Anexă   la Decizia  Consiliului raional Ungheni  nr. 1 din 28 decembrie 2017

 

ÎNȚELEGERE DE COOPERARE

între

JUDEȚUL GORJ din  ROMÂNIA

și

RAIONUL UNGHENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 

 JUDEȚUL GORJ, din ROMANIA, și RAIONUL UNGHENI DIN REPUBLICA MOLDOVA, denumite în continuare “ Părți”,

având în vedere caracterul special al relațiilor dintre România și Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții;

pornind de la dorința reciprocă de a stabili și dezvolta legături de cooperare, pe multiple planuri de interes comun, la nivelul județului Gorj și al raionului Ungheni;

în baza Acordului de cooperare dintre Asociația Președinților Consiliilor Județene din România și Federația Puterilor Raionale și Locale din Republica Moldova, semnat la Ploiești, la 27 noiembrie 1997;

potrivit atribuțiilor de care dispun, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Moldova,

au convenit cele ce urmează:

ÎN DOMENIUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 1. Părțile vor colabora în vederea organizării de întâlniri, schimburi de experiență și informații ale autorităților administrației publice din județul Gorj și raionul Ungheni, cu privire la legislație, reguli și proceduri de desfășurare a activităților specifice.

Art. 2. Părțile de comun acord și pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite și schimburi de delegați în unitățile administrativ teritoriale, prin grupuri de funcționari publici, primari, consilieri, și alte persoane angajate în instituțiile publice locale.

Art. 3. Părțile vor facilita participarea șefilor administrațiilor publice din județul Gorj și raionul Ungheni, a conducătorilor instituțiilor subordonate administrației publice locale și a organizațiilor neguvernamentale din localitățile respective la manifestări dedicate zilelor naționale ale României și Republicii Moldova, precum și în cadrul altor acțiuni.

Art. 4. Părțile vor facilita stabilirea de relații bilaterale între autoritățile administrației publice orășenești și comunale, între agenți economici din industrie și comerț, între instituții publice locale, cât și între localități în vederea înfrățirii lor.

Art. 5. Părțile vor sprijini, prin mijloace specifice legale  vizitele ce se vor organiza între locuitorii din județul Gorj și raionul Ungheni, pe baza principiului reciprocității.

Art. 6. Părțile vor susține perfecționarea funcționarilor din aparatul propriu al Consiliului raional Ungheni în domeniul administrației publice locale, pe baza unor programe concrete.

ÎN DOMENIUL ECONOMIC

Art. 7. Părțile, dorind să încurajeze amplificarea continuă a cooperării economice și tehnice, își exprimă interesul ca raporturile lor de cooperare să vizeze:

 1. favorizarea dezvoltării economice a celor două unități administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, prin încurajarea schimburilor comerciale de materii prime și materiale, mașini și echipamente, produse alimentare, bunuri de consum;
 2. încurajarea și sprijinirea creării unor societăți comerciale mixte, asociații economice cu personalitate juridică și alte forme care se vor conveni între persoane juridice din județul Gorj și raionul Ungheni;

Art. 8. Părțile vor colabora în vederea implementării unor proiecte de investiție de interes comun.

Art. 9. Părțile vor iniția și promova stabilirea de relații de cooperare între asociații patronale ale oamenilor de afaceri, în scopul organizării periodice a unor expoziții, târguri cu produse agro-alimentare, bunuri de larg consum, ale agenților economici din cele două unități administrativ-teritoriale.

Art. 10. Părțile vor sprijini schimbul permanent de informație între camerele de comerț și industrie cu privire la oportunitățile de afaceri, regimul de import-export, formarea la nivelul fiecărei camere a unor seturi de informații complete cu privire la regimul investițional la nivelul celor două județe.

Art. 11. Părțile vor sprijini organizarea de întâlniri între agenții economici în vederea cooperării în domenii de interes comun.

Art. 12. În domeniul agriculturii, părțile vor concretiza cooperarea prin:

 1. sprijinirea livrării reciproce de semințe și material săditor;
 2. întâlniri ale specialiștilor din agricultură și industria alimentară în scopul colaborării în domeniul producției și prelucrării de materii prime;
 3. informarea promptă a părților în situația în care apar boli, dăunători sau există perioade de carantină și sincronizarea tratamentelor de combatere a acestora.
 • ÎN DOMENIUL COLABORĂRII TRANSFRONTALIERE ȘI AL PROTECȚIEI MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Art. 13. Părțile vor coopera în sprijinirea autorităților publice competente pentru protecția apelor, acordându-se o atenție deosebită protecției calitative și cantitative a apelor de suprafață, a celor subterane și prevenirea poluării, prin prelevarea, semestrial, de probe și informarea reciprocă în acest sens.

Art. 14. Părțile vor coopera pentru conservarea biodiversității în bazinele râurilor și lacurilor, minimalizarea activităților umane pentru a proteja habitatele naturale și ecosistemele de frontieră.

Art. 15. Părțile vor coopera în efectuarea de schimburi de informații în ceea ce privește implementarea programelor de protecție a mediului.

Art. 16. Părțile vor coopera în luarea măsurilor corespunzătoare pentru participarea publicului la activitățile de protecție a mediului și facilitarea accesului la informațiile din domeniul respectiv.

Art. 17. Părțile vor colabora la elaborarea și implementarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială a zonei transfrontaliere, vor identifica și accesa în comun sursele de finanțare existente.

ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

Art. 18. Părțile vor sprijini serviciile publice județene de învățământ în organizarea de acțiuni specifice pentru studierea experienței echipelor manageriale județene, în următoarele domenii de activitate:

 • Organizarea procesului instructiv educativ;
 • Colaborarea cu autoritățile publice locale;
 • Organizarea evaluării activității cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ;
 • Prevenirea abandonului școlar;
 • Sprijinirea copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Art. 19. Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții, inclusiv la disciplinele de studiu, între elevi, cu participarea instituțiilor de învățământ.

