• Acesați pagina privind anunțarea COP repetat a lucrărilor de întreținere a drumurilor, anul 2019, pentru plasare la rubrica ,,Achiziții publice,https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1548663770550
servicii de deszăpezire a drumurilor din raionul Ungheni, anul 2019, pentru informații suplimentare accesați acest link – https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1544795522356
 1. Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018
 2. Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an
 3. MODALITATEA DE ÎNREGSITRARE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DE CĂTRE TREZORĂRIILE TERITORIALEAutorități contractanteÎn perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2018 înregistrarea contractelor de achiziții publice (cu excepția achizițiilor de valoare mică) se va realiza conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 noiembrie 2018 (se anexează)…ordin_mf_193 ,,Cu privire la înregistarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale”
 4. Plan achizitii 12.11.2018
 5. Ghid privind completarea documentelor de atribuire
 6. Comunicat privind republicarea în Monitorul Oficial a Legii Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice
 7. Comunicat privind expedierea Agenției Achiziții Publice a deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice, de încheiere a acordului – cadru sau de anulare a procedurii de atribuire
 8. Comunicat privind desfășurarea seminarului de instruire a persoanelor implicate în procesul de achiziții publice din partea operatorilor economici

 

COMUNICAT PRIVIND ASOCIEREA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Autoritățile contractante în vederea organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice se confruntă cu un șir de provocări și dificultăți. De regulă acestea apar în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții publice cu valori estimate mici, desfășurate de către autoritățile contractante care inițiază ocazional proceduri de achiziții publice.

Ministerul Finanțelor împreună cu Agenția Achiziții Publice, întru diminuarea erorilor admise în organizarea procedurilor de achiziții publice și pentru a spori eficiența acestora, recomandă autorităților contractante să se asocieze în vederea desfășurării în comun a procedurilor de achiziții publice. Posibilitatea asocierii autorităților contractante derivă din art. 12 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care prevede că, autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.

Astfel se recomandă agregarea necesităților autorităților contractante în funcție de obiectul achiziției (produsele alimentare, lucrări de reparație, etc.), care necesită o expertiză mai mare în vederea elaborării specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire în general, și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în comun. Această asociere va permite autorităților contractante să reducă cheltuielile suportate pentru desfășurarea procedurilor de achiziții, precum și să reducă efortul administrativ în vederea organizării acestora. De asemenea, cumularea necesităților poate atrage mai mulţi operatori economici, ceea ce ar spori competiția în cadrul procedurilor de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurile obținute în vederea satisfacerii necesităților autorităților contractante.

Agenția Achiziții Publice pentru facilitarea activității autorităților contractante în vederea organizării procedurilor de achiziții publice a elaborat un model de acord de asociere. Autoritățile contractante pot utiliza acest model, având desigur posibilitatea de a-l ajusta după necesitate. Modelul de acord poate fi găsit pe site-ul Agenţiei.

Totodată, Agenția Achiziții Publice va acorda tot suportul metodologic necesar, conform competenței pentru implementarea mecanismului de realizare a achizițiilor publice comune.

 

ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE!

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice, anunță desfășurarea seminarelor de instruire privind particularitățile procedurilor de achiziții publice prin prisma noilor modificări aduse Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Seminarele de instruire se vor desfășura la data de 22, 29 noiembrie și 06 decembrie și sunt destinate persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Seminarele de instruire se vor desfășura la sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00

Doritorii de a participa la seminarele de instruire sus menționate se pot înregistra la adresa de email: radu.ceban@tender.gov.md sau la numărul de telefon 022/782082.

Numărul de participanți este limitat (max. 30 persoane).

 

COMUNICAT CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ INIȚIATE PÂNĂ LA DATA DE 01.10.2018

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 01 octombrie 2018 au intrat în vigoare noile modificări aduse Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice prin Legea nr. 169 din 26.07.2018(Monitorul Oficial nr. 321-332/527 din 24.08.2018).

Astfel, în conformitate cu prevederile art. II alin. (2) al Legii nr. 169 din 26.07.2018 „contractele în curs de executare și procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se definitivează în baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.

Prin urmare, pentru procedurile de achiziție publică inițiate până la data de 01 octombrie 2018 urmează a fi aplicate prevederile legale în vigoare la data inițierii acestora.

 

Planul de achizitii a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

scrisoare_mf_01.10.2018, Autorităților contractante

 

COMUNICAT CU PRIVIRE LA INIȚIEREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

   Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în legătură cu intrarea în vigoare a noilor modificări aduse Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și întru executarea scrisorii Ministerului Finanțelor nr. 17-09/227 din 01.10.2018 (se anexează), care prevede că procedurile de achiziții publice prin metoda cererii ofertelor de prețuri, licitației deschise și licitației restrânse vor fi lansate prin intermediul noului sistem (SIA RSAP MTender), începând cu 15 octormbrie 2018.

   În acest context, în Buletinul Achizițiilor Publice vor fi publicate doar anunțurile de intenție și modificările pentru procedurile inițiate pînă la data de 28.09.2018, ora 17:00.

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

 

COMUNICAT PRIVIND UTILIZAREA OBLIGATORIE ÎN CADRUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A SERVICIULUI ELECTRONIC „E-FACTURA”

Publicat: Mar, 18/09/2018 – 09:48

Modificări legislative

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modificările operate în Codului fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017, publicată înMonitorul Oficial nr. 464 – 470 din 29 decembrie 2017.

Astfel, articolul 117 din Codul fiscal a fost completat cu alin. (12) cu următorul cuprins:

„(12) La efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”

Prevederile menționate se vor aplica pentru livrări impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, efectuate începând cu 1 ianuarie 2019.

Modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale “e-Factura” (SIA e-Factura) între participanţii la tranzacţiile economice documentate prin acestea este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 562 din 04.04.2014.

Pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice (servicii.fisc.md) ale Serviciului Fiscal de Stat este necesar de încheiat un acord de acces cu Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe.

De asemenea, pentru utilizarea sistemului „e-Factura” utilizatorul trebuie să dețină semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.

 

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ORGANIZEAZĂ SEMINARE DE INFORMARE PRIVIND NOILE MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Mie, 05/09/2018 – 11:46

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice va desfășura la data de 13, 20, 27 septembrie 2018 seminare de informare privind noile modificări a legii nr. 131 privind achiziții publice care intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

Seminarul de informare programat pentru data de 6 septembrie curent se va desfășura la data de 13 septembrie 2018 din motiv că au fost înscriși un număr mic de participanți.

Adresa desfășurării seminarelor de informare este sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hâncești nr. 53, sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00.

Solicităm autoritățile contractante să desemneze persoanele responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice să participe la seminarele sus menționate.

Pentru mai multe detalii contactați: 022/738703 – Emilia Ristic, șef adjunct direcția Consultanță și Instruiri (e–mail: emilia.ristic@tender.gov.md), sau 22/782082 – Radu Ceban, specialist principal Direcția Achiziții Electronice și Statistică (e-mail: radu.ceban@tender.gov.md)

 

Planul de achizitii a bunurilor si serviciilor, lucrarilor pentru anul 2018 – PLAN MODIFICAT 07.09.2018

 

COMUNICAT PRIVIND MODIFICAREA LEGII ACHIZTIILOR PUBLICE

Publicat: Vin, 24/08/2018 – 13:54

Modificări legislative

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 27.07.2018 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, care a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.  321-332, astăzi la data de 24.08.2018. Proiectul dat va intra în vigoare în data de 1 octombrie 2018.

Prin urmare, solicităm respectuos autorităților contractante care desfășoară proceduri de achiziții publice  și operatorilor economici  să se familiarizeze cu modificările respective.

 

COMUNICAT CU PRIVIRE LA UNELE MODIFICĂRI PRIVIND BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Autorități contractante/Operatori economici

În atenția autorităților contractante și a operatorilor economici!

 1. Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că prin Hotărârea Guvernului din data de 20.08.2018, Guvernul a decis că zilele de 28, 29 și 30 august 2018 sunt zile de odihnă, iar zilele de 8 septembrie, 29 septembrie și 27 octombrie – zile lucrătoare. Respectiv, autoritățile contractante care au anunțate proceduri de achiziție publică cu termenul limită de depunere și deschidere a ofertelor în zilele de 28, 29 și 30 august, pot iniția modificarea termenului înaintând o solicitare Agenței până la data de 24 august, ora 12:00;
 2. Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că Buletinul Achizițiilor Publice cu nr. 68 din 28.08.2018 va fi publicat, iar Buletinul Achizițiilor Publice cu nr. 69 din 31.08.2018 – nu va fi publicat.

