NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „ Cu privire la executarea bugetului raional

 pentru  semestrul I al anului 2018”

 

 1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

În conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală,  Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.28 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Direcția Finanțe a Consiliului Raional Ungheni a elaborat  proiectul de decizie  privind executarea  bugetului raional pentru primul  semestru al anul 2018.

Scopul elaborării proiectului de  decizie  este  raportarea executării bugetului raional pentru primul semestru al anului  2018 în conformitate cu legislația în vigoare cât și de  a informa Consiliul raional despre rezultatele executării bugetului raional întru analiza și aprecierea rezultatelor obținute pe perioada examinată și de a asigura transparența în gestionarea eficientă a finanțelor publice de către executorii de buget.

 

 1. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

 

 1. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi

Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea  finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

Proiectul deciziei privind executarea bugetului raional pentru semestru I pe anul 2018 conține, ,, Raportul  privind executarea bugetului raional la situația 30 iunie 2018” și ,,Raportul privind executarea bugetului conform clasificației pe programe și subprograme la situația din 30 iunie 2018” și nota explicativă care oglindesc indicatorii principali atât la partea de venituri și cheltuieli planificate și executate.

 

 1. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

Aprobarea proiectului dat de decizie nu necesită surse financiare suplimentare.

Implementarea proiectului de decizie cu privire la executarea bugetului raional presupune permiterea declarării executării bugetului raional la venituri și cheltuieli pentru aprecierea rezultatelor obținute în perioada menționată și nu implică alocarea mijloacelor  financiare.

Astfel, se constată că implementarea proiectului va realiza finalitatea prevăzută.

 

 1. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

 

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice  inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare  a fost plasate pe pagina web www.crungheni.md  a Consiliului raional

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință.

 

 1. Constatările expertizei juridice

Categoria actului propus este Decizia Consiliului  raional, ceea ce corespunde art.46 din Legea nr.436 din 28.12.2006 cu privire la administrația publică locală, art.10 lit.(c) din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, art.63 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, art.28 al Legii finanțelor publice locale nr.397 din 16.10.2003.

 

7.Impactul proiectului

Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare.

Tot odată prin proiect se urmărește satisfacerea interesului public de a asigura raportarea executării bugetului raional pentru prima jumătate a anului 2018, la partea de venituri și cheltuieli pe programe și subprograme.

 

Șef Direcției finanțe

Struc Tatiana

 

 

Notă explicativă

la raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului  2018

       Bugetul raional pentru anul 2018 a fost aprobat în a doua lectură prin Decizia Consiliului raional nr. 6/2 din 14 decembrie 2017 la partea de venituri în sumă totală de 243563,2 mii lei și la cheltuieli în  sumă de 241067,2 mii lei, cu soldul bugetar (excedent) în sumă de  2496,0 mii lei și sursele de finanțare în sumă de – 2496,0 mii lei (rambursarea împrumutului – 2496,0 mii lei).

Conform Deciziei nr.1/3 din 22 februarie 2018, bugetul raional aprobat pe anul 2018 a fost corelat în concordanță cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 – au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetul raional pentru anul 2018 adăugător cu 195,0 mii lei (transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II), pentru reparația capitală a gimnaziului Agronomovca.

În baza Deciziei Consiliului raional nr.4/1 din 29 iunie 2018 cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pe anul 2018, bugetul a fost precizat în concordanță cu prevederile Legii nr.101 din 7 iunie 2018 privind modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.289 din 15 decembrie 2017, prin care s-au precizat sumele transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2018, printre care: asigurarea majorării salariale ca urmare a modificării Legii nr.1593 – XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărirea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală de la 1 ianuarie 2018; asigurarea majorării normelor financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor cu 2,0 lei, de la 1 septembrie 2018 din instituțiile de învățământ s.a.

Urmare corelării bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2018, partea de venituri constituie 244496,7 mii lei și partea de cheltuieli constituie 241743,3 mii lei cu excedent bugetar 2753,4 mii lei (rambursarea împrumuturilor).

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului raional, Dispozițiilor președintelui raionului, în urma cărora volumul bugetului raional pe I semestru al anului 2018 constituie la venituri  suma de 250728,7 mii lei și la cheltuieli  suma de 255676,1 mii lei cu un deficit bugetar de -4947,4 mii lei. Formarea deficitului bugetar se explică prin alocarea din soldul format la 1 ianuarie 2018 în urma executării bugetului pentru anul 2017 a sumei de 7443,4 mii le la partea de cheltuieli, ce a dus nemijlocit la majorarea cheltuielilor față de venituri.

Pe parcursul semestrului I prin deciziile Consiliului raional nr.1/4 din 22 februarie 2018 și nr. 2/2 din 10 mai 2018 cu privire la alocarea mijloacelor financiare, au fost alocate pentru cheltuieli suplimentare și activități surse financiare în sumă de 12291,3 mii lei, inclusiv: din soldul format la 1 ianuarie 2018 în urma executării bugetului pentru anul 2017 – 7443,4 mii lei; din mijloacele aprobate în bugetul anului 2018 din cheltuielile prevăzute pentru implementarea proiectelor – 3292,8 mii lei; din componența raională aprobată pentru anul 2018 – 4937,0 mii lei; din fondul educației incluzive – 60,0 mii lei.

Pe parcursul anului , conform Deciziei Consiliului raional nr.3/1 din 17 mai 2018, s-a acceptat angajarea de la BC „Victoriabank” SA a unui împrumut pentru cheltuielile capitale în sumă de 5,0 mln. lei pe termen de 5 ani.

La 29 iunie curent, prin Decizia Consiliului raional nr.4/2 s-au alocat mijloace bugetare în sumă totală de 7207,0 mii lei, inclusiv din creditul angajat suma de 4960,0 mii lei și din componenta raională 2061,7 mii lei. Suma respectivă, cât și suma ce depinde de corelarea bugetului raional în ședința  din 29 iunie 2018 , nu au fost introduse în bugetul raional în sistem. Modificările respective în bugetul raional au fost efectuate în luna iulie curent.

Datorită implementării Sistemului Informațional de Management Financiar (SIMF) elaborată de Organizația pentru cooperare și Dezvoltare Economică și utilizată în practica mondială în calitate de standarde, de la 1 ianuarie 2015 repartizarea  veniturilor și cheltuielilor pe luni nu se întocmește, bugetul se execută în corespundere cu prevederile anuale.

Așadar, după cum se menționează în raport, în I semestru curent față de prevederile precizate anule au fost acumulate venituri totale în sumă de 120391,3 mii lei sau 48,0%.

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 9236,3 mii lei sau 56,2%. Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 35,1% față de planul anual de 3933,7 mii lei.

În perioada dată, slab s-a încasat taxa pentru extragerea mineralelor utile – 30,4% din suma anuală, încasări de la prestarea serviciilor cu plata – 31,7% din suma anuală s.a.

Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut se observă o majorare a încasărilor pe venituri: a impozitului pe venitul reținut din salariu – cu 1365,0 mii lei sau cu 18,6%, taxa la cumpărarea valutei străine – cu 28,1% sau cu 18,7%,  încasări de la prestarea serviciilor cu plată – cu 60,0 mii lei sau cu 8,1% s.a.

