CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de de execuţie vacante – specialist în cadrul Secţiei administraţie publică

 

Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– asigurarea executării legislaţiei privind organizarea şi îndeplinirea serviciului civil, protecţiei civile şi administraţiei publice;

– asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor Comisiei pentru situaţii excepţionale;

– coordonarea activităţii primarilor oraşelor, comunelor, satelor în problemele protecţiei civile, serviciului civil şi administraţiei publice;

– asigurarea organizării şi desfăşurării şedinţelor Comisiei pentru acordarea ajutorului material sinistraţilor în urma calamităţilor naturale.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare corespunzătoare , să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

Bibliografia concursului:

1.      Constituţia Republicii Moldova

2.      Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală

3.      Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

4.      Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

5.      Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale;

6.      Legea nr. 156 din 06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil de alternativă;

7.      Legea nr. 271 din 09.11.1994 cu privire la protecţia civilă.

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare corespunzătoare, 1 an de experienţă profesională în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

La concurs urmează a fi depuse următoarele documente :

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Data limită de depunere a documentelor – 11.11.2016. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

 

Preşedintele raionului Ungheni                                          Ludmila GUZUN