Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Nu pierdeţi ocazia de a primi informaţiile necesare pentru Dumneavoastră!

 

STIMAŢI CETĂŢENI!

Vă reamintim că în cadrul Consiliului raional Ungheni activează Biroul Comun de Informaţii şi Servicii, cu nouă prestatori, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale

Nu pierdeţi ocazia de a primi informaţiile necesare pentru Dumneavoastră!

 

 PRESTATORI SERVICII:

 Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Familiei (ajutoare sociale, îndemnizaţii, plasament social, etc)

 Casa Teritorială de Asigurări Sociale (calcularea pensiei, concediilor de boală şi îngrijirea copilului, etc)

 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Ungheni (locuri vacante, cursuri de orientare profesională, înregistrarea la bursa muncii, etc)

 Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni (calcularea impozitelor, etc)

 Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni (delimitarea terenurilor, etc)

 Secţia Economie şi Reforme (finanţarea afacerilor, cursuri de instruire, etc)

 Direcţia Agricultură şi Alimentaţie (subvenţionarea producătorilor agricoli, cursuri de instruire, etc)

 Centrul de Resurse şi Atragere a Investiţiilor (oportunităţi de finanţare, inclusiv pentru asociaţii obşteşti, etc)

 Inspector principal, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi (condiţiile de muncă, etc)

 

Întrebări suplimentare: Secţia Economie şi Reforme, et. III, bir. 314, tel: 023623054

 

 

Regulament

 de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru al BCIS Ungheni

 

 1. Dispoziţii generale:
 2. Prezentul Regulament stabileşte componenţa şi responsabilităţile Grupului de lucru al Biroului Comun de Informaţii şi Servicii Ungheni (în continuare-Grupul de lucru) în procesul de monitorizare, evaluare şi planificare a activităţilor Biroului Comun de Informaţii şi Servicii Ungheni (în continuare –BCIS), creat în cadrul programului „Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii în Republica Moldova”, implementat în parteneriat cu UN Women în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Economiei, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.
 3. În activitatea sa, membrii Grupului de lucru se vor conduce de Memorandumul de înţelegere privind crearea şi funcţionarea BCIS din data de 24 noiembrie 2011 (în continuare Memorandum), încheiat între Consiliul raional Ungheni şi reprezentanţii Entităţii Naţiunilor Unite privind Egalitatea de Gen UN Women, Legea nr. 190-XII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 cu privire la Administraţia publică locală şi alte legi în vigoare.
 4. Menirea Grupului de lucru este de a participa activ şi nemijlocit la activităţile de planificare, monitorizare şi evaluare a activităţilor BCIS Ungheni.
 5. Componenţa Grupului de lucru:
 6. Componenţa nominală a Grupului de lucru, precum şi propunerile cu privire la modificările de componenţă ulterioară, sînt discutate în cadrul şedinţelor Grupului de lucru, cu majoritatea membrilor Grupului de lucru prezenţi.
 7. Coordonarea activităţii Grupului de lucru va fi realizată de către Preşedintele acestuia, care îndeplineşte şi funcţia de vicepreşedinte a raionului Ungheni.
 8. Candidatul la funcţia de secretar este ales de către membrii Grupului de lucru, prin vot, din rîndul prestatorilor de servicii participanţi la activităţile BCIS sau din rîndul membrilor Grupului de lucru. Secretatul Grupului de lucru nu dispune de dreptul la vot.
 9. Membri ai Grupului de lucru sînt reprezentanţii prestatorilor de servicii care au semnat Memorandumul. Calitatea de membru poate fi dobîndită prin referirea unui membru al Grupului de lucru, cu majoritatea voturilor membrilor Grupului de lucru.
 10. Numărul membrilor Grupului de lucru este stabilit prin vot, de către membrii Grupului de lucru.
 11. Grupul de lucru se convoacă ori de cite ori este nevoie, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă. Şedinţele se consideră deliberative cu prezenţa majorităţii membrilor Grupului de lucru.
 12. Responsabilităţile Preşedintelui Grupului de lucru:
 13. Preşedintele Grupului de lucru are următoarele responsabilităţi:
 1. Asigură funcţionarea permanentă şi eficientă a BCIS.
 2. Aprobă planurile de activitate lunare, trimestiale, anuale ale BCIS, rapoartele cu privire la rezultatele obţinute, Graficul deplasărilor în teritoriu a Echipelor mobile ale BCIS, precum şi alte acte necesare pentru activitatea eficientă a BCIS în prestarea serviciilor către populaţia raionului Ungheni, cu accent special asupra cetăţenilor din grupurile vulnerabile a societăţii.
 3. Convoacă şedinţele Grupului de lucru.
 4. Aprobă ordinea de zi a şedinţelor Grupului de lucru.
 5. Semnează procesele-verbale ale şedinţelor Grupului de lucru şi asigură păstrarea acestora.
 6. Asigură utilizarea adecvată şi după destinaţie a echipamentului oferit de către parteneri şi finanţatori.
 7. Asigură respectarea ordinii în cadrul şedinţelor Grupului de lucru şi a legislaţiei în vigoare.
 8. Asigură BCIS cu cele mai bune resurse umane pentru prestarea serviciilor în baza necesităților identificate (în dependență de sat, perioadă, etc.) şi asigură regularitatea prezenţei persoanelor în cadrul BCIS.
 1. 11. În cazul lipsei motivate a Preşedintelui Grupului de lucru, responsabilitatea pentru buna funcţionare a BCIS şi a activităţii Grupului de lucru îi revine vicepreşedintelui desemnat.

