ANUNŢ privind încadrarea cetățenilor în serviciul militar prin contract

 

 

 

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IMSP Spitalul Raional Ungheni

 

 

 

Anunț concurs

Secție cultură și turism

Domeniu de activitate:

Arta \ Cultura \ Patrimoniu

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B42. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef secție, Secția cultură și turism

Data-limită de depunere a documentelor:

04.09.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

– conduce activitatea secţiei şi o reprezintă în raporturi cu persoane fizice şi juridice;
– realizează politica statului în domeniul culturii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale;
– stabileşte sarcinile, funcţiile, şi competenţele salariaţilor secţiei;
– aprobă deciziile comisiilor de atestare a: personalului de specialitate din biblioteci, cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt artistic extrașcolar, colectivelor artistice de amatori;
– emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
– poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.
Tip de angajare:
Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

a) 3 ani de experienţă profesională în domeniu,
b) abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare la concurs

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

 

Bibliografia concursului:

  1. Legea cu privire la administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006
  2. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158 din 04.07.2008
  3. Legea culturii Nr. 413 din 27.05.1999
  4. Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Nr. 58 din 29.03.2012
  5. Legea monumentelor de for public Nr. 192 din 30.09.2011
  6. Legea muzeelor Nr. 262 din 07.12.2017
  7. Legea cu privire la biblioteci Nr. 160 din 20.07.2017
  8. Strategia de dezvoltare a culturii „CULTURA 2020”