•  Consiliul raional Ungheni

  COMISIA DE CONCURS

  Lista candidaţilor

  admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice

  de conducere vacante de şef secţie Construcţii,

  gospodărie comunală şi drumuri

  Nr. d/o Nume, prenume
  1. Rogovschi Diana
  2. Miron Victor

 

 

 

 

 

 • PREŞEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

 anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

şef Secţie juridică şi resurse umane,

Aparatul preşedintelui raionului

 

    Atribuţiile de bază:

– efectuarea conducerii operative a secţiei;

– pregătirea de sine stătător sau în comun cu subdiviziunile din subordinea consiliului raional a avizelor asupra proiectelor de acte normative;

– elaborarea sau participarea la elaborarea proiectelor de acte administrative ce ţin de activitatea preşedintelui raionului şi subdiviziunilor din subordinea consiliului raional;

– reprezentarea, în modul stabilit de Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, Codul de Procedură penală a Republicii Moldova, a intereselor preşedintelui raionului, consiliului raional în instanţele judecătoreşti şi alte organe de drept;

– avizarea, după caz, a proiectelor de dispoziţii ale preşedintelui raionului, decizii ale consiliului raional;

– participarea, după caz, la procedurile de achiziţii publice;

– informarea specialiştilor referitor la modificările/completările operate în cadrul legislativ şi normativ al Republicii Moldova referitor la domeniile de activitate.

 

Bibliografia concursului:

 1. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 2. Codul civil al Republicii Moldova;
 3. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;
 4. Codul muncii al Republicii Moldova;
 5. Legea cu privire la administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;
 6. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public Nr. 158 din 04.07.2008;
 7. Legea privind achiziţiile publice Nr. 131 din 03.07.2015.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare juridice, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă 2 ani de experienţă profesională în domeniu, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului în decurs de 15 de zile calendaristice din ziua publicării pe portalul: cariere.gov.md, pe adresa: or Ungheni, str. Naţională, Nr. 11, bir. 09.

   Lista candidaţilor admişi la concurs se va plasa pe pagina web: www.crungheni.md şi pe panoul informaţional al Consiliului raional Ungheni.

 

– conduce activitatea unei subdiviziuni autonome care are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de personal;

– este responsabil de gestionarea unui domeniu de activitate, în conformitate cu activităţile care implică exercitarea prerogativelor de putere publică;

– este direct responsabil de activitatea subdiviziunii conduse, raportează direct superiorului;

– posedă abilităţi de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare;

– este responsabil de deciziile tactice şi operaţionale luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la domeniul gestionat

 

Preşedintele raionului Ungheni,                              Ghenadi Mitriuc

 

 

 

 

 

 

 

 • CONSILIUL  RAIONAL  UNGHENI anunţă concurs

pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante

şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

 

Atribuţiile de bază:

– efectuează conducerea operativă a secției;

– participă la stabilirea orientărilor generale, strategiilor de dezvoltare, programe raionale  ce ţin de domeniul de activitate a secției;

– participă la stabilirea necesarului de mijloace financiare pentru realizarea programelor respective,din bugetul raional, bugetul de stat, solicită şi  argumentează necesitatea acoperirii acestora;

– urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legale la  proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţie, reparaţie, exploatare a obiectivelor  publice de pe teritoriul raionului;

– promovează şi asigură realizarea politicii tehnice şi strategice a statului, ce ţine de construcție, întreţinere şi dezvoltărea sistemelor (reţelelor) de gazificare, alimentare cu apă, canalizare, epurare a apei,  termoficare, construcţie şi reparaţie a  drumurilor şi a altor  obiecte de menire socială, amenajare a teritoriului localităţilor raionului, valorificare a deşeurilor, asigurarea securităii ecologice;

– acordă suport informaţional agenţilor economici în scopul implementării  tehnologiilor noi avansate ce ţin de domeniul construcţiilor, fabricării materialelor noi de construcţie;

– asigură pregătirea obiectivelor şi sistemelor de menire socială, locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă.

 

Bibliografia concursului:

 1. Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală;
 2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Legea nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii;
 4. Legea nr.1402 din  24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală;
 5. Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.

 

Persoanele care vor manifesta dorinţa de a participa la concurs, este necesar să aibă studii superioare corespunzătoare domeniului funcției, 3 ani de experienţă profesională în domeniu, să fie cetăţean al Republicii Moldova, să posede limba de stat, să aibă abilităţi de utilizare a computerului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

 

La concurs urmează a fi prezentate următoarele documente:

– formularul de participare la concurs;

– copia buletinului de identitate care confirmară cetăţenia Republicii Moldova;

– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

– copia carnetului de muncă;

– cazierul judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Documentele se prezintă la comisia de organizare a concursului în decurs de 15 de zile calendaristice din ziua publicării pe portalul cariere.gov.md, pe adresa: or Ungheni,                             str. Naţională, nr. 11, bir. 09.