Pe perioada menționată, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raional s-au încasat 320,9 mii lei sau 75,4% față de planul precizat anual, cu 38,9 mii lei mai puțin decât în semestrul I 2017.

Transferurile primite în cadrul bugetului public pe I semestru 2018 constituie 109775,4 mii lei sau 47,7% din suma anuală, dintre care: transferuri cu destinație specială pentru învățământ – 83857,7 mii lei sau 50,9%.

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumului s-a executat la nivel de 14,0% .

 

Cheltuieli

Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raional este rezultatul politicii bugetar–fiscale, care şi determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: pentru domeniul învăţământului – 75,8 la sută; protecția socială – 10,7 la sută; serviciile de stat cu destinație generală – 5,0 la sută; cultura, sport, tineret, culte și odihnă – 3,7 la sută; gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale – 1,1 la sută;servicii în domeniul economiei – 2,6 la sută; ocrotirea sănătății – 1,0 la sută.

Cheltuielile bugetului raional pe perioada semestrului I al anului 2018 au fost executate  în sumă totală de 117887,8 mii lei sau 46,1 la suta, față de 255676,1 mii lei prevăzuți în buget pentru anul 2018.

Conform clasificaţiei funcţionale, cheltuielile au constituit:

 

mii lei

Denumirea Cod Aprobat Precizat pe an Executat pe I semestru Executat față de precizat pe an
devieri (+/-) în %
Total  cheltuieli   241067,2 255676,1 117887,8 – 137788,3 46,1
Servicii de stat cu destinație generală 01 12198,9 13187,6 5841,1 – 7346,5 44,3
Apărare națională 02 585,1 585,1 221,7 – 363,4 37,9
Ordine publică și securitate națională 03   45,5 28,2 – 17,3 62,0
Servicii în domeniul economiei 04   17668,8 3017,2 – 14651,6 17,1
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06   7342,4 1342,3 – 6000,1 18,3
Ocrotirea sănătății 07   1202,8 1132,8 – 70,0 94,2
Cultura, sport, tineret, culte și odihnă 08 8174,2 8573,0 4397,7 – 4175,3 51,3
Învățămînt 09 172090,0 175687,1 89306,2 – 86380,9 50,8
Protecție socială 10 30395,6 31383,8 12600,6 – 18783,2 40,2

 

 

Serviciile de stat cu destinaţie generală   

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 5841,1 mii lei față de 13187,6 mii lei precizate pe anul 2018 sau 44,3 la sută , inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:

mii lei

Denumirea Precizat pe an Executat I semestru Executat față din precizat pe an
devieri (+/-) în %
Total 13187,6 5841,1 – 7346,5 44,3
Aparatul președintelui, inclusiv: 6773,3 2913,4 – 3859,9 43,0
Subsidii acordate  asociațiilor  și organizațiilor obștești 277,2 277,2
Achitarea dobânzii 1030,0 488,0 – 542,0 47,4
Transferuri între administrația publică de nivelul II și I 2400,4 1205,0 – 1195,4 50,2
Personalul de deservire  al clădirilor consiliului raional 581,8 334,4 – 247,4 57,5
Centrul de resurse și atragerea investițiilor 193,4 62,3 – 131,1 32,2
Fondul de rezervă al consiliului raional 257,0 – 257,0
Direcția Finanțe 1951,7 838,0 – 1113,7 42,9

 

În baza deciziilor Consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pe perioada dată au fost alocate subsidii asociațiilor, organizațiilor obștești și întreprinderilor municipale  – 333,2 mii lei, inclusiv:

–     Fundației Comunitare Ungheni pentru participarea Consiliului Raional

Ungheni la Campania de colectare de fonduri pentru realizarea și

promovarea inițiativelor tinerilor din comunitățile r. Ungheni – 150,0 mii lei;

 • Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan pentru organizarea și desfășurarea celei de-a XXIX aniversare  de la încheierea războiului din Afganistan – 10,0 mii lei;
 • Asociației Veteranilor Ungheni ,,Ungheni-Prut” , pentru organizarea mesei de pomenire în legătură cu aniversarea a XXVI-a de la începutul conflictului armat din stînga rîului Nistru – 10,0 mii lei;
 • ARU „Uniunea Cernobâl”, pentru organizarea mesei de pomenire a victimelor catastrofei de la Cernobâl – 6,0 mii lei;
 • Uniunii Veteranilor Războiului pentru independența Republicii Moldova, pentru organizarea mesei de pomenire cu ocazia datei comemorative – 5,0 mii lei;
 • ÎM “Apă Ungheni” pentru lucrări de conectare a utilajului pentru activitate de timp de iarnă – 27,2 mii lei;
 • Federației Raionale de Fotbal Ungheni, pentru promovarea și susținerea copiilor la participarea în Proiectele inițiate de către Federația Moldovenească de Fotbal – 50,0 mii lei.
 • FC „Maiac – Cioropcani”, pentru participarea echipei de fotbal FC „Maiac – Cioropcani” la campionatul Republican Devizia „A”, ediția 2018 – 50,0 mii lei.
 • Clubului sportiv „Sporter”, pentru organizarea Semimaratonului Internațional Ungheni 2018 consacrat Zilei Europei – 25,0 mii lei.

Din fondul de rezervă aprobat în sumă de 300,0 mii lei au fost acordate ajutoare material; pentru procurarea motorinei și benzinei direcției situații excepționale pentru instruirea cetățenilor în domeniul apărării împotriva invențiilor pe perioada rece a anului în sectorul locative și tractarea automobilelor pe teritoriul raionului; pentru organizarea și desfășurarea etapei regionale a Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile”; pentru dotarea principală necesară desfășurării activității punctului de dirijare a raionului la protecția civilă în sumă de 43,0 mii lei, ceea ce constituie 14,3%.

  

Apărarea naţională

La acest compartiment au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 221,7 mii lei față de 585,1 mii lei precizate pe an (cheltuieli de personal – 115,6 mii lei bunuri și servicii – 33,8 mii lei, procurări curente – 72,3 mii lei) sau 37,9%.

 

Ordine publică și securitate națională

Prin Decizia Consiliului raional nr.1/4 din 22 februarie 2018, Direcției Situații excepționale s-a alocat 16,5 mii lei pentru procurarea detectoarelor autonome și pentru protejarea persoanelor din categoria de risc; prin 4 dispoziții a președintelui raionului – 11,2 mii lei pentru procurarea motorinei și benzinei DSE, consumați la instruirea cetățenilor în domeniul apărării împotriva incendiilor pe perioada rece a anului; 1,7 mii lei pentru dotarea principală, necesară desfășurării activității de dirijare a raionului la protecția civilă, cât și 16,1 mii lei pentru organizarea și desfășurarea etapei regionale a Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile”, ediția 2018. În total planul precizat pe semestrul I constituie 45,5 mii lei. Pe perioada dată au fost executate 28,2 mii lei (16,5 mii lei pentru procurarea detectoarelor autonome, pentru desfășurarea etapei regionale pentru copii; – 0,2 mii lei pentru procurarea banerului și 11,5 mii lei – pentru procurarea stingătoarelor și alte materiale).

