IMSP SR Ungheni cu sediul or.Ungheni, str.Națională, 37, anunță concurs pentru    ocuparea   functiei vacante de  jurisconsult:

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii  în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de stdii;
 • copia carnetului  de muncă;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • curriculum vitae;
 •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni  pina la data de 07.04.2017

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www .sr-ungheni.ms.md

             

Fișa postului

Jurisconsult

 Capitolul I

Dispoziţii generale

 Autoritatea:   IMSP   Spitalul  Raional  Ungheni

Adresa: or.Ungheni, str.Națională,37

Compartimentul:  administrația

Denumirea  postului:  jurisconsult

Nivelul de salarizare: conform legislației în vigoare

 Capitolul II

Descrierea funcţiei

                                                          Scopul general al postului:

Asigurarea desfășurării activității instituției  în conformitate cu normele legale, reprezentarea şi apărarea intereselor instituţiei în toate organele administrative centrale şi locale, în raporturile cu persoanele fizice şi juridice  conform legislaţiei în vigoare.

 1. Obligaţiuni de funcţie

1.Reprezintă interesele Instituţiei la toate nivelurile  administraţiei publice locale şi centrale, în raporturile cu persoanele fizice şi juridice;  în  Agenția de Aciziții Publicice , Agenția de Medicamente, Compania Națională de Asigurări în mediicnă, Consiliul Raional

2.Perfectează actele necesare la momentul stabilirii relaţiilor contractuale dintre Instituţie şi operatorii economici;

3.Supraveghează  şi monitorizează cadrul legislativ necesar Instituţiei;

4.Asigură conexiunea dintre Instituţie şi salariaţi sau organul reprezentativ al acestora (Sindicat);

5.Este responsabil de achizițiile publice efectuate în cadrul spitalului,asigură  respectarea legislației în domeniul achizițiilor , urmărirea încheierii și derulării contractelor de achiziții publice;

6.În  corespundere cu sarcinile de bază juristul asigură:

 • supravegherea respectării actelor legislative de ordin intern şi cele venite de la organele ierarhic superioare sub coordonarea cărora se află Instituţia;
 • asigură asistenţa juridică Instituţiei în faţa oricăror organe jurisdicţionale;
 • urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii obligaţiile ce revin Instituţiei;
 • întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului constitutiv, asigurînd înregistrarea documentelor;
 • avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic a in stituției;
 • elaborează regulamente , hotărări, ordine și instrucțiuni referitoare la desfășurarea activității în cadrul instituției în conformitate cu legislația în vigoare;
 • rezolvă cereri cu caracter juridic ;
 • redactează proiecte de contracte și negociază clauzele legale contractuale;
 • verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare
 • participă la negocierea Contractului individual şi colectiv de muncă, la elaborarea Regulamentului intern;
 • urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii contractelor individuale de muncă;
 • actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și pune la dispoziție către persoanele interesate din instituție  noile informații pentru activitatea acestora;
 1. Drepturile:

Juristul are dreptul:

 • să reprezinte şi să apere interesele Instituţiei la toate nivelurile administraţiei publice locale şi centrale, în raporturile cu persoanele fizice şi juridice;
 • la odihnă asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucratoare, a concediilor anuale platite;
 • la condiţii de muncă ce corespund cerinţelor securităţii şi igienei muncii;
 • la alte drepturi prevăzute de legislaţia Republicii Moldova în domeniul civil, muncii, sănătăţii, etc.

III. Responsabilităţi:

Juristul este responsabil pentru:

 • respectarea Contractului colectiv şi individual de muncă, Regulamentul intern al spitalului ordinele şi dispoziţiile administraţiei, regulile securităţii şi sănătăţii în muncă, regulile de securitate antiincendiară,
 • răspunde de legalitatea tuturor documentelor elaborate şi semnate, de executarea obligaţiunilor sale de funcţie;
 • folosirea eficientă a timpului de muncă;
 • executarea la termen şi de bună calitate a sarcinelor trasate;
 • cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţie a muncii specifice locului de muncă;
 • are obligaţia de a păstra patrimoniul încredinţat de Instituţie în perioada de desfăşurare a activităţii;
 • păstrarea secretului de serviciu, stipulat în clauza de confidenţialitate.

Ponderea ierarhică

    Titularul funcţiei de jurist se află  sub conducerea directă a Directorului  IMSP SR Ungheni

Capitolul III

Cerinţele funcţiei

Studii: Superioare complete, Licenţă în drept.

Titularul  funcţiei trebuie să cunoască legislaţia în domeniul civil, muncii, administrativ, asigurări etc, operarea  calculatorului

 Abilităţi/comportament: organizare, disciplină, punctualitate, responsabilitate, obiectivitate, lucru în echipă.