IMSP Spitalul Raional Ungheni, cu sediul   or.Ungheni str.Nationala, 37,  anunta Concurs pentru ocuparea postului vacant de Vicedirector .

La funcţia de vicedirector al IMSP Spitalul Raional Ungheni poate fi numită persoana care are studii medicale superioare complete, aptă de muncă conform certificatului medical, fără antecedente penale, vechime de muncă în domeniu nu mai puţin de 5 ani.

La     înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

  1. cererea pentru participare la concurs  ;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor   de studii universitare si postuniversitare;
  4. copia carnetului  de muncă;
  5. cazierul judiciar ;
  6. adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. curriculum vitae;
  8. declaratia pe propria raspundere privind lipsa sanctiunilor disciplinare .

 

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane  a   IMSP SR Ungheni.

Termenul limita de depunere a dosarului: data de  04.11.2019 orele 17:00.

Concursul va avea loc  pe data de 08.11.2019,  orele  14:00 in incinta Administratiei IMSP SR Ungheni.

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82, www.srungheni.md

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice de

conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”

 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Postolachi Veaceslav 8,28 Învingător al concursului

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.

 Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– gestionarea patrimoniului întreprinderii;

– încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate;

– aprobarea structurii şi schemei de personal a întreprinderii;

– încheierea tranzacţiilor şi întocmirea altor actelor juridice, eliberarea procurii, deschiderea conturilor în bancă;

– îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele întreprinderii municipale.

   Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare funcţiei, activitate în domeniu nu mai puţin de 5 ani, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat.

  La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

 – scrisoarea de motivare;

 – CV-ul;

 – copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

  Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  Documentele se prezintă la Comisia de concurs pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 11, bir. 08, telefon de contact: (0236)2-61-40.

Data limită de depunere a cererilor: 05.08.2019

Vicepreşedintele raionului Ungheni,                             Alexandru BRÎNZĂ

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.

  Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– gestionarea patrimoniului întreprinderii;

– încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate;

– aprobarea structurii şi schemei de personal a întreprinderii;

– încheierea tranzacţiilor şi întocmirea altor actelor juridice, eliberarea procurii, deschiderea conturilor în bancă;

– îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele întreprinderii municipale.

   Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare funcţiei, activitate în domeniu nu mai puţin de 5 ani, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat.

  Cererile se primesc în decurs de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

  La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

 – scrisoarea de motivare;

 – CV-ul;

 – copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

  Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  Documentele se prezintă la Comisia de concurs pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 11, bir. 08, telefon de contact: (0236)2-61-40.

Vicepreşedintele raionului Ungheni,                             Iulia PANCU

 

 

Anunț de recrutare

IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul în or. Ungheni, str.Nationala ,37 în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3 din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii anunță concurs pentru ocuparea functiilor temporar vacante de asistent medical in sectiile spitalicesti: pediatrie, reanimare, UPU, boli cronice .

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

• cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• curriculum vitae;
• referințe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni, responsabil sef sectie RU Stela Toloaca

Termenul limită de depunere a dosarului : 22.04.2019

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82.