 

Servicii în domeniul economiei

Au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 3017,2 mii lei față de 17668,8 mii lei pe anul 2018 sau 17,1 mii lei, inclusiv pe instituții și tipuri de cheltuieli:

mii lei

Denumirea Precizat pe an Executat I semestru Executat față din precizat pe an
devieri (+/-) în %
Total 17668,8 3017,2 – 14651,6 17,1
Secția economie și reforme 659,2 288,3 – 370,9 43,7
Serviciul relații funciare și cadastru 313,3 107,4 – 205,9 34,3
Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri 484,4 196,2 – 288,2 40,5
Direcția agricultură și alimentare 811,7 272,9 – 538,8 33,6
Reparația și întreținerea drumurilor 15400,2 2152,5 – 13247,8 14,0

 

În domeniul dat procentul executării a fost influențat de neexecutarea cheltuielilor la reparația și întreținerea  drumurilor locale planificate  în sumă de 15400,2 mii lei (la capitolul dat, față de anii precedenți, anul acesta stăm mai bine – s-au alocat 15,0 mln lei din bugetul de stat). Au fost finisate deja lucrările preconizate la drumul de acces către Sinești, Condrătești, se mai lucrează acum la Petrești. În cel mai apropiat timp vor începe lucrările de acces spre Chirileni, Todirești, Măgurele, Grăseni, s.Cornești s.a.Cheltuielile în I semestru 2018 constituie doar 14,0 %.

 

Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 

În I semestru 2018 s-a precizat planul pentru aprovizionarea cu apă în sumă de 7342,4 mii lei: s-a aprobat a doua tranșă de 6,0 mln lei din Fondul Ecologic și prin Decizia Consiliului Raional nr ¼ din 22 februarie 2018 s-a alocat contribuția la proiectul „ Construcția apeductului de grup pentru apă potabilă spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești Etapa-II ”  în sumă de 1342,4 mii lei. La moment se lucrează la apeductul de grup Pârlița – Bușila – Chirileni. Cu finanțare din Fondul Ecologic Național se lucrează la construcția rețelelor în or.Cornești, satele Cornova, Năpădeni, Sinești, Măgurele. Executarea pe perioada I jumate a anului 2018 constituie 1342,4 mii lei sau 18,3%.

 

 

Ocrotirea sănătății 

În semestru I 2018 la capitolul ocrotirea sănătații în baza deciziilor consiliului raional din bugetul raional au fost alocate 1202,8 mii lei și finanțate 1132,8 mii lei sau 94,2% din suma precizată anuală, inclusiv:

 • IMSP SR Ungheni – 729,0 mii lei, dintre care pentru:

– finalizarea lucrărilor de creare a departamentului Unitatea Primirii Urgente – 700,0 mii lei;

– susținerea tinerilor specialiști pentru anul 2018 – 29,0 mii lei;

 • IMSP CS Ungheni –procurarea amestecurilor lactate pentru copiii de vîrstă fragedă din familiile vulnerabile – 75,0 mii lei;
 • IMSP CS Măcărești-Costuleni –lucrările de reparație a acoperișului OMF Costuleni – 300,0 mii lei;
 • IMSP CS Cetireni – procurarea utilajului (cazan) în OMF Unțești – 28,8 mii lei.

 

Cultura, sport, tineret,culte și odihnă

Cheltuielile de casă s-au efectuat în sumă de 4397,7 mii lei sau 51,3 la sută faţă de planul precizat anual – 8573,0 mii lei, dintre care:

mii lei

Denumirea instituției Plan precizat pe an Executat I semestru Executat față din precizat pe an
devieri (+/-) în %
Bugetul Secția cultură 6262,3 3562,5 – 2699,8 56,9
Aparatul Secției cultură și turism 704,7 329,9 – 374,8 46,8
Casa de cultură raională Pîrlița 1164,3 682,7 – 481,6 58,6
Muzeul Sculeni 74,0 10,3 – 63,7 13,9
Biblioteca publică „D.Cantemir” Ungheni 2308,2 1346,4 – 961,8 58,3
Colectivul de muzicieni și amatori model Ungheni 1752,4 1045,2 – 707,2 59,6
Muzeul din s.Pîrlița 258,7 148,0 – 110,7 57,2

 

Tot la acest compartiment au fost planificate cheltuieli pentru :

– școala sportivă  a Direcției Educație  -1728,3 mii lei  și executate în sumă de 685,3  mii lei sau 39,7 %;

-acțiuni sportive – 190,0 mii lei și executate în sumă de 71,5 mii lei sau 37,6   %;

-activități pentru tineret  – 70,0 mii lei, care au fost executate  în sumă de 17,5  mii lei sau 25,0%.

În baza deciziilor Consiliului raional nr.1/4 din 22 februarie 2018 și nr.2/2 din 10 mai 2018 au fost alocate mijloace financiare și executate 120,0 mii lei primăriei comunei Todirești pentru schimbarea geamurilor și pardoselilor din plăci de gresie a casei de cultură din s.Grăseni ( com. Todirești); 110,0 mii lei – secției cultură și turism pentru finalizarea lucrărilor de reparație la biblioteca Dănuțeni, filiala nr.1 a BPP „D.Cantemir”; 50,0 mii lei – primăria Unțești pentru reparația tavanelor și interiorul bibliotecii; 200,0 mii lei – primăriei Chirileni pentru reparația capitală a Căminului Cultural; 50,0 mii lei – primăriei Florițoaia Veche pentru reparația cu mărimea suprafeței încăperii bibliotecii publice cu „Novateca”.

 

Învăţămîntul 

Cheltuelile de casă la acest domeniu au constituit 89306,2 mii lei faţă de 175687,1 mii lei (50,8%), inclusiv:

Instituții de învățămînt – executori secundari de buget: 49 de instituții de învățămînt au executat cheltuieli în sumă de 82382,7 mii lei din 154788,6 mii lei precizate pe anul 2018 sau 53,2%  .

Direcţia Educație a executat 4915,9 mii lei prevăzute în buget sau 31,8 % inclusiv pe instituții:

mii lei

Denumirea Precizat pe an Executat pe I semestru Executat față de precizat pe an

 

devieri (+/-) în %
Total cheltuieli 15470,5 4915,9 -10554,6 31,8
Aparatul Direcției educație 1638,2 899,9 -738,3 54,9
Contabilitatea 249,1 111,0 -138,1 44,6
Odihna de vară 2717,4 123,4 -2594,0 4,5
Olimpiade 42,5 42,5 100,0
Examene de absolvire 272,8 24,6 -248,2 9,0
Centrul raional de creație a copiilor 848,8 283,6 – 565,2 33,4
Centrul metodic al Direcției educație 972,5 476,6 – 495,9 49,0
Tabăra de odihnă pentru copii și adolescenți „Codreanca” a Direcției educație 1158,8 221,2 – 937,6 19,1
Serviciul de deservire a rutelor școlare 3308,9 1684,4 – 1624,5 50,9
Centrul Educațional 1476,5 485,2 – 991,3 32,9
Centrul de Excelență 742,9 85,5 – 657,4 11,5
Serviciul de asistență psihopedagogică 1223,3 450,1 – 773,2 36,8
Centrul raional de tineret Ungheni 267,4 6,0 – 261,4 2,2
Tabăra cu sejur de zi (Centrul Educațional) 551,4 21,9 -529,5 4,0

 

Pe parcursul semestrului I al anului  2018 din componenta raională au fost alocate 4937,0 mii lei sau 59,0% față de planul precizat anual (8372,5 mii lei).

