Informație cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni

Secția Cultură Ungheni, organizează și desfășoară concursul cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni, r – nul Ungheni. 

Condițiile de participare: Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; Studii superioare universitare ( profil Artă ); Posedarea limbii de stat; Activitate didactică de cel puțin 2 ani; Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vârstă; Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. 1), m) și n) din Codul muncii; Nu are antecedente penale.

Acte obligatorii: Cererea de participare la concurs în 2 exemplare; copia actului de identitate; copia / copiile actului / actelor de studii; copia carnetului de muncă; certificatul medical; curriculum vitae perfectat după modelul Europass; cazier juridic sau declarația pe propria răspundere; proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani; copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; merite în domeniul învățământului artistic.

Starea infrastructurii existente este suficientă și cuprinde în jur de 105 elevi, în ultimii ani cu un buget de aproximativ  1 400,4 lei.

Avizul concursului cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni, r – nul Ungheni, a fost publicat în Ziarul raional Unghiul din 17 august 2018.

 

Data limită de depunere a dosarului – 30 zile de la data publicării anunțului.

Dosarele vor fi depuse la Secția Cultură Ungheni, str. Mihai Eminescu, 39.

Informații suplimentare la tel.: 023622648; 023620192.

Email: secția_cultura@yahoo.com

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:

specialist în cadrul Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • promovarea și asigurarea realizării politicii tehnice și strategice a Statului, ce ține de construirea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor (rețelelor) de gazificare, alimentare cu apă, canalizare, epurare a apei, termoficare, construcție și reparație a obiectelor industriale și de menire social-culturală
 • urmărirea şi asigurarea respectării legislaţiei în vigoare ce ţine de proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie, reparaţie, exploatare a obiectivelor publice pe teritoriul raionului;
 • participarea la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor raionului;
 • acordarea suportului tehnico-informaţional primăriilor şi agenţilor economici pentru implementarea tehnologiilor noi avansate ce ţin de domeniul construcţiilor.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 8. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
 9. Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 10. Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor, certificat de atestare tehnico-profesională, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

Data limită de depunere a documentelor – 24.09.2018

                                       

 

Preşedintele raionului Ungheni                                        Ludmila GUZUN

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • participarea la elaborarea şi actualizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului;
 • participarea la elaborarea strategiilor, programelor şi prognozelor locale de dezvoltare a sectorului agrar;
 • analiza, monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a strategiilor şi programelor de dezvoltare a sectorului agrar;
 • desfăşurarea activităţilor de management şi marketing în agricultură;
 • monitorizarea complexă a mediului de antreprenoriat din agricultură;
 • asigurarea colectării şi actualizării bazei de date privind analiza situaţiei în agricultură;
 • contribuţia la extensiunea potenţialului sectorului agrar.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

Data limită de depunere a documentelor – 25.09.2018

                                       

 

Preşedintele raionului Ungheni                                        Ludmila GUZUN

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI 

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist principal în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • participarea la elaborarea şi actualizarea strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului;
 • participarea la elaborarea strategiilor, programelor şi prognozelor locale de dezvoltare a sectorului agrar;
 • analiza, monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a strategiilor şi programelor de dezvoltare a sectorului agrar;
 • desfăşurarea activităţilor de management şi marketing în agricultură;
 • monitorizarea complexă a mediului de antreprenoriat din agricultură;
 • asigurarea colectării şi actualizării bazei de date privind analiza situaţiei în agricultură;
 • contribuţia la extensiunea potenţialului sectorului agrar.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului în decurs de 15 de zile calendaristice de la data publicării prezentului aviz în presa locală, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

                                       

 

Preşedintele raionului Ungheni                                        Ludmila GUZUN

 

 

 

Informație cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni

Secția Cultură Ungheni, organizează și desfășoară concursul cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni, r – nul Ungheni. 

Condițiile de participare: Deținerea cetățeniei Republicii Moldova; Studii superioare universitare ( profil Artă ); Posedarea limbii de stat; Activitate didactică de cel puțin 2 ani; Nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vârstă; Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. 1), m) și n) din Codul muncii; Nu are antecedente penale.

Acte obligatorii: Cererea de participare la concurs în 2 exemplare; copia actului de identitate; copia / copiile actului / actelor de studii; copia carnetului de muncă; certificatul medical; curriculum vitae perfectat după modelul Europass; cazier juridic sau declarația pe propria răspundere; proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani; copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/managerial; merite în domeniul învățământului artistic.

Starea infrastructurii existente este suficientă și cuprinde în jur de 105 elevi, în ultimii ani cu un buget de aproximativ  1 400,4 lei.

Avizul concursului cu privire la suplinirea funcției vacante de director la Școala de Arte Sculeni, r – nul Ungheni, a fost publicat în Ziarul raional Unghiul din 17 august 2018.

 

Data limită de depunere a dosarului – 30 zile de la data publicării anunțului.

Dosarele vor fi depuse la Secția Cultură Ungheni, str. Mihai Eminescu, 39.

Informații suplimentare la tel.: 023622648; 023620192.

Email: secția_cultura@yahoo.com

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:

specialist în cadrul Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • promovarea și asigurarea realizării politicii tehnice și strategice a Statului, ce ține de construirea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor (rețelelor) de gazificare, alimentare cu apă, canalizare, epurare a apei, termoficare, construcție și reparație a obiectelor industriale și de menire social-culturală
 • urmărirea şi asigurarea respectării legislaţiei în vigoare ce ţine de proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie, reparaţie, exploatare a obiectivelor publice pe teritoriul raionului;
 • participarea la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor raionului;
 • acordarea suportului tehnico-informaţional primăriilor şi agenţilor economici pentru implementarea tehnologiilor noi avansate ce ţin de domeniul construcţiilor.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 8. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
 9. Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 10. Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor, certificat de atestare tehnico-profesională, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Data limită de depunere a documentelor – 07.09.2018. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

                                       

Preşedintele raionului Ungheni                                        Ludmila GUZUN

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist în cadrul Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • promovarea și asigurarea realizării politicii tehnice și strategice a Statului, ce ține de construirea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor (rețelelor) de gazificare, alimentare cu apă, canalizare, epurare a apei, termoficare, construcție și reparație a obiectelor industriale și de menire social-culturală
 • urmărirea şi asigurarea respectării legislaţiei în vigoare ce ţine de proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie, reparaţie, exploatare a obiectivelor publice pe teritoriul raionului;
 • participarea la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor raionului;
 • acordarea suportului tehnico-informaţional primăriilor şi agenţilor economici pentru implementarea tehnologiilor noi avansate ce ţin de domeniul construcţiilor.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 8. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
 9. Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 10. Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor, certificat de atestare tehnico-profesională, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului în decurs de 15 de zile calendaristice de la data publicării prezentului aviz în presa locală pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

                                       

 

Preşedintele raionului Ungheni                                        Ludmila GUZUN