Pe data de 09 iunie 2016 a avut loc ședința lărgită a Comisiei raionale pentru situații excepționale la care au participat membrii Grupului de lucru și Comitetului local de coordonare create în cadrul proiectului CRISMAS.

Scopul ședinței lărgite a fost de a prezenta rezultatele celor șase ședințe de informare desfășurate în perioada 24-27 mai 2016 privind  riscurile de dezastre identificate în localitățile raionului Ungheni și măsurile de prevenire și reducere a lor. Propunerile și măsurile înaintate în cadrul ședințelor de informare au fost consultate cu  reprezentanții serviciilor publice descentralizate, desconcentrate și primarii din raionul Ungheni, ulterior fiind analizate și sintetizate de experții proiectului. „Ne bucură faptul că fiecare din serviciile publice descentralizate și desconcentrate participante la ședințele de informare au identificat riscurile care afectează raionul Ungheni și cel mai important este că au venit cu propuneri concrete de măsuri și activități pentru a minimiza riscurile. Cele șase ședințe de informare și consultare au fost foarte utile, fiindcă au provocat reprezentanții serviciilor publice și primarii la discuții, în cadrul cărora au apărut foarte multe idei ce țin de prevenirea riscurilor, dar și propuneri de măsuri care trebuie întreprinse atunci cînd aceste riscuri apar. Este bine că actorii comunitari și factorii interesați din raionul Ungheni au accentuat ideea de colaborare, coordonare și conlucrare pentru atingerea unor rezultate bune în domeniul prevenirii și reducerii riscurilor. Propunerile au fost analizate de experții proiectului și vor fi consultate cu membrii Comisiei pentru situații excepționale, membrii Grupului de lucru, membrii Comitetului local de coordonare create în cadrul proiectului CRISMAS pentru a trece la etapa de elaborare a unui Plan de acțiuni de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre în raionul Ungheni, ” a declarat la începutul ședinței lărgite dna Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni. Un element distinct în implementarea proiectului CRISMAS reprezintă sinergia cu proiectul PNUD „Reducerea riscurilor climatice și dezastrelor”, managerul căruia Ecaterina Melnicenco în calitate de membru  al Comitetului local de coordonare a proiectului CRISMAS a facilitat considerabil colectarea datelor și informațiilor pentru raionul Ungheni la etapa de identificare și analiză a riscurilor.

 

Cele peste o sută de propuneri de măsuri și acțiuni de prevenire și reducere a peste treizeci de riscuri identificate în raionul Ungheni au fost grupate înpatru categorii generale de activități și măsuri.  Prima categorie include activități de informare, sensibilizare și conștientizare orientate pe campanii de educație în școli, campanii integrate dedicate populației adulte, rubrici informative în presă, spoturi și emisiuni TV, planuri de comunicare. A doua categorie de activități și măsuri va fi orientată pe activități de instruire și simulare prin crearea și dezvoltarea structurilor de voluntari salvatori, organizarea cursurilor de perfecționare a membrilor serviciilor specializate, training-uri, concursuri, aplicații practice și simulări. O atenție deosebită va fi acordată grupului de activități de cercetare, documentare și schimb de experiență orientat pe consolidarea capacităților managerilor responsabili de gestionarea dezastrelor și a experților pentru realizarea evaluării integrate a riscurilor și stabilirea/menținerea unui sistem eficient de avertizare timpurie. Schimburile și transferul de experiență va contribui la îmbunătățirea capacității instituționale, administrative și tehnice în vederea apropierii de Directivele Uniunii Europene. O altă categorie de măsuri la fel de importantă va include planurile locale per instituție sau localitate, planurile intersectoriale și planurile raionale care se vor regăsi în strategia raională de prevenire și reducere a riscurilor de  dezastre ce va descrie clar viziunea, misiunea și domeniile strategice de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre și va include și un  portofoliu de proiecte prioritare.

 

Urmează etapa de prioritizare a activităților și măsurilor înaintate de membrii Comisiei pentru situații excepționale și a celor două structuri create în cadrul proiectului CRISMAS. Activitățile prioritizate vor sta la baza elaborăii Planului de măsuri de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre în localitățile raionului Ungheni.

 

Cele șase ședințe de informare și ședința lărgită auavut loc în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud”/ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova.Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Drectoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă.

 

Mai multe informații :

Website:  www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:     community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com