Din informaţia prezentată de  Iulia Pancu, şef  Direcţia educaţie, asigurarea condiţiilor optime pentru organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional de calitate în anul de studii 2016-2017 reprezintă una dintre orientările prioritare ale Direcţiei educaţie.

Pentru noul an de studii Comisia de monitorizare şi verificare a pregătirii instituţiilor de învăţămînt în colaborare cu administraţiile publice locale a întreprins acţiuni concrete în scopul bunei organizări, utilizînd în această direcţie maximum de resurse umane, financiare şi umane.

Managerii planifică  din timp în buget cheltuieli de reparaţii capitale şi curente. Pentru reparaţii capitale a edificiilor şcolare s-au cheltuie în total 7.826.041 lei din componenta raională, bugetele instituţiilor proiecte şi contribuţia părinţilor. Au fost efectuate reparaţii capitale la LT ”V. Alecsandri”, ŞP ” Sp. Vangheli”, ŞPG Drujba,  LT ”M.Eminescu”.

Pentru reparaţii curente au fost cheltuiţi  3.614.826 lei.

Referitor la asigurarea cu agent termic, din necesarul de 1226 tone de cărbune, stocate şi contractate sînt 96% din necesar.

O atenţie sporită s-a acordat dotării instituţiilor cu echipamente didactice moderne. Pentru dotarea laboratoarelor de chimie, fizică şi biologie s-au alocat şi exectat 190.488 lei.

Au fost procurate calculatoare, notebook-uri, proiectoare multimedia în sumă de 691.525 lei. Instituţiile sînt dotate cu 883 calculatoare. În unele licee la un calculator revine un număr de peste 30 de elevi. Este imperios necesar de a asigura instituţiile cu calculatoare.

O prioritate constituie asigurarea alimentaţiei calitative. Începînd cu 01 septembrie majoritatea instituţiilor au început alimentarea elevilor cl. I-IV.

La aspectul asigurării cu cadre didactice e de menţionat că în raion activează 1020 pedagogi, din care 19 % sînt pensionari. Este minimă asigurare cu cadre tinere, managerii şcolari soluţionează problema apelând la pedagogi pensionari sau la cadre mai puţin calificate.

Cu referire la finalităţile anului de studiu 2015-2016, în treapta primară rata de promovare în ultimii 2 ani se menţine constantă de 99, 92%, în treapta gimnazială 98,98%, în treapta liceală – 96,43%.

Media pe trepte de şcolarizare în 2016 se prezintă astfel:

– treapta primară – 8,22

– treapta gimnazială – 7,56

– treapta liceală – 7,87

Existenţa unor lacune serioase în dotarea instituţiilor de învăţămînt cu echipamente didactice moderne se reflectă şi în rezultatelor evaluărilor naţionale.

Alarmant este decalajul dintre media pe anii de liceu şi media la examene. Spre exemplu la LT Sculeni, diferenţa este de 1,96, adică media pe anii de liceu este de 7,98 şi la examen de 6,02;  LT ”M.Eminescu” media pe anii de liceu – 7,77 şi la examen – 6,07, decalaj de 1,7 puncte.

Din numărul total de 1134 de candidaţi la absolvirea învăţămîntului gimnazial, 1100 au primit certificate de studii gimnaziale. Din aceştia 402 au fost înmatriculaţi în liceele din raion şi republică, 264 – în colegii şi şcoli profesionale.