Lista candidaţilor admişi la concurs se va plasa pe pagina web: www.crungheni.md şi pe panoul informaţional al Consiliului raional Ungheni.

 

Preşedintele raionului Ungheni,                                        Ghenadi MITRIUC

 

 

 • Anunț concurs

specialist principal Serviciu juridic și resurse umane

Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Domeniu de activitate:

Administrație publică locală

Funcţia publică vacantă:

AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Denumire funcţie publică vacantă/Subdiviziune:

specialist principal Serviciu juridic și resurse umane

Data-limită de depunere a documentelor:

20.04.2021

Unități disponibile: 1

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Participarea la elaborarea strategiei şi politicii de personal.
 • Participarea la elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional.
 • Elaborarea în baza legilor şi altor acte normative a procedurilor de personal cu privire la planificarea resurselor umane, selectarea candidaţilor pentru funcţiile/posturile de muncă vacante, angajarea şi integrarea noilor angajaţi, evaluarea şi remunerarea muncii, dezvoltarea profesională, promovarea în funcţie, sancţionarea, eliberarea din funcţie a personalului.
 • Elaborarea în comun cu şefii de subdiviziuni a descrierilor posturilor de muncă şi stabilirea, în baza lor, a criteriilor de selectare a candidaţilor pentru posturile de muncă.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Toader Irina

Telefon:

0236-22694

E-mail:

sjru.ungheni@yandex.com

Web site:

crungheni.md

Raion, oraș:

Ungheni, UNGHENI

Adresa:

str. Națională, Nr. 11

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
f) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

– 1 an de experiență profesională în domeniu;
– abilități de utilizare a calculatorului (programele WORD, EXCEL, INTERNET).

Documente ce urmează a fi prezentate::

Copia buletinului de identitate:  Da
Certificat medical:  Nu
Cazier juridic:  Da
Copia carnetului de muncă:  Da
Alte documente necesare:  – formularul de participare la concurs;
– copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin poștă, email sau personal.

Salariu de funcţie:

5270

Bibliografia concursului:

– Codul Muncii al Republicii Moldova;
– Legea privind administrația publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;
– Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public Nr. 158 din 04.07.2008;
– Legea privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar Nr. 270 din 23.11.2018;
– Hotărîrea Guvernului privind punerea în aplicare a Legii Nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 privind funcția publică și statutul funcționarului prublic, Nr. 201 din 11.03.2009.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs:-  pe ruta Ungheni – Petrești, regim de deservireanual, la următoarele curse suplimentare:
  • Ungheni 18.30 – Petrești 06.30, zilnic;
  • Ungheni 08.15 – Petrești 08.55, joi, duminică;
  • Ungheni 11.15 – Petrești 11.55, joi, duminică;
  • Ungheni 12.15 – Petrești 12.55, joi, duminică.

  Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs:

–  pe ruta Ungheni – Rezina, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare:

Ungheni 07.20 – Rezina 08.00.

– pe ruta Ungheni – Rădenii Vechi, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare:

–   Ungheni 17.00 – Rădenii Vechi 18.15.

Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs, pe ruta Ungheni – Mănoilești, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse suplimentare:
 • Ungheni 07.35 – Mănoilești 08.15;
 • Ungheni 08.40 – Mănoilești 09.20;
 • Ungheni 17.05 – Mănoilești 17.45.

Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.

Condiție suplimentară obligatorie pentru transportatori:

      Prezentarea unui autocar cu capacitatea minimă de 50 (cincizeci) locuri, autocarul fiind de prima categorie de confort.

 

 • Consiliul raional Ungheni anunță concurs privind atribuirea dreptului de deservire a rutelor (curselor) regulate de călători, conform Regulamentului de concurs, pe ruta Ungheni – Grăseni, cu punct intermediar de staționare doar în satul Todirești, regim de deservire: zilnic, anual, la următoarele curse:
 • Ungheni 12.30 – Grăseni 06.30;
 • Ungheni 14.25 – Grăseni 08.15;
 • Ungheni 17.25 – Grăseni 15.05.

Prezentarea documentelor pentru înscrierea la concurs se va efectua pînă la data de 16 aprilie 2021 în incinta Consiliului raional Ungheni, biroul 106 (mun. Ungheni, str. Națională, 9), persoana de contact Victor Miron, tel. 0236-23472.