300

Pe data de 2 februarie, anul curent, condusă de vicepreşedintele raionului, Alexandru Brînză, s-a desfăşurat şedinţa de lucru a preşedintelui raionului cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din aparatul preşedintelui raionului , cu urmatoarea ordine de zi:

1.Cu privire la realizarea Planului de acţiuni pentru umplementarea Strategiei raionale pentru tineret pentru anii 2013-2017 (perioada 2015), raportor Tatiana Lazăr, specialist principal, inspector şcolar al Direcţiei educaţie;

2.Cu privire la rezultatele inspectării financiare în instituţiile bugetare în anul 2015 şi măsurile de restituire a prejudiciilor depistate, raportor Vasile Pascaru, şef al Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni.

Pentru început, Igor Vrănescu, inspector-şef al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni, a comunicat că în luna ianuarie 2016 au fost înregistrate 61 de infracţiuni, atestăndu-se o creştere cu 42%  în comparaţie cu perioada analogică a anului 2015 (43 infracţiuni); a crescut numărul cazurilor de omor şi huligănii; în descreştere sunt cazurile de furturi şi viol.

La capitolul finanţeTatiana Struc, şef al Direcţiei finanţe, a informat: din prima tranşă, anul 2016, de la bugetul de stat au fost acoperite salariile pentru luna decembrie (cîteva primării n-au achitat salariile, cauza fiind iresponsabilitatea sau lipsa specialistului financiar); sunt dificultăşi la achitarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică şi agent termic; pentru luna februarie prioritare să fie salariile, internetul şi telefonia.

Privind situaţia persoanelor fără adăpost, Tudor Rădeanu, şef al Direcţiei asistenţă socoală şi protecţie a familiei, a informat că situaţia este ţinută sub control;  problema reprezintă prezintă lipsa finanţării pentru funcţionarea centrelor, serviciilor din domeniul dat; s-a pronunţat pentru deschiderea în raion a unui centru de zi pentru persoanele fără adăpost.

Ion Vişnevschi, director al SRL ”Ungheni Gaz” a comunicat că din 1 februarie s-a micşorat preţul consumului de gaze naturale – în cazul consumului pîna la 30 m cubi preţul e de 6.36lei, iar peste 30 m cubi preţul e de 6,62 lei. Din 1 februarie 2016 SRL ”Ungheni GAZ” activează doar ca furnizor.

Trecînd nemijlocit la ordinea de zi,Tatiana Lazăr, specialist principal, inspector şcolar al Direcţiei educaţie, a comunicat: acţiunile planificate pentru anul 2015 au fost realizate la un nivel înalt; s-a stabilit o colaborare bună cu Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a raionului Ungheni, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, Inspectoratul de poliţie a raionului Ungheni, AO ”Făclia”, Centrul de Reintegrare Socială a Tinerilor ”Credo”, Centrul militar teritorial Ungheni; a fost fondat clubul ”Impact” cu reţea în 7 instituţii de învăţămînt; au fost instituite 45 consilii şcolare şi Consiliul raional pentru tineret.

S-a pronunţat pentru susţinerea domeniului sportului şi tineretului de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul unu (e vorba de asigurarea condiţiilor adecvate pentru funcţionare căminelor culturale, de construierea  şi reconstruirea stadioanelor, de asigurarea echipelor cu cu echipament sportiv, cît şi a participării la competiţii sportive) şi instituirea funcţiei de specialist în domeniul tineretului şi sportului.

La rîndul său Vasile Pascaru, şef al Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni, a vorbit  despre rezultatele inspectării financiare în instituţiile bugetare în anul 2015 şi măsurile de restituire a prejudiciilor depistate, accentuînd: au fost efecuate 33 inspectări financiare cu întocmirea a 29 procese contravenţionale şi aplicarea sancţiunilor în sumă de 28,8 mii lei; rezulatele inspectărilor denotăcontinuarea comiteriicazurilor de cheltuieli nelegitime, de lipsuri de valori materiale şi băneşti, şi depăşire a limitelor de cheltuieli, de utilizate a mijloacelor bugetare contrar destinaţiei, de neinregistrare a evidenţei contabilă a fondurilor fixe, de diminuare a preţurilor la vînzarea bunurior imobile şi a terenurilor publice, de ratare a veniturilor de la darea în arendă a bunurilor imobile şi a terenurilor publice. A solicitat executorilor de bugete să respecteprevederile legale în exercitarea atribuţiilor şi să execute prescripţiile.

Centrul de sănătate publică raionul Ungheni,Raisa Popovici,  medic-şef, a menţionat: alimentaţia în instituţiile de învăţămînt depinde de responsabilitatea managerului, a magazionerului, a asistentelor medicale, care trebuie să verifice dacă alimentele furnizate corespund contractului de achiziţionare.S-a pronunţat pentru organizarea achiziţiilor publice, în scopul evitării neregulilor la capitolul dat.

La care Vasile Pascaru, şef al Direcţiei teritoriale inspectare financiară Ungheni, a subliniat că la capitolul achiziţia produselor alimentare se constată mari  încălcări (se achiziţionează produsele de calitate joasa, cu cel mai mic preţ; în facturile fiscale nu se indică preţul de la producător, nu se verifică ce produse au fost furnizate).