ACORD DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI DIN ROMÂNIA

ȘI CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

-Consiliul Judeţean Iaşi din România şi Consiliul Raional Ungheni din Republica Moldova denumite în prezentul Acord părţi contractante,

-pornind de la dorinţa reciprocă de a contribui la apropierea între autorităţile publice locale din cele două state prin stabilirea şi dezvoltarea legăturilor de colaborare;

-convinse de necesitatea dezvoltării relaţiilor de prietenie şi cooperare dintre structurile administrative de bază, forme autentice de reprezentare democratică a intereselor cetăţenilor, aflate la graniţa Uniunii Europene;

-luînd în considerare  tradiţiile relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre statele cărora le aparţin;

-ţinînd seama de importantele transformări politice şi economice care au avut loc în ultima perioadă în România,  precum şi de aspiraţiile Republicii Moldova pentru integrarea europeană;

-dorind să deschidă noi posibilităţi de colaborare reciproc avantajoasă pe multiple planuri de interes comun, la nivelul structurilor pe care le reprezintă în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;

-luînd în considerare afirmarea autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de democratizare, a creşterii autonomiei şi descentralizării în soluţionarea problemelor cu care se confruntă;

-exprimînd dorinţa pentru asigurarea cadrului juridic în vederea încurajării schimburilor reciproce, în concordanţă cu propriile legislaţii şi cu principiile dreptului internaţional;

-afirmînd voinţa de a consolida şi oficializa relaţiile prin încheierea unui acord de colaborare cu scopul de a dezvolta legăturile permanente în beneficiul ambelor părţi,

-au convenit asupra celor ce urmează:

Articolul 1

Consiliul Raional Ungheni şi Consiliul Judeţean Iaşi recunosc importanţa şi rolul cooperării transfrontaliere în dezvoltarea relaţiilor între Republica Moldova şi România  şi sunt de acord să dezvolte  o cooperare directă, avantajoasă pentru ambele părţi contractante.

Articolul 2

Părţile sunt de acord să ia măsurile necesare pentru a contribui la promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre administraţiile publice locale din Judeţul Iasi şi Raionul Ungheni.

Articolul 3

Părţile au decis asupra a 6 axe prioritare de cooperare:

-infrastructură şi mediu

-crearea mediului favorabil de afaceri

-dezvoltarea durabilă a agriculturii

-valorificarea potenţialului turistic

-dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de asistenţă socială, educaţie, cultură, sănătate şi sport

-administraţie locală.

Articolul 4

Părţile vor dezvolta colaborarea  în domeniul protecţiei mediului înconjurător, contribuind la iniţierea unor programe/proiecte de prevenire şi combatere a cauzelor ce prejudiciază echilibrul ecologic, urmind a fi implementate conform legislatiilor specifice fiecărei parţi.

Articolul 5

Părţile contractante vor iniţia, promova şi dezvolta stabilirea relaţiilor de cooperare între asociaţiile patronale ale oamenilor de afaceri şi Camerele de Comerţ din Judeţul Iaşi şi Raionul Ungheni, prin organizarea de expoziţii şi tîrguri cu produse industriale, agroindustriale, tradiţionale şi bunuri de larg  consum ale agenţilor economici din regiunile semnatare ale prezentului acord.

Articolul 6

Părţile vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă şi vor acorda o atenţie deosebită colaborării industriale şi comerciale între întreprinderile şi firmele mici şi mijlocii, încurajand investiţiile la nivel local şi regional.

Articolul 7

Părţile vor sprijini manifestările comune organizate de serviciile publice de specialitate inclusiv în domeniul agriculturii.

Articolul 8

Părţile vor contribui la dezvoltarea şi implementarea unor strategii comune de dezvoltare a turismului cultural, agrorural şi de afaceri pentru promovarea imaginii şi valorilor comune.

Articolul 9

Părţile vor identifica problemele sociale comune şi vor adopta soluţii optime pentru satisfacerea nevoilor categoriilor sociale aflate în dificultate conform normelor legislative în vigoare a celor doua ţări.

Articolul 10

Părţile contractante vor acţiona în direcţia susţinerii unor permanente schimburi în domeniul, învăţămîntului şi sportului şi vor identifica căile de cooperare între diversele organizaţii şi instituţii din acest domeniu.

Articolul 11

Părţile contractante, pe baza unor programe corespunzătoare, vor lărgi, schimburile culturale şi vor facilita, în acest scop, colaborarea între asociaţii şi ansambluri artistice, biblioteci, alte instituţii şi organizaţii culturale şi vor sprijini realizarea de manifestări artistice şi folclorice la care să participe locuitorii din Judeţul Iaşi şi Raionul Ungheni.

Articolul 12

(1) Trimiterea de specialişti în cadrul derulării diverselor programe sau acţiuni stabilite de comun acord se va efectua pe bază de cerere.

(2) Cheltuielile de transport internaţional şi cazare vor fi suportate de partea trimiţătoare.

(3) Cheltuielile legate de asigurarea condiţiilor tehnice de lucru ale specialiştilor pe timpul deplasării, precum şi transmiterea documentaţiilor necesare se vor suporta de ţara gazdă, detaliile fiind definitivate în funcţie de temă.

(4) Durata şi numărul de specialişti vor fi convenite pentru fiecare temă prin planurile de lucru stabilite de comun acord.

Articolul 13

Părţile vor colabora la extinderea şi perfecţionarea căilor de transport şi îşi vor uni eforturile în vederea realizării acestora în termenul cel mai scurt posibil.

Articolul 14

Părţile contractante vor organiza şi vor sprijini manifestări comune ale specialiştilor în domeniul sănătăţii, promovînd schimbul de experienţă şi participarea periodică a medicilor din Judeţul Iaşi şi Raionul Ungheni la activităţi de perfecţionare.

Articolul 15

Părţile vor sprijini reciproc activităţile comune în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranta alimentelor şi măsurile care se impun în contextul evoluţiei bolilor majore pe plan mondial, conform legislaţiei internaţionale în domeniu.

Articolul 16

Părţile contractante vor încuraja stabilirea de relaţii de colaborare şi parteneriat între organizaţiile neguvernamentale din Judeţul Iaşi şi Raionul Ungheni prin organizarea şi desfăşurarea proiectelor şi activităţilor comune (expoziţii, forumuri, tîrguri, concursuri etc).

Articolul 17

Părţile contractante vor constitui un Comitet Comun de Lucru pentru aplicarea Acordului de Colaborare, conform anexelor parte integranta a prezentului acord,  care va elabora periodic programe de acţiune.

Articolul 18

(1) Prezentul Acord se încheie pe o perioada de 5 ani.  Acordul se va prelungi automat pe noi perioade de cîte 2 ani, dacă nici una dintre părţi nu îl va denunţa în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.

(2) Oricare dintre părţi va putea iniţia modificarea prezentului Acord. Modificările trebuie convenite de Părţi şi intră în vigoare în conformitate cu art. 19 alin. 1.

(3) Orice problemă de interpretare a textului prezentului Acord va fi rezolvată de părţi pe bază de înţelegere reciprocă.

Articolul 19

(1) Prezentul Acord intră în vigoare de la data semnării acestuia de către autorităţile publice locale din Judeţul Iaşi şi Raionul Ungheni.

(2) La data semnării / intrării în vigoare a prezentului Acord, “Acordul de colaborare între Consiliul Judeţean Iaşi, România şi Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova” semnat la data de 12 august 1998  îşi încetează efectele.

 

METODOLOGIE DE FUNCŢIONARE A COMITETULUI COMUN DE LUCRU PENTRU APLICAREA ACORDULUI DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL RAIONAL UNGHENI, REPUBLICA MOLDOVA ŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, ROMÂNIA

Avînd în vedere prevederile Acordului de colaborare între Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova şi Consiliul Judeţean Iaşi, România părţile convin asupra următoarelor:

Comitetul Comun de Lucru va elabora şi va propune spre aprobare autorităţilor publice locale din ambele regiuni Programul de acţiune pentru perioade de cel mult 4 ani.

Comitetul Comun de Lucru va coordona şi va monitoriza realizarea Programului de Acţiune.

Comitetul Comun de Lucru se va întruni trimestrial, în prima decadă a ultimei luni din trimestru.

Întîlnirile Comitetului Comun de Lucru vor avea loc alternativ la Ungheni şi la Iaşi. Locul, data, ora şi temele întîlnirilor se vor stabili de comun acord între reprezentanţii ambelor părţi.

Cele două părţi contractante stabilesc următoarele persoane de contact:

-Consiliul raional Ungheni – Ludmila Guzun, vicepreşedintele raionului

-Consiliul Judeţean Iaşi – Constantin Adăscăliţei, vicepresedinte al Consiliului Judeţean Iaşi

Persoanele de contact vor informa semestrial Preşedintele Raionului Ungheni şi Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi asupra întîlnirilor desfăşurate, problemelor discutate, măsurilor stabilite, termenelor de realizare etc.

Lucrările de secretariat ale Comitetului Comun de Lucru se vor ţine de către reprezentanţii numiţi în acest scop:

-Consiliul raional Ungheni – Liliana Tincu, specialist principal Secţia administraţie publică

-Consiliul Judeţean Iaşi – Sanda Beatrice Bitere, consilier Compartiment Relaţii Internaţionale.

 

Consiliul Raional Ungheni                                                            Consiliul Judeţean Iaşi

Ion HAREA                                                                                       Dr. Constantin SIMIRAD

Preşedinte                                                                                         Preşedinte

 

COMPONENŢA COMITETULUI COMUN DE LUCRU PENTRU APLICAREA

ACORDULUI DE COLABORARE ÎNTRE CONSILIUL RAIONAL UNGHENI, REPUBLICA MOLDOVA ŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, ROMÂNIA

DIN PARTEA CONSILIULUI RAIONAL UNGHENI :

1.Ludmila Guzun, vicepreşedintele raionului (economie, proiecte investiţionale)

2.Tudor Brăguţă, consilier raional Comisia de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe

3.Svetlana Ciobanu, consilier raional Comisia de specialitate în probleme sociale (educaţie, cultură, turism etc)

4.Nicolae Furtună, consilier raional Comisia de specialitate în probleme sociale (sănătate)

5.Alexandru Ambros, primarul oraşului Ungheni

6.Tudor Rădeanu, şef-interimar Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

7.Ion Bulgac, consilier raional Comisia de specialitate în probleme sociale

8.Ion Filimon, consilier raional Comisia de specialitate în probleme economie, buget şi finanţe

9.Filip Catanoi, arhitect-şef

10.Liliana Tincu, specialist principal Secţia administraţie public

DIN PARTEA CONSILIULUI JUDEŢEAN IAŞI:

  1. Constantin Adăscăliţei, vicepreşedinte
  2. Mihail Baciu, consilier judeţean, Preşedintele Comisiei pentru Invăţământ, Cercetare Ştiinţifică, Cultură, Culte, Tineret, Sport şi Turism
  3. Lupu Magdalena, consilier judeţean, membru al Comisiei pentru Sănătate, Muncă, Protecţie Socială şi Combaterea Sărăciei
  4. Constantin Leonte, consilier judeţean, membru al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară, Prestări Servicii şi Comerţ
  5. Cezar Ioan Rebenciuc, Arhitectul-Şef al Judeţului Iaşi
  6. Cristina Teodora Jinga, Şef Serviciu Proiecte cu Finanţare Internaţională
  7. Mihail Manciu, Şef Serviciu Investiţii
  8. Florin Ion, Director Direcţia Judeţeană pentru Asistenţă Socială
  9. Daniela Covalinschi, consilier Serviciu Juridic
  10. Sanda Beatrice Bitere, consilier Compartiment Relaţii