I

 

PREŞEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de

auditor intern principal în cadrul Aparatului președintelui raionului.

Atribuţiile de bază ale auditorului:

efectuarea misiunii de audit intern conform programării aprobate de Președintele raionului;

– documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI;

– întocmirea raportului de audit intern;

– urmărirea implementării recomandărilor de audit;

– informarea Preşedintelui raionului şi prin scrisoare de sesizare a conducătorului instituţiei publice audiate, despre suspiciuni privind fraude si iregularităţi.

 

Bibliografia concursului:

1.  Constituţia Republicii Moldova.

2.  Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006.

3.  Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008.

4.  Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 11.04.2008.

5.  Legea Nr. 397 din 16.10.2003 privind finațele publice locale.

6.  Ordinul Ministerului Finanţelor nr.139 din 20.10.2010  cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi  Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern).

7.  Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.

8.  Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public.

 

Condițiile de bază pentru a candida la funcția publică: deţine cetăţenia Republicii Moldova, posedă limba moldovenească, are capacitate deplină de exerciţiu, nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

Condițiile specifice pentru a candida la funcția publică: studii superioare de licenţă în domeniul economiei sau contabilității, certificatul de calificare al auditorului în domeniu, 2 ani de experiernță în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului.           

   La concurs urmează a fi depuse următoarele documente :

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de calificare al auditorului în domeniu și de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

   Data limită de depunere a documentelor – 13.11.2015. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

 

                                                     II

 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante de specialist în cadrul Aparatului președintelui raionului.

Atribuţiile de bază ale specialistului:

– suportul preşedintelui raionului în realizarea cu succes a sarcinilor de interes naţional şi internaţional;

– conlucrarea cu mass-media, oferirea informaţiilor solicitate în limita competenţelor sale;

– aigurarea accesului liber la informaţie;

– organizarea protocolului şi ceremonialului în cadrul întîlirilor, evenimentelor oficiale;

menţinerea legaturilor cu organizațiile partenere din ţară şi peste hotarele ei.

– traducerea în limbile engleză şi rusă a corespondenţei, a actelor oficiale;

– interpretarea consecutivă,  simultană în limbile engleză şi rusă în cadrul activităţilor la care participă preşedintele raionului sau a celor organizate în cadrul Consiliul raional Ungheni.

 

Bibliografia concursului:

1.  Constituţia Republicii Moldova;

2.  Legea cu privire la administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;

3.  Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

4.  Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 11.04.2008;

5.  Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

6.  Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;

 

   Condițiile de bază pentru a candida la funcția publică: deţine cetăţenia Republicii Moldova, posedă limba moldovenească, are capacitate deplină de exerciţiu, nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

Condițiile specifice pentru a candida la funcția publică: studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabile în relaţii internaţionale, administraţie publică, posedă limbile străine engleza și rusa (vorbit și scris), abilităţi de utilizare a computerului 

   La concurs urmează a fi depuse următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

   Data limită de depunere a documentelor – 13.11.2015. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)22694.