IMSP SR Ungheni cu sediul în or.Ungheni, str.Națională nr. 37, anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante:

Denumirea functiei pentru concurs Nr. de unitati pentru concurs Data limita de depunere a dosarului pentru concurs
 medic neonatolog 3 01.08.2017
medic anesteziolog reanimatolog 2 01.08.2017
medic internist(Departamentul de urgență) 3 01.08.2017
medic fizioterapeut 1 01.08.2017
medic imagist radiolog 1 01.08.2017
medic cardiolog 1 01.08.2017
medic psihonarcolog 1 01.08.2017
medic neurolog p/maturi 2 01.08.2017
farmacist laborant 1 01.08.2017
medic infecționist (temporar vacant) 1 01.08.2017
moașă 2 01.08.2017
medic reabilitolog(temporar vacant) 1 01.08.2017
șef secție obstetrica 1 01.08.2017
medic  hematolog 0,5 01.08.2017
medic  nefrolog 1 01.08.2017

La concurs pot participa cetățenii Republicii Moldova cu studii  în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații vor depune un dosar care va include următoarele acte:

  • cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
  • copia carnetului  de muncă;
  • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • curriculum vitae;
  •  referințe de la locurile  anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Pentru informații suplimentare:

tel.: 0-236-2-25-82

www.sr-ungheni.ms.md