Secția cultură și turism la compartimentul dat a executat 2159,2 mii lei (51,3%) pentru întreținerea școlilor muzicale și anume:                                                               mii lei

Denumirea instituției Precizat pe an Executat pe I semestru Executat față din precizat pe an
devieri (+/-) în %
Bugetul Secția cultură 4205,0 2159,2 – 2045,8 51,3
Școala de arte Cornești 1536,3 853,1 – 683,2 55,5
Școala de arte Sculeni 1542,8 721,3 – 821,5 46,8
Școala de arte Pîrlița 1125,9 584,8 – 541,1 51,9

 

Nu a fost executată încasarea veniturilor la mijloace colectate pentru plata serviciilor, cea ce a influențat la execuția cheltuielilor, în primul rând taxa pentru instruirea copiilor din școlile de arte, care în I semestru s-a încasat în sumă de 264,2 mii lei față de planul anual 600,0 mii lei.

Protecția Socială

La compartimentul Protecția Socială  au fost efectuate cheltuieli de casă în sumă de 12600,6 mii lei sau 40,2% din planul precizat anual (31383,8 mii lei), inclusiv:

mii lei

Denumirea Precizat pe an Executat pe I semestru Executat față din precizat pe an

 

devieri (+/-) în %
Bugetul  Direcției Asistența Socială 30182,0 12223,6 – 17958,4 40,5
Aparatul Direcției asistență socială și protecția familiei 1388,6 732,1 -656,5 52,7
Compensații pentru transport persoanelor cu dizabilități 1644,3 898,6 -745,7 54,6
Îndemnizații pentru copii fără părinți(tutela) 2160,0 1076,8 -1083,2 49,9
Transferuri din fondul de susținere socială a populației 3657,7 3,1 -3654,6 0,1
Serviciul de sprijin familial și reintegrare 150,0 62,3 -87,7 41,5
Alte prestații de asistență socială 342,6 222,4 -120,2 64,9
Centrul de asistență socială a copilului și familiei 553,6 245,2 – 308,4 44,3
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 3642,1 1912,2 – 1729,9 52,5
Serviciul plasament familial 1365,3 677,1 – 688,2 49,6
Serviciul de asistență socială comunitară 2718,7 1354,8 – 1363,9 49,8
Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost 2795,0 1027,6 – 1767,4 36,8
Serviciul protezare și ortopedie 75,5 31,1 – 44,4 41,2
Serviciul de asistență parentală profesionistă 3800,4 1591,0 – 2209,4 41,9
Serviciul asistență personală 2639,2 1378,6 – 1260,6 52,2
Serviciul social „Echipa Mobilă” 548,5 203,2 – 345,3 37,0
Serviciul social „Casa comunitară” 729,4 322,1 – 407,3 44,2
Centrul de asistență socială ,,Credo’’ 760,5 292,4 – 468,1 38,4
Centrul de reabilitare și integrare a bătrînilor 1210,6 193,0 – 1017,6 15,9

 

Direcția educație pentru tinerii specialiști a executat cheltuieli în sumă de 226,2 mii lei din 984,4 mii lei prevăzuți în buget sau 23,0 la sută.

Pentru BCIS în cadrul secției economie și reforme au fost planificați -20,0 mii lei, iar pe parcursul semestrului I cheltuieli nu s-au efectuat.

În baza deciziei nr.1/4 din 22 februarie 2018 a Consiliului raional privind alocarea mijloacelor financiare pe I semestru 2018 au fost alocate mijloace bănești și executate, pentru procurarea polițelor de asigurare persoanelor socialmente vulnerabile – 101,4 mii lei. Din fondul de rezervă în baza dispozițiilor președintelui raionului s-au alocat 14,0 mii lei ajutoare materiale.

                        

Cheltuieli active și financiare conform clasificației economice

Analizând execuția bugetului conform clasificației economice putem constata că ponderea cea mai  mare a cheltuielilor o constituie cheltuielile de personal – 72,1% din suma totală de cheltuieli executate de 117887,8 mii lei , urmată de cheltuieli privind achiziționarea bunurilor și serviciilor cu 8,1%, procurarea și reparația mijloacelor fixe – 7,5%, procurarea materialelor circulante – 6,3%, prestații sociale – 3,1% s.a.                                                           mii lei

Denumirea Cod Precizat pe an Executat pe I semestru Executat față din precizat pe an
devieri (+/-) în %
II. Cheltuieli active și financiare conform clasificației economice   255676,1 117887,8 – 137788,3 46,1
Cheltuieli de personal 21 152188,7 84950,7 – 67237,9 55,8
Bunuri și servicii 22 28552,3 9563,0 – 18989,3 33,5
Dobânzi 24 1030,0 488,0 – 542,0 47,4
Subsidii 25 1480,0 1410,0 – 70,0 95,3
Prestații sociale 27 11674,5 3683,3 – 7991,2 31,5
Alte cheltuieli 28 693,9 297,6 – 396,3 42,9
Transferurile acordate în cadrul bugetului public național 29 2400,4 1205,0 – 1195,4 50,2
Mijloace fixe 31 35978,3 8840,4 – 27137,9 28,6
Stocuri de materiale circulante 33 21677,4 7449,9 – 14227,5 34,4

 

           La situația din 30 iunie 2018 soldul mijloacelor bugetare a bugetului raional constituie 9919,4 mii lei.

Pentru informare 

Bugetul raionului pe 6 luni ale anului 2018 a fost executat la partea de venituri în sumă de 224425,5 mii lei sau cu 45,8 la sută față de prevederile planului precizat anual 490179,3 mii lei.

Partea de cheltuieli a fost executată în sumă de 216681,1 mii lei sau cu 42,6 la sută față de planul precizat anual (508458,4 mii lei).

Impozitele și taxele au fost acumulate în sumă de 37446,7 mii lei sau 55,6 la sută față de planul precizat anual (67404,4 mii lei).

Alte venituri au fost îndeplinite la nivel de 43,4% din planul anual 17524,0 mii lei.

În semestrul I 2018 s-au precizat planurile la granturi în sumă de 4238,2 mii lei (bugetul local de nivelul I), din care  au fost încasate și executate 984,8 mii lei sau 23,2%.

Pe perioada dată nu s-au încasat impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului (plan 400,0 mii lei), (bugetul de nivelul I), cît și plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I (plan – 10,1 mii lei). În semestrul dat slab s-a încasat față de planul precizat anual următoarele impozite și taxe: impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă – 29,0%; impozitul funciar încasat de la persoanele fizice – 37,5%; impozitul funciar pe pășuni și fânețe – 40,3%; impozitul privat încasat în bugetul local de nivelul I – 34,0%; taxa pe piață – 37,2%; taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto – 18,0%; taxa pentru parcare – 19,2% s.a.