III. Responsabilităţile Secretarului Grupului de lucru:

 1. Secretarul Grupului de lucru are următoarele responsabilităţi:
 1. Anunţă membrii Grupului de lucru cu privire la data, ora şi localul unde vor fi organizate şedinţele.
 2. Colectează propunerile cu privire la conţinutul ordinii de zi a şedinţei Grupului de lucru şi elaborează ordinea de zi.
 3. Asigurarea circuitului de informaţii cu privire la activitatea BCIS între membrii grupului de lucru.
 4. Participă la elaborarea rapoartelor de activitate lunare, trimestriale, anuale ale BCIS.
 1. Responsabilităţile membrilor Grupului de lucru:
 2. 13. Membrii Grupului de lucru realizază următoarele responsabilităţi:
 1. Fac parte din echipa prestatorilor de servicii din cadrul BCIS şi participă activ la şedinţele Grupului de lucru a BCIS.
 2. Asigură prestarea serviciilor adecvate şi de calitate femeilor și bărbaților prin intermediul ședințelor raionale ale BCIS, precum și prin intermediul echipelor mobile după necesitate.
 3. Colaborează eficient cu toți membrii Grupului de lucru şi  prestatorii de servicii – membri ai BCIS.
 4. Utilizează adecvat şi conform destinaţiei echipamentului oferit de către parteneri şi finanţatori.
 5. Asigură menținerea și completarea registrului beneficiarilor şi bazei de date BCIS.
 6. Complectează chestionarele şi formularele necesare implementării eficiente a programului, participă la elaborarea raporturilor lunare, trimestriale și anuale privind activitatea Prestatorilor de Servicii în cadrul BCIS.
 7. Asigură beneficiarii cu volumul maxim de informație și servicii în baza necesităților și solicitărilor identificate.
 8. Prestează servicii tututor beneficiarilor care solicită ajutor, non-discriminatoriu în bază de gen, vîrstă, etnie, etc.
 9. Dacă serviciul nu poate fi prestat, Prestatorul de Serviciu (PS) va  înregistra beneficiarul pentru o întîlnire adițională în oficiul PS la o dată și oră anumită.
 10. Răspunde prompt și raportează dificultățile întîlnite în timpul funcționării PS în cadrul BCIS la şedinţele Grupului de lucru, ulterior către Consiliul Raional responsabil de funcționarea BCIS.
 11. Contribuie la elaborarea strategiei/planului de acțiuni lunar, anual pentru funcționarea BCIS.
 12. Comunică constructiv  şi participă activ la activităţile pentru schimb de experiență cu Prestatorii de Servicii din alte raioane
 13. În cooperare cu alți PS identifică Serviciile adiționale care ar putea completa pozitiv funcționarea BCIS.
 1. 14. Fiecare membru al Grupului de lucru îndeplineşte şi alte responsabilităţi pe care şi le-a asumat la semnarea Memorandumului de înţelegere privind crearea şi funcţionarea BCIS din data de 10 martie 2011
 2. Dispoziţii finale:
 3. 15. Deciziile Grupului de lucru sunt consemnate în procese-verbale, semnate de Preşedintele Grupului de lucru şi secretar.
 4. Procesele-verbale ale şedinţelor Grupului de lucru vor fi păstrate în ordine cronologică, cusute la finele anului calendaristic, păstrate şi arhivate la preşedintele Grupului de lucru.
 5. Propunerile cu privire la modificările ulterioare ale dispoziţiei de constituire a Grupului de lucru şi a actelor de reglementare a activităţii acesteia, se aprobă prin dispoziţia Preşedintelui raionului. Ungheni District Council