Apeluri de proiecte

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 

 

”Extins”. Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2020 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursă pînă la cîmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare(la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
 • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a) Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 2. b) Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică in spațiul rural;
 3. c) Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
 4. d) Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;
 5. e) Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 6. f) Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 • Cererile pentru obiecte de infrastructură din care vor beneficia mai puțin de 4 întreprinderi agricole;
 • Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;
 • Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 • Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;
 • Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 • Proiectul de infrastructură propus este cu caracter prioritar social;
 • Cererea este depusă de localitatea cu aceiași solicitanți din grupul-client care doresc să participe pentru a doua oară pentru infrastructura de același tip (se referă la tipurile de infrastructură: 1 segmente de drum și pod; 2 iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare) va fi considerat neeligibilă;
 • Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii grupului-client formată din agenți economici;
 • Cererea este depusă de Grup-client din localitatea care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură (se referă doar la rețele de alimentare cu apă pentru irigare) din sursele programelor IFAD.
 • Obiectul de infrastructură de tipul: Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare, care:
 • nu vor satisface cerinţele de calitate a apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor.
 • vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creşterea peştelui).

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de grupul-client către UCIP-IFAD. Pentru obținerea asistenței financiare grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I.

Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.

Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea asistenței financiare de construcție a obiectelor de infrastructură publicate de UCIP-IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.

Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP-IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.

Va completa Formularul de apelare (click) pentru IFAD VII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vezi Modelele de documente) şi le va depune la UCIP-IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V.

Grupul-client, Cererea de finanțare a căruia a fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta la UCIP-IFAD suplimentar:

Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP-IFAD va acorda asistența financiară necesară);

Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente referitoare la obiectul de infrastructură (dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);

Alte documente suplimentare solicitate de UCIP-IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condițiile de finanțare şi evaluare

Condiţiile de finanţare

 • Obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul Primăriei
 • Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici
 • Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în numerar în dependență de tipul infrastructurii:
 1. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
 • cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
 • cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU-IFAD;
 • cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală estimată a investiției.

Notă:Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat niciodată anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată(cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de CPIU-IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare.

 1. Segmente de drum și pod
 • cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).
 1. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare
 • cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, mun. Chișinău pînă la data de 31 mai 2019.

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 73; 022 22 50 46.

 

https://www.civic.md/grants/46799-concurs-pentru-receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2020-in-cadrul-proiectului-de-rezilienta-rurala.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 

 

Apel Propuneri de Proiecte GEF SGP

CONCURS PROPUNERI DE PROIECTE

 1. Informații de fond:

Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilității Globale de Mediu (GEF) oferă granturi organizațiilor non-guvernamentale și organizațiilor din comunitate (ONG/CBO) din țările în curs de dezvoltare pentru a le permite să facă față provocărilor globale de mediu[1], în timp ce abordează necesitățile de dezvoltare durabilă. Moto-ul SGP este “acțiunea comunității cu impact global!”.

GEF SGP activează în 125 de țări. SGP Moldova a început finanțarea proiectelor în 2013. De atunci, acesta a înregistrat succese în ceea ce privește finanțarea și oferirea suportului tehnic pentru mai mult de 27 proiecte susținute prin granturi. SGP este un program corporativ al GEF, implementat de PNUD și executat de UNOPS.

Parteneriatele efective sunt cheia succesului pentru SGP Moldova. De la structurile de management și mecanism de finanțare spre acțiunile de bază, parteneriatele pătrund în toate aspectele de operare ale SGP. ONG/OSC-uri sunt canalele viabile pentru promovarea împuternicirii comunității, dreptului de proprietate și participare în dezvoltare și astfel pot fi considerate ca cei mai semnificativi parteneri ai SGP. Ei pot avea un rol efectiv în înțelegerea mai bună a necesităților și cerințelor comunității și trebuie să aibă o șansă de a-și îndeplini pe deplin responsabilitățile față de aceste comunități.

 1. Obiective:

Obiectivele principale ale Programului de Granturi Mici sunt:

 • dezvoltarea la nivel comunitar a strategiilor și punerea în aplicare a tehnologiilor care ar putea reduce amenințările asupra mediului ambiant în cazul în care sunt replicate de-a lungul timpului;
 • colectarea lecțiilor generate din experiența comunităților și inițierea schimbului de strategii de succes și inovații la nivel comunitar între ONG-uri și organizații comunitare, autorități, agenții de asistență pentru dezvoltare, GEF și alți actori ce activează la scară regională și globală;
 • constituirea de parteneriate și rețele de persoane interesate să sprijine și să consolideze comunitățile, ONG-urile și capacitățile naționale pentru a aborda problemele globale de mediu și promova dezvoltarea durabilă;
 • asigurarea înțelegerii și aplicării strategiilor și proiectelor de conservare și dezvoltare durabilă orientate spre protecția mediului la nivel global de către comunități și alte părți interesante principale.