 

PLANUL DE ACHIZITII A BUNURILOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR PENTRU ANUL 2018

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2018 (MODIFICAT 25.06.2018)

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2018 (MODIFICAT 12.06.2018)

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2018, modificat 30.05.2018

COMUNICAT PRIVIND ASOCIEREA AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN COMUN

Publicat: Vin, 25/05/2018 – 15:32

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice în urma realizarii atribuțiilor de monitorizare și evaluare a modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziție publică constată că un număr mare de proceduri de achiziții publice se desfășoară cu erori/abateri de la legislația în vigoare. Cel mai frecvent, aceste erori/abateri sunt admise la organizarea procedurilor de achiziție cu valori estimate mici, desfășurate regulat de către autoritățile contractante care activează la nivel local pentru satisfacerea necesităților sau asigurarea exercitării atribuțiilor ce le revin (achiziția de produse alimentare, reparații etc). Considerăm că această situație este o consecință a lipsei specialiștilor în domeniul achizițiilor publice, dar și a desfășurării ocazionale a procedurilor de achiziții cu valori mici de către multe din autoritățile contractante.

Respectiv, întru diminuarea erorilor admise în organizarea procedurilor de achiziții publice și pentru a spori eficienței acestora, Agenția Achiziții Publice recomandă autorităților contractante să se asocieze în vederea desfășurării în comun a procedurilor de achiziții publice. Posibilitatea asocierii autorităților contractante derivă din art. 12 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care prevede că, autoritate contractantă este şi o asociație de autorităţi contractante, membrii căreia desemnează din rîndul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.

Astfel, Agenția, recomandă agregarea necesităților autorităților contractante în funcție de obiectul achiziției (produsele alimentare, lucrări de reparație, etc.), care necesită o expertiză mai mare în vederea elaborării specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire în general, și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în comun. În viziunea Agenția Achiziții Publice, această asociere va permite autorităților contractante să reducă cheltuielile suportate pentru desfășurarea procedurilor de achiziții, precum și să reducă efortul administrativ în vederea organizării acestora. De asemenea, cumularea necesităților poate atrage mai mulţi operatori economici, ceea ce ar spori competiția în cadrul procedurilor de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurile obținute în vederea satisfacerii necesităților autorităților contractante.

Reieșind din cele expuse și având în vedere că legislația nu conține o reglementare expresă privind modul de asociere, Agenția Achiziții Publice pentru facilitarea activității autorităților contractante în vederea organizării procedurilor de achiziții publice a elaborat un model de acord de asociere. Autoritățile contractante pot utiliza acest model, având desigur posibilitatea de a-l ajusta după necesitate.

Totodată, Agenția Achiziții Publice este disponibilă de a acorda tot suportul metodologic necesar, conform competenței pentru implementarea mecanismului de realizare a achizițiilor publice comune. Modelul de acord poate fi descarcat aici: 

MODEL DE ACORD DE ASOCIERE

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

Planul de achiziție a bunurilor, serviciilor și lucrărilor pentru anul 2018

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRARILOR PENTRU ANUL 2018 (modificat 04.04.2018)

PLANUL DE ACHIZITIE A BUNURILOR, SERVICIILOR SI LUCRARILOR PENTRU ANUL 2018 (MODIFICAT 29.03.2018)

COMUNICAT PRIVIND LANSAREA HELP DESK

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice, informează, că începând cu data de 28 martie 2018, de la orele 8-00 până la orele 17-00 cu pază de masă de la 12-00 până la 13-00, oferă consultații privind aplicarea corectă a legislației din domeniul achizițiilor publice la numărul de telefon 022 782086.

Notă. Consultațiile la numărul de telefon indicat sunt oferite doar în zile de lucru, conform programului de activitate al Agenției.

 

Planul de achizitie a bunurilor, serviciilor si lucrarilor pentru anul 2018 – modificat 16.03.2018

Plan_de_instruire_2018

COMUNICAT REFERITOR LA PUBLICAREA GHIDULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE DURABILE

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice informează că a fost publicat „Ghidul privind achizițiile publice durabile”, elaborat în baza proiectului regional implementat în Republica Moldova în perioada 2015-2017 „Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică/ Greening Economies in the Eastern Neighbourhood” (EaP GREEN), componenta „Achiziții Publice Durabile”, finanțat de către Uniunea Europeană.

Scopul acestui ghid este, pe de o parte, diseminarea conceptului de achiziție publică durabilă în rândul autorităților contractante, iar, pe de altă parte creşterea gradului de conştientizare a instituţiilor publice privind achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări, care să includă, atunci când este posibil, criterii de durabilitate în documentaţia de atribuire.

Cele mai importante aspecte de interes pe care le conține „Ghidul privind achizițiile publice durabile”sunt următoarele: obiectivele în domeniul achizițiilor publice durabile la nivel European și național; cadrul legal pentru achizițiile verzi; procesul de achiziție; aspecte de mediu în documentația de atribuire și contractul de achiziție, ș.a.

Prezentul ghid reflectă o analiză a cadrului normativ naţional, a procedurilor de achiziții publice și a celor mai bune practici europene în ceea ce priveşte posibilitatea ca instituţiile publice să ia în considerare aspectele de mediu în achiziţiile publice. Totodată, în ghid sunt expuse lecțiile învățate din lansarea procedurilor pilot de către grupul-țintă de beneficiari, constituit din 15 autorități contractante.

Prin urmare, există toate premisele pentru implementarea achizițiilor publice verzi în Republica Moldova, iar obiectivele deja atinse reprezintă istorii de succes ce pot servi drept exemplu și pentru alte autoritățile contractante naționale, cu atât mai mult cu cât acestea au întregul suport metodologic și informațional.

„Ghidul privind achizițiile publice durabile” se regăsește, în format electronic, pe pagina web a Agenției la rubrica „Achiziții Durabile” /http://tender.gov.md/ro/content/ghid-privind-achizi%C8%9Biile-publice-durabile /

 

Planul modificat 22.02.2018

COMUNICAT PRIVIND CELE MAI FRECVENTE ÎNCĂLCĂRI ADMISE DE CĂTRE AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN PROCESUL DE DESFĂȘURARE A PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DEPISTATE DE AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ÎN CADRUL CONTROALELOR EX-POST

În rezultatul controlului ex-post desfășurat pe parcursul anului 2017 la toate procedurile de achiziții publice verificate au fost depistate un șir de încălcări/abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice. În rezultat, au fost înaintate un șir de recomandări de conformare și recomandări de viitor, iar pentru încălcările ce constituie contravenții au fost aplicate amenzi contravenționale în conformitate cu prevederile art. 327¹ al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008.

Dintre toate încălcările depistate, cele mai frecvente încălcări sunt următoarele:

 • Întocmirea ordinului/deciziei de creare a grupului de lucru fără precizarea funcțiilor fiecărui membru al grupului în parte (În conformitate cu prevederile pct. 18 al Regulamentului 667/2016 cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții,autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziţia de creare a grupului/grupurilor de lucru, urmează să stabilească expres atribuţiile fiecărui grup de lucru (dacă sânt create două sau mai multe) şi funcţiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziţii publice);
 • Nesemarea declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate înainte de data-limită de depunere și deschidere a ofertelor de către toți membrii grupului de lucru, pentru fiecare procedură de achiziție în parte (În conformitate cu prevederile art. 74 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și capitolului VII al Hotărârii Guvernului 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, pe parcursul desfăşurării procedurii de atribuire, grupul de lucru are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria răspundere, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate. Modelul declarației este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului);
 • Neplanificarea achizițiilor publice, corespunzător neîntocmirea planurilor de achiziții al autorităților contractante și/sau nepublicarea planurilor de achiziții pe pagina web a autorității contractante, inclusiv a modificărilor operate în acesta (Conform Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice, pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice toate contractele de achiziţii publice, întocmind în acest sens un plan de achiziții care va fi publicat pe pagina web a autorității în termen de 5 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia, iar în cazul în care nu deține pagină web, planul de achiziții poate fi publicat pe pagina web a autorității contractante căreia i se subordonează. Modelul planului de achiziții este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului).
 • Neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în B.A.P. în conformitate cu prevederile legale (Potrivitart. 27 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice,anunțul de intenție urmează a fi publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului autorităţii contractante, cuprinzând totalitatea contractelor de achiziţii publice preconizate a fi atribuite până la sfârşitul anului bugetar, a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 400 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 1 500 000 lei. Modelul anunțului de intenție este prevăzut în anexa nr. 2 al Regulamentului);
 • Divizarea procedurilor de achiziții prin încheierea contractelor de achiziţii publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu legea privind achiziţiile publice în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată (Divizarea procedurilor de achiziție este interzisă conform art. 72 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice);
 • Stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice limitative sau fără respectarea prevederilor legale (Cerințele minime obligatorii de calificare vor fi solicitate cu respectarea prevederilor Capitolului IV al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar specificațiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 37. În același timp, acestea urmează a fi stabilite ținând cont de principiile achizițiilor publice prevăzute la art. 6 al Legii);
 • Nepublicarea anunțurilor de participare în B.A.P. (Autoritatea contractantă este obligată să publice în Buletinul achiziţiilor publice anunțul de participare în toate cazurile prevăzute de Legea achizițiilor publice, conform procedurii de achiziţie aplicate. La întocmirea şi perfectarea anunțului de participare vor fi utilizate formularele standard (http://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente);
 • Neîntocmirea proceselor verbale de deschidere și/sau de evaluare a ofertelor (Potrivit pct. 21, subpct. 12 și 16 al Hotărârii Guvernului 667/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea grupului de lucru pentru achiziții, grupul de lucru este obligat să întocmească procesul-verbal de deschidere a ofertelor (în prezenţa ofertanţilor) și să întocmească procesul-verbal cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie);
 • Descalificarea/respingerea neîntemeiată a operatorilor economici (La determinarea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă evaluează şi compară ofertele primite folosind modul şi criteriile expuse în documentația de atribuire. Nu se va folosi niciun criteriu neprevăzut în documentația de atribuire (art. 65 (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Completarea ofertelor cu documente obligatorii lipsă (Pentru a facilita examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor, autoritatea contractantă poate solicita ofertantului doar explicaţii în scris asupra ofertei sale. Nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea contractantă va corecta doar greşelile aritmetice depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înştiinţînd neîntîrziat ofertantul despre aceasta (art. 65 (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Respingerea neîntemeiată a ofertelor anormal de scăzute (Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv (art. 66 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Desemnarea câștigătorilor necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite(Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerinţele de calificare sau oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire (art. 65 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Neinformarea sau informarea necorespunzătoare a ofertanților despre rezultatele procedurii de achiziție (Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire vor fi informați în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei grupului de lucru. Informarea se realizează cu respectarea prevederilor art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Nerespectarea termenilor de așteptare (Termenii pentru încheierea contractelor de achiziții publice sunt prevăzuți la art. 31 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, termenii urmează a fi calculați în concordanță cu prevederile Titlului IV, Capitolul I(Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Contractele de achiziții publice încheiate înainte de expirarea termenilor sunt lovite de nulitate);
 • Netransmiterea dărilor de seamă AAP în termen(Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt prezentate Agenţiei Achiziții Publice în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 73 (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice);
 • Includerea datelor false în dările de seamă (Datele indicate în dările de seamă prezentate Agenției urmează a fi veridice. Dările de seamă urmează a fi completate integral utilizând formularul tip al dării de seamă aprobat prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 14 din 26 ianuarie 2017 (http://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente).

