În perioada 27-28 iunie 2016, în cadrul Proiectului CRISMAS, Nico Van Os/manager şi Ruud Houdijk / expert din Olandas-au aflat la Ungheni în cadrul celei de-a doua ședințe de suport și consultanță. Scopul viziteia fost familiarizarea cu rezultatele întrunirilor de informare și consultare desfășurate de Consiliul raional Ungheni privind riscurile de dezastre identificate în raionul Ungheni și măsurile de prevenire și reducere a acestora, precum și documentarea privind bunele practici ale  Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale (SPCSE) din Chișinău  în materie de pregătire/ instruire a personalului  pentru intervenții în sitiuații de urgență șide implementare a proiectelor cu finanțare externă

La 27 iunie 2016 experții din Olanda, echipa locală a proiectului și vicepreședintele raionului Ungheni/Serghei Lacustă, au vizitatServiciul Protecție Civilă și SituațiiExcepționale. Acolo au aflat cum funcționează dispeceratul, care sunt responsabilitățile punctului de dirijare, cum activează serviciul operativ și Comisia națională pentru situații excepționale. SPCSE a informat despre Planulnațional de intervenție în situații excepționale. Planule în proces de actualizare și va conține un capitol privind metodologia de identificare și evaluare a riscurilor, care va fi recomandată localităților pentru a-șicunoașteriscurile. SPCSEimplementează directiva UE privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații și directiva INSPIRE.

Au fost vizitate Centrul Republican de Instruire pentru Protecția Civilă și Școala Securității, care reprezintă un centru pentru copii unde aceștia învață cum să acționeze în timpul incendiilor, inundațiilor, cutremurelor sau a accidentelor chimice și radioactive. Anual sunt instruite la Școala Securității în jur de 20.000 persoane.

SPCSE a prezentat proiectele implementate: „Prevenirea, Pregătirea şi Reacționarea la dezastre naturale şi tehnologice în ţările Parteneriatului Estic” PPRD-Est 2, finanțat de UE și „Reducerea riscurilor climatice și dezastrelor în Republica Moldova” Faza II, finanțat de PNUD Moldova. S-a discutat despre atlasul electronic de reducere a riscurilor (ERRA). Acesta este un instrument eficient de colaborare la nivel local, regional și european și un mecanism de informare a cetățenilor și autorităților publice locale privind situațiile de urgență. Atlasul va fi public în 2017 și la moment conține informații privind 5 categorii de riscuri comune pentru Moldova, Belorusia, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Armenia. S-a vorbit despre programele de instruire a copiilor și pregătirea lor pentru situații de urgență. Evaluarea riscurilor nu se reglementează prin lege, astfel nu este clar cine și ce trebuie să facă în acest proces. În acest context, SPCSE a apreciatpozitiv inițiativa Consiliului raional Ungheni și proiectul CRISMAS.

Pe 28 iulie 2016 a fost organizată u participat ședința Grupului de lucru și a Comitetului local de coordonare din Ungheni create în cadrul proiectului, unde experții din Olanda au luat cunoștință de rezultatele întrunirilor de informare și consultare desfășurate în  perioada 24-27.05.2016 și  rezultatele ședinței lărgite din 09.06.2016 privind riscurile de dezastre identificate în localitățile raionului Ungheni și măsurile de prevenire și reducere a lor.

Experții din Olanda au rămas profund impresionați de gradul de implicare și participare a factorilor interesați în procesul de identificare și analiză a riscurilor de dezastre, precum și de angajamentul și ambiția echipei de la Ungheni de a colecta propuneri de măsuri și acțiuni pentru Planul de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre în raionul Ungheni, care va fi elaborat în 2017. Nico Van Os și Ruud Houdijk au prezentat recomandări și instrucțiuni privind crearea rețelelor locale pentru evaluarea și managementul riscurilor, conform metodologiei europene orientate pe probabilitatea apariției riscurilor de dezastre și impactul asupra comunității.

Evaluarea riscurilor reprezintă un proces continuu bine structurat care durează 6-10 ani. Buna calitate a acestui proces depinde direct de gradul de implicare a actorilor comunitari și la Ungheni implicarea serviciilor publice și responsabilizarea lor a fost la un nivel foarte înalt. De asemenea, experții din Olanda au remarcat sinergia proiectului CRISMAS cu alte 4 proiecte implementate în orașul și raionul Ungheni, participînd la activități de simulare și informare a copiilor de vîrstă preșcolară privind comportamentul în caz de incendiu (activități din cadrul proiectului La apelul de urgenţă facem tot cu excelenţă” implementat de Grădinița „Steluța” și finanțat de Fundația Comunitară Ungheni) și cutremur de pămînt (activități din cadrul proiectului ,,De la mic pînă la mare, primim lecţii de salvare”, implementat de Grădinița „Guguță” și finanțat de Fundația Comunitară Ungheni).

„Sunt cea mai interesată ca identificarea și evaluarea riscurilor în raionul Ungheni să fie realizate obiectiv și calitativ cu implicarea și consultarea tuturor actorilor pentru a obține un tablou clar privind riscurile de dezastre din raionul Ungheni. Un aspect foarte important este că serviciile publice descentralizate și desconcentrate au înaintat propuneri concrete de prevenire și reducere a riscurilor de dezastre pe care eu nu le vedeam la acel moment. Situația excepțională care s-a abătut asupra raioului Ungheni și dezastrele provocate de grindină ne-au demonstrat că avem nevoie de o strategie/un plan de măsuri de prevenire ș