În cadrul concursului de proiecte vor fi acordate granturi pentru următoarele domenii tematice:

 • conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate;
 • agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei;
 • co-beneficiile de acces la sistemul energetic cu emisii reduse de carbon;
 • coaliții de management al substanțelor chimice locale și globale;

III. Buget:

Mărimea grantului nu va fi mai mare de 50 000 Dolari SUA.

ONG-urile sunt solicitate să propună co-finanțare de 1:1. Nivelul de co-finanțare mai redus nu este un criteriu de descalificare pentru propuneri de proiecte competitive. ONG-urile vor fi încurajate să ridice nivelul de co-finanțare în perioada de implementare.

 

 1. Organizațiile eligibile:

Pot aplica numai Asociațiile Obștești.

 1. Elaborarea propunerilor:

Propunerile de proiect se vor realiza în conformitate cu Instrucțiunile de Aplicare.

Propunerile înaintate de doi (2) sau mai mulți aplicanți vor fi toate respinse în cazul în care se constată oricare dintre următoarele:

 1. Au cel puțin un partener de control, director sau membru în comun; sau
 2. Oricare dintre ei primesc sau au primit orice subvenție direct sau indirect de la celălalt; sau
 3. Au același reprezentant legal în scopul prezentei cereri de propuneri, sau
 4. Au o relație cu celălalt, în mod direct sau prin intermediul părților terțe comune, plasându-I astfel în situația de a avea acces la informații cu privire la, sau influență asupra propunerii, unui alt aplicant în ceea ce privește acest proces;
 5. Sunt contractanți ai unui altuia, sau un subcontractant într-o propunere, depune de asemenea, o altă propunere din numele său ca aplicant principal;
 6. Un expert propus în echipa unui aplicant, participă în mai mult de o propunere primită pentru acest proces. Această condiție nu se aplică pentru subcontractanți incluși în mai mult de o propunere;
 7. Unităţile de implementare şi ONG-urile care participă la realizarea atribuţiilor instituţiilor publice în baza contractelor incheiate între aceştia, vor fi respinse.
 8. Procedura de aplicare:

Setul de documente va fi prezentat electronic la adresa SGPMoldova@unops.org, indicându-se în subiectul mesajului: „GEF SGP, Grant Tematic 2019, [denumirea ONG-ului aplicant]”.

Propunerile de proiect primite după termenul limită indicat în textul anunţului nu vor fi examinate.

Cererile incomplete nu vor fi examinate. Cererile trimise prin e-mail nu trebuie să depășească 10 MB ca dimensiune. Cererile mai mari de 10 MB trebuie să fie divizate în mai multe mesaje, fiecare mesaj fiind marcat cu “parte a x din y” pe lângă mențiunea din anunț și din setul de documente pentru solicitare.

Pentru orice informație adițională cu privire la procesul de solicitare, Vă rugăm să-l contactați pe D-nul Denis Parea, Coordonator Național, Programul de Granturi Mici al GEF, Moldova prin e-mail: denisp@unops.org, sau la tel. (+373) 22 839-876.

Pentru mai multe detalii, Vă rugăm să accesaţi link-ul de mai jos:http://sgpmoldova.org/ro/news_item/122

 

[1] Domeniile prioritare ale GEF includ: biodiversitatea, schimbările climatice, managementul durabil al solului, apele internaționale și substanțele chimice.

 

 

Apel de finanțare.RFA-2019-001_Sporirea Productivității, calității și Responsabilității Sociale în Industria Ușoară

 

 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor și mierii de albini

Data publicării inițiale a Apelului pentru finanțare: 16 octombrie 2018

Data revizuirii Apelului de  finanțare: 3 aprilie 2019

Data limită revizuită: Dosarele de aplicare pot fi depuse oricînd, dar nu mai tîrziu de 15 octombrie 2019 (sau pînă la epuizarea fondurilor).

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM), implementat de către Chemonics International Inc., prin intermediul Fondului de Inovații și Transfer Tehnologic în Agricultură (AITTF),  acceptă cereri de grant pentru sprijinirea activităților inovatoare de comercializare și promovare a exportului fructelor, strugurilor de masă, pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și mierii de albini care vor contribui la identificarea și accesul la noile piețe de desfacere și/sau vor crea noi oportunități pe piețele de desfacere deja existente.

