ANUNŢ

privind consultarea publică a proiectului de decizie 

 „Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse

pentru Educația Incluzivă Ungheni”

 

Direcția Educaţie din subordinea Consiliului Raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 18.07.2018, consultarea publică a proiectului de decizie  privind instituirea Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni.

 

Scopul proiectului este eficientizarea activității serviciilor prestate copiilor cu cerințe educaționale speciale și familiile acestora.

Instituirea Centrului Raional de Resurse în Educația Incluzivă nominalizat vine ca urmare a adoptării deciziei Consiliului Raional nr. 2/12 din 10.05.2018 „Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.1/12 din 22.02.2018 ”Cu privire la acceptarea primirii în administrare a unor instituții publice” și, drept urmare, necesitatea fuziunii prin contopire a două instituții cu același profil din cadrul DE Ungheni: Serviciului de Asistență Psihopedagogică și Centrului de zi  pentru copii și tineri ”Casa pentru toți”.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt  copii de vârsta 3-18 ani, cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, familiile copiilor, APL, ONG-urile de profil.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, art.69 alin.1) alin.4), art.73 alin.1-2), art.183, art.184 alin.1) din Codul Civil al Republicii Moldova; art.43 alin.1 lit.p), a Legii privind Administrația Publică Locală Nr.436 din 28.12.2006; art.4 alin.2 lit.g1) alin. 3 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă p.6 al Hotărârii Guvernului nr. 732 din 16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, pct. 69 al Hotărârii Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie pe adresa: Direcția Educație Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, bir. 202 (Anticamera), municipiul Ungheni sau la  adresa electronică a Direcției Educaţie: deungheni@mail.ru

Proiectul deciziei „Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse

pentru Educația Incluzivă Ungheni şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web www.crungheni.md sau la sediul Direcției Educaţie.

 

Termenul de prezentare: 30 iulie 2018.

Persoana responsabilă:

Pancu Iulia, șef Direcție Educație

Telefon de contact: 0236-227-48, e-mail:  deungheni@gmail.com

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a capitolului „Apă și canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Ungheni.

Se propune pentru consultare publică  actualizarea capitolului „Apă și canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-economică a raionului Ungheni.

Strategia dată o puteți accesa pe pagina web: www.crungheni.md, la compartimentul ”Planificarea stategică și situația socio – economică”, secțiunea ”Strategii”.

Propunerile și recomăndarile le puteti adresa pană la 12 august 2018. 

Persoana de contact: Fuior Constantin

tel. 2-34-72

email: www.construcții.cru@mail.ru

Centrul de Resurse pentru Dezvoltare Durabilă Locală și Regională (CRDDLR), bir.501, str.Națională 7, or. Ungheni, tel. 25309, email www.crdd.md

 

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului  de decizie

                      Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru    trimestrul IV anul 2018.

Aparatul președintelui raionului, inițiază, începînd cu data de 18.07.2018, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru   trimestrul IV anul 2018.

Proiectul de decizie, nota informativă  sunt disponibile pe pagina web: www.crungheni.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Proiecte de decizii”.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi prezentate pînă pe data de 24.07.2018.

Persoana responsabilă:

Rodica Lițcan, secretarul Consiliului raional Ungheni

Telefon de contact: 0236-2-20-57, e-mail: morosanurodica@gmail.com

Mun. Ungheni str. Națională,11 bir.4

 

Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie

 „ Cu privire la modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea

bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”

Publicat: 17.07.2018

Direcția Finanțe a Consiliului Raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 11.07.2018 consultarea publică a proiectului de decizie  privind modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”.

Scopul proiectului este  precizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului raional Ungheni pentru anul 2018, în rezultatul modificărilor efectuate în buget, ca urmare a adoptării deciziilor Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, nr.2/2 din 10.05.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, și dispoziţiile preşedintelui de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea bugetului raional pentru anul 2018 conform legislației.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt  autoritatea executivă și deliberativă  a Consiliului raional.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale;

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie , pe adresa: Direcția finanțe Ungheni, strada Națională 9, et. 3, bir. 305, municipiul Ungheni  sau  adresa electronică a Direcției Finanțe :  dfungheni@mail.ru

Proiectul deciziei cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2018 şi nota informativă  sânt disponibile  pe pagina web www.crungheni.md sau la sediul Direcției Finanțe.

 

Termenul de prezentare: 23 iulie 2018.

Persoana responsabilă:

Struc Tatiana, șef Direcției Finanțe Ungheni,

Telefon de contact: 0236-2-36-46, e-mail:  tanea_st@mail.ru

Proiectul de decizie (anexe, tabele) poate fi accesat pe pagina oficială a Consiliului raional Ungheni: www.crungheni.md  ,,Transparența decizională”/ ,,Proiecte de decizii”.

 

 

 

ANUNŢ

privind consultarea publică a proiectului de decizie 

 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni 

Direcția Educaţie din subordinea Consiliului Raional Ungheni iniţiază, începând cu data de 16.07.2018 consultarea publică a proiectului de decizie  privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni.

Scopul proiectului constă în precizarea misiunii, principiilor, procedurii de organizare şi desfăşurare a programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetul raional, precum şi finanţării proiectelor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în baza serviciilor şi bunurilor contractate direct de autoritatea finanţatoare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este garantarea respectării condiţiilor de organizare şi desfăşurare a Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni, conform legislației.

Beneficiarii proiectului de decizie sunt  autoritatea executivă și deliberativă  a Consiliului raional.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, a Hotărârii Guvernului privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret Nr. 1213 din  27.12.2010, având în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 65t din 06.04.2017 ”Cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022” şi Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 165t din 07.04.2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor”, totodată în baza Acordului de parteneriat dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ungheni privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017.

Părțile interesate de procesul decizional pot prezenta propuneri și recomandări, la proiectul de decizie pe adresa: Direcția Educație Ungheni, strada Națională, 9, et. 2, bir. 202 (Anticamera), municipiul Ungheni sau la  adresa electronică a Direcției Educaţie: deungheni@mail.ru

Proiectul deciziei cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni şi nota informativă sânt disponibile pe pagina web www.crungheni.md sau la sediul Direcției Educaţie.

 

Termenul de prezentare: 20 iulie 2018.

Persoana responsabilă:

Pancu Iulia, șef Direcție Educație

Telefon de contact: 0236-227-48, e-mail:  deungheni@gmail.com

Proiectul de decizie poate fi accesat pe pagina oficială a Consiliului raional Ungheni: www.crungheni.md  ,,Transparența decizională”/ ,,Proiecte de decizii”.