Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Raional Ungheni

 

 

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist în cadrul Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri

 

Anexa nr.2

la procesul-verbal nr.1 din 11.09.2020

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist în cadrul Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri

Data desfășurării concursului : 18.09.2020, ora: 9ºº

Nr. d/o Nume, prenume Telefon e-mail Comentarii
1. Ambroci Corneliu 069305657 corneli.ambroci@gmail.com

 

 

 

REZULTATUL CONCURSULUI ANUNŢAT DE CĂTRE PREȘEDINTELE

 RAIONULUI UNGHENI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE

  EXECUȚIE VACANTE: 

                            

specialist principal Secţie construcții, gospodărie comunală și drumuri

  Dl Miron Victor este desemnat în calitate de învingător al concursului desfăşurat pe data de 20.08.2020.

Anunț concurs

Secție cultură și turism

Domeniu de activitate:

Arta \ Cultura \ Patrimoniu

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B42. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef secție, Secția cultură și turism

Data-limită de depunere a documentelor:

04.09.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

– conduce activitatea secţiei şi o reprezintă în raporturi cu persoane fizice şi juridice;
– realizează politica statului în domeniul culturii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale;
– stabileşte sarcinile, funcţiile, şi competenţele salariaţilor secţiei;
– aprobă deciziile comisiilor de atestare a: personalului de specialitate din biblioteci, cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt artistic extrașcolar, colectivelor artistice de amatori;
– emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
– poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Gavriliţa Alexandru

Telefon:

0236-26140

E-mail:

sjru.ungheni@yandex.com

Web site:

crungheni.md

Raion, oraș:

Ungheni, UNGHENI

Adresa:

mun. Ungheni, str. Națională 11

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

a) 3 ani de experienţă profesională în domeniu,
b) abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare la concurs

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

 

Bibliografia concursului:

 1. Legea cu privire la administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006
 2. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158 din 04.07.2008
 3. Legea culturii Nr. 413 din 27.05.1999
 4. Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Nr. 58 din 29.03.2012
 5. Legea monumentelor de for public Nr. 192 din 30.09.2011
 6. Legea muzeelor Nr. 262 din 07.12.2017
 7. Legea cu privire la biblioteci Nr. 160 din 20.07.2017
 8. Strategia de dezvoltare a culturii „CULTURA 2020”

 

 

 

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de

specialist principal în cadrul Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

 

 

Nr. d/o Nume, prenume

 

1. Miron Victor

 

Data desfășurării: 20.08.2020, ora 09.00

Locul desfășurării: sala de protocol a Consiliului raional Ungheni

 

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist principal, Secție construcții gospodărie comunală și drumuri.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • înaintarea propunerilor pentru planul de activitate a secției, precum și raportarea despre realizarea acestora pe segmental infrastructuriii drumurilor publice locale din cadrul raionului;
 • elaborarea programului, inițierea și asigurarea organizării lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice locale, finanțate din contul alocațiilor impozitului pentru utilizarea drumurilor;
 • participarea la stabilirea necesarului de mijloace financiare pentru realizarea programelor ce țin de proiectare, construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice locale din bugetul raional, bugetul de stat, solicit și argumentează necesitatea acoperirii acestora;
 • elaborarea sau după caz participarea la elaborarea documentației privind organizarea achizițiilor publice;
 • asigurarea activităților de secretariat în comisiile, grupurile de lucru unde este nominalizat;
 • elaborarea și perfectarea scrisorilor, proiectelor de decizii, dispozițiilor, proceselor verbale din domeniul de activitate;
 • asigurarea evidenței documentelor primare, întreținerea mapelor conform nomenclatorului stabilit, păstrarea și arhivarea documentelor ce țin de domeniul de activitate.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436 din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158 din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții;
 5. Legea nr. 163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Legea drumurilor nr. 509 din 25.06.1995;
 7. Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.04.2014;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Data limită de depunere a documentelor – 26.06.2020. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefon de contact: (0236)26140.

 

 

Preşedintele raionului Ungheni                             Ghenadi MITRIUC

 

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist principal, Secție construcții gospodărie comunală și drumuri.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • înaintarea propunerilor pentru planul de activitate a secției, precum și raportarea despre realizarea acestora pe segmental infrastructuriii drumurilor publice locale din cadrul raionului;
 • elaborarea programului, inițierea și asigurarea organizării lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice locale, finanțate din contul alocațiilor impozitului pentru utilizarea drumurilor;
 • participarea la stabilirea necesarului de mijloace financiare pentru realizarea programelor ce țin de proiectare, construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice locale din bugetul raional, bugetul de stat, solicit și argumentează necesitatea acoperirii acestora;
 • elaborarea sau după caz participarea la elaborarea documentației privind organizarea achizițiilor publice;
 • asigurarea activităților de secretariat în comisiile, grupurile de lucru unde este nominalizat;
 • elaborarea și perfectarea scrisorilor, proiectelor de decizii, dispozițiilor, proceselor verbale din domeniul de activitate;
 • asigurarea evidenței documentelor primare, întreținerea mapelor conform nomenclatorului stabilit, păstrarea și arhivarea documentelor ce țin de domeniul de activitate.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436 din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158 din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții;
 5. Legea nr. 163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Legea drumurilor nr. 509 din 25.06.1995;
 7. Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.04.2014;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Data limită de depunere a documentelor – 26.06.2020. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefon de contact: (0236)26140.

 

 Preşedintele raionului Ungheni                             Ghenadi MITRIUC

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist în cadrul Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • promovarea și asigurarea realizării politicii tehnice și strategice a Statului, ce ține de construirea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor (rețelelor) de gazificare, alimentare cu apă, canalizare, epurare a apei, termoficare, construcție și reparație a obiectelor industriale și de menire social-culturală
 • urmărirea şi asigurarea respectării legislaţiei în vigoare ce ţine de proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie, reparaţie, exploatare a obiectivelor publice pe teritoriul raionului;
 • participarea la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor raionului;
 • acordarea suportului tehnico-informaţional primăriilor şi agenţilor economici pentru implementarea tehnologiilor noi avansate ce ţin de domeniul construcţiilor.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 8. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
 9. Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 10. Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor, certificat de atestare tehnico-profesională, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

Termenul de depunere a documentelor este 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului aviz pe portalul guvernamental al funcțiilor publica.

                                       

 

Preşedintele raionului Ungheni                                        Ghenadi MITRIUC