 

PLANUL DE ACHIZIȚIE A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR PENTRU ANUL 2018

CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND REVIZUIREA PREVEDERILOR DOCUMENTAȚIEI STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE DE BUNURI ȘI SERVICII, SPECIFICĂ DOMENIULUI PRODUSELOR ALIMENTARE

Publicat: Vin, 19/01/2018 – 16:47

Autorități contractante/Operatori economici

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în scopul asigurării unui proces de achiziții publice eficient, stabilirii unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standardele Uniunii Europene, urmează a fi supusă spre consultare publică revizuirea prevederilor documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 71 din 24.05.2016.

Ca urmare, propunem examinarea actului normativ sus-menționat și identificarea dificultăților specifice domeniului produselor alimentare.

Astfel, pentru asigurarea unui proces de achiziții publice transparent și participativ, Agenția Achiziții Publice va aprecia implicarea activă, precum și orice opinii sau puncte de vedere privind procedurile de achiziționare a produselor alimentare.

Propunerile/sugestiile pentru îmbunătățirea, eliminarea carențelor și/sau divergențelor din cadrul documentației-standard întâmpinate în procesul de achiziționare a produselor alimentare urmează a fi transmise până la data de 09 februarie 2018 la adresa de  e-mail: nadejda.tanasov@tender.gov.md

 

COMUNICAT DESPRE MODALITATEA DE PREZENTARE A ANUNȚURILOR DE INTENȚIE PENTRU PUBLICARE ÎN BAP ȘI DĂRILE DE SEAMĂ PRIVIND REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE VALOARE MICĂ

Publicat: Vin, 19/01/2018 – 11:21

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modalitatea de prezentare a anunțurilor de intenție pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

 1. Prezentarea anunțului de intenție pentru publicarea în BAP.

Anunțul de intenție pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

 1. a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau
 2. b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).
 3. Prezentarea dărilor de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică.

Darea de seamă privind realizarea achiziţiilor publice de valoare mică sînt întocmite de către autoritatea contractantă anual și sînt prezentate către AAP pînă la data de 1 februarie a anului următor.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

 1. a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” sau ÎS „Fiscservinform”) sau
 2. b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF.

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de publicare a anunțului de intenție rămâne neschimbată.

 

DAREA DE SEAMA NR.01 (VM) privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică o puteți accesa aici: DS AVM

  CONTRACTE ATRIBUITE  ÎN ANUL 2017

Data documentului

Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției

Suma

12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI ELECTRO S.R.L. LOT III – Sschimbarea instalaţiilor electrotehnice la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 128.812,80
12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI S.C. DANCOMPLAST S.R.L. LOT I – Schimbarea tâmplăriei la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 205.447,61
12.12.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. LOT II – Schimbarea podelelor la Biblioteca ,,Dimitrie Cantemir”. 167.307,10
03.10.2017 Cerere a ofertelor de preţuri fără publicare  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONSEUROSTIL SRL Lucrari de reparatie a drumului L367 de acces spre s.Zozulenii Vechi 236.630,64
15.09.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI GEOTECH P S.R.L. servicii de proiectare a lucrărilor la drumurile : Lot 1 ,,Manoileşti – Cetireni”, Lot 2 ,,Petreşti” 354.368,00
15.09.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. reparaţia drumului L389 R1.1 de acces spre m.Ungheni (str. Ion Creangă – str. Oleg Ungureanu) 3.108.792,02
15.08.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. lucrări de reparaţie a drumului L375 Petreşti-R17 2.128.060,00

 

08.08.2017 Cerere a ofertelor de preţuri fără publicare CONSILIUL RAIONAL UNGHENI JAVELIN N.A. S.R.L. lucrări de reparaţie în clădirea cu 3 etaje, str.Naţională, intrare,foaie  

201647,48

25.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. reparaţia drumului L369 Sculeni – Buciumeni – Cioropcani 1.151.070,00
20.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI Ecotehlider SRL reparaţia drumului L363 G88 Condrăteşti – Curtoaia 882.637,27
13.07.2017 Licitaţie publică  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. lucrări de renovare a drumurilor din raion, anul 2017 1.195.843,48
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: reparaţia drumului L361 de acces spre Sineşti; Lot 2: reparaţia drumului L365 de acces spre Cornova. 1.216.780,60
07.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI JAVELIN N.A. S.R.L. reparaţia drumului L382.1 de acces spre Floriţoaia Veche 426.667,19
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DRUMURI-STRĂŞENI S.A. Lot 2: reparaţia drumului L373 R17 de acces spre Chirileni 410.365,33
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: reparaţia drumului L368 Pîrliţa – Agronomovca – Negurenii Vechi; 699.254,49
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI DORTEHTRANS S.R.L. Lot 2: reparaţia drumului L387 de acces spre Şicoveţ. 216.675,54
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI CONS-VIAND S.R.L. Lot 2: Lucrări de reparaţie a drumului L381 Rădenii Vechi – Bahmut(reparaţia podului); 239.019,68
06.07.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI MAGISDRUM-PRUT S.R.L. Lot 1: Lucrări de reparaţie a drumului L391 R1 de acces spre Nicolaevca Nouă (reparaţia podului); 162.295,00
10.02.2017 Cerere a ofertelor de preţuri  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI S.R.L. LUKOIL-Moldova produse petroliere pentru anul 2017 283.656,00

 

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARULUI DE INSTRUIRE A PERSOANELOR IMPLICATE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN PARTEA OPERATORILOR ECONOMICI.

Publicat: Lun, 15/01/2018 – 10:56

Agenți economici

În atenția operatorilor economici!

Agenția Achiziții Publice organizează la data de 27 februarie 2018, orele 10-00 seminarul de instruire cu genericul ”Responsabilitățile și drepturile operatorilor economici participanți la proceduri de achiziții publice”.

În cadrul seminarului vor fi discutate următoarele subiecte:

 •   regulile și normele stabilite de cadrul legal în domeniul achizițiilor publice;
 •   întocmirea ofertelor în vederea participării la procedurile de achiziții publice;
 •   sarcinile și responsabilitățile persoanelor implicate în procesul de achiziții publice din partea autorităților contractante;
 •   responsabilitățile și drepturile participanților (operatorilor economici);
 •   regulile de comunicare între operatorul economic și autoritatea contractantă în vederea obținerii informației;
 •   lista de interdicție a operatorilor economici;
 •   solicitarea clarificărilor și depunerea contestațiilor.

Seminarul se adresează angajaților din cadrul operatorilor economici și specialiștilor din sectorul privat încadrați în compartimente cu atribuții în procesul de achiziție publică.

Doritorii de a participa la seminarul de instruire se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon: 022 73 87 03 sau 060722542 – Emilia Ristic, șef adjunct, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e mail: emilia.ristic@tender.gov.md(link sends e-mail)

Adresa desfășurării seminarului de instruire este la sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești nr. 53, Sala de ședințe.

