Anexa nr. 9

la procesul-verbal nr.2 din 10.04.2019

 

 

Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de specialist în cadrul Aparatului președintelui raionului

 

Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la concurs Comentarii
1. Reguș Diana 8,53

 

 

Anunț de recrutare

IMSP Spitalul Raional Ungheni cu sediul în or. Ungheni, str.Nationala ,37 în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3 din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii anunță concurs pentru ocuparea functiilor temporar vacante de asistent medical in sectiile spitalicesti: pediatrie, reanimare, UPU, boli cronice .

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii în domeniu.

La înscrierea pentru concurs candidații depun un dosar care include următoarele acte:

• cererea pentru participare la concurs cu menționarea postului;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• curriculum vitae;
• referințe de la locurile anterioare de lucru

Copiile documentelor prezentate sunt autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Dosarul necesită a fi depus la Secția Resurse umane, IMSP SR Ungheni, responsabil sef sectie RU Stela Toloaca

Termenul limită de depunere a dosarului : 22.04.2019

Pentru informații suplimentare/ tel.0-236-2-25-82.