Dacă doriți să lansați o afacere în agricultură, una dintre formele organizatorico-juridice pentru care ați putea să optați este Gospodăria Țărănească – GȚ.
Gospodăria țărănească (G.Ț.) este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor
agricole şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), având ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea
lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.
Legi și hotărâri care reglementează activitatea:
Legea privind gospodăriile țărănești (de fermier) – LEGE Nr. 1353 din 03-11-2000;
Hotărârea privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – HOTĂRÎRE Nr. 182 din 24-03-1999.
Avantajele Gospodăriei Țărănești
Costuri mici la înregistrare;
Nu există cerințe privind formarea unui capital de rezervă;
Procedură de înregistrare simplă;
Gospodăriile țărănești se pot asocia în grupuri de producători agricoli, cooperative.
Dezavantajele GȚ
Este obligatorie deținerea cu titlu de proprietate privată a terenurilor agricole;
Membrii gospodăriei țărănești poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligațiile acesteia cu întreg patrimoniul
lor, cu excepția bunurilor care, potrivit legislației, nu fac obiectul urmăririi (risc financiar mai mare);
Se impozitează toate sursele de venit (inclusiv granturile).
Cum se formează denumirea unei GȚ
Structura denumirii: ”Gospodărie țărănească” sau ”G.Ț.” + numele fondatorului (conducătorului) + sediul gospodăriei.
Denumirea este indicată în declarația de constituire a gospodăriei țărănești (de fermier).
Înregistrarea Gospodăriei Țărănești
Autoritatea competentă de înregistrare a GȚ este primăria din satul sau comuna în care se află terenul agricol pe care îl aveți.
În cazul în care dețineți terenuri amplasate în hotarele a două sau mai multe unități administrativ-teritoriale de nivelul I, aveți dreptul să alegeți primăria la care urmează să depuneți cererea de înregistrare a gospodăriei țărănești.
Actele necesare pentru înregistrarea unei Gospodării Țărănești
Declarația de constituire (modelul declarației îl găsești în Anexa nr. 2 la Regulamentul privind ținerea Registrului gospodăriilor țărănești (de fermier) sau pe acest link. Semnăturile fondatorului și ale membrilor gospodăriei din declarație se autentifică de către secretarul consiliului local sau de către un notar (la alegere);
Copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului al celorlalți membri ai gospodăriei asupra terenurilor care vor fi folosite în comun de către membrii gospodăriei (actele administrative emise de autoritățile publice în modul stabilit de legislație, contractele de vânzare – cumpărare, schimb, donație, certificatele de moștenitor, hotărârile instanței de judecată, titlurile de autentificare a drepturilor deținătorului de teren și alte documente privind apariția sau transmiterea drepturilor asupra terenurilor, eliberate conform legislației);
Copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul primăriei, dacă membrii gospodăriei au luat terenurile în arendă pentru a fi folosite în comun.
Termenul de înregistrare: O săptămână din ziua prezentării actelor necesare pentru înregistrarea gospodăriei țărănești (de fermier).
Actul care vi se eliberează: Certificatul de înregistrare servește drept temei pentru deschiderea conturilor bancare, confecționarea ștampilei gospodăriei (la dorință) și întreprinderea altor acțiuni juridice în numele gospodăriei.
Ce faci după ce ai înregistrat o gospodărie țărănească
După înregistrarea întreprinderii, este necesar să deschideți un cont bancar.
Ce plăți obligatorii, taxe și impozite vei avea de achitat dacă deschizi o Gospodărie Țărănească
Fondatorul gospodăriei țărănești (fără membrii familiei) poate fi asigurat (facultativ) doar prin încheierea cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a contractului individual de asigurare socială, dacă achită suma de 2 736 lei anual pentru asigurarea individuală, iar membrii acesteia 10 740 lei anual pentru asigurarea individuală.
Fondatorul gospodăriei țărănești achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în valoare de 4 056 lei.
Important! Dacă achiți asigurarea medicală până pe 31 martie, beneficiezi de o reducere de 50%.
Pentru gospodăriile țărănești (de fermier) impozitul pe venit se calculează în mărime de 7% din venitul impozabil.
Gospodăria țărănească care are un număr mediu anual de 3
salariați şi care nu este înregistrată ca plătitor de T.V.A., prezintă nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată cu privire la impozitul pe venit.
Gospodăria țărănească care pe parcursul perioadei fiscale (unui an) nu a avut angajați și nu a obținut venit impozabil este scutită de obligația de a prezenta darea de seamă fiscală.
Taxa pe Valoare Adăugată
FORMA TVA 12 – se achită și se prezintă până la data de 25 a lunii următoare perioadei de gestiune.
Cotele TVA: 20% – cota-standard; 8% – la pâine și produsele de panificație, la producția din zootehnie în formă naturală, masă vie, fitotehnie și horticultură în formă naturală, zahărul din sfeclă de zahăr produs;
Livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere la mărfurile și serviciile livrate conform art. 104 din Codul fiscal.
Bibliografie:
Primii pași în Afacere, Chișinău 2020.
HOTĂRÎRE Nr. 977 din 14.09.2001 privind înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri).
LEGE Nr. 1353 din 03-11-2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier).