PREŞEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante

specialist superior în cadrul Serviciului arhivă, Aparatul președintelui raionului.

 

Atribuţiile de bază ale specialistului superior:

 

                             asigurarea integrității fizice a documentelor;

                             completarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova cu documente ce reflectă viața materială a populației raionului și care au valoare istorică, științifică, socială, economică, politică sau culturală;

                             respectarea drepturilor cetățenilor la informația arhivistică;

                             valorificarea documentelor;

                             asigurarea informativă a organelor administrației publice locale.

 

Bibliografia concursului:

1.               Constituţia Republicii Moldova;

2.               Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;

3.               Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

4.               Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 11.04.2008;

5.               Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

6.               Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

7.               Legea privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880-XII din 22.01.1992;

8.               Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat nr. 352 din 27.05.1992.

   Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare, minim 6 luni de experienţă profesională în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului.           

   La concurs urmează a fi depuse următoarele documente :

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

   Termenul de depunere a documentelor este de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)22694.

 

Preşedintele raionului Ungheni,              Iurie TOMA