 P.S. Lista subiectelor de discuție rămâne a fi completată cu propunerile și temele de interes ale d-voastră la telefon sau prin email indicat mai sus, până la data de 25 februarie 2018.  

 

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Mar, 09/01/2018 – 15:38

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice informează, că la data de 25 ianuarie, 08 și 22 februarie 2018 se vor desfășura seminarele de instruire pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Seminarele sunt recomandate persoanelor cu experiență minimă în domeniu și care doresc să se familiarizeze cu prevederile generale privind etapele procesului de achiziții publice.

Adresa desfășurării seminarelor de instruire este la sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești nr.53, Sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00. 

În acest context, doritorii de a participa la seminarele de instruire sus menționate se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

022 24 33 83 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e–mail: margarita.durbala@tender.gov.md

 

PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2017 (MODIFICARI):

PLANUL DE ACHIZITIE STRAZI UNGHENI

PLANUL DE ACHIZITIE S. POIANA

 

ACCESUL LA INFORMAȚIILE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Publicat: Joi, 23/11/2017 – 10:07

Autorități contractante

Accesul la informațiile cu privire la achizițiile publice se realizează în conformitate cu prevederile cadrului normativ din domeniul achizițiilor publice și a legislației privind accesul la informaţie.

Autoritățile contractante trebuie să asigure transparența întregului proces al achizițiilor publice potrivit cadrului legal, începând cu etapa de planificare a contractelor de achiziții publice și finalizând cu etapa de executare și monitorizare a acestora, cu excepția etapei de examinare, evaluare şi comparare a ofertelor, pe parcursul căreia legislația impune asigurarea confidențialității.

Mai mult decât atât, legislația prevede expres actele emise de către autoritățile contractante care în mod obligatoriu au un caracter public și trebuie să fie plasate pe pagina web a autorităţilor contractante, a Agenției Achiziții Publice (www.tender.gov.md) și în Buletinul achizițiilor publice. Astfel de documente sunt: Planul de achiziții publice, Anunțul de Intenție, Anunțul de participare, Anunțul de atribuire, Raportul de monitorizare a contractelor de achiziții publice.

Totodată, este de menționat, că legiuitorul la art. 73 alin. (2) al Legii nr. 131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice statuează că: „Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică este un document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii poate fi limitat, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau ale Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat, numai în măsura în care aceste informaţii includ, în special, secrete tehnice sau comerciale ori conțin aspecte confidenţiale ale ofertelor.

De asemenea, potrivit pct. 33 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 667 din  27 mai 2016 „Grupul de lucru va oferi informaţia privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, dacă aceasta nu conţine secrete tehnice sau comerciale şi aspecte confidenţiale ale ofertelor, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial sau a Legii nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.

Astfel, autoritățile contractante urmează să ofere informațiile cu privire la achizițiile publice prin prisma prevederilor legale, respectând dreptul constituțional al persoanei la informație, asigurând totodată protecția datelor cu caracter personal și a celor cu privire la secretul de stat și secretul comercial.

 

PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2017 (MODIFICARI):

Planul de achizitie a lucrarilor pentru a. 2017 (modificari)

 

COMUNICAT PRIVIND PROCEDURA DE PUBLICARE A ANUNȚURILOR DE PARTICIPARE ÎN BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Vin, 17/11/2017 – 16:37

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Având în vedere procesul de automatizare a publicării anunțurilor de participare în Buletinul Achizițiilor Publice, începând cu 20.11.2017 autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice pe suport de hârtie vor preciza, în mod obligatoriu, în anunțurile de participare transmise AAP, la rubrica “întocmirea ofertelor”,ora și numărul de zile solicitat de autoritatea contractantă, care urmează a fi luat în considerare la indicarea perioadei cuprinse între data publicării anunțului de participare în Buletinul Achizițiilor Publice și data limită de depunere a ofertelor.

Autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA RSAP, odată cu transmiterea anunțului de participare spre publicare vor preciza, în mod obligatoriu, în rubrica comentarii, ora și numărul de zile stabilit de autoritatea contractantă, care urmează a fi luat în considerare la indicarea perioadei cuprinse între data publicării anunțului de participare în Buletinul Achizițiilor Publice și data limită de depunere a ofertelor.

Vă reamintim că Buletinul Achizițiilor Publice este publicat de 2 ori pe săptămână în zilele de marți și vineri. În Buletinul din ziua de marți, sunt plasate anunțurile de participare prezentate AAP până în ziua de joi, inclusiv. Pentru Buletinul din ziua de vineri, sunt plasate anunțurile de participare prezentate AAP până în ziua de marți, inclusiv.

 

COMUNICAT PRIVIND NOILE PREVEDERI ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE DE LUCRĂRI

Publicat: Joi, 16/11/2017 – 09:31

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

Începând cu 27 octombrie 2017 a intrat în vigoare Legea nr.185 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.371-382 (6294-6305) din 27.10.2017), care prevede noi reglementări pentru licențierea activității de întreprinzător.

În acest context, Agenția Achiziții Publice informează,că a fost anulată licența pentru genul de activitate „Construcțiile de clădiri și/sau construcțiile inginerești, instalațiile și rețelele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările”. Astfel, licența pentru genul dat de activitate urmează a fi exclusă din lista documentelor solicitate de către autoritatea contractantăîn cadrul procedurilor de achiziție publică.

 

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Mar, 24/10/2017 – 14:36

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 9, 16 și 30 noiembrie 2017 vor fi desfășurate seminare de instruire pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Aceste seminare sunt recomandate în primul rând persoanelor fără experiență în domeniu și care doresc să se familiarizeze cu aspectele de bază a desfășurării procedurilor de achiziții publice. De asemenea, sunt binevenite persoanele cu experiență care își propun o înțelegere mai bună a desfășurării procedurilor de achiziții publice.

Adresa desfășurării seminarelor de instruire este sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00. Seminarele de instruire vor avea durata de 3 ore, până la 30 de participanți.

În acest context, doritorii de a participa la seminarele de instruire sus – menționate se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

022 24 33 83 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e–mail: margarita.durbala@tender.gov.md

MODIFICARI IN PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRARILOR PENTRU ANUL 2017 accesați aici: Planul de achizitie a lucrarilor

COMUNICAT PRIVIND LANSAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DURABILE

Publicat: Lun, 02/10/2017 – 16:03

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice vă informează că toate autoritățile contractante care au fost instruite la atelierul de lucru cu privire la promovarea dezvoltării achizițiilor publice durabile, organizat de Agenția Achiziții Publice în cadrul proiectului regional (Ecologizarea economiei în Vecinătatea Estică EAP – GREEN, finanțat de către Comisia Europeană, în cadrul evenimentului ce a avut loc la data de   21 – 22 martie 2017), desfășoară proceduri de achiziții publice în strictă conformitate cu regulile impuse de proiect și discutate în cadrul seminarelor de instruire.

Astfel, vă comunicăm că pe parcursul lunii septembrie în Buletinul Achizițiilor Publice au fost publicate anunțuri de participare în vederea achiziționării produselor ecologice (cartofi, ceapă, morcov, varză, sveclă și mere), cît și pentru achiziționarea lucrărilor de schimbare a tîmplăriei (materiale de construcție durabile – uși și ferestre). 1

Pentru informații suplimentare puteți contacta persoanele responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante sau puteți apela persoana responsabilă de componenta Achiziții Publice Durabile din cadrul Agenției Achiziții Publice:

022 78 20 88 sau  069 48 55 52 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e-mail:margarita.durbala@tender.gov.md

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Lun, 02/10/2017 – 15:23

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 12, 19 și 26 octombrie 2017 vor fi desfășurate seminare de instruire pentru persoanele responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Aceste seminare sunt recomandate în primul rând persoanelor fără experiență în domeniu și care doresc să se familiarizeze cu aspectele de bază a desfășurării procedurilor de achiziții publice. De asemenea, sunt binevenite persoanele cu experiență care își propun o înțelegere mai bună a desfășurării procedurilor de achiziții publice.

Adresa desfășurării seminarelor de instruire este sediul Agenției – mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarelor – ora 10:00. Seminarele de instruire vor avea durata de 3 ore, până la 30 de participanți.

