutor de urgență în absența medicului, în limita competenței sale
 3. Participă la instruirea bolnavilor ce vizează pregătirea pentru explorările de laborator și cu ajutorul utilajului medical;
 4. Participă la acțiuni de educație sanitară a populației;
 5. Programează pacienții la primire;
 6. Supraveghează și susține ordinea între pacienții  aflați la primire;
 7. Nu permite nimănui accesul în cabinet în absența medicului;
 8. Promovează imaginea cabinetului;
 9. Își perfecționează în continue nivelul cunoștințelor profesionale.

Este obligată:

 1. să îndeplinească la timp , corect indicațiile medicului;
 2. să cunoască instrucțiunile  și ordinele în vigoare necesare pentru activitate;
 3. primirea, păstrarea  distribuirea, decontarea  corectă a remediilor medicamentoase;
 4. întocmirea corectă a documentației medicale, păstrarea ei;
 5. respectarea regulelor de securitate și protecția muncii de sine însuși, de personalul inferior și pacienți;
 6. să se prezinte la timp la locul de muncă, respectarea programului de lucru;
 7. nepărăsirea locului de muncă fără motive  neîntemeiate, iar pentru cazuri speciale aceasta este permis numai cu acordul șefului serviciului AMSA;
 8. nu folosește telefoanele de serviciu pentru scoprui personale;
 9. în timpul serviciului poartă o ținută vestimentară decentă și adecvată;
 10. adoptă o ținută receptivă față de probelemele create în cadrul unității și informează la timp conducerea de probelemele de ordin tehnic, organizatoric și funcțional, pentru rezolvarea lor și asigurarea continuității activității desfășurate;
 11. adoptă un limbaj politicos și reverențios cu pacienții;
 12. să-ți perfecționeze permanent cunoștințele participînd la schimb de experiență , trecînd specializări și perfecționări;
 13. să respecte  confidențialitatea informației

 Responsabilitatea legală:

 1. asistenta medicală trebuie să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare;
 2. asistenta medicală poartă răspundere penală pentru neglijenţa gravă faţă de pacient în activitatea sa  profesională;
 3. respectă codul de etică şi deontologie profesională
 4. respectă confidenţialitatea informaţiei în ce priveşte infecţia HIV (maladia SIDA)

Are dreptul:

 1. să înainteze propuneri privind organizarea eficientă a procesului de muncă;
 2. să înainteze propuneri privind menţionarea personalului pentru o bună activitate;
 3. să participe activ la conferinţe,foruri şi alte instruiri ce abordează probleme practico- teoretice şi organizatorice de asistenţă medicală şi îngrijiri.

  Documentația  postului:

 1. F 040/e  -fișa de înregistrare prealabilă de primire la medic;
 2. F 028/e –trimiterea la consultație și în cabinetele auziliare;
 3. F 1-03/r –registrul persoanelor care au beneficiat de asistență medicală specializată de ambulatoriu
 4. F 039/e –fișa de evidență a vizitelor;
 5. Registrul de evidență a bolnavilor supravegheați prin  dispanserizare a cabinetului specialistului;
 6. Acord informațional la intervenția medicală – Anexa №3

Cui îi raportează titularul  postului:  medicului consultant,  asistentei  majore

Pe cine îl substitue: asistenta medicală

Cine îl substituie: asistenta medicală

Mijloace de lucru, echipament utilizat: halat alb(costum), bonetă, ciupici, utilaj medical

Capitolul III

Cerinţele postului faţă de persoană:

Studii: Colegiul de medicină , specializare  în profil

Cunoştinţe: medicale, psihologice, organizatorice

Atitudini/comportament:Amabilitate, bunăvoinţă, sîrguinţă, confidenţialitate, mobilitate, toleranţă, respect, colegialitate etc.