PREŞEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante de specialist în cadrul Aparatului președintelui raionului.

 

Atribuţiile de bază ale specialistului:

– suportul preşedintelui raionului în realizarea cu succes a sarcinilor de interes naţional şi internaţional;

– conlucrarea cu mass-media, oferirea informaţiilor solicitate în limita competenţelor sale;

– aigurarea accesului liber la informaţie;

– organizarea protocolului şi ceremonialului în cadrul întîlirilor, evenimentelor oficiale;

– menţinerea legaturilor cu organizațiile partenere din ţară şi peste hotarele ei.

– traducerea în limbile engleză şi rusă a corespondenţei, a actelor oficiale;

– interpretarea consecutivă,  simultană în limbile engleză şi rusă în cadrul activităţilor la care participă preşedintele raionului sau a celor organizate în cadrul Consiliul raional Ungheni.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
 3. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 4. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 11.04.2008;
 5. Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;

 

Condițiile de bază pentru a candida la funcția publică: deţine cetăţenia Republicii Moldova, posedă limba moldovenească, are capacitate deplină de exerciţiu, nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

Condițiile specifice pentru a candida la funcția publică: studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabile în relaţii internaţionale, administraţie publică, posedă limbile străine engleza și rusa (vorbit și scris), abilităţi de utilizare a computerului.

La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului în decurs de 15 de zile calendaristice de la data publicării prezentului aviz în presa locală, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

 

Preşedintele raionului Ungheni,                                        Ludmila GUZUN

 

 

 

 

 

ANUNȚ

Republica Moldova

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Direcţia finanţe Ungheni

3600, or. Ungheni, str. Naţională, 9, tel./fax: 373/236/2-31-49

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 „cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, comisia de concurs a Direcţiei Finanţe a Consiliului raional Ungheni, după prelungirea termenului concursului pe motiv că a depus dosarul doar un singur candidat,  a examinat şi a admis următorul dosar la suplinirea funcţiei publice vacante – specialist principal în probleme juridice și resurse umane:

 1. Vacariuc Olesea.

Concursul se va desfăşura în data de 10.12.2018, ora 1400, în sediul Direcţiei Finanţe, or. Ungheni, str. Naţională 9, et.3, bir.305.

 

Şef Direcţie Finanţe Ungheni                                   Struc Tatiana

 

 

 

ANUNȚ

Republica Moldova

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Direcţia finanţe Ungheni

3600, or. Ungheni, str. Naţională, 9, tel./fax: 373/236/2-31-49

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 „cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, comisia de concurs a Direcţiei Finanţe a Consiliului raional Ungheni, a examinat şi a admis următoroarele dosare la suplinirea funcţiei publice vacante – specialist elaborarea și administrarea bugetului:

 1. Sinogaci Tatiana
 2. Goian Mihai.

Concursul se va desfăşura în data de 12.12.2018, ora 1000, în sediul Direcţiei Finanţe, or. Ungheni, str. Naţională 9, et.3, bir.305.

 

Şef Direcţie Finanţe Ungheni                                   Struc Tatiana

 

 

 

ANUNȚ

Concursul pentru suplinirea funcției vacante de director la Școla de Arte din s. Sculeni, r-l Ungheni se va desfășura vineri,16 noiembrie 2018, ora 10.00 în incinta Secției Raionale Cultură și Turism, mun. Ungheni, str. Mihai Eminescu, 39.

 

 

ANUNȚ

 

Republica Moldova

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Direcţia finanţe Ungheni

3600, or. Ungheni, str. Naţională, 9, tel./fax: 373/236/2-27-08

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 „cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Direcţia Finanţe a Consiliului raional Ungheni anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante :

specialist, secția elaborare și administrare a bugetului ;

Persoanele interesate pot depune documentele  necesare, în decurs de 20 zile de la data publicării avizului, la adresa or. Ungheni str. Naţională 9, et.3, bir.303.

Informaţia privind condiţiile de participare, documentele necesare, modalitatea de depunere a documentelor, le puteţi obţine pe pagina web: crungheni.md şi la nr. de telefon (0236)23149.

 

 

Şef Direcţie Finanţe Ungheni                                   Struc Tatiana

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Moldova

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Direcţia finanţe Ungheni

3600, or. Ungheni, str. Naţională, 9, tel./fax: 373/236/2-27-08

Condiţiile

de desfăşurare a concursului de

 suplinire a funcţiilor publice vacante:

 

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 „cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” art.27, la o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 2. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 3. posedă limba de stat;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limită de vârstă;
 6. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 7. are studii necesare în domeniul contabilităţii şi finanţelor;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a  dispus această interdicţie.

 

 1. Dosarul de concurs conţine:
 2. formularul de participare;
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau/ şi de specialitate;
 5. copia carnetului de muncă;
 6. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia de propria răspundere);
 7. certificatul medical.

 

Concursul include proba scrisă şi interviul

 

Termenul de depunere a documentelor necesare, în decurs de 20 zile de la data publicării avizului, la adresa or. Ungheni str. Naţională 9, et.3, bir.303.

 

Lista candidaţilor admişi la concurs se va plasa pe pagina web: crungheni.md şi pe panoul informaţional al Consiliului raional Ungheni.

 

 

 

 

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Ungheni anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante : specialist principal în probleme juridice;

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului de suplinire a funcţiei publice vacante:

 

 1. În conformitate cu prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 „cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” art.27, la o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului de pensie pentru limită de vârstă;
 • are studii în domeniul juridic;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a  dispus această interdicţie.
 1. Dosarul de concurs conţine:
 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau/ şi de specialitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • declaraţia de propria răspundere.
 1. Concursul include proba scrisă şi interviul
 2. Bibliografia concursului:

Legea cu privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008

Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003

Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847  din 24.05.1996

Legea privind sitemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012

Hotărîrea Guvernului privind salarizarea funcționarilor publici nr.331 din 28.05.2012

Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355 din 23.12.2005

Hotărîrea Guvernului cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare nr.381 din 13.04.2006

 1. Atribuţiile de bază ale specialistui principal în probleme juridice :
 • acordă primăriilor, instituţiilor de învăţămint cît şi lucrătorilor direcţiei, asistenţă juridică în probleme de drept şi organizează în cadrul direcţiei lucrul de codificare şi sistematizare a legislaţiei în vigoare;
 • reprezintă interesele Direcţiei în instituţii judiciare;
 • organizeză şi coordonează încheierea contractelor dintre instituţiile bugetare şi agenţii economici privind procurarea mărfurilor, produselor, resurselor energetice, serviciilor comunale;
 • organizează evidenţa resurselor umane;
 • păstrează arhiva Serviciului juridic şi asigură integritatea documentelor;
 • pregăteşte materialele necesare pentru perfectarea declaraţiilor pe venit şi proprietate;
 • pregăteşte informaţia cu privire la rapoartele statistice 1FP, 6M şi o prezintă Direcţiei Statistică;
 • pregăteşte şi prezintă Casei Teritoriale de Asigurare în Medicină, informaţia operativă privind angajarea/concedierea funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei;
 • reprezintă interesele Direcţiei în cadrul proiectelor şi programelor organizate către APL şi ONG-uri;

 

Termenul de depunere a documentelor necesare, în decurs de 20 zile de la data publicării avizului, la adresa or. Ungheni str. Naţională 9, et.3, bir.303.

 

Lista candidaţilor admişi la concurs se va plasa pe panoul informaţional al Consiliului raional Ungheni.