În acest context, doritorii de a participa la seminarele de instruire sus – menționate se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

022 24 33 83 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri sau la adresa de e – mail: margarita.durbala@tender.gov.md

MODIFICARI IN PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRARILOR PENTRU ANUL 2017 accesati aici: plan APLucrari

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE INTERACȚIUNE A AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE/OPERATORI ECONOMICI

Publicat: Mar, 19/09/2017 – 10:02

Autorități contractante/Operatori economici

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în scopul oferirii asistenței părților interesate, sunt disponibile următoarele numere de contact:

   Întrebările și/sau problemele tehnice privind utilizarea SIA „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice
Cepișco Mariana  Specialist Principal, Direcția achiziții electronice și statistică  022 73 33 09
Movilă Mihaela  Specialist Principal, Direcția achiziții electronice și statistică  022 73 73 70
   Întrebările și/sau problemele tehnice privind corespondența (anunțuri de participare, dări de seamă pentru procedurile de achiziții publice etc.) expediată la poșta electronică oficială a Agenției Achiziții Publice bap@tender.gov.md(link sends e-mail)
Stratulat Dorina  Inspector Principal, Secția supraveghere achiziții lucrări și servicii  022 78 20 85
   Întrebările privind implementarea și desfășurarea achizițiilor publice durabile
Margarita Durbală  Specialist Superior, Direcția Consultanță și Instruiri  022 24 33 83 sau 069 48 55 52

CAMPANIE DE COLECTARE A ÎNTREBĂRILOR ȘI PROBLEMELOR CU CARE SE CONFRUNTĂ OPERATORII ECONOMICI ÎN PROCESUL DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Lun, 11/09/2017 – 11:37

Agenți economici

Agenția Achiziții Publice vă informează că în perioada 11-21 septembrie 2017 desfășoară campania de colectare a întrebărilor și problemelor cu care se confruntă operatorii economici în procesul de participare la procedurile de achiziții publice. Astfel, conform întrebărilor expediate de către d-voastră va fi întocmit planul de instruire pentru seminarele ce urmează a fi desfășurate pentru operatorii economici unde vor fi discutate cele mai frecvente întrebări, iar pe marginea problemelor apărute în procesul de participare la procedurile de achiziții publice vor fi organizate dezbateri și analizate studii de caz.

În acest context, solicităm respectuos expedierea subiectelor de discuție, întrebărilor, cât și a problemelor cu care vă confruntați, până la data de 21 septembrie 2017, la următoarea adresă de e-mail:

margarita.durbala@tender.gov.md(link sends e-mail)

Pentru informații suplimentare puteți apela numerele de contact: 022243383 sau 069485552 – Margarita Durbală, specialist superior, Direcția Consultanță și Instruiri

COMUNICAT PRIVIND RECEPȚIONAREA CONTESTAȚIILOR PARVENITE DIN PARTEA OPERATORILOR ECONOMICI CA URMARE A DESFĂȘURĂRII PROCEDURILOR DE ACHIȚII PUBLICE DE CĂTRE AGENȚIA PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Publicat: Vin, 01/09/2017 – 14:16

Agenți economici

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor informează, că din data de  04 septembrie 2017, recepționează pentru soluționare contestațiile depuse de către operatorii economici ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile reglementate de Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

Agenția va recepționa contestațiile prin următoarele mijloace:

– serviciile poștale, la adresa sediului Agenției: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

– suport de hîrtie la sediul Agenției, cu înregistrarea imediată în secretariat;

– boxa instalată la intrarea în sediul Agenției de la et.11;

– electronic, la adresa: contestatii@ansc.md (copia scanată a contestației);

– fax: 022 820-651.

Informația utilă pentru formularea contestației, inclusiv formularul standard al contestației, poate fi găsită pe pagina web oficială a Agenției www.ansc.md, care va fi activă începând cu 04 septembrie 2017, precum și poate fi solicitată prin intermediul numărului de telefon 022-820 652.

PLANUL DE ACHIZIȚIE A LUCRĂRILOR PENTRU ANUL 2017: PLAN ADĂUGĂTOR 2017

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARULUI DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂȚILOR CONTRACTANTE

Publicat: Lun, 29/05/2017 – 12:02

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că la data de 9 iunie 2017 va fi desfășurat seminarul de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante.

Adresa desfășurării seminarului de instruire este sediul Agenției – mun.Chișinău, șos.Hîncești, 53, Sala de ședințe, începutul seminarului –ora 10:00.

Seminarul de instruire va avea durata de 3 ore, până la 30 de participanți.

În acest context, doritorii de a participa la seminarul de instruire sus – menționat se pot înregistra în lista participanților la următorul număr de telefon:

+373 22 78 20 88 – Margarita Durbală

PLANUL DE ACHIZITIE A LUCRARILOR PENTRU ANUL 2017 ACCESAȚI AICI: planul achiziţii lucrări 2017

COMUNICAT CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA MESEI ROTUNDE ȘI A SEMINARULUI DE INSTRUIRE PRIVIND APLICAREA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ ÎN REZULTATUL AJUSTĂRII VALORII CONTRACTELOR.

Publicat: Mie, 12/04/2017 – 17:09

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice invită autoritățile contractante să participe în cadrul unui seminar de instruire care va avea loc la data de 26.04.2017, ora 10.00, sala de ședințe din incinta Agenției, la adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53.

În cadrul seminarului vor fi discutate măsurile întreprinse de către autoritățile contractante în cadrul aplicării legislației în vigoare cu privire la modificarea contractelor de achiziție publică în rezultatul ajustării valorii contractelor.

Întregistrarea participanților poate fi efectuată la nr. de  tel. 022-24-33-83 sau la adresa de e-mail: nadejda.tanasov@tender.gov.md(link sends e-mail).

COMUNICAT PRIVIND MODIFICAREA CONȚINUTULUI CUPRINSULUI BULETINULUI ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Joi, 13/04/2017 – 09:45

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante!

În scopul asigurării informării autorităților contractante privind data și ora desfășurării procedurilor de achiziție publică toată informația relevantă va fi inclusă în cuprinsul Buletinului Achiziții Publice care poate fi accesat direct pe site-ul oficial al A.A.P ( http://tender.gov.md ) în rubrica ,,BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”( http://tender.gov.md/ro/bap ).

În acest context, atenționăm asupra faptului că asemenea informație, începînd cu data de 14.04.2017, nu va mai putea fi oferită prin telefon.

INFORMATIE PRIVIND CONTRACTE VALOARE MICA

Planul de achiziţe a bunurilor, serviciilor pentru anul 2017

CONTRACTE ACHIZIȚII CR UNGHENI 2016:

Nr Obiectul achiziţiei Nr.şi data contractului Suma contractului Valabilitatea contractului Contractant
1 produse petroliere 16/00753/001 din 05.04.2016 215903 31.12.2016 SRL ,,LUKOIL-MOLDOVA”
2 reparaţia WC,et.2,3. CR Ungheni 01-op/16 din 27.06.2016 118695 31.12.2016 SRL ,,JAVELIN N.A.”
3 reparaţia drumului s.Sineşti 02-op/16 din 27.06.2016 147499,66 31.12.2016 SRL ,,CONS-VIAND”
4 reparaţia drumului Sculeni-Cioropcani 03-op/16 din 27.06.2016 193873,46 31.12.2016 SRL ,,RAPIDCONS””
5 reparaţia drumului Rădenii Vechi-Bahmut 04-op/16 din 27.06.2016 123447,85 31.12.2016 SRL ,,CONSEUROSTIL”
6 reparaţia drumului s.Grozasca 05-op/16 din 27.06.2016 153482,26 31.12.2016 SRL ,,CONSTRIU”
7 reparaţia drumului s.Rezina 06-op/16 din 27.06.2016 159521 31.12.2016 SRL ,,JAVELIN N.A.”
8 reparaţia drumului s.Săghieni 07-op/16 din 27.06.2016 196442,22 31.12.2016 SRL ,,CONSEUROSTIL”
9 reparaţia a 4 drumuri din raion 16/01661-1 din 19.07.2016 692616,28 31.12.2016 SRL ,,CONS-VIAND”
16/01661-2 din 19.07.2016 693617,32 31.12.2016 SRL ,,CONSEUROSTIL”
10 renovarea drumurilor din raion, a.2016 16/01564 din 07.07.2016 318093,34 31.12.2016 SA ,,DRUMURI-STRĂŞENI”
11 proiectarea drumului Ungheni-Cetireni 16/01681 din 28.07.2016 995063 31.12.2016 SRL,,UNIVERSCONS”
12 reparaţia drumului spre s.Cornova 16/01749 din 04.08.2016 402659,97 31.12.2016 SA,,MAGISTRALA”
13 reparaţia drumului în or.Ungheni 16/01740 din 04,08,2016 1598999,07 31.12.2016 SRL ,,MAGISTRALA PRUT”
14 construcţia apeductului de grup de apă potabilă 16/02322 din 16.12.2016 26299802 31.03.2018 SRL ,,VARINCOM”
15 întreţinerea drumurilor în perioada rece 2017 16/03085 din 12.12.2016 1129589,54 31.12.2017 SA ,,DRUMURI-STRĂŞENI”

COMUNICAT PRIVIND NECESITATEA RESPECTĂRII TERMENELOR DE AȘTEPTARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Vin, 06/01/2017 

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante

Comunicat privind necesitatea respectării termenelor de așteptare la încheierea contractelor de achiziții publice

Agenţia Achiziţii Publice informează că în rezultatul desfășurării procedurilor de achiziție publică de către autoritățile contractante se constată, deseori, încălcarea prevederilor art. 31 Termene pentru încheierea contractelor de achiziții publice al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Respectiv, în scopul evitării încheierii contractelor de achiziții publice înainte de împlinirea termenelor de așteptare, care sunt lovite de nulitate, Agenția Achiziții Publice vine cu unele precizări.

