Reg. no.: RfP21/02244

EU4Molodva: Programul Regiunilor Focale, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Internațional pentru Copii al Organizației Națiunilor Unite (UNICEF), caută un contractant care să ofere servicii de consultanță și asistență în elaborarea Planul regional de dezvoltare spațială (RSDP) al regiunii Ungheni pentru perioada 2021-2040.
Compania selectată va asigura ghidarea strategică, concepțională și operațională în timpul procesului de elaborare a RSDP Ungheni și va elabora documentul conform cerințelor și procedurilor legislației naționale, principiilor UE și cele mai înalte standarde de consultanță pentru astfel de servicii.
Pentru o informație detaliată despre serviciile necesare, precum și instrucțiunile de prezentare, vă rugăm să accesați documentul Cerere de Propunere (atașat la secțiunea ′′ Documente susținătoare ′′ de mai jos).
Oferta ta, cuprinzând propuneri tehnice și financiare, se prezintă în conformitate cu ′′ secțiunea 3: Fișa de date ′′ din documentul RpP. Vă rugăm să fiți atenți la cerințele de prezentare, în special la faptul că propunerile tehnice și financiare se depun în dosare separate, în timp ce propunerea financiară este protejată cu parola. Parola nu trebuie dezvăluită decât dacă este necesară în scris de PNUD. Vă rugăm să vă asigurați că niciun alt document nu dezvăluie propunerea dvs financiară în afară de formularele F și G care sunt protejate cu parolă.
NU-ȚI DESCLUSI PREȚUL ÎN ARTICOLELE DE LINIE. TREBUIE SĂ PUNEȚI PREȚUL CA 1 $ ÎN SISTEMUL DE TENDRING ȘI SĂ FURNIZAȚI PROPUNEREA FINANCIARĂ ASCRIPTATĂ DOSARUL EXPLICAT ÎN INSTRUCȚII.
Ofertele pot fi depuse doar prin licitație on-line în modulul de licitație electronică la: https://etendering.partneragencies.org
Nume de utilizator: eveniment. Musafir
Parola: de ce schimbări
Cod BU: MDA10 și ID eveniment 0000008948
După încărcare, ofertanții care au acceptat invitația în sistem vor fi anunțați prin e-mail că au apărut modificări. Este responsabilitatea ofertanților să vadă modificările și clarificările respective din sistem.
Termenul limită de depunere a ofertelor este indicat în modulul de licitație electronică, în cazul discrepanțelor, data și ora indicată în licitația electronică trebuie să prevaleze. După ce termenul limită expirat, depunerea nu este disponibilă, ofertanții sunt încurajați să-și depună ofertele în avans pentru a preveni deficiențele tehnice de ultim moment sau lipsurile de rețele.
Vă rugăm să consultați resursele eTendering pentru ofertanți:
https://www.youtube.com/watch?v=lhtEkSXqMBs instrucțiuni video ′′ Cum să te înregistrezi ′′
https://www.youtube.com/watch?v=TAoir7afaAo instrucțiuni video ′′ Cum să licitezi ′′
Contacte:
Ms. Liliana Caterov, e-mail: liliana.caterov@undp.org

 

Reg. no.: RfP21/02244

 Launch date: 09 Aprilie 2021, 08:30 (GMT+2:00)

 Deadline: 06 Mai 2021, 15:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Request for Proposal

Category & Sub-category: Services;Studies & Research Services


Overview:

The EU4Molodva: Focal Regions Programme, funded by the European Union and implemented by the United Nations Development Programme (UNDP) and the United Nations International Children’s Fund (UNICEF), is looking for a Contractor to provide consulting services and assistance in the elaboration of the Regional Spatial Development Plan (RSDP) of Ungheni region for the period of 2021-2040.

The selected Company will ensure the strategical, conceptional and operational guiding during the process of RSDP Ungheni elaboration and develop the document according to the requirements and procedures of the national legislation, EU principles and the highest standards of consultancy for such services.

For a detailed information on the required services, as well as submission instructions, please, access the Request for Proposal document (attached under the „Supporting Documents” section below).

Your offer, comprising of Technical and Financial Proposals, shall be submitted in accordance with „Section 3: Bid Data Sheet” of RfP document. Please, pay attention to the submission requirements, especialy to the fact that technical and financial proposals shall be submitted in separate files, while the financial proposal shall be password protected. The password shall not be disclosed unless required in written by UNDP. Please, ensure that no other documents are disclosing your financial proposal apart from Forms F and G which are password protected.
DO NOT DISCLOSE YOUR PRICE IN THE LINE ITEMS. YOU MUST PUT PRICE AS 1$ IN THE E-TENDERING SYSTEM AND PROVIDE THE FINANCIAL PROPOSAL AS ENCRYPTED FILE AS EXPLAINED IN INSTRUCTIONS.

Offers can be submitted only through on-line bidding in e-tendering module at: https://etendering.partneragencies.org

Username: event.guest
Password: why2change
BU Code: MDA10 and Event ID 0000008948

Once uploaded, Bidders that have accepted the invitation in the system will be notified via e-mail that changes have occurred. It is responsibility of the Bidder to view the respective changes and clarifications in the system.

Deadline for submitting bids is indicated in e-tendering module, in case of discrepancies, the date and time indicated in e-tendering must prevail. Once the deadline expired the submission is not available, thereby Bidders are encouraged to submit their bids well in advance so as to prevent any last moment technical deficiencies or networks shortages.

Please, Consult in eTendering Resources for Bidders:

https://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/resources-for-bidders.html

https://www.youtube.com/watch?v=lhtEkSXqMBs video instructions “How to register”

https://www.youtube.com/watch?v=TAoir7afaAo video instructions “How to bid”

Contacts:
Ms. Liliana Caterov, e-mail: liliana.caterov@undp.org