Totuși, făcând o comparație cu perioada respectivă a anului trecut, se observă o majorare a impozitului pe venitul reținut din salariu cu 7352,4 mii lei sau cu 43,7%, a impozitului funciar cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești – cu 306,6 mii lei sau cu 26,2%; taxa pentru amenajarea teritoriului – cu 87,9 mii lei sau cu 9,8%; taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii – cu 492,7 mii lei sau cu 18,1% , încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 217,9 mii lei sau cu 5,0% s.a.

Pe perioada semestrului, conform declarațiilor persoanelor fizice în bugetul raionului s-a încasat 1019,3 mii lei sau cu 39,8 mii lei (+4,1%) mai mult decât în semestrul I 2017.

Transferurile primite în cadrul bugetului public național pe semestrul I 2018 constituie 178379,7 mii lei sau 44,5% din suma anuală.

Transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor (bugetul de nivelul I) constituie 35,7%.

Dacă să analizăm structura veniturilor, putem constata că implementarea noii metode de formare a bugetelor locale a dus la majorarea cuantumului transferurilor în volum total de venituri, din totalul de venituri a bugetului raionului precizat pe an, transferurile din bugetul public național constituie 79,5 la sută, din care: bugetul local de nivelul I – 65,9 la sută, bugetul local de nivelul II – 91,2%.

Partea de cheltuieli a bugetului raionului a fost executată în sumă de 216681,0 mii lei, ce constituie 42,6 la sută din suma precizată anuală, dintre care: bugetul raional – 46,1 la sută și bugetul primăriilor – 39,2 la sută. Din suma menționată, suma preponderentă constituie cheltuielile de personal 59,8 la sută, bunurile și serviciile – 12,3%, procurarea și reparația mijloacelor fixe – 14,9%, procurarea materialelor circulante – 8,7%, prestații sociale – 1,0 s.a.

La situația din 30 iunie 2018 soldul mijloacelor bugetare constituie – 31305,4 mii lei, dintre care: a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I – 21386,0 mii lei și 9919,4 mii lei – bugetul raional.

 

           Șef Direcție Finanțe                                         T. STRUC

Proiect

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Decizie

 

nr. ______________                                                                                      din ______________2018

 

Cu privire la executarea bugetului

raional pentru  semestrul I al anului 2018

 

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,   

art.43,Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014;

În baza Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003, art.28;

 

Consiliul raional Ungheni,

 

Decide:

  

 1. Se ia act de raportul Direcţiei finanţe privind executarea bugetului raional pentru primul semestru al anului 2018 la capitolul venituri în sumă de 120391,3  mii lei, la capitolul cheltuieli în sumă de 117887,8  mii lei, conform anexei nr.1.
 2. Se ia act de raportul Direcţiei finanţe privind executarea cheltuielilor bugetului raional pe programe și subprograme pentru primul semestru al anului 2018, conform anexei nr.2.
 3. Şefii direcţiilor, secţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului raional vor interprinde

măsuri de utilizare eficientă a finanţelor publice .

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, preşedintele

raionului .

 

Preşedintele şedinţei                  ______________________    

 

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional                                                       Rodica Liţcan

Şef Direcţia finanţe                                                                     Tatiana Struc

Șef Serviciul juridic și resurse umane                                           Irina Toader

 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie

Cu privire la instituirea Centrului Raional de Resurse

pentru Educația Incluzivă Ungheni.

 1. Denumirea autorului prezentului proiect:

Direcția Educație Ungheni, subdiviziune a Consiliului raional Ungheni

2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite:

Instituirea Centrului Raional de Resurse în Educația Incluzivă nominalizat vine ca urmare a adoptării deciziei Consiliului Raional nr. 2/12 din 10.05.2018 „Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.1/12 din 22.02.2018 ”Cu privire la acceptarea primirii în administrare a unor instituții publice” și, drept urmare, necesitatea fuziunii prin contopire a două instituții cu același profil din cadrul DE Ungheni: Serviciului de Asistență Psihopedagogică și Centrului de zi  pentru copii și tineri ”Casa pentru toți”.

 1. Principalele prevederi și evidențierea elementelor noi:

În conformitate cu prevederile art.69 alin.1) alin.4), art.73 alin.1-2), art.183, art.184 alin.1) din Codul Civil al Republicii Moldova; art.43 alin.1 lit.p), a Legii privind Administrația Publică Locală Nr.436 din 28.12.2006; art.4 alin.2 lit.g1) alin. 3 din Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă p.6 al Hotărârii Guvernului nr. 732 din 16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, pct. 69 al Hotărârii Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

în scopul eficientizării activității serviciilor prestate.

 1. Fundamentarea economico-financiară:

Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Centrului Raional de Resurse pentru Educația  Incluzivă Ungheni vor fi suportate din bugetul raional pentru anul 2018, în limita bugetului prevăzut pentru Direcția Educație începând cu 01.07.2018.

 1. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În contextul necesității de a respecta prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web www.crungheni.md  în scopul consultării publice a acestuia. În contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, prezentăm pentru avizare și consultare publică proiectul respectiv.

 

 

Şef Direcţia Educaţie Ungheni                                                             Iulia PANCU

 

 

 

Proiect

REPUBLICA  MOLDOVA

                  CONSILIUL RAIONAL UNGHENI              

     DECIZIE

 

nr. _____                                                                                                                                                                                      din______________

Cu privire la instituirea

Centrului Raional de Resurse pentru  Educația Incluzivă Ungheni

 

   În conformitate cu prevederile art. 69 alin. 1) alin. 4), art. 73 alin.alin. 1-2), art. 183, art. 184 alin. 1) din Codul Civil al Republicii Moldova;

art. 43 alin. 1 lit.p) a Legii privind administrația publică locală Nr.436 din 28.12.2006;

art. 4 alin 2) lit. g¹) alin 3) din Legea Nr. 435 din  28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

 1. 6 al Hotărîrii Guvernului Nr. 732  din  16.09.2013 cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică

pct. 69 al Hotărîrii Guvernului Nr. 523 din  11.07.2011cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020;

în scopul eficiențizării activității serviciilor prestate

Consiliul raional Ungheni

 

DECIDE:

 1. Se instituie Centrul Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni (abreviat – CRREI Ungheni) pe lîngă Direcţia educaţie, ca urmare a fuziunii prin contopire Serviciului de Asistență Psihopedagogică și Centrului de zi pentru copii şi tineri ,,Casa pentru toţi”.
 2. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni conform anexei Nr. 01 la prezenta decizie.
 3. Se aprobă organigrama şi statele de personal ale Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni conform anexelor Nr. 02 şi Nr. 03 la prezenta decizie.
 4. Schimbările în relaţiile de muncă care vor apărea în legătură cu fuziunea prin contopire a instituțiilor menționate în punctul 1 din prezenta decizie se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 5. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni vor fi suportate din bugetul raional pentru anul 2018, începănd cu 01.07.2018.
 6. Prin prezenta se abrogă Decizia Consiliului raional Ungheni Nr. 5/16 din 22.11.2012 “Cu privire la instituirea Serviciului de asistenţă psihopedagogică pe lângă Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport”.
 7. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, președintele raionului.

