PREMIERĂ: LANSAREA PORTALULUI DE INFORMAȚII COMERCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA WWW.TRADE.GOV.MD

Noul portal de informații comerciale este o sursă oficială de specialitate cu privire la toate procedurile și documentele necesare pentru activitățile de import, export și tranzit.

 

Chișinău, 5 mai 2020. – Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova și Serviciul Vamal al Republicii Moldova lansează astăzi, cu sprijinul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, Portalul de Informații Comerciale destinat comunității de afaceri naționale și internaționale. Noul sistem informatic poate fi accesat la adresa www.trade.gov.md.

Portalul de Informații Comerciale al Republicii Moldova (www.trade.gov.md) este sursa principală de informații oficiale de specialitate cu privire la procedurile aferente și documentele necesare pentru activitățile privind importul, exportul și tranzitul de mărfuri.

”Prin reformele din domeniul comerțului, Guvernul creează un mediu transparent și previzibil pentru tranzacțiile comerciale transfrontaliere, bazate pe proceduri și practici vamale simple, standardizate, cerințe de documentare, operațiuni de marfă și tranzit, aranjamente comerciale și de transport. Eforturile noastre continue s-au materializat în astfel de inițiative, precum Portalul de Informații Comerciale din Moldova, și ne arată că sîntem cu un pas mai aproape de îmbunătățirea accesului la informații aferente comerțului, esențial pentru claritatea și predictibilitatea tranzacțiilor comerciale internaționale. Prin urmare, îi îndemn pe comercianții și întreprinderile noastre să acceseze Portalul și să beneficieze de oportunitățile acestuia”, a declarat Sergiu Railean, ministrul Economiei și Infrastructurii.

Astfel, accesînd portalul, utilizatorii se vor putea informa referitor la regimurile și destinațiile vamale, declararea mărfurilor, clasificarea și originea acestora, contingente, acte permisive, taxele pentru toate categoriile de mărfuri etc. Tot aici, vor fi descrise și procedurile de obținere a unor autorizații precum Operatorul Economic Autorizat, Procedura de Vămuire la Domiciliu sau Exportator Aprobat, sau cele de înregistrare în calitate de subiect al activității economice externe.

Directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja, a menționat că „Sprijinirea mediului de afaceri reprezintă o preocupare permanentă a Serviciului Vamal, iar colaborarea pe care o avem cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova ne permite să valorificăm la maxim oportunitățile acestui parteneriat în vederea realizării angajamentelor noastre. Portalul de Informații Comerciale, pe care îl lansăm astăzi, este rezultatul muncii colosale a specialiștilor implicați în dezvoltarea acestuia și conține toate informațiile necesare unui agent economic. Ne propunem să implementăm și alte  instrumente de comunicare cu mediul de afaceri, dar și să dezvoltăm  în continuare noi mecanisme de facilitare a comerțului internațional de mărfuri”.

Portalul de Informații Comerciale al Republicii Moldova va răspunde tuturor nevoilor de informare și consultanță ale mediului de afaceri și publicului larg în ceea ce privește reglementarea exportului/importului și a operațiunilor de tranzit ale Republicii Moldova. Astfel, acesta va permite optimizarea semnificativă a resurselor alocate de mediul de afaceri pentru identificarea și accesarea procedurilor aferente exportului, importului și operațiunilor de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova. Toate informațiile de pe portal, inclusiv formularele tipizate necesare pentru diverse proceduri si solicitări, sînt gratuite.

La rîndul său, Douglas Muir, directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, a ținut să remarce următoarele: ”Această realizare ne bucură foarte mult, fiind și un prilej de mîndrie. Este rezultatul comun al unei cooperări eficiente între Ministerul Economiei și Infrastructurii, Serviciul Vamal si Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și reprezintă încă un sprijin important oferit comunității de afaceri. Datorită Portalului de Informații Comerciale activitatea comercială va deveni mai ușoară, mai clară și mai transparentă și va contribui la sporirea atractivității imaginii Republicii Moldova. Totodată, prin lansarea Portalului Moldova îndeplinește încă unul dintre angajamentele sale internaționale asumate. Nu în ultimul rînd, vreau să menționez că Programul nostru va continua să susțină acțiunile autorităților moldovenești pentru sprijinirea mediului de afaceri și facilitare a comerțului”.

Portalul de Informații Comerciale al Republicii Moldova  a fost lansat în contextul angajamentelor asumate de către Republica Moldova în sistemul mondial de comerț, prin Acordul privind Facilitarea Comerțului din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului și implementarea Acordului de Asociere Moldova-UE (DCFTA).

Precizăm că, în luna februarie a anului curent, Serviciul Vamal a lansat Punctul de Informare pentru Comerț Extern, ca parte a Centrului Unic de Apel, creat prin reorganizarea și modernizarea Centrului Unic de Apel al Serviciului Vamal, cu suportul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova.

