ANUNȚ

În calitate de învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante: specialist principal Secţie Economie şi Reforme, desfăşurat pe data de 06.09.2019, este desemnat dl Bostan Iurie.

 

Anexa nr.2

la procesul-verbal nr.1 din 02.09.2019

 

 

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de specialist principal în cadrul Secției Economie și Reforme

data: 06.09.2019, ora 9.00

Nr. d/o Nume, prenume
1. Bostan Iurie
2. Bambuleac Dorin

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante  –  specialist principal, Secţia Economie şi Reforme

Atribuţiile de bază ale specialistului principal, Secţia Economie şi Reforme:

 • Elaborează şi prezintă programul de lucru pentru lucrările repartizate
  Înaintează şi participă la elaborarea Programelor de susţinere a ÎMM (strategii, planuri)
  ·    Întreţine baza de date privind indicatorii socio-economici ce ţin de domeniul businessului şi agenţii economici din raion
  ·    Elaborează rapoarte informaţii şi alte acte privind realizarea Programelor de susţinere a ÎMM (strategii, planuri)
  ·    Înaintează propuneri pentru planul de activitate a secţiei, precum şi raportarea despre realizarea acestora pe segmentul ÎMM-urilor
  ·    Înaintează propuneri de modificare şi completare a cadrului normativ privind ÎMM-uri
  ·    Înaintează propuneri şi participă la elaborarea şi implementarea proiectelor ce ţin de susţinerea dezvoltării IMM-urilor
  ·    Contribuie la atragerea şi utilizarea eficientă a mijloacelor financiare/asistenţei tehnice alocate întru susţinerea şi dezvoltarea sectorului ÎMM–urilor
  ·    Organizează  şi asigură participarea agenţilor economici la Concursul raional «Businessmanul Anului»
  ·    Asigură logistica evenimentelor desfăşurate în domeniul susţinerii dezvoltării sectorului ÎMM–urilor, organizarea expoziţiilor, instruirilor, întrunirilor, seminarelor, meselor rotunde, vizitelor de studiu
  ·    Participă la elaborarea materialelor informaţionale şi de promovare a sectorului privat
  ·    Acordă informaţii şi consultanţă referitor la aspectele juridice ale activităţii antreprenoriale, proiectele donatoare existente, produsele financiare destinate ÎMM, infrastructura de suport în afaceri, posibilităţile de dezvoltare a ÎMM, altă informaţie utilă pentru antreprenori.
  ·    Colaborează cu sectorul asociativ -privat, ONG-urile care sprijină mediul de afaceri, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
  ·      Sprijină şi participă la constituirea unor parteneriate public- private în vederea promovării unor proiecte de interes comun
  ·    Contribuie la stabilirea relaţiilor de cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, în domeniul dezvoltării infrastructurii şi mediului de afaceri
  ·    Contribuie la promovarea bunelor practici şi  stabilirea unui dialog permanent între reprezentanţii business – ului mic
  ·    Elaborează şi perfectează informaţiile pentru mass-media şi site-ul CR ce ţin de domeniul din activitate
  ·    Asigură secretariatul în Grupurile de lucru ce ţin de domeniul afacerilor
  ·    Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor ce ţin de domeniul de activitate
  ·    Asigură actualizarea informaţiei pe panourile informative ale Secţiei şi distribuirea lor prin baza de date electronică
  ·    Este responsabil de asigurarea transparenţei SER
  ·    Contribuie la realizarea Programului de modernizare a pieţelor agroalimentare din raion şi iniţiază şi alte activităţi ce ţin de domeniul comerţului şi prestări servicii
  ·    Promovează dezvoltarea regională şi cooperarea transfrontalieră
  ·    Elaborează şi perfectează scrisori, proiecte de decizii, procese verbale
  ·    Analizează metodele şi instrumentele de lucru şi propune perfecţionări / actualizări
  ·    Elaborează materiale de specialitate  pentru valorificarea experienţei
  ·    Asigură evidenţa timpului efectiv lucrat şi perfectează tabelul de evidenţă a orelor de lucru
  ·    Păstrează şi arhivează lucrări, întreţine mapele conform nomenclatorului stabilit.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului

public;

 1. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 2. Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 4. Legea 179 din 21.07.2016 cu privire la întreprinderire mici și mijlocii;
 5. Legea nr. 179 din 10.07.2008 privind parteneriatul public-privat

Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare în domeniul economiei, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă 1 an de experienţă profesională în domeniu, să aibă abilităţi de utilizare a computerului .

La concurs urmează a fi depuse următoarele documente :

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termenul de depunere a documentelor este 30.08.2019. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

 

Preşedintele raionului Ungheni                                  Alexandru CIUVAGA

 

 

 

Anexa nr. 5

la procesul-verbal nr. 2 din 05.08.2019

 

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de

conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”

 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Postolachi Veaceslav 8,28 Învingător al concursului

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.

 Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– gestionarea patrimoniului întreprinderii;

– încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate;

– aprobarea structurii şi schemei de personal a întreprinderii;

– încheierea tranzacţiilor şi întocmirea altor actelor juridice, eliberarea procurii, deschiderea conturilor în bancă;

– îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele întreprinderii municipale.

   Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare funcţiei, activitate în domeniu nu mai puţin de 5 ani, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat.

  La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

 – scrisoarea de motivare;

 – CV-ul;

 – copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

  Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  Documentele se prezintă la Comisia de concurs pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 11, bir. 08, telefon de contact: (0236)2-61-40.

Data limită de depunere a cererilor: 05.08.2019

Vicepreşedintele raionului Ungheni,                             Alexandru BRÎNZĂ

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.

  Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– gestionarea patrimoniului întreprinderii;

– încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate;

– aprobarea structurii şi schemei de personal a întreprinderii;

– încheierea tranzacţiilor şi întocmirea altor actelor juridice, eliberarea procurii, deschiderea conturilor în bancă;

– îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele întreprinderii municipale.

   Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare funcţiei, activitate în domeniu nu mai puţin de 5 ani, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat.

  Cererile se primesc în decurs de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

  La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

 – scrisoarea de motivare;

 – CV-ul;

 – copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

  Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  Documentele se prezintă la Comisia de concurs pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 11, bir. 08, telefon de contact: (0236)2-61-40.

Vicepreşedintele raionului Ungheni,                             Iulia PANCU

 

 

Anunț de recrutare

IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul în or. Ungheni, str.Nationala ,37 în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3 din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii anunță concurs pentru ocuparea functiilor temporar vacante de asistent medical in sectiile spitalicesti: pediatrie, reanimare, UPU, boli cronice .

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

• cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• curriculum vitae;
• referințe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni, responsabil sef sectie RU Stela Toloaca

Termenul limită de depunere a dosarului : 22.04.2019

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82.