Uniunea Europeană lansează un apel de granturi pentru proiecte de antreprenoriat social din regiunile Ungheni și Cahul

Uniunea Europeană oferă 80.000 euro pentru patru proiecte de antreprenoriat social din regiunile Cahul și Ungheni. Scopul asistenței nerambursabile este îmbunătățirea mediului socio-economic local prin acordarea asistenței inițiativelor care vin să soluționeze o problemă socială, să creeze noi locuri de muncă și oportunități de integrare socială și profesională a persoanelor din grupuri vulnerabile. Granturile sunt acordate de Uniunea Europeană, prin intermediul programului EU4Moldova: Regiuni-cheie, implementat de PNUD și UNICEF.

Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie își propune sprijinirea inițiativelor și organizațiilor societății civile în promovarea antreprenoriatului social în regiunile-cheie Cahul și Ungheni, prin susținerea implementării ideilor inovative și creării noilor locuri de muncă, fapt care va contribui ulterior la bunăstarea populației și a comunităților.

Cele patru entități care vor fi selectate din raioanele Cahul și Ungheni vor beneficia de asistență financiară de  până la 20.000 euro per proiect, venind și cu o contribuție proprie de cel puţin 5% din valoarea totală a propunerii. Asistența financiară va fi alocată pentru achiziționarea de echipamente, bunuri, lucrări și servicii.

Condițiile concursului şi ghidul cu toate detaliile despre procesul de depunere a dosarului pot fi accesate aici și pe site-urile www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md.

Sesiunea de informare și instruire privind completarea dosarului pentru concurs la Programul de granturi pentru antreprenoriatul social din Cahul și Ungheni va avea loc joi, 20 octombrie, ora 14:00, linkul poate fi accesat aici.

Termenul-limită de depunere a dosarelor este 7 noiembrie 2022, ora 17:00 (GMT+3:00).

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: Lilia Surdu, Specialistă dezvoltare afaceri, Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, lilia.surdu@undp.org

 

 

Европейский Союз запускают конкурс грантов для
социального предпринимательства
из Унгенского и Кагульского регионов 

Европейский Союз предоставляет 80 000 евро для четырех проектов социального предпринимательства в Кагульском и Унгенском районах. Цель безвозмездной помощи состоит в улучшение местной социально-экономической среды путем оказания помощи инициативам, направленным на решение социальной проблемы, создание новых рабочих мест и возможностей для социальной и профессиональной интеграции людей из уязвимых групп. Гранты предоставляются Европейским Союзом через программу «EU4Moldova: ключевые регионы», которая внедряется ПРООН и ЮНИСЕФ.

Программа «EU4Moldova: Ключевые регионы» направлена ​​на поддержку инициатив и организаций гражданского общества в продвижении социального предпринимательства в ключевых регионах Кагула и Унгень, поддерживая реализацию инновационных идей и создание новых рабочих мест, что впоследствии будет способствовать повышению благосостояния населения и сообществ.

Четыре организаций которые будут выбраны из районов Кагула и Унгень, получат финансовую помощь в размере до 20 000 евро на один проект, и должны будут внести собственный вклад в размере не менее 5 % от общей стоимости проектного предложения. Финансовая помощь будет направлена ​​на приобретение оборудования, товаров, работ и услуг.

Условия конкурса и руководство с детальной информацией касательно процесса подачи досье доступны здесь и на сайтах www.eu4cahul.md и www.eu4ungheni.md.

Тренинг по программе грантов и по заполнению досье на конкурс Грантовой программы для социального предпринимательства в Кагуле и Унгень состоится в четверг, 20 октября, в 14:00, ссылка доступна здесь.

Крайний срок подачи досье: 7 ноября 2022 г., в 17:00 (GMT+3:00).

Программа «EU4Moldova: ключевые регионы» (2019-2024 гг.) поддерживает интеллектуальное, экологичное, инклюзивное и устойчивое социально-экономическое развитие в Кагульском и Унгенском регионах для того, чтобы обеспечить гражданам лучшее качество жизни. Общий бюджет программы составляет 23 миллиона Евро, она финансируется Европейским Союзом и внедряется Программой развития Организации объединенных наций (ПРООН) и Детским фондом Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ).

Для дополнительной информации обращайтесь: Лилия Сурду, специалист по развитию

 

 

The European Union launches a call for proposals for social entrepreneurship projects from Ungheni and Cahul regions   

The European Union offers EUR 80,000 for four social entrepreneurship projects in the Cahul and Ungheni regions. The purpose of non-reimbursable assistance is to improve the local socio-economic environment by supporting initiatives that contribute to solving social issues, create new jobs and opportunities for social and professional integration of people from vulnerable groups. The grants will be awarded by the European Union through the EU4Moldova: Focal Regions programme, implemented by UNDP and UNICEF. 

The EU4Moldova: Focal Regions programme envisages to support civil society initiatives and organizations in promoting social entrepreneurship in the focal regions of Cahul and Ungheni, by supporting the implementation of innovative ideas and the creation of new jobs, which will contribute to the well-being of people and communities.

The four entities that will be selected from the districts of Cahul and Ungheni will benefit from financial assistance of up to 20,000 EUR per project, with an own contribution of at least 5% of the total value of the proposal. The funds will be allocated for the procurement of equipment, goods, works and services.

The conditions of the call for proposals and the guidelines with all the application process details may be found here and on the websites: www.eu4cahul.md and www.eu4ungheni.md.

The information and training session regarding the application for the call for proposals will take place on Thursday, 20 October, at 2:00 p.m. The link for the e-meeting can be accessed here.

The deadline for application is 7 November 2022, at 17:00 (GMT+3:00).

The “EU4Moldova: Focal regions” Programme (2019-2024) supports intelligent, inclusive, and sustainable social-economic development in the regions of Cahul and Ungheni to ensure better standards of living to the citizens. The programme has a total budget of EUR 23 million, it is funded by the European Union and implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

For additional information, please contact: Lilia Surdu, Specialist in Business Development, “EU4Moldova: Focal regions” programme, lilia.surdu@undp.org