CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist principal, Secție construcții gospodărie comunală și drumuri.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • înaintarea propunerilor pentru planul de activitate a secției, precum și raportarea despre realizarea acestora pe segmental infrastructuriii drumurilor publice locale din cadrul raionului;
 • elaborarea programului, inițierea și asigurarea organizării lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice locale, finanțate din contul alocațiilor impozitului pentru utilizarea drumurilor;
 • participarea la stabilirea necesarului de mijloace financiare pentru realizarea programelor ce țin de proiectare, construcție, reparație și întreținere a drumurilor publice locale din bugetul raional, bugetul de stat, solicit și argumentează necesitatea acoperirii acestora;
 • elaborarea sau după caz participarea la elaborarea documentației privind organizarea achizițiilor publice;
 • asigurarea activităților de secretariat în comisiile, grupurile de lucru unde este nominalizat;
 • elaborarea și perfectarea scrisorilor, proiectelor de decizii, dispozițiilor, proceselor verbale din domeniul de activitate;
 • asigurarea evidenței documentelor primare, întreținerea mapelor conform nomenclatorului stabilit, păstrarea și arhivarea documentelor ce țin de domeniul de activitate.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436 din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158 din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții;
 5. Legea nr. 163 din 09.07.2010, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 6. Legea drumurilor nr. 509 din 25.06.1995;
 7. Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.04.2014;
 8. Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996, cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Data limită de depunere a documentelor – 26.06.2020. Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefon de contact: (0236)26140.

 

 Preşedintele raionului Ungheni                             Ghenadi MITRIUC

 

 

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în cadrul Secției administrație publică

 

Nr. d/o Nume, prenume

 

1. Bambuleac Dorin
2. Plămădeală Iurie

 

Data desfășurării: 15.06.2020, ora 10.00

Locul desfășurării: sala de protocol a Consiliului raional Ungheni

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante: specialist Secția administrație publică (perioadă determinată), pentru detalii consultă linkul –  specialist,-Secția-administrație-publică-(perioadă-determinată)

 

 

 

 

CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI

 

cu sediul în or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist în cadrul Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

     

Atribuţiile de bază ale funcției:

 • promovarea și asigurarea realizării politicii tehnice și strategice a Statului, ce ține de construirea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor (rețelelor) de gazificare, alimentare cu apă, canalizare, epurare a apei, termoficare, construcție și reparație a obiectelor industriale și de menire social-culturală
 • urmărirea şi asigurarea respectării legislaţiei în vigoare ce ţine de proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie, reparaţie, exploatare a obiectivelor publice pe teritoriul raionului;
 • participarea la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor raionului;
 • acordarea suportului tehnico-informaţional primăriilor şi agenţilor economici pentru implementarea tehnologiilor noi avansate ce ţin de domeniul construcţiilor.

 

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova
 2. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006, cu privire la administraţia publică locală;
 3. Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008, cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25-XVI din 11.04.2008, privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 6. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;
 7. Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;
 8. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
 9. Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 10. Legea nr.835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor, certificat de atestare tehnico-profesională, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate ce confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională Nr. 11, bir. Nr. 8. Telefonul de contact: (0236)26140.

Termenul de depunere a documentelor este 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului aviz pe portalul guvernamental al funcțiilor publica.

                                       

 

Preşedintele raionului Ungheni                                        Ghenadi MITRIUC