ÎNŢELEGERE DE COLABORARE ÎNCHEIATĂ ÎNTRE JUDEŢUL ARAD   DIN ROMÂNIA ŞI RAIONUL UNGHENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

JUDEŢUL ARAD, reprezentat legal de Petru Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad şi RAIONUL UNGHENI, reprezentat legal de Ion Harea, preşedintele Raionului Ungheni,

Denumite în continuare Părţi,

Având în vedere dorinţa reciprocă de a contribui la apropierea între autorităţile publice locale din România şi Republica Moldova, prin stabilirea şi dezvoltarea legăturilor de colaborare;  tradiţiile relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre statele cărora le aparţin; dorinţa pentru asigurarea cadrului juridic în vederea încurajării schimburilor reciproce în concordanţă cu propriile legislaţii; Judeţul Arad şi Raionul Ungheni recunosc importanţa şi rolul cooperării transfrontaliere în dezvoltarea relaţiilor între Republica Moldova şi România şi sunt de acord să dezvolte o cooperare directă, avantajoasă pentru ambele părţi contractante.

Au convenit următoarele:

Art. 1. Părţile vor colabora în procesul de integrare europeană, inclusiv în schimbul de experienţă şi de bune practici dintre administraţiile locale, privind accesarea şi administrarea fondurilor europene.

Art. 2. Părţile sunt de acord să colaboreze în domeniile care sunt în conformitate cu autoritatea şi competenţa lor:

-economia şi dezvoltarea IMM-urilor;

-societatea civilă;

-dezvoltare locală;

-turism;

-educaţie;

-guvernare locală;

-asistenţa socială;

-protecţia mediului;

-cultură;

-sport.

Art. 3. Părţile se obligă:

-să facă schimb de informaţii şi experienţă, în domeniile înscrise la Art. 2;

-să încurajeze schimburile active, să iniţieze şi să sprijine dezvoltarea cooperării economice;

-să dezvolte relaţiile instituţionale;

-să asigure publicitatea evenimentelor pe care le organizează.

Art. 4. Părţile vor extinde cooperarea la toate nivelele de interes din cele două unităţi administrativ-teritoriale şi vor promova relaţiile dintre instituţii, societăţi comerciale şi întreprinzători privaţi.

Art. 5. Părţile sunt de acord să organizeze în comun întâlnirile delegaţiilor profesionale între cele două unităţi administrativ-teritoriale, în domeniile menţionate. Cheltuielile legate de întâlnirile oficiale vor fi suportate pe bază de reciprocitate. În cazul unor activităţi comune, angajamentele financiare vor fi determinate de situaţia concretă.

Art. 6. Părţile vor constitui un comitet comun de lucru pentru aplicarea Înţelegerii de Colaborare, care va elabora programe anuale de acţiune .

Art. 7. Părţile recunosc ca mijloc oficial de comunicare mesajele transmise prin fax şi poşta electronică.

Art. 8. Părţile vor soluţiona posibilele probleme neclare apărute ca urmare a interpretării şi vor implementa capitolele prezentei  Înţelegeri  prin consultări reciproce.

Art. 9. Prezenta Înţelegere intră în vigoare odată cu semnarea acesteia, după aprobarea Adunării Generale  şi Consiliului Raional.

Prezenta Înţelegere are o valabilitate de 4 (patru) ani. Dacă nici una dintre Părţi nu denunţă prezenta Înţelegere, în scris, cu trei luni înainte de încheierea valabilităţii, aceasta se prelungeşte automat pentru o perioadă de încă patru ani.

Semnată la Ungheni, Republica Moldova, la data de 26 mai 2011, în 2 (două) exemplare originale, în limba română, textele fiind egal autentice.

 

Petru Nicolae Ioţcu                                                                                                     Ion Harea

Preşedintele Consiliului                                                                   Preşedintele Raionului

Judeţean Arad                                                                                    Ungheni