Servicii

Informatii despre Autoritatea publică

Consiliul raional Ungheni

Raion : UNGHENI
Oraș : Ungheni
Adresa : str. Naţională 11
Persoană de contact: Gavriliţa Alexandru
Telefon: 0236-26140
E-mail:
Website: www.crungheni.md

specialist, Secția administrație publică (perioadă determinată)

Domeniu de activitate:

Altele, Protecție civilă

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: C60. Specialist

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist, Secția administrație publică (perioadă determinată)

Data-limită de depunere a documentelor:

03.06.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- asigurarea executării legislației privind organizarea și îndeplinirea serviciului civil, protecției civile și administrației publice;
- asigurarea organizării și desfășurării ședințelor Comisiei pentru situații excepționale;
- coordonarea activității primarilor orașelor, comunelor, satelor în problemele protecției civile, serviciului civil și administrației publice;
- asigurarea organizării și desfășurării ședințelor Comisiei pentru acordarea ajutorului material sinistraților în urma calamităților naturale.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Gavriliţa Alexandru

Telefon:

0236-26140

E-mail:

sjru.ungheni@yandex.com

Web site:

www.crungheni.md

Raion, oraș:

Ungheni, UNGHENI

Adresa:

mun. Ungheni, str. Națională 11

Tip de angajare:

Pe perioada determinată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

-studii superioare
-1 an de experienţă profesională în domeniu

Documente ce urmează a fi prezentate::


Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare: 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului:

1. Constituţia Republicii Moldova
2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală
3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
5. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
6. Legea nr. 156 din 06.07.2007 cu privire la organizarea serviciului civil de alternativă;
7. Legea nr. 271 din 09.11.1994 cu privire la protecția civilă.