Art. 20. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între Casa Corpului Didactic din județul Gorj și Direcția educație din raionul Ungheni.

Art. 21. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între grupuri de cadre didactice și elevi din instituțiile de învățământ din județul Gorj și raionul Ungheni.

ÎN DOMENIUL CULTURAL

Art. 22. Părțile vor înlesni realizarea de manifestări culturale între localitățile din județul Gorj și raionul Ungheni, în cadrul cărora se va pune accent deosebit pe promovarea cunoașterii valorilor autentice ale creației literare și artistice, a elementelor comune din cele două unități administrativ-teritoriale, precum și a tradițiilor folclorice specifice. Vor fi organizate expoziții de artă plastică, tabere de creație, lansări de carte, festivaluri, târguri, precum și alte acțiuni.

Art. 23. Părțile vor contribui la realizarea de manifestări cultural-folclorice cu participarea unor formațiuni profesioniste și de amatori.

Art. 24.  Părțile vor facilita constituirea unor asociații culturale, care pe bază de reciprocitate să promoveze valorile culturale specifice celor două unități administrativ-teritoriale.

Art. 25. Anual, în ultimul trimestru, se va perfecta și aproba calendarul acțiunilor comune pentru anul următor.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI ȘI SPORTULUI

Art. 26. Părțile vor sprijini dezvoltarea turismului (în special a agroturismului, turismului ecumenic și cultural) și vor promova reciproc potențialul turistic al celor două unități administrativ-teritoriale, în scopul creșterii numărului de vizitatori.

Art. 27. Părțile vor sprijini organizarea de schimburi de experiență între instituțiile și organizațiile cu activitate în domeniul sportului din județul Gorj și raionul Ungheni.

Art. 28. Părțile vor facilita organizarea diverselor concursuri, competiții și schimburi de experiență între cluburile și asociațiile sportive locale.

ÎN DOMENIUL POLITICII DE TINERET

Art. 29. Părțile vor încuraja colaborarea activă și schimbul de experiență în domeniul tineretului prin: organizarea de tabere de vară pentru copii și adolescenți, schimb de informații și publicații pe teme de tineret, schimb de informații privind organizațiile și mișcările de tineret în localitățile din județul Gorj și raionul Ungheni, precum și activitate acestora legată de politica publică de tineret din județul Gorj și raionul Ungheni.

Art. 30. Părțile vor încuraja participarea reprezentanților lor la activități bilaterale de tineret: festivaluri, conferințe, simpozioane, seminarii, expoziții, reuniuni, forumuri, programe de voluntariat și alte evenimente, precum și schimbul de experiență dintre specialiști în domeniul politicii de tineret.

Art. 31. Autoritățile locale vor acorda sprijinul necesar desfășurării în condiții optime a unor evenimente și programe comune în cele două unități administrativ-teritoriale, la care vor participa grupurile organizate de tineret și reprezentanții celor două Părți.

ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Art. 32. Părțile vor sprijini schimbul permanent de informații privind legislația în vigoare în domeniu în România și Republica Moldova.

Art. 33. Părțile vor încuraja și facilita schimbul de experiență și bune practici între specialiștii în domeniu din cele două unități administrativ-teritoriale, precum și acțiuni comune de formare a specialiștilor.

Art. 34. Părțile, de comun acord și pe bază de reciprocitate, vor organiza vizite și schimburi de delegați.

Art. 35. Părțile vor colabora la elaborarea și implementarea unor proiecte în domeniul sănătății, vor identifica și accesa în comun sursele de finanțare nerambursabile existente.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 36. Prevederile prezentei Înțelegeri vor fi detaliate prin programe de acțiuni concrete, cu precizare termenelor calendaristice, încheiate între instituțiile din domeniile de colaborare menționate; în acest scop, se vor constitui la nivelul fiecărei părți grupuri de lucru formate din specialiști.

Art. 37. Reprezentanții părților semnatare vor analiza – periodic- stadiul îndeplinirii prevederilor din prezenta înțelegere de cooperare, vor stabili măsuri pentru extinderea și susținerea acesteia și vor informa fiecare în parte Consiliul Județean Gorj și respectiv Consiliul Raional Ungheni, asupra modului de derulare a cooperării între cele două entități ale administrației publice.

Art. 38. Părțile vor suporta  toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei Înțelegeri, în condițiile și limitele stipulate de legislațiile naționale ale statelor celor două Părți.

Art. 39. Pentru realizarea obiectivelor din prezenta Înțelegere de cooperare, Județul Gorj poate participa la realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale Raionului Ungheni din Republica Moldova, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, strategii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie, în conformitate cu legislația în vigoare în România.

Art. 40. (1) Prezenta Înțelegere se încheie pe perioadă nedeterminată și va produce efecte de la data semnării.

(2) Prezenta Înțelegere poate fi modificată prin acordul scris al Părților. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu dispozițiile alin. (1).

(3) Încetarea prezentei Înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

(4) Orice divergență intervenită între Părți în legătură cu interpretarea prezentei Înțelegeri va fi rezolvată de acestea pe cale amiabilă.

(5) Oricare dintre Părți poate denunța prezenta Înțelegere de Cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți.. În acest caz, prezenta Înțelegere de Cooperare nu mai este în vigoare începând cu cea de a 30-a zi de la data notificării.

 

Semnată la _______ la data de ______________ în două exemplare originale, în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru                                                                                      Pentru

Județul Gorj                                                                       Raionul Ungheni

din România                                                                   din Republica Moldova

Președinte,                                                                   Președintele raionului,

                                L.Ș.                                                                                    L.Ș.