 

Preşedintele şedinţei                                                 ______________________

 

 • Contrasemnează:
 • Secretarul Consiliului raional                       Rodica  LIȚCAN

 

Șef Serviciu juridic

și resurse umane                                                                          Irina Toader

 

Anexa Nr. 01 la Proiectul
Deciziei Consiliului raional Ungheni
Nr._____din_________

REGULAMENTUL
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni
Capitolul I. Dispoziţii generale
1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni, denumirea abreviată – CRREI (în continuare – Regulament) reglementează modul de organizare şi funcţionare a Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă (în continuare – Centru).
2. Centrul este instituit prin decizia Consiliului Raional Ungheni, se află în subordinea administrativă a Direcției Educație Ungheni şi metodologică – a Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică.
3. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
a) asistenţă psihopedagogică – activitate complexă oferită în instituţia de învăţământ de către psiholog/psihopedagog/cadru didactic de sprijin sau specialistul din cadrul Centrului;
b) cerinţe educaţionale speciale – necesităţi educaţionale complementare obiectivelor generale ale educaţiei şcolare, necesităţi care solicită o şcolarizare adaptată particularităţilor individuale şi/sau caracteristice unei dizabilităţi ori tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare;
c) măsuri de intervenţie şi servicii de suport pentru incluziunea educaţională – ansamblu de măsuri şi servicii realizate pentru a răspunde necesităţilor speciale ale copilului cu cerinţe educaţionale speciale în vederea facilitării accesului la serviciile educaţionale din comunitate, realizării planului educaţional individualizat.
4. Centrul cu capacitatea de 80 beneficiari îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament, actele autorităţii publice locale care l-a instituit şi cu prevederile legislaţiei în vigoare.
5. Beneficiari ai Centrului sunt:
a) toţi copiii de vîrsta 3-18 ani, indiferent de starea materială a familiei, mediul de reşedinţă, apartenenţa etnică, limba vorbită, sex, vârstă, starea de sănătate, de caracteristicile de învăţare, de antecedente penale, sau alte categorii de copii, care din diferite motive sunt marginalizaţi sau excluşi în procesul accederii şi realizării unui program de educaţie obligatoriu;
b) cadrele didactice, cadrele didactice de sprijin, psihologii, alţi specialişti implicaţi în procesul de incluziune educaţională, care activează în cadrul instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general, ONG-uri de profil;
c) autorităţile publice locale din raza raionului Ungheni;
d) familia copilului;
6. Centrul îşi organizează activitatea şi funcţionează în baza principiilor:
a) respectării interesului superior al copilului;
b) asigurării drepturilor egale în domeniul educaţiei şi egalizării şanselor;
c) nondiscriminării, toleranţei şi valorificării tuturor diferenţelor;
d) intervenţiei timpurii;
e) individualizării procesului educaţional şi asigurării dezvoltării potenţialului fiecărui copil;
f) protecţiei copilului contra abuzului şi neglijării;
g) flexibilităţii în activitatea didactică;
h) confidenţialităţii;
i) abordării intersectoriale şi multidisciplinare;
j) cooperării şi parteneriatului socială.

Capitolul II. Misiunea, scopul, obiectivele, atribuţiile şi drepturile Centrului

7. Misiunea Centrului constă în asigurarea dreptului la educaţie de calitate tuturor copiilor la nivel de raion.
8. Scopul Centrului este organizarea evaluării şi acordarea asistenţei psihopedagogice și metodologice la nivel raional, activităților de suport: educație, abilitare, informare, orientare vocațională și pregătirea pentru viața independentă.
9. Obiectivele Centrului sunt:
a) evaluarea complexă a dezvoltării copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor specifice ale acestora;
b) stabilirea cerinţelor educaţionale speciale şi elaborarea recomandărilor privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea educaţională;
c) acordarea asistenţei psihopedagogice a copilului şi familiei acestuia;
d) oferirea asistenţei metodologice cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor, altor specialişti în lucrul cu copiii cu cerinţele educaţionale speciale sau copiii în situaţie de risc din sistemul de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general şi administraţiei publice locale.
10. Centrul are următoarele atribuţii:
a) realizează evaluarea complexă a copiilor pentru incluziunea educaţională, orientarea profesională;
b) stabileşte cerinţele educaţionale speciale şi elaborează recomandări privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea educaţională în funcţie de nevoile specifice ale copilului;
c) realizează reevaluarea copiilor cu cerinţele educaţionale speciale cel puţin o dată pe an;
d) emite recomandări privind formele de incluziune (totală, parţială, ocazională) a copilului în activităţile educaţionale la nivel de clasă/grupă, instituţie de învăţământ şi organizarea instruirii individuale a copiilor la domiciliu;
e) acordă asistenţă psihopedagogică, logopedică, psihologică, precum şi alte servicii, după caz, copilului integrat în instituţiile care nu dispun de servicii specializate;
f) oferă asistenţă metodologică privind asistenţa psihopedagogică şi consilierea psihologică instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar, secundar general, precum şi altor instituţii implicate în realizarea intervenţiilor menite să rezolve probleme cu care se confruntă copiii;
g) asigură şi coordonează organizarea de către instituţiile de învăţământ a activităţilor de includere în procesul de educaţie incluzivă;
h) colaborează cu comisiile multidisciplinare din instituţiile de învăţământ în vederea evaluării copilului şi organizării procesului de educaţie incluzivă;
i) monitorizează, evaluează şi supervizează activitatea specialiştilor implicaţi în procesul educaţiei incluzive: cadrelor didactice de sprijin, responsabililor de educaţie incluzivă, psihologilor, precum şi activitatea altor specialişti;
j) dezvoltă forme de asistență multidisciplinară complexă pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
k) administrează baze de date şi monitorizează la nivel raional situaţia tuturor copiilor beneficiari ai serviciilor de asistenţă psihopedagogică (copii cu cerinţe educaţionale speciale, copii expuşi violenţei, abandonului şcolar, neglijării parentale, exploatării prin muncă, riscului de trafic de fiinţe umane, delicvenţei juvenile şi comportamentelor deviante, riscului de apariţie a bolilor cu transmitere sexuală, riscului de nutriţie nesănătoasă, riscului de apariţie a sarcinii timpurii etc.);
l) implementează programe de incluziune educaţională a copiilor în situaţie de risc;
m) iniţiază şi dezvoltă parteneriate cu diferite structuri;
n) desfăşoară programe de informare – educare – comunicare şi sensibilizare publică;
o) elaborează rapoarte de activitate pe care le prezintă subdiviziunii raionale cu atribuţii în domeniul învăţământului şi le plasează pe pagina web a acesteia.
11. În vederea realizării calitative a atribuţiilor stabilite, Centrul beneficiază de următoarele drepturi:
a) să solicite informaţii ce ţin de domeniile de activitate ale Centrului;
b) să convoace, în caz de necesitate, diferiţi factori de decizie pentru examinarea problemelor copiilor cu cerinţele educaţionale speciale;
c) să formuleze recomandări privind oportunitatea dezvoltării unor servicii de asistenţă a copiilor cu cerinţele educaţionale speciale şi a familiilor acestora (centru de resurse pentru educaţie incluzivă, organizarea meditaţiilor, suport în pregătirea temelor pentru acasă, abilitare/reabilitare, recuperare/compensare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în învăţământul general; orientare şcolară şi vocaţională/profesională etc.);
d) să sesizeze organele de resort prin intermediul subdiviziunii raionale cu atribuţii în domeniul învăţământului privind situaţiile de risc în care se află copilul;
e) să solicite prestarea evaluării specializate, pe anumite arii de dezvoltare a copilului, de către Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică;
f) să organizeze evenimente de informare – educare-comunicare şi sensibilizare publică în domeniile ce se înscriu în aria de activitate a Centrului;
g) să încadreze personalul Centrului în programe de formare continuă şi recalificare profesională.