Conform art. 31 alin. (1) al Legii privind achizițiile publice „ Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de: 

 1. a)11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);
 2. b)6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)”. 

 

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor loturi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare).

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziției fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile. Prin urmare, termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice.

Modalitatea de calcul a termenelor de așteptare se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Civil art. 261 alin. (1) „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în considerare la calcularea termenului”.Respectiv, ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, art. 265 prevede cazurile în care ultima zi a termenului de așteptare este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnărespectiv termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. 

 Adițional, aducem la cunoștință și despre rubrica Întrebări frecvente,  creată în scopul oferirii răspunsurilor la cele mai frecvente întrebări parvenite din partea autorităților contractante.

COMUNICAT PRIVIND TERMENII DE AȘTEPTARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Publicat: Lun, 11/07/2016 

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante și operatorilor economici:

La data de 01.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 197-205 din 31.07.2015.

Legea menționată, prevede noi reguli privind comunicarea și modul de încheiere a contractelor ca rezultat al desfășurării procedurii de achiziție publică. Astfel, Legea  nr. 131 din 03.07.2015, prevede expres anumiți termeni de așteptare pentru încheierea contractului, oferind posibilitate operatorilor economici participanți de a-și expune poziția/contestația, dacă nu sunt de acord cu rezultatele procedurii de achiziție. De la momentul intrării în vigoare a Legii, Agenția Achiziții Publice constată că, în procesul de examinare a documentelor s-a depistat nerespectarea termenului de așteptare conform art. 31 a Legii nr. 131 privind achizițiile publice:

a)    11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), și anume:

 •     – 2 300 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii;
 •     – 90 000 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;
 • b)   6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), indicate anterior.

Contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus, sunt lovite de nulitate.

COMUNICAT PRIVIND ACORDAREA AVANSURILOR ÎN CONTRACTELE DE ACHIZI Ț II PUBLICE

Publicat: Vin, 15/05/2015

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, conform prevederilor art.15  al Legii bugetului pe anul 2015 nr. 72 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial 102-104/172, 28.04.2015), se interzice efectuarea plăţilor anticipate (avansurilor) pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.

Astfel, la inițierea procedurilor de achiziții publice, autoritățile contractante vor lua în considerație obligator prevederile în cauză.

COMUNICAT PRIVIND DESFĂ Ș URAREA Ș EDIN Ț ELOR DE EXAMINARE PUBLICĂ A CONTESTA Ț IILOR

Publicat:   Joi, 18/02/2016 – 17:10

În scopul implementării art. 271 alin. (15) din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, ș i Uniunea Europeană ș i Comunitatea Europeană a Energiei Atomice ș i statele membre ale acestora, pe de altă parte, precum ș i sporirii transparen ț ei procesului decizional în solu ț ionarea contesta ț iilor, Agen ț ia Achizi ț ii Publice aduce la cuno ș tin ț ă următoarele.

Începând cu data de 22.02.2016, Agen ț ia Achizi ț ii Publice va examina contesta ț iile depuse pe marginea procedurilor de achizi ț ie publică, în cadrul ș edin ț elor deschise, care vor avea loc în sediul Agen ț iei din ș os. Hânce ș ti 53. Informa ț ia privind data ș i ora desfă ș urării ș edin ț elor de examinare a contesta ț iilor va fi publicată pe pagina web a Agen ț iei cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfă ș urării acestora.

Agen ț ia Achizi ț ii Publice invită reprezentan ț ii societă ț ii civile ș i autorită ț ilor administra ț iei publice să participe activ la aceste ș edin ț e.

COMUNICAT PRIVIND SISTAREA TEMPORARĂ A PUBLICĂRII ÎN BULETINUL ACHIZI Ț IILOR PUBLICE A INVITA Ț IILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZI Ț II PUBLICE

Publicat:   Mar, 23/02/2016

În contextul aprobării și punerii în aplicare a bugetului de stat provizoriu pe anul 2016, precum și ca urmare a faptului că reluarea și desfășurarea negocierilor cu partenerii de dezvoltare – donatori ai Republicii Moldova în vederea deblocării finanțării externe și încheierea unui program de colaborare cu Fondul Monetar Internațional necesită o perioadă mai îndelungată de timp, Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 06/1-17/2 din 25.01.2016 a informat Agenția Achiziții Publice despre suspendarea cheltuielilor bugetare, conform art. 57, alin. (1) ș i art. 67 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (cu modificările ulterioare).

Drept urmare, Agenția Achiziții Publice comunică, că în baza cadrului legal existent, finanțarea de la bugetul de stat se va efectua doar pe cheltuielile cele mai necesare, care asigură funcționalitatea instituțiilor bugetare (cheltuieli de personal, cheltuieli de regie și alte cheltuieli fără care instituția n-ar putea funcționa), în rest, cheltuielile ce țin de procurări de bunuri, servicii, reparații și investiț ii urmează să fie suspendate atât la componenta de bază cît și la componentele mijloace speciale și fonduri speciale.

În acest sens, întru evitarea unor blocaje financiare, generate de neplățile în sectorul bugetar, Agenția Achiziţii Publice,  începînd cu data de 23.02.2016, va sista temporar publicarea în Buletinul Achizițiilor Publice a invitațiilor de participare la procedurile de achiziții publice de bunuri, servicii și lucrări  care nu sunt strict necesare pentru asigurarea funcționalității instituțiilor bugetare.

 Contracte CR Ungheni pe perioada 2011-2015

http://ge.tt/api/1/files/3ayqUBE2/0/blob?download

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QjfvacB88JIZ1KB1jReKS2YGmdo59Ew_lPeTzF1FLWs/edit?usp=sharing

Planul achiziţiilor publice pentru anul 2016

Planul achiziţiilor publice pentru anul 2016 (modificat)

ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI, PRIVIND AVANTAJELE UTILIZĂRII SIA REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Publicat: Mie, 02/03/2016

Agenția Achiziții Publice îndeamnă operatorii economici să participe la procedurile de achiziții publice prin intermediul  Registrului de Stat al Achizițiilor Publice.

Începând cu luna  octombrie 2012, a fost lansat Sistemul informațional automatizat Registrul de Stat al Achizițiilor Publice (SIA RSAP). Platforma dată constituie prima etapă în derularea procesului de digitizare a achizițiilor publice. Sistemul dat transpune achizițiile publice într-un mecanism eficient, transparent si competitiv. Lansarea SIA RSAP vine să sporească transparenta, eficacitatea şi credibilitatea procesului de achiziții publice din Republica Moldova. Digitizarea achizițiilor contribuie la formarea unui mediu de afaceri competitiv şi la creşterea clarității despre modul în care se cheltuiesc banii publici. Cu ajutorul  SIA RSAP procesul de achiziții trece de pe hârtie în format electronic.

SIA RSAP oferă numeroase beneficii participanților la procedurile de achiziții:

· Ofertanții pot controla procesul de desfășurare a achizițiilor prin vizualizarea informației privind statutul procedurii de achiziție.

·  Interacțiunea directa cu reprezentanții autorităților contractante este simplificată și redusă la minim. Ofertantul poate accesa informația și documentația standard direct din sistem.

·   Nu e nevoie de deplasări multiple la sediul autorităților contractante pentru obținerea documentației de atribuire. Aceasta poate fi obținută direct din sistem la orice oră. Se face economie de timp atât pentru operatorul economic, cât și pentru autoritatea contractantă, deoarece sunt eliminate sunetele la telefon și călătoriile în afara oficiului, odată ce operatorul economic poate obține documentația de atribuire direct de la masa lui de lucru.

·  Pentru informația privind desfșurarea procedurii de achiziție, inclusiv pentru documentele publicate în  SIA RSAP, nu se percep plăti în favoarea autorității contractante, cu alte cuvinte operatorul economic nu achită 200 lei pentru obținerea documentației de atribuire.

·   Accesul la informații actualizate (modificările operate la procedura de achiziție) se face imediat, după publicarea anunțului de modificare a datelor procedurii în Buletinul Achizițiilor Publice.

·    Agenții economici pot căuta procedurile după diverse criterii. De exemplu după obiectul de achiziție.

·    Agenții economici pot vizualiza lista anunțurilor de intenie a autorităților contractante.

Pentru accesarea SIA RSAP este nevoie de a întreprinde următorii pași:

Obținerea  certificatului cheii publice de la Centrul de Telecomunicații Speciale http://pki.cts.md/(link is external). Certificatul cheii publice este mijlocul cu ajutorul căruia se face autentificarea în SIA RSAP. Informații suplimentare privind modalitatea de obținere a certificatului cheii publice și costul acestuia poate fi obținută la numărul de telefon: +373 22 820-911.

