CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11,  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de conducător al Întreprinderii Municipale „Apă-Ungheni”.

  Atribuţiile de bază ale funcţiei:

– gestionarea patrimoniului întreprinderii;

– încheierea contractelor individuale de muncă cu lucrătorii întreprinderii şi conducătorii subdiviziunilor subordonate;

– aprobarea structurii şi schemei de personal a întreprinderii;

– încheierea tranzacţiilor şi întocmirea altor actelor juridice, eliberarea procurii, deschiderea conturilor în bancă;

– îndeplinirea altor sarcini conforme cu obiectivele întreprinderii municipale.

   Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare funcţiei, activitate în domeniu nu mai puţin de 5 ani, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat.

  Cererile se primesc în decurs de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

  La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

 – scrisoarea de motivare;

 – CV-ul;

 – copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

  Copiile documentelor prezentate se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

  Documentele se prezintă la Comisia de concurs pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 11, bir. 08, telefon de contact: (0236)2-61-40.

Vicepreşedintele raionului Ungheni,                             Iulia PANCU

 

 

Anunț de recrutare

IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul în or. Ungheni, str.Nationala ,37 în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3 din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii anunță concurs pentru ocuparea functiilor temporar vacante de asistent medical in sectiile spitalicesti: pediatrie, reanimare, UPU, boli cronice .

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

• cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• curriculum vitae;
• referințe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni, responsabil sef sectie RU Stela Toloaca

Termenul limită de depunere a dosarului : 22.04.2019

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82.