Capitolul III. Organizarea activităţii Centrului

Secţiunea 1. Conducerea şi personalul Centrului
12. În cadrul Centrului sunt două subdiviziuni:
a) Serviciul de Asistență Psihopedagogică;
b) Unitatea de suport educațional pentru copiii cu dizabilități severe.
13. Activitatea curentă a Centrului este dirijată de către directorul Centrului. Funcţia de director al Centrului este deţinută de persoane cu studii superioare în domeniul pedagogiei, psihologiei, psihopedagogiei şi psihopedagogiei speciale cu experienţă profesională de minimum 5 ani.
14. Directorul Centrului este angajat de către subdiviziunea raională/municipală cu atribuţii în domeniul învăţământului, ca urmare a concursului organizat de către Direcţia Educaţie, pe un termen de 5 ani.
15. În activitatea sa, directorul Centrului se conduce de actele normative în vigoare, dispoziţiile autorităţilor publice centrale, actele fondatorului, actele şefului Direcţiei Educaţie şi de prezentul Regulament.
16. Directorul Centrului are următoarele atribuţii:
a) elaborează Regulamentul intern de organizare al Centrului;
b) elaborează fişele postului pentru fiecare funcţie;
c) planifică, organizează şi monitorizează activitatea Centrului;
d) asigură calitatea serviciilor prestate în cadrul Centrului;
e) asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale ale Centrului;
f) evaluează periodic şi monitorizează activitatea personalului;
g) elaborează rapoarte privind activitatea Centrului, a altor informaţii prezentate către autoritatea publică locală şi/sau centrală;
h) reprezintă Centrul în relaţiile cu alte instituţii publice sau private.
17. Director – adjunct îndeplinește atribuțiile directorului Centrului în lipsa acestuia și are atribuții de dirijare a Unității de suport educațional pentru copiii cu dizabilități severe.
18. Personalul de profil din cadrul Centrului este constituit din pedagog în domeniul educaţiei preşcolare, pedagog în domeniul învăţământului primar şi secundar general, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, pedagog învățămînt general, asistent medical, lucrător social.
19. Personalul de profil al Unității de suport educațional pentru copiii cu dizabilități din cadrul Centrului constă din psihopedagogi, pedagogi, logopezi şi kinetoterapeuți.
20. Atribuţiile pedagogilor, psihologilor, psihopedagogilor, psihopedagogilor speciali din cadrul Centrului se delimitează în baza criteriului de vârstă al copilului, care sunt specificate în fişele postului pentru fiecare angajat.
21. Centrul încheie Contractul de prestări servicii cu părinții/reprezentantul legal al copilului (modelul Contractului constituie anexa la prezentul Regulament).
22. Angajarea personalului de profil al Centrului se face de către Direcția Educație în coordonare prealabilă cu directorul Centrului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
23. Personalul de profil se angajează din rândul persoanelor cu studii superioare în domeniu.
24. Personalul Centrului trece examenul medical conform prevederilor actelor normative privind examenul medical profilactic al angajaţilor.
25. Activitatea Centrului este asistată de şofer şi personalul de deservire.
26. Centrul solicită, în caz de necesitate, asistenţa specialiştilor din cadrul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică în vederea evaluării/diagnosticării copiilor.
27. În vederea realizării competenţelor funcţionale ale Centrului, directorul Centrului solicită implicarea altor specialişti din structurile autorităţilor publice locale.
Secţiunea 2. Evaluarea complexă a copiilor
28. Evaluarea complexă se realizează de Centrul în baza solicitării instituţiei de învăţământ, printr-un demers scris, cu anexarea evaluării primare/iniţiale efectuate de către comisia multidisciplinară din instituţie.
29. Evaluarea complexă se poate realiza şi la solicitarea unităţii teritoriale de asistenţă socială, instituţiilor medicale, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului, inclusiv în cazul adresării personale a copiilor cu vârsta până la 18 ani.
30. Centrului realizează evaluarea complexă a copiilor, care include:
a) stabilirea particularităţilor individuale ale copilului: emoţional, motor, cognitiv, verbal, social etc., identificarea punctelor forte şi a necesităţilor speciale de dezvoltare a copilului;
b) determinarea formelor de incluziune (totală, parţială, ocazională) a copilului în activităţile educaţionale la nivel de clasă şi instituţie;
c) stabilirea formelor de adaptări: de mediu, de asistenţă psihopedagogică şi de evaluare;
d) stabilirea cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională.
31. Evaluarea psihopedagogică complexă este realizată de către psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut din cadrul Centrului în instituţia de învăţământ preşcolar, primar, secundar general şi/sau la domiciliul copilului cu participarea membrilor comisiei multidisciplinare din instituţia de învăţământ. În cazuri specifice (atunci când evaluarea nu poate fi realizată în condiţiile enumerate mai sus), aceasta se va realiza în spaţii special amenajate. Participarea părinţilor/reprezentanţilor legali la evaluarea copilului este obligatorie.
32. În urma evaluării, Centrul elaborează un raport de evaluare care conţine rezumatul fiecărui tip de evaluare, cu formularea concluziilor şi recomandărilor corespunzătoare, precum şi concluzia generală de stabilire/nestabilire a cerinţelor educaţionale speciale, a măsurilor de intervenţie şi a serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională.
33. Rezultatele evaluării complexe se pun la dispoziţia instituţiei de învăţământ în care este înscris copilul şi stau la baza elaborării măsurilor de intervenţie privind incluziunea educaţională a copilului, a planurilor educaţionale individuale şi/sau de asistenţă. Acestea vor servi drept recomandări pentru părinţi, cadre didactice şi cadrele didactice de sprijin, alţi specialişti care asistă copilul în procesul de incluziune educaţională, inclusiv pentru Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
34. În scopul asigurării relevanţei şi caracterului complex al evaluării, sunt efectuate evaluări complementare (evaluarea situaţiei educaţionale/şcolare, evaluări psihologice aprofundate etc.).
35. Copiii luaţi în evidenţa Centrului sunt reevaluaţi cel puţin o dată pe an. În caz de necesitate, Centrul poate decide evaluarea/reevaluarea cu o altă periodicitate. Rezultatele evaluărilor servesc temei pentru revizuirea/actualizarea programelor de asistenţă psihopedagogică.
36. Rezultatele evaluării complexe pot fi contestate. Contestaţiile se examinează de către Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică.

