Marţi, 21 ianuarie în Sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni a avut loc întîlnirea viceprim-ministrului Republicii Moldova, Tatiana Potîng, cu factorii de decizie din raionul Ungheni.

La întîlnire au participat Tudor Rădeanu, vicepreşedintele raionului, şefii serviciilor publice desconcentrate, descentralizate, directorii instituţiilor de învăţămînt artistic, de cultură, reprezentanţii mass-media locală. Întîlnirea respectivă a fost prezidată de către vicepreşedintele raionului care a salutat prezenţa şi a oferit cuvîntul doamnei Viceprim-ministru Tatiana Potîng.

Doamna viceprim- ministrul Republicii Moldova a informat despre priorităţile pe care s-a axat activitatea Guvernului R. Moldova la finele anului precedent: micşorarea ratei şomajului (a început procesul de creare a noilor locuri de muncă, sunt oportunităţi de creştere economică), diminuarea factorilor corupţiei (e vorba de reforma justiţiei), integrarea europeană (a fost parafat Acordul de Asociere la Uniunea Europeană, în proces de pregătire sunt documentele pentru semnarea Acordului de Asociere); despre aprobarea principalelor documente de stat: Legea bugetului de stat pentru a. 2014 (se fac încercări de a micşora diferenţa dintre persoanele cu venituri mici şi cele cu venituri mari prin majorarea plafonului de jos; vor fi majorate salariile angajaţilor din domeniul cultură, a cadrelor didactice – e foarte important să se păstreze tendinţa de sprijinire a angajaţilor din sfera bugetară prin crearea facilităţilor, oportunităţilor de majorare a salariilor); Legea bugetului asigurărilor sociale pentru a. 2014.

După cele menţionate s-a trecut la runda, propuneri şi întrebări – răspunsuri:

       Lidia Crăciun, director IMSP Spitalul raional Ungheni a propus: includerea în bugetul raionului a compartimentului sănătate în scopul de a prevedea surse financiare pentru infrastructură; modificarea cadrului legal privind achiziţiile publice ce ar permite procurarea mărfurilor, produselor alimentare de calitate; dezvoltarea serviciilor comunitare (pacienţii spitalelor să fie cei care necesită tratament medical şi nu doar îngrijire).

      Tatiana Potîng, viceprim-ministrul Republicii Moldova a informat: în standardele pentru sănătate este prevăzută dezvoltarea serviciilor comunitare ce au mai mult un caracter social decît medical (s-a constatat că o mare parte din pacienţii spitalelor au nevoie mai mult de îngrijire şi nu de tratament; va fi examinată activitatea grupului de lucru instituit în scopul diminuării discrepanţelor în funcţionarea Legii privind achiziţiile publice pentru a stabili la ce etapă se află şi pentru a interveni cu modificări; în Regulamentul de funcţionare a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină a rămas compartimentul dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti (un număr mare de spitale au beneficiat de subvenţii).

 

          

 

S-a pronunţat pentru aplicarea la diferite proiecte pentru a dezvolta infrastructura spitalicească.

Tudor Rădeanu, vicepreşeintele raionului a propus: întocmirea unor programe bine focusate pe cetăţeanul simplu ca să fie cert cine e beneficiarul; introducerea unităţii de specialist în scrierea proiectelor ce ar crea posibilităţi de asimilare a fondurilor europene; întreprinderea măsurilor de protejare a spaţiului informaţional pentru a nu permite discreditarea din partea unor persoane.

Tatiana Potîng, viceprim-ministrul Republicii Moldova a accentuat: pentru a beneficia de fondurile europene e necesar să ne pregătim de obţinerea statutului de ţară candidat a Uniunii Europene; în această etapă trebuie să învăţăm a scrie proiecte care e o oportunitate de a accesa banii, iar iniţiativele singulare de scriere a proiectelor sunt un exerciţiu foarte bun pentru fiecare instituţie; varianta de a institui cîte o structură de scriere a proiectelor pe lîngă fiecare direcţie nu e una adecvată, deoarece se ratează perioada de învăţare de către toţi; orice finanţare din partea structurilor europene e secundată de suport logistic ce are scopul de a învăţa să gestionezi aceste fonduri; pentru a evita discreditarea e nevoie de a nu lăsa spaţiu pentru neadevăruri.

