Ieri, 04 iulie,  în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor, sefii instituțiilor medicale şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului.

La început de ședință președinta raionului, Ludmila Guzun, a adus în discuție rezultatele activității Comisiei pentru situații excepționale a raionului și a Celulei de criză, în legătură cu aversele de ploaie și rafalele de vânt puternic care au avut loc în raionul Ungheni în după amiaza zilei de 23 iunie. Reieșind din estimările de la fața locului, a fost stabilit necesarul de foi ardezie pentru înlăturarea pagubelor provocate de entemperie. Din informațiile furnizate de șeful Direcției situații excepționale Ungheni, Oleg Blișceac, din  rezerva de foi de ardezie s-a alocat ardezie pentru reparația acoperișurilor blocurilor locative, clădirilor instituțiilor de învățamânt, gospodăriilor individuale. În ceea ce privește asigurarea localităților cu energie electrică și operativitatea cu care se intervine în cazul rupturilor multiple de cabluri electrice, președinta a solicitat reprezentanților companiei Red Nord, să fie mai  receptivi și operativi, și a cerut să fie prezentat planul de lucrări de mentenanță pe teritoriul raionului pentru perioada 2017-2018.

Despre rezultatele examenelor absolvenților claselor a noua a vorbit Iulia Pancu, șef Direcția educație. Perioada examenelor s-a finalizat și îmbucurător este faptul că rezultatele din acest an sunt mai bune comparativ cu anul 2016. De remarcat este faptul că rata de promovabilitate a  BAC-ului este în creștere, cele mai bune rezultate obținând LT ”Vasile Alecsandri din or. Ungheni, a subliniat dna Pancu.

Potrivit ordinii de zi a ședinței, Tatiana Struc, șef Direcţie finanţe, a prezentat aspecte privind proiectarea bugetului raional pentru anul 2018.  Elaborarea și prezentarea propunerilor la proiectul de buget pentru anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2020 de către APL se efectuează în cadrul noului sistem informațional de management financiar (SIMF). La elaborarea de către  autorităţile administraţiei publice locale  a proiectelor bugetelor locale pentru anul 2018  și a  estimărilor pe  anii 2019-2020, se va ține cont de politica statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare, particularitățile specifice de stabilire a relațiilor interbugetare, limitele de transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale, precum și de cerințele și particularitățile de elaborare și prezentare a propunerilor de buget de către APL pe anul 2018 și a estimărilor pe anii 2019-2020. În procesul elaborării proiectelor de buget, APL se conduc de prognoza principalilor indicatori macroeconomici (elaborate de Ministerul Economiei).

De notat, că din anul 2016, proiectele bugetelor locale de ambele nivele sunt elaborate pe bază de programe și performanță, unde accentul este pus pe legăturile dintre politicile și strategiile naționale și locale cu alocarea resurselor și desemnarea clară a modalității de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acțiunilor.  Elaborarea bugetării pe programe la nivel local impune elaborarea/actualizarea, după caz, programului de dezvoltare social-economică a UAT; analiza strategiilor naționale și sectoriale, precum și a priorităților stabilite la nivel local; analiza situației actuale pe domenii și formularea setului de programe/subprograme, activități; realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliți etc.

Despre respectarea regulilor de exploatare a maşinilor şi utilajelor agricole, a standardelor în vigoare de către persoanele fizice şi agenţii economici din raion, a informat Iurie Hușanu, inginer-inspector Subdiviziunea teritorială Ungheni a Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnică „Intehagro”. Dânsul a prezentant  rezultatele controlului tehnicii agricole și  activității Comisiei pentru efecturea reviziei tehnice de testare și înmatriculare a tehnicii supuse supravegherii de către Inspectoratul de Stat ”Intehagro”. De asemenea, se vor face controale a tehnicii agricole pentru evitarea încălcărilor în timpul recoltării culturilor cerealiere în câmp.