Obținerea rolului de operator economic în  SIA RSAP prin completarea cererii și prezentarea acesteia către Agenția Achiziții Publice prin fax: 022-73-33-00 sau e-mail: bap@tender.gov.md. http://tender.gov.md/ro/content/modele-de-cereri 

Totodată, în scopul facilitării utilizării SIA RSAP a fost elaborat un Ghid video pentru utilizarea SIA RSAP:  http://tender.gov.md/ro/content/manuale-de-utilizare .

ANUNȚ PRIVIND PUBLICAREA PARȚIALĂ ÎN BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE A INVITAȚIILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Mar, 05/04/2016 

Autorităţi contractante

Prin derogare de la scrisoarea Ministerul Finanțelor nr.12/AP-19/10 din 10 februarie 2016, în scopul asigurării realizării angajamentelor asumate de Republica Moldova față de partenerii de dezvoltare, Agenția Achiziții Publice va asigura   publicarea în Buletinul Achiziţiilor Publice a invitaţiilor de participare la procedurile de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări, mijloacele financiare ale cărora provin din:

– Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”;

– Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri în localitățile rurale prin crearea noilor Incubatoare de afaceri;

– Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (componenta instruire);

– Programul „Gestiunea Eficientă a Afacerii”;

– Fondul de Garantare a Creditelor;

– Grantul oferit de Guvernul României pentru restaurarea şiconstrucţia reabilit area unor edificii din domeniul culturii;

– Fondul Rutier, în cazul lucrărilor destinate întreținerii şireparaţilor curente a drumurilor;

– Fondul pentru Eficiență Energetică,în cazul în care mijloacele financiare sunt disponibile la conturile bancare ale Fondului;

– Acțiunea de susținere socială a participanților la lichidarea consecințelor de la „Cernobîl” .

COMUNICAT PRIVIND INSTITUIREA GHIŞEULUI UNIC

Publicat: Mar, 12/04/2016 

Autorităţi contractante

Agenţia Achiziţii Publice aduce la cunoştinţă că, în scopul implementării recomandărilor privind reorganizarea modul de recepţionare a corespondenţei şi eliberare a documentelor, oferite de către misiunea de audit ” Evaluarea riscurilor de corupţie aferente proceselor operaţionale realizate în cadrul  Agenţiei Achiziţii Publice ”, a fost instituit Ghi ș eul unic, amplasat la intrarea în incinta Agenţiei.

Ghişeul unic va funcţiona de luni până vineri, de la 8:00 până la 17:00, cu pauza de masă între orele 12:00-13:00, telefonul de contact al Ghişeului unic – 022 78 20 91.

Totodată atenţionăm că, Serviciile Teritoriale ale Agenţiei vor deservi autorităţile contractante din teritoriu în aceiaşi modalitate stabilită anterior.

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE DEPUNERE ŞI RIDICARE A DOCUMENTELOR LA AGENŢIA ACHIZIŢII PUBLICE

Publicat: Mar, 26/04/2016 

Autorităţi contractante

În scopul îmbunătăţirii şi fluidizării modului de recepţionare a corespondenţei şi eliberare a documentelor la Agenţia Achiziţii Publice a fost instituit Ghişeul unic, amplasat la intrarea în incinta Agenţiei. În acest context Agenţia aduce la cunoştinţă următoarele:

–          Începând cu data de 01.05.2016 toate documentele vor fi depuse exclusiv la Ghişeul unic;

–      Dările de seamă întocmite în rezultatul desfăşurării procedurilor de achiziţii publice şi contractele de achiziţii publice înregistrate vor fi ridicate de la Ghişeul unic în baza prezentării  fişei documentului , eliberate la momentul depunerii acestuia la Ghişeu;

–          Întru eficientizarea activităţii, atât a angajaţilor Agenţiei, cât şi a autorităţilor contractante, consultările pot fi făcute prin telefon sau prin programare prealabilă stabilită cu executorul;

–          Toată informaţia privind etapa de examinare a documentelor depuse la Agenţie şi executorul acestora poate fi accesată pe pagina oficială web a Agenţiei http://tender.gov.md  la rubrica Transparenţa, Documente în examinare:   http://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare .

Companiile moldoveneşti vor avea posibilitate să participe la achiziţiile publice organizate în afara ţării.

Cel puțin, asta prevede proiectul de lege privind aderarea Republicii Moldova la Acordul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) privind achiziţiile publice, aprobat miercuri de Guvern.

Potrivit documentului, aderarea ţării noastre la acest Acord reprezintă un instrument important în crearea şi menținerea unui sistem național eficient de achiziții publice. Implementarea Acordului va încuraja investițiile externe prin participarea companiilor străine la tenderele din Republica Moldova.

În acelaşi timp, şi companiile moldovenești vor avea posibilitate să participe la licitaţiile organizate în afara țării, preluând cele mai bune practici internaționale, bazate pe principii de transparență, concurență și comerț liber.

Accederea Republicii Moldova la Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice este o acțiune importantă pentru liberalizarea comerțului. În acest sens, instituțiile guvernamentale au întreprins un șir de măsuri reformatoare în domeniu, printre care aprobarea Legii nr.131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice.

Conform deciziei Comitetului OMC, Republica Moldova urmează să ratifice Acordul până la 16 iunie curent.

COMUNICAT PRIVIND PUBLICAREA ANUNŢURILOR DE PARTICIPARE PENTRU PROCEDURILE DE ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Vin, 06/05/2016 

Autorități contractante

În contextul solicitărilor publicării anunţurilor de participare pentru procedurile de achiziții publice, Agenția Achiziții Publice comunică următoarele.

La data de 01.05.2016 a întrat în vigoare Legea Nr. 131 din 03.07.2015 publicată în Monitorul Oficial Nr. 197-205 din 31.07.2015.

Astfel procedurile de achiziție publică urmează a fi iniţiate în conformitate cu prevederile Legii sus menționate, cu aplicarea actelor normative și documentației standard care vor fi aprobate de către Guvern sau după caz Ministerul Finanțelor.

În lipsa documentației și regulamentelor menționate Agenţia Achiziţii Publice este în imposibilitatea de a asigura publicarea anunţurilor de participare pentru procedurile de achiziții publice.

Regulamentele și documentația standard vor fi plasate pe site-ul Agenției după aprobarea acestora în modul corespunzător.

COMUNICAT PRIVIND APROBAREA LEGISLAŢIEI SECUNDARE CE REGLEMENTEAZĂ DOMENIUL DE ACHIZIŢII PUBLICE ŞI A DOCUMENTAŢIILOR STANDARD

Publicat: Vin, 20/05/2016 

Autorităţi contractante

În contextul implementării Legii privind achizi ț iile publice nr. 131 din 03.07.2015, Agenţia Achiziţii Publice aduce la cunoştinţă că la data de 18.05.2016 Guvernul Republicii Moldova a aprobat următoarele Hotărîri ce reglementează domeniul achiziţilor publice:

1.       Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri.

2.       Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări.

3.       Regulamentul cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere.

4.       Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică.

5.       Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii.

De asemenea, în fază finală de aprobare de către Ministerul Finanțelor  se află și documentațiile standard necesare desfășurării procedurilor de achiziiții publice după cum urmează:

1.       Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri ș i servicii.

2.       Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări.

Proiectele actele normative menționate mai sus vor intra în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al RM (estimativ data de 27.05.2016). Proiectele actelor normative menționate se plasează în scopul familiarizării personalului autorităților contractante implicat în desfășurarea procedurilor de achiziții .

COMUNICAT PRIVIND PUBLICAREA ANUNŢURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURILE DE ACHIZIŢII PUBLICE

Publicat: Lun, 30/05/2016

Autorităţi contractante

Agenţia Achiziţii Publice aduce la cunoștinţă că în Monitorul Oficial nr. 140-149 din 27.05.2016 au fost publicate:

–  Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii (nr. 71, 24 mai 2016) și

–   Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări (nr. 72, 24 mai 2016).

În acest context, procedurile de achiziție publică prin  licitații deschise  pot fi inițiate de către autoritățile contractante în conformitate cu prevederile Legii Nr. 131 privind achizițiile publice din 03.07.2015, cu aplicarea documentațiilor standard aprobate de către Ministerul Finanțelor.

Planul achiziţiilor publice de lucrări, necesare Consiliului raional Ungheni în anul 2016

https://cloud.mail.ru/public/BsQB/QkFjKStxb

COMUNICAT PRIVIND DESFĂȘURAREA SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR CONTRACTANTE

Publicat: Mar, 14/06/2016

Autorităţi contractante

În contextul implementării Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd cu data de 21 iunie 2016,  de către reprezentanţii Agenţiei vor fi desfăşurate o serie de seminare de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante.

Adresa desfășurării instruirilor este sediul Agenției  – mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe , începutul seminarelor – ora 10-00 .

Instruirile vor fi desfășurate în fiecare zi de marți și joi pe parcursul lunilor iunie-august, cu durata de 3 ore, pînă la 30 de participanți la fiecare instruire. La necesitate, dacă vor fi mai mulți doritori de a participa la seminare, perioada desfășurării seminarelor va fi prelungită.

