Anunț concurs

specialist principal Serviciu juridic și resurse umane

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Administrație publică locală

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist principal Serviciu juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor:

20.04.2021

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Participarea la elaborarea strategiei şi politicii de personal.
 • Participarea la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional.
 • Elaborarea în baza legilor şi altor acte normative a procedurilor de personal cu privire la planificarea resurselor umane, selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea şi remunerarea muncii, dezvoltarea profesională, promovarea în funcţie, sancţionarea, eliberarea din funcţie a personalului.
 • Elaborarea în comun cu şefii de subdiviziuni a descrierilor posturilor de muncă şi stabilirea, în baza lor, a criteriilor de selectare a candidaţilor pentru posturile de muncă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Toader Irina

Telefon:

0236-22694

E-mail:

sjru.ungheni@yandex.com

Web site:

crungheni.md

Raion, oraș:

Ungheni, UNGHENI

Adresa:

str. Națională, Nr. 11

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

– 1 an de experiență profesională în domeniu;
– abilități de utilizare a calculatorului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  – formularul de participare la concurs;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5270

Bibliografia concursului:

– Codul Muncii al Republicii Moldova;
– Legea privind administrația publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;
– Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public Nr. 158 din 04.07.2008;
– Legea privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar Nr. 270 din 23.11.2018;
– Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a Legii Nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului prublic, Nr. 201 din 11.03.2009.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs:-  pe ruta Ungheni – Petrești, regim de deservireanual, la următoarele curse suplimentare:
  • Ungheni 18.30 – Petrești 06.30, zilnic;
  • Ungheni 08.15 – Petrești 08.55, joi, duminică;
  • Ungheni 11.15 – Petrești 11.55, joi, duminică;
  • Ungheni 12.15 – Petrești 12.55, joi, duminică.

  Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs:

–  pe ruta Ungheni – Rezina, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare:

Ungheni 07.20 – Rezina 08.00.

– pe ruta Ungheni – Rădenii Vechi, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare:

–   Ungheni 17.00 – Rădenii Vechi 18.15.

Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs, pe ruta Ungheni – Mănoilești, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare:
 • Ungheni 07.35 – Mănoilești 08.15;
 • Ungheni 08.40 – Mănoilești 09.20;
 • Ungheni 17.05 – Mănoilești 17.45.

Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.

Condiție suplimentară obligatorie pentru transportatori:

      Prezentarea unui autocar cu capacitatea minimă de 50 (cincizeci) locuri, autocarul fiind de prima categorie de confort.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs, pe ruta Ungheni – Grăseni, cu punct intermediar de staționare doar în satul Todirești, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse:
 • Ungheni 12.30 – Grăseni 06.30;
 • Ungheni 14.25 – Grăseni 08.15;
 • Ungheni 17.25 – Grăseni 15.05.

Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.

 

 

 

 

 

Anunț concurs

Secție cultură și turism

Domeniu de activitate:

Arta \ Cultura \ Patrimoniu

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: B42. Şef secţie,

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

șef secție, Secția cultură și turism

Data-limită de depunere a documentelor:

04.09.2020

Unități disponibile:

1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

– conduce activitatea secţiei şi o reprezintă în raporturi cu persoane fizice şi juridice;
– realizează politica statului în domeniul culturii şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale;
– stabileşte sarcinile, funcţiile, şi competenţele salariaţilor secţiei;
– aprobă deciziile comisiilor de atestare a: personalului de specialitate din biblioteci, cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt artistic extrașcolar, colectivelor artistice de amatori;
– emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
– poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare.
Tip de angajare:
Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

a) 3 ani de experienţă profesională în domeniu,
b) abilităţi de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  formularul de participare la concurs

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

 

Bibliografia concursului:

 1. Legea cu privire la administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006
 2. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158 din 04.07.2008
 3. Legea culturii Nr. 413 din 27.05.1999
 4. Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial Nr. 58 din 29.03.2012
 5. Legea monumentelor de for public Nr. 192 din 30.09.2011
 6. Legea muzeelor Nr. 262 din 07.12.2017
 7. Legea cu privire la biblioteci Nr. 160 din 20.07.2017
 8. Strategia de dezvoltare a culturii „CULTURA 2020”