PREŞEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de specialist în cadrul Aparatului preşedintelui raionului.

Atribuţiile de bază ale specialistului:

 

          programarea din timp a audienţelor cetăţenilor;

          efectuarea controlului soluţionării în termen a problemelor prezentate în audienţă, perfectarea şi expedierea răspunsurilor solicitanţilor;

          înregistrarea, expedierea spre examinare a petiţiilor şi cererilor, efectuarea controlului soluţionării în termen a petiţiilor;

          examinarea în termen a petiţiilor;

          prezentarea materialelor pentru publicarea în mass-media şi întocmirea lunară  a listei sărbătorilor naţionale şi a omagiaţilor.

 

Bibliografia concursului:

1.   Constituţia Republicii Moldova;

2.   Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;

3.   Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

4.   Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 11.04.2008;

5.   Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

6.   Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

7.   Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XII din 19.07.1994;

   Persoanele, care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, trebuie să aibă studii superioare în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului.          

   La concurs urmează a fi depuse următoarele documente :

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

   Termenul de depunere a documentelor este de 15 zile calendaristice din ziua publicării anunţului. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 11. Telefonul de contact: (0236)27705.

 

Preşedintele

raionului Ungheni,                           Iurie TOMA