Pentru a se asigura că potențialii solicitanți au la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a completa cu succes dosarul de aplicare, proiectul va organiza un atelier informativ la data de 11 aprilie 2019, ora 11.00,  la sediul APM: str. Alexei Mateevici 87, Chișinău.  Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați care doresc să participe la atelierul informativ trebuie să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și Nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de pînă la data de 10 aprilie 2019.

Activități  în cadrul acestui Apel

Activitățile propuse în cadrul acestui Apel de finanțare trebuie să fie orientate spre piață, durabile, ușor reproduse, și capabile să genereze schimbări în întregul sector sau lanț valoric, spre deosebire de activitățile care ar avantaja economic doar un singur beneficiar.  De exemplu, solicitanții sunt încurajați să aplice în cadrul unui parteneriat cu alte entități, sau pot propune modalități de a demonstra activitatea, astfel încît alte organizații similare, să poată studia, iar ulterior adopta modelul respectiv.

Toate activitățile trebuie clar să demonstreze cum vor facilita accesul și vînzările pe noile piețe de desfacere. Solicitanții sunt încurajați să propună idei inovatoare care corespund obiectivelor APM și scopului acestui Apel de finanțare.

Activități posibile în cadrul acestui Apel, dar care nu se limitează la ele, sunt:

 • Promovarea produselor din sectorul agricol performant în cadrul rețelelor comerciale/ campanii internaționale de promovare prin intermediul organizațiilor de membri precum asociațiile, grupurile de producători, cooperative, sau grupuri de export (formale sau informale);
 • Îmbunătățirea ambalajului și/sau etichetelor;
 • Cercetări de marketing (consultanți internaționali pentru analiza datelor etc.);
 • Activități legate de branding /identitatea organizației;
 • Instrumente de marketing/promovare (broșuri, prezentări, cataloage, imagini);
 • Promovarea și comercializarea produsului;
 • Expoziții internaționale/Tîrguri;
 • Misiuni comerciale/ evenimente de stabilire a contactelor în format B2B /Misiuni comerciale ale cumpărătorilor;
 • Livrări de probă către noile piețe de desfacere;
 • Certificarea conformității cerințelor internaționale;
 • Importul și adaptarea/adoptarea instrumentelor și/sau proceselor care duc la creșterea competitivității produselor exportate;
 • Angajarea unui reprezentant/agent de comerț/vînzări pe o piață strategică prioritară pentru Moldova.

Entitățile eligibile pot aplica dacă reprezintă companii din sectorul alimentar care produc, procesează, colectează, depozitează, și/sau distribuie struguri de masă, fructe (mere și fructe sîmburoase), pomușoare (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure)  și miere. Aceste entități pot include, dar nu se limitează la:

 • Întreprinderi agricole și cooperative;
 • Rețele/grupuri de producători și asociații;
 • Consolidatori, procesatori și exportatori;
 • Alte companii și/sau grupuri de afaceri.

Acordarea finanțării în cadrul acestui Apel va fi condiționată de o contribuție din partea solicitantului de cel puțin 30% din valoarea totală a activității, și care poate fi în natură sau monetară.

Pentru pachetul de aplicare COMPLET și anunțul integral accesațurmătorul link.

 

 

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova oferă granturi pentru dezvoltarea activităților de transfer tehnologic în baza parteneriatelor din lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel de cereri de grant pentru a stabili și a extinde parteneriate private în cadrul cărora să aibă loc transferuri de tehnologii pentru dezvoltarea lanțurilor valorice a fructelor, strugurilor de masă și/ sau pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure), ca în cele din urmă să abordeze oportunitățile și provocările sectorului.

 • Data lansării: 01 aprilie 2019
 • Data încheierii: 01 mai 2019
 • Data atelierului de pre-aplicare: 09 aprilie 2019, ora 11:00

Proiectul USAID/APM solicită propuneri de activități din partea organizațiilor locale, asociațiilor sectoriale, cooperativelor sau grupurile de producători, furnizorilor de tehnologii, prestatorilor de servicii, instituțiilor educaționale, serviciilor de extensiune, organizațiilor neguvernamentale și companiilor private care vor duce la crearea și/ sau dezvoltarea parteneriatelor pentru accelerarea transferului de tehnologii în lanțurile valorice a fructelor, strugurilor de masă și pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure), întru abordarea provocărilor și oportunităților comune, în special îmbunătățirea producerii și manipulării post-recoltare, pentru extinderea vânzărilor pe plan național și internațional. Activitățile propuse trebuie să fie orientate spre piață, viabile, scalabile și capabile să avanseze schimbarea pe întregul lanț sau sector, fără însă a încuraja oferirea suportului financiar unui singur beneficiar.