Violeta Petre, director Centrul de Resurse şi Atragerea Investiţiilor a propus: modificarea Legii nr.133 cu privire la ajutorul social (la elaborarea legilor să se ţină cont de opinia, necesităţile cetăţenilor); coordonarea iniţiativelor (finanţatorii străini şi Guvernul R. Moldova) privind implementarea proiectelor pentru a asigura durabilitatea proiectelor.

Tatiana Potîng, viceprim-ministrul Republicii Moldova a menţionat: în rezultatul intervenirilor, s-au efectuat unele modificări în Legea nr.133 cu privire la ajutorul social, însă mai rămîne loc pentru modificări; deoarece foarte multe servicii au fost lansate la iniţiativa ONG-urilor fără a fi coordonate de Guvernul R. Moldova, s-a creat situaţia cînd e dificil a unifica aceste acţiuni (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a iniţiat acţiunea de cartografiere a serviciilor din fiecare raion pentru întocmirea unei baze de date ca ulterior de a avea posibilitatea de a interveni) – soluţia pentru asigurarea continuităţii proiectelor este trecerea lor în subordinea consiliilor locale.

Tudor Rădeanu, vicepreşeintele raionului  s-a pronunţat pentru schimbarea organigramei Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei – e necesar de mărit numărul de specialişti principali pentru a presta servicii de calitate, pentru a executa sarcinile în termenele stabilite (în rezultatul implementării proiectelor, s-a majorat numărul beneficiarilor de servicii sociale).

Constantin Potlog, şef adjunct Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei a propus: implicarea beneficiarilor de ajutor social în executarea lucrărilor neremunerate în folosul comunităţii; includerea în Legea nr.133 cu privire la ajutorul social a prevederii verificarea utilizării mijloacelor financiare; mărirea numărului de asistenţi personali; acordarea integrală a ajutorului material pentru perioada rece a anului la început de sezon ce ar da posibilitatea de procurare a lemnelor de foc, a cărbunelui.

Tatiana Potîng, viceprim-ministrul Republicii Moldova a solicitat Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei să prezinte o notă informativă privind situaţia la capitolul cereri.

A menţionat: chestiunea privind acordarea integrală a ajutorului material pentru perioada rece a anului la început de sezon va fi discutată cu Ministerul Finanţelor.

Eugenia Baroncea, şef Secţie cultură şi turism a enumerat problemele în domeniul cultură: lipsa cadrului legal, asigurarea cu cadre profesioniste, lipsa indemnizaţiilor pentru tinerii specialişti la angajarea în cîmpul muncii, condiţii de muncă neadecvate în localităţile rurale (în special, încălzirea spaţiilor), taxele mari de studiere în instituţiile de învăţămînt artistic pentru copiii din localităţile rurale, lipsa susţinerii copiilor talentaţi de a continua studiile în instituţiile de învăţămînt universitar.

Tatiana Potîng, viceprim-ministrul Republicii Moldova a  subliniat necesitatea diferenţierii taxelor de studiere în instituţiile de învăţămînt artistic copiii din sate să achite o taxă mai mică).

A informat: în cel mai apropiat timp vor fi aprobate documentele ce ţin de domeniul cultură; vor fi stabilite rigorile pentru autorităţile administraţiei publice locale de nivelul unu la angajarea specialiştilor în domeniul cultură; admiterea în instituţiile de învăţămînt universitar se efectuează în bază de concurs.

Maria Bolotovici, şef Casa raională de cultură Pîrliţa s-a pronunţat pentru: majorarea salariilor pentru toţi angajaţii din domeniul cultură şi nu doar pentru unele categorii, achitarea dublă pentru munca desfăşurată în zilele de odihnă, obligarea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul unu de a prevedea mijloace financiare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale pentru lucrări de reparaţie, asigurarea cu agent termic şi echipament a instituţiilor de cultură.

           Ludmila Ursatiev, preşedintele organizaţiei de tineret al AST SINDASP Ungheni a întrebat dacă pentru tineri se prevăd careva înlesniri la acordarea creditelor ipotecare pentru procurarea locuinţelor.

Tatiana Potîng, viceprim-ministrul Republicii Moldova a informat: au fost cîteva iniţiative legislative pentru a facilita procedura de procurarea a locuinţelor, însă băncile sunt instituţii comerciale şi e foarte complicat să intervii în activitatea lor; se va discuta cu Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei despre posibilităţile de soluţionare a problemei în cauză.

 

 

 

            La final vicepreşedintele raionului, Tudor Rădeanu, a mulţumit tuturor pentru particparea activă şi le-a urat tuturor o săptămînă cît se poate de reuşită.