În acest context, doritorii de a participa la instruirea sus-menţionată se pot înscrie în lista participanților la următoarele numere de tel.:

+373 22 78 20 92 – Cristian Cainarian;

+373 22 78 20 94 – Daniela Anton.

CHESTIONAR PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE PRIVIND FUNCȚIONAREA AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE

Publicat: Sâm, 25/06/2016

Autorități contractante

Agenția Achiziții Publice solicită ajutorul persoanelor responsabile de desfășurarea procedurilor de achiziții publice  în completarea unui Chestionar pentru autorități contractante privind funcționarea Agenţiei Achiziții Publice.

Acest chestionar a fost elaborat de către și la solicitarea SIGMA.

SIGMA este o inițiativă comună a OCDE și UE, finanțată preponderent de către UE.

Comisia Europeană și autoritățile din Republica Moldova au solicitat SIGMA să efectueze analiza funcțională a instituțiilor de achiziții publice centrale din Moldova și să prezinte un raport cu recomandări privind rolurile lor viitoare, cu un accent deosebit pe aspectele funcționale ale instituțiilor centrale de achiziții.

În vederea facilitării și realizării cât mai obiective posibil a acestei analize, vom aprecia sprijinul Dvs. Scopul acestui sondaj concis este de a colecta informații cu privire la funcționarea practică a instituțiilor centrale de achiziții în Moldova.

Sondajul este anonim.

Vă rugăm să răspundeți la toate întrebările indicate în link-ul de mai jos cu informații referitoare la 2015.

Termenul-limită pentru răspunsuri este 5 iulie 2016. Timpul necesar pentru completarea chestionarului – 10-15 minute.

Vă multumim anticipat pentru colaborare.

Chestionarul în limba română:  https://docs.google.com/forms/d/15etmAKIwIdxajteksM4AY9QDm4LyqWtDkqL8GeOcHN0/viewform

COMUNICAT PRIVIND TERMENII DE AȘTEPTARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Publicat: Lun, 11/07/2016

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante și operatorilor economici:

La data de 01.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial Nr. 197-205 din 31.07.2015.

Legea menționată, prevede noi reguli privind comunicarea și modul de încheiere a contractelor ca rezultat al desfășurării procedurii de achiziție publică. Astfel, Legea  nr. 131 din 03.07.2015, prevede expres anumiți termeni de așteptare pentru încheierea contractului, oferind posibilitate operatorilor economici participanți de a- și expune poziția/contestaţia, dacă nu sunt de acord cu rezultatele procedurii de achiziție. De la momentul intrării în vigoare a Legii, Agenția Achiziții Publice constată că, în procesul de examinare a documente lor s-a depistat nerespectarea termenului de așteptare conform art. 31 a Legii nr. 131 privind achizițiile publice:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), ș i anume:

§ – 2 300 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii;

§   – 90 000 000 de lei – pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), indicate anterior.

Contractele de achiziții publice, în cheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus,  sunt lovite de nulitate.

COMUNICAT PRIVIND INTENSIFICAREA DESFĂȘURĂRII SEMINARELOR DE INSTRUIRE A PERSOANELOR RESPONSABILE DE EFECTUAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DIN CADRUL AUTORITĂŢILOR CONTRACTANTE ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN LEGEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

Publicat:  Joi, 01/12/2016 

Autorități contractante

În contextul modificărilor operate în Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, care vor intra în vigoare de la 01.01.2017,   Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că, începînd cu data de  1 decembrie 2016,  va fi intensificată desfășurarea seminarelor de instruire a persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităţilor contractante.

Adresa desfășurării instruirilor este  sediul Agenției – mun. Chişinău, șos. Hîncești, 53, Sala de ședințe , începutul seminarelor –  ora 10-00 .

Instruirile vor fi desfășurate în fiecare zi de marți și joi, cu durata de 3 ore, pînă la 30 de participanț âi la fiecare instruire.

În acest context, doritorii de a participa la instruirea sus-menţionată se pot înscrie în lista participanților la următoarele numere de tel.:

+373 22 78 20 92 – Cristian Cainarian;

+373 22 78 20 94 – Daniela Anton.

COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE INTERACȚIUNE A AGENȚIEI ACHIZIȚII PUBLICE ȘI AUTORITĂȚILE CONTRACTANTE ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN LEGEA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE NR. 131 DIN 03.07.2015, CARE VOR INTRA ÎN VIGOARE DE LA 01.01.2017

Publicat:  Joi, 01/12/2016

Autorități contractante

În atenția autorităților contractante

 În Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 au fost operate un șir de modificări prin LP 299 din 23.09.2016, MO379-386/04.11.16 art.777. Modificările date vin sa simplifice desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Astfel, începând cu 01.01.2017 Agenția Achiziții Publice va desfășura activitatea doar la sediul central şi nu va mai dispune de subdiviziuni teritoriale. În scopul optimizării interacțiunii dintre Agenția Achiziții Publice și autoritățile contractante, diminuării cheltuielilor de timp și bani legate de deplasarea la Agenție, autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții pe suport de hârtie,  vor prezenta anunțurile de participare pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP) și dările de seamă în format electronic prin poșta electronică (de la adresele de e-mail oficiale ale autorităților contractante).

1. Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.

Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail:   bap@tender.gov.md (link sends e-mail) , utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”)   sau

b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic)  plus documentul în format Word.

Atenție!!!   Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

2.  Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.

Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezentate către AAP în termen   de pînă la 5 zile  de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

Darea de seamă va fi prezentată exclusiv  prin poșta electronică la e-mail:   bap@tender.gov.md (link sends e-mail), utilizînd una din modalitățile de mai jos:

a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”)   sau

b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în car e formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).

Aten ț ie!!!  Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

3.  Înregistrarea contractelor la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale.

După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi prezentat la Trezorerie doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de AAP şi plasată pe pagina web a Agenției la rubrica  Contracte atribuite : http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite .

Atenție!!!  Contractele de achiziții public vor fi înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea de către Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării de seamă.

Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne neschimbată .

Principala   / Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

Ministerul Finanţelor lansează concursul pentru selectarea logo-ului şi denumirii platformei achiziţiilor publice electronice (e-achiziţii)

7 Decembrie, 2016

Ministerul Finanţelor informează că a fost iniţiată procedura de dezvoltare a platformei achiziţiilor publice electronice, urmare a semnării la 30 noiembrie 2016 a unui Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT.

Astfel, pentru a asigura un proces eficient şi deschis, Ministerul Finanţelor invită doritorii de a-şi aduce aportul benevol la dezvoltare denumirii platformei de achiziţii electronice.

Ideiile prezentate vor fi evaluate de către semnatarii Memorandumului în baza următoarelor criterii:

a) încadrare în tema concursului (capacitatea de transmitere a mesajului);
b) creativitate şi originalitate.

Data limită de aplicare la concurs: 19 decembrie 2016.

Ideiile urmează a fi prezentate la următoarea adresă de email:  Mariana.Cepisco@tender.gov.md . Pentru mai multe detalii puteţi contacta la tel: 022 78 20 84.

SEMNAREA MEMORADUMULUI PRIVIND INIȚIATIVA MINISTERULUI FINANȚELOR, ONG-URILOR LOCALE ȘI REPREZENTANÂILOR COMUNITĂȚII DE AFACERI INTERESAȚI SĂ COOPEREZE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ACHIZIȚIILOR PUBLICE ELECTRONICE TRANSPARENTE ȘI EFICIENTE ÎN MOLDOVA

Publicat:  Lun, 12/12/2016

Transparența

La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un  Memorandum (link is external)  între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT care vor oferi platforme de tranzacţionare pentru achiziţiile publice în format electronic. Proiectul este un parteneriat unic care are scopul să dezvolte e-Achiziţiile în Republica Moldova.

Obiectivul principal al Memorandumului este de a implementa şi a testa un sistem cuprinzător în conformitate cu principiile Sursă deschisă, Date deschise şi Date privind contractarea deschisă ca şi concepte principale. Sistemul electronic va funcţiona ca multi-platformă pentru sectorul public care antrenează toate părţile interesate.

Sistemul de e-Achiziţii va avea o bază de date centrală gestionată de Agenţia Achiziţii Publice, iar conexiunea şi interconectarea dintre participanţi vor fi efectuate prin intermediul companiilor private care vor dori să presteze servicii de platformă.

Din ianuarie 2017 sistemul va fi pilotat pentru achizițiile de valoare mică cu implicarea Ministerului Finanţelor, instituţiilor subordonate şi alte autorităţilor publice la dorință, a doua etapă fiind prevăzută pentru luna aprilie 2017 când va fi aplicată procedura electronică de licitaţie deschisă, restrînsă şi cererea ofertelor de preţuri pentru achiziţiile publice peste 80 000 lei la achiziția de bunuri și servicii și peste 100 000 lei la achiziția de lucrări. Întreaga procedură de achiziţii publice va fi realizată on-line, iar participanţii la proceduri vor utiliza doar semnătura electronică.