Activitățile potențiale ilustrative includ, dar nu se limitează la:

 • Înființarea terenurilor demonstrative de producție și post-recoltare pentru a demonstra practici și tehnologii inovatoare;
 • Implicarea experților locali și internaționali în proiectarea, implementarea și monitorizarea parcelelor demonstrative;
 • Inițiative educaționale:
 • Organizarea sesiunilor de instruire, ateliere, zile de câmp și conferințe, pentru a partaja experiența acumulată;
 • Cursuri intensive de sporire a capacității consultanților locali și serviciilor de extensiune, inclusiv prin implicarea experților internaționali și vizitelor de studii internaționale, în special în domeniul tehnologiilor intensive de producere recent introduse în țară, precum producerea strugurilor de masă în sistem Tendone/Pergola sau Gable;
 • Inițiative pentru femeile și tinerii din lanțurile valorice vizate. Organizarea evenimentelor de instruire și/sau educaționale pentru femeile și tinerii din sector sau care doresc să inițieze o afacere relevantă. Inițiative privind stagii educaționale, sau activități de mentorat pentru start-up;
 • Dezvoltarea mijloacelor și instrumentelor de comunicare (ziare, reviste, articole etc.). Campanii sau evenimente de promovare a antreprenoriatului sau investițiilor în lanțurile valorice vizate;
 • Alte idei de parteneriat pentru a aborda provocările sectoriale și pentru a demonstra soluții părților interesate din sector.

Totodată, Proiectul USAID/APM pune la dispoziția parteneriatelor și încurajează potențialii solicitanți de grant să includă activități în baza loturilor demonstrative fondate cu suportul proiectului.

În cadrul acestui apel de granturi se anticipează acordarea a până la 3 900 000 MDL total pentru această activitate cu fiecare atribuire de grant individuală în intervalul de la 300 000  MDL la 900 000  MDL pentru fiecare beneficiar. Din suma totală a grantului, proiectul APM intenționează să acorde până la 1 365 000 MDL lanțului valoric de struguri de masă, până la 975 000 MDL lanțului valoric al pomușoarelor (căpșuni, zmeură și, într-o măsură mai mică, mure) și până la 1 560 000 lanțurilor valorice de mere și fructelor sâmburoase. Suma finală acordată va depinde de activitățile prezentate în cererea de solicitare a grantului și de negocierea finală, și poate fi mai mică sau mai mare decât suma specificată mai sus per beneficiar.

Pentru clarificări și adresarea întrebărilor, proiectul va organiza pe 9 aprilie 2019, la orele 11.00, un atelier pre-aplicare la sediul proiectului APM: str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare. Solicitanții interesați sunt rugați să confirme participarea, expediind numele participantului, denumirea organizației și nr. apelului pentru finanțare la adresa de email: grants@moldovaagro.com până la data de 08 aprilie, 2019.

Pentru pachetul de aplicare COMPLET și anunțul integral accesațurmătorul link.

 

 

Programul Operațional Comun ENI CBC Bazinul Mării Negre 2014-2020

Unitatea de Implementare a programelor IFAD in Rep. Moldova a anuntat informatie la granturile disponibile pentru tinerii antreprenori care doresc să inițieze sau să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii.

Accesul la resursele financiare al tinerilor antreprenori, deseori foarte limitat, fac imposibilă uneori achiziția tehnicii performante de prelucrare a solului.La moment, in cadrul Programului IFAD VI, sub-componenta „Finanțarea tinerilor antreprenori” sunt disponibile două tipuri de granturi accesibile pentru efectuarea investițiilor in procurarea tehnicii agricole:

 1. Credite cu porțiune de grant în sumă de 700 000 mdl – acordate prin intermediul băncilor comerciale partenere http://www.ifad.md/services/credits/creditare_TA/
 2. Granturi post-investiționale, acordate de către UCIP-IFAD pentru rambursarea cheltuielilor suportate in urma investiției efectuate (pentru activitatea de producere a culturilor de câmp  – investițiile eligibile sunt doar procurarea utilajului no-till și mini till)  http://www.ifad.md/files/filemanager/file/Achizitii/granturi_tineri_value_chain.pdf
Condiția obligatorie pentru obținerea acestor granturi este ca tânărul antreprenor sa fie înregistrat sub orice formă organizatorico-juridică și să aibă cel puțin un an de activitate.
Valoarea maximă a granturilor pentru ambele tipuri de granturi este 280 000 mdl.Pentru detalii, Vă rugăm să ne contactați sau să accesați pagina: http://www.ifad.md/services/granturi/grant_tineri_antreprenori/
Imprastietor
Kverneland HL
info
Semanatoarea
Kverneland Optima
info

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii