ACORD de colaborare în domeniile economico – comercial, ştiinţifico – tehnic, socio – cultural între raionul Ungheni, Republica Moldova şi raionul Moletai, Republica Lituania

Acordînd o mare importanţă pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale, economice şi culturale,

schimbului de experienţă în dezvoltarea administraţiei publice locale, soluţionarea necesităţilor publice, amenajarea teritoriului şi implicarea cetăţenilor în participarea activă în diferite sfere ale vieţii publice, raionul Ungheni (Republica Moldova) raionul Moletai (Republica Lituania) au căzut de acord să semneze Acordul privind cooperarea largă a celor două părţi, în diferite domenii.

Articolul 1

Dezvoltarea relaţiilor bilaterale, într-un spirit de prietenie, respect reciproc pe picior de egalitate şi parteneriat reciproc avantajos .

Articolul 2

Să se abţină de la acţiuni care ar putea provoca daune economice sau de altă natură pentru părţi, să coordoneze, sau să dea un preaviz de decizii planificate, adoptarea cărora care poate afecta drepturile şi interesele legitime ale uneia dintre părţi .

Articolul 3

Să realizeze colaborarea în conformitate cu legislaţia în vigoare în Republica Moldova şi în Republica Lituania .

Articolul 4

în domeniul relaţiilor economico-comerciale

4.1. Promovarea dezvoltării relaţiilor economice şi comerciale între întreprinderile, organizaţiile, instituţiile situate pe teritoriile raionului Ungheni ( Republica Moldova ) şi raionul Moletai, Republica Lituania , indiferent de forma de proprietate.

4.2. În scopul de a găsi căi de extindere a cooperării economice, se va realiza schimb de delegaţii, grupuri de lucru formate din reprezentanţii organelor puterii executive şi ai mediului de afaceri ai raionului Ungheni şi raionul Moletai .

Articolul 5

Domeniul învăţămîntului

Părţile vor colabora în domeniul învăţămîntului prin încurajarea parteneriatelor directe între instituţiile de învăţământ, desfăşurarea seminarelor educaţionale şi ateliere de lucru, schimb de delegaţii de elevi şi profesori. Părţile vor asigura sprijin pentru programele de învăţământ pentru studiul patrimoniului istoric şi spiritual al popoarelor din Republica Lituania şi Republica Moldova.

Articolul 6

în domeniul sănătăţii

6.1. Să promoveze dezvoltarea de legături directe între instituţiile curativ-profilactice ale sistemului de sănătate a raionului Ungheni şi a raionul Moletai.

6.2. Să realizeze s chimbul de informaţii ştiinţifice şi practice cu privire la realizările din domeniul sănătăţii, informaţii despre piaţa de echipamente medicale şi a altor consumabile medicale, medicamente, precum şi posibilitatea livrărilor lor reciproce.

Articolul 7

în domeniul culturii

7.1. Să promoveze şi să dezvolte dezvolta contacte şi relaţii în domeniul culturii. Să dezvolte contactele directe între instituţiile culturale: muzee, biblioteci, şcoli, arte, cluburi, asociaţii de amatori, echipe creative, meşteşugarilor populari şi contemporani,reprezentanţi ai artei decorative şi aplicate.

7.2. Să organizeze expoziţii comune de artă, seminare, spectacole ale grupurilor de creaţie .

Articolul 8

în domeniul culturii fizice şi sport

Părţile vor lua măsuri convenite de comun acord pentru crearea, în limitele legislaţiei în vigoare, a condiţiilor convenabile pentru dezvoltarea şi consolidarea colaborării în domeniul turismului şi sportului, vor încuraja schimbul de delegaţii de turism şi sport

Articolul 9

în domeniul politicii de tineret

9.1. Stabilirea relaţiilor de prietenie directe între organizaţiile de tineret, pentru a crea condiţii pentru organizarea de tabere de vară pentru copii şi adolescenţi .

9.2. Efectuarea festivaluri comune de tineret, întâlniri, dezbateri, concursuri şi alte activităţi de tineret care vizează dezvoltarea cooperării în diverse domenii ale politicii de tineret .

9.3. Împărtăşirea experienţelor lor de grupuri sociale, tineri şi cluburile de tineret (centre), în domeniul de educaţie patriotică, asigurarea ocupării forţei de muncă a tinerilor .

Articolul 10

în domeniul activităţii de protecţie a mediului

Să dezvolte cooperarea în domeniul protecţiei mediului şi siguranţa mediului, inclusiv organizarea de activităţi commune de conservare în masă a mediului, schimbul de experienţă în atragerea de oameni la soluţionarea problemelor de mediu

Articolul 11

furnizare de informaţii

Să se asigure un schimb periodic de resurse de informaţii de interes reciproc, informaţii de popularizare a istoriei regiunii, asigurarea traiului .

Articolul 12

Prezentul acord poate servi drept bază pentru încheierea de acorduri suplimentare (contracte), în domenii specifice de cooperare. Acesta nu afectează obligaţiile fiecării părţi pentru contractlele încheiate (acorduri) cu terţe părţi, şi, prin urmare, nu pot fi utilizate în detrimentul uneia dintre ele sau nu va servi ca un obstacol în calea îndeplinirii de către membrii săi, a angajamentelor asumate faţă părţile terţe.

Articolul 13

Probleme controversate cu privire la interpretarea şi aplicarea prezentului acord vor fi rezolvate prin negocieri bilaterale şi a consultărilor, procedura cărora va fi stabilită prin acordul părţilor .

Articolul 14

Pentru a sprijini punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului Acord, precum şi pentru monitorizarea realizării contractelor (acodrurilor), încheiate de către Părţi în baza lui , poate fi organizat un organ permanent de coordonare. Î n plus, dacă este cazul, pot avea loc consultări bilaterale sau negocieri, inclusiv la cel mai înalt nivel, pentru a forma grupuri şi organisme de lucru comune.

Articolul 15

Fiecare parte poate propune modificări sau amendamente la prezentul acord. În plus, amendamentele vor intra în vigoare după aprobarea şi reflectarea lor în protocolul bilateral adecvat, care este o parte integrantă a prezentului accord

Articolul 16

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părţi.

Prezentul acord poate fi reziliat de către oricare dintre părţi, dar nu mai devreme de 6 luni de la o notificare scrisă a celeilalte părţi.

Preşedintele raionului Ungheni                                                                                              Iurie Toma

Preşedintele raionului Moletai                                                                                               Žvinys Stasys