 

Pentru mai multe informații, contactați:

Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal

Punctul de Informare pentru Comerț Extern

Tel: +373 22 788 888

Email: callcenter@customs.gov.md

 


 

ВПЕРВЫЕ: В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА ЗАПУСТЯТ ИНФОРМАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПОРТАЛ WWW.TRADE.GOV.MD

Новый информационно-коммерческий портал является официальным специализированным источником информации обо всех процедурах и документах, необходимых для осуществления импортных, экспортных и транзитных операций.

 

Кишинев, 5 мая 2020 года. – Сегодня Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова и Таможенная служба Республики Молдова при поддержке Программы USAID структурных реформ в Молдове запускают Информационно-коммерческий портал, предназначенный для национальных и международных бизнес-сообществ. Новая электронная площадка будет доступна по адресу www.trade.gov.md.

Информационно-коммерческий портал Республики Молдова (www.trade.gov.md) является основным источником официальной специализированной информации о соответствующих процедурах и документах, необходимых для осуществления импортных, экспортных и транзитных операций.

«Посредством реформ в торговой сфере правительство создает прозрачную и предсказуемую среду для трансграничных торговых операций, основанную на простых стандартизированных таможенных практиках и процедурах, требованиях к документации, грузовых и транзитных операциях, торговых и транспортных соглашениях. Наши непрекращающиеся усилия получили свое воплощение в таких инициативах, как Информационно-коммерческий портал Молдовы, – показателе того, что мы сделали еще один шаг к улучшению доступа к информации в сфере торговли, необходимой для осуществления четких и предсказуемых международных торговых операций. Поэтому я призываю наших экономических агентов и представителей компаний посетить данный портал и воспользоваться его возможностями», – заявил министр экономики и инфраструктуры Серджиу Райлян.

Таким образом, с помощью данного портала пользователи смогут найти информацию о таможенных режимах и пунктах назначения, декларировании товаров, их классификации и происхождении, контингентах, разрешительных актах, сборах по всем категориям товаров и т.д. Также здесь будут описаны процедуры получения разрешений и статусов, таких как  авторизированный экономический агент, процедура таможенного оформления или утвержденный экспортер,  или регистрация в качестве субъекта внешнеэкономической деятельности.

Директор Таможенной службы Серджиу Бурдужа отметил, что «Поддержка бизнес-среды является неизменной задачей Таможенной службы, а сотрудничество с Программой USAID структурных реформ в Молдове позволяет нам максимально использовать возможности этого партнерства для выполнения взятых на себя обязательств.  Информационно-коммерческий портал, который мы сегодня запускаем, является результатом колоссальной работы специалистов, вовлеченных в его создание, и содержит всю необходимую для экономического агента информацию. Мы намерены внедрять и другие инструменты взаимодействия с бизнес-сообществом, а также разрабатывать новые механизмы, призванные облегчить внешнюю торговлю».

Информационно-коммерческий портал Республики Молдова будет удовлетворять все   информационные и консультационные запросы со стороны деловых сообществ и широкой общественности, касающиеся экспортно-импортных и транзитных операций Республики Молдова. Это позволит значительно оптимизировать ресурсы, которые бизнес-сообщество затрачивает на то, чтобы ознакомиться и получить доступ к процедурам, связанным с экспортными, импортными и транзитными операциями на территории Республики Молдова. Вся размещенная на портале информация, включая стандартные бланки для различных процедур и запросов, является бесплатной.

Со своей стороны, Дуглас Мьюр, директор Программы USAID структурных реформ в Молдове, отметил следующее: «Мы очень довольны этим достижением, и есть все основания им гордиться. Это совместный результат эффективного сотрудничества между Министерством экономики и инфраструктуры, Таможенной службой и Программой USAID структурных реформ в Молдове, ставший еще одной важнейшей поддержкой, оказанной бизнес-сообществу. Благодаря информационно-коммерческому порталу коммерческая деятельность станет легче, чётче, прозрачней и будет способствовать повышению привлекательности Республики Молдова. Наряду с этим, благодаря запуску единого портала, Молдова выполняет еще одно из взятых на себя международных обязательств. Наконец, но не в последнюю очередь, хочу отметить, что наша Программа будет и впредь поддерживать действия молдавских властей, направленные на поддержку деловой среды и содействие торговле».

Информационно-коммерческий портал Республики Молдова был запущен в соответствии с обязательствами, взятыми Республикой Молдова в мировой торговой системе, в рамках Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли и реализации Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС (DCFTA).

Обращаем ваше внимание на то, что в феврале этого года, в рамках Единого контактного центра, Таможенная служба запустила Информационный пункт по внешней торговле, созданный в результате реорганизации и модернизации Единого контактного центра Таможенной службы при поддержке Программы USAID структурных реформ в Молдове.

 

Для получения дополнительной информации можно обращаться:

Единый контактный центр Таможенной службы

Информационный пункт по внешней торговле

Tel: +373 22 788 888

Email: callcenter@customs.gov.md