Serviciul raional arhivă Ungheni este principala instituţie de păstrare permanentă a Fondului Arhivistic de Stat din teritoriu. Creat în anul 1944,  a început să acumuleze primele documente despre activitatea structurilor statale, ajungînd astăzi să deţină 273 fonduri cu un volum de 37141 dosare cu documente constituite pe parcursul activităţii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, ce atestă sub formă comprimată memoria documentară a realizărilor acestora pentru anii 1944-2014. Principiile de bază ale activității arhivei privind selecționarea, ordonarea, păstrarea și valorificarea lor, confirmă dreptul cetățenilor la accesul liber la informația de arhivă și reglementează modalitățile de lucru cu materialele documentare.

Din cauza lichidărilor şi reorganizărilor frecvente a unor instituţii, organizaţii, întreprinderi din raion, Serviciul raional Arhivă a fost  impus să preia la păstrarea de stat documentele personalului scriptic, ajungînd astăzi să deţină 4600 dosare cu termen lung de păstrare.  Astfel, depozitul de arhivă, care are menirea de a păstra documentele cu termen permanent de păstrare devine depozit al personalului scriptic, ceea ce nu corespunde regulamentului.  Pentru păstrarea documentelor de arhiva, Serviciul  dispune de un depozit cu o suprafaţă de 205.5 m.p. în care sunt instalate 240 m.l. stelaje de lemn. Depozitul este supraîncarcat, practic Serviciul nu dispune de spaţiu şi stelaje pentru preluarea ulterioară a documentelor la păstrarea de stat.  Conform art.21 din Legea privind Fondul arhivistic al Republicii Moldova nr.880-XII din 22.01.1992 în arhiva raională se păstrează documentele cu termen permanent de păstrare, ce fac parte din Fondul arhivistic de Stat.  Documentele personalului scriptic, care servesc drept bază juridică pentru confirmarea vechimii în muncă, se păstrează în instituţii, organizaţii timp de 75 ani, după care se distrug în modul stabilit.   În instituţiile arhivistice aceste documente sînt preluate doar în cazuri excepţionale, de la instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile foste de stat, care nu au succesori în drepturi.

               În  adresa Serviciului parvin un număr impunător de solicitări cu  caracter social-juridic şi tematic. Majoritatea solicitărilor se referă, după conţinut, la problemele privind privatizarea colhozurilor şi a spaţiului locativ, problemele testamentare asupra pămîntului, perfectarea documentelor de proprietate asupra pămîntului, probleme cu caracter notarial, examinarea solicitărilor persoanelor represate, confirmarea vechimii în muncă, salariilor, şi multe altele.  Pentru eliberarea certificatelor și extraselor de arhivă se prestează servicii contra plată (conform  Hotărîrii Guvernului RM nr.627 din 12.07.2010) și se confirmă în mod gratuit solicitările privind confirmarea stagiului de muncă și mărimea salariului.

               O prioritate a activităților arhivistice din Republica Moldova în valorificarea documentelor este digitalizarea lor, fapt care ar accelera depistarea și utilizarea informației. Actual documentele de arhivă se păstrează pe supor de hîrtie și arhiviștii depun eforturi în această direcție și sînt conștienți de importanța protecției și valorificării tezaurului documentar.