Secţiunea 3. Asistenţa psihopedagogică
37. Asistenţa psihopedagogică se realizează în scopul:
a) abilitării/reabilitării dezvoltării copilului care prezintă dificultăţi sau probleme de învăţare, de adaptare, de relaţionare, de comunicare etc.;
b) prevenirii dificultăţilor de incluziune şi a instituţionalizării copilului;
c) orientării şcolare şi profesionale;
d) integrării sociale.
38. Centrul realizează asistenţa psihopedagogică prin:
a) stabilirea măsurilor de intervenţie şi serviciilor de suport pentru incluziunea educaţională;
b) acordarea serviciilor de asistenţă psihopedagogică, logopedică, psihologică, precum şi a altor servicii, după caz, copilului inclus în instituţiile care nu dispun de servicii specializate;
c) realizarea terapiilor specifice: ludoterapie, logopedie, kinetoterapie, ergoterapie etc.;
d) monitorizarea progresului educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, incluşi în instituţiile de învăţământ;
e) informare şi consiliere.
39. Centrul organizează activităţi de sprijin, consiliere, educaţie pentru persoanele care au în îngrijire copii: părinţi, reprezentanţii legali, asistenţi parentali profesionişti, părinţi-educatori.
Secţiunea 4. Asistenţa metodologică
40. În scopul consolidării capacităţilor şi formării percepţiilor corecte în abordarea copilului cu cerinţe educaţionale speciale, Centrul consultă şi acordă asistenţă metodologică instituţiilor de învăţământ preşcolar, primar şi secundar general, comisiilor multidisciplinare din instituţiile de învăţământ, cadrelor didactice/de sprijin, psihologilor, logopezilor, altor specialişti care interacţionează cu copilul, centrelor de resurse pentru educaţia incluzivă, familiilor, părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului, autorităţilor publice locale.
41. Centrul organizează mese rotunde, ateliere, seminare etc. cu tematică care se înscrie în aria de preocupare a acestuia.

Capitolul IV. Partenerii Centrului
42. Centrul colaborează cu organele/structurile raionale/municipale din domeniile educaţiei, ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, altor domenii relevante, precum şi cu autorităţile publice centrale şi locale, cu instituţiile de formare şi cercetare.
43. Centrul dezvoltă parteneriate cu organizaţiile neguvernamentale în baza unor acorduri de colaborare.
Capitolul V. Finanțarea Centrului 44. Centrul este finanţat din bugetul raional, conform legislaţiei în vigoare. 45. Centrul are în folosinţă fonduri fixe din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale publice sau oricare altele, provenite din donaţii, sponsorizări etc., înregistrate în condiţiile legii.
Capitolul VI. Dispoziţii finale
46. Centrul ţine evidenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din teritoriul raionului, conform registrelor, formularelor aprobate de Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării.
47. Centrul elaborează şi prezintă rapoarte statistice Direcţiei Educaţie, conform cerinţelor stabilite de Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării.
48. În baza prezentului Regulament, Centrul constituit la nivel de raion va elabora regulamentul intern, care va fi aprobat de Direcţia Educaţie.
49. Autoritatea publică fondatoare va asigura condiţii adecvate de activitate a Centrului prin dotarea cu spaţii, echipamente, utilaj, tehnică de calcul, alte dotări necesare pentru realizarea misiunii.

Secretar, Rodica LIȚCAN

Anexă la Regulamentul
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni

CONTRACT DE PRESTARE SERVICII

Nr.____________ din___________20__

I. Părţile contractante
Centrul Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă din or. Ungheni (în continuare – Centru) , cu sediul pe str. Bernardazzi Nr. 1, reprezentat prin directorul Centrului_________________________
şi_____________________________________________________ domiciliat în___________ str.__________________________
tel.________________ posesor al buletinului de identitate seria,nr______________________
cod personal___________________________ eliberat de ______________valabil_________
în calitate de părinte/reprezentantul legal al copilului_________________________________
II. Obiectul contractului
Obiectul prezentului Contract are drept scop accesul copilului şi familiei acestuia la serviciile şi activităţile Centrului.
III. Durata Contractului
Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de implementare în privinţa copilului a planului educaţional individualizat:

de la___________ pînă la____________ de la_____________ pînă la_____________

IV. Drepturile și obligaţiile părţilor
1.1. Drepturile beneficiarilor.
Pe perioada aflării copilului în Centru se asigură protecţie şi asistenţă în realizarea deplină a respectării drepturilor copilului la:
– identitate şi o istorie proprie;
– standarde de viaţă corespunzătoare necesităţilor;
– protecţie împotriva oricărei forme de abuz şi neglijenţă;
– servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii.
1.2. Drepturile părintelui/reprezentantului legal:
– să se familiarizeze cu Regulamentul de ordine internă a Centrului;
– să se implice în activitățile copilului;
– să solicite informații necesare despre copil.
1.3. Obligaţiile părintelui/reprezentantul legal:
– respectarea Regulamentului de ordine internă al Centrului;
– furnizarea datelor necesare pentru întocmirea planului educaţional individualizat;
– participarea la elaborarea planului educaţional individualizat al copilului;
– participarea la activităţi de susţinere şi recuperare a copilului;
– respectarea legislaţiei privind drepturile copilului, precum şi a regulamentelor privind respectarea igienii sanitare;
– informarea specialiştilor Centrului cu privire la asistenţa copilului despre schimbarea locului de trai, a locului de muncă;
– aducerea la cunoştinţa conducerii Centrului (în scris, oral, telefon) a oricărei reclamaţii privind serviciile oferite. Înscrierile se fac în condica de sugestii și reclamații care se află la directorul Centrului;
– copilul, care beneficiază de transport, este adus şi luat de către părinte de la locul stabilit;
– părintele este obligat să comunice despre modul de comportare a copilului în transport, necesități individuale;
– copiii ce necesită însoţire din partea adulţilor, sunt aduşi şi luaţi de către adulţi;
– părintele/reprezentantul legal este obligat să asigure frecventarea de către copil a activităților conform programului din momentul înscrierii acestuia în servicii;
– să asigure coerența procesului de învățare, recuperare și dezvoltare prin continuitate în familie a practicilor educaționale date de specialiști;
– neprezentarea părintelui/reprezentantul legal la sfîrşitul programului de lucru, atrage sesizarea organelor competente, pentru săvîrşiea infracţiunii de abandon de familie;
– părintele este obligat să anunțe specialistul despre absența în serviciu. Absenţa nemotivată timp de 5 zile a copilului din Centru, atrage după sine rezilierea prezentului contract. Conducerea îşi rezervă dreptul, în cazul nerespectării acestor obligaţii, de excludere a copilului/tînărului din Centru.
V. Obligaţiile Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă
1.1. Centrul va asigura servicii de educaţie, reabilitare, îngrijire pe timp de zi, conform programului de servicii prestate și stabilite;
1.2. Evaluarea iniţială, formativă şi finală a copilului;
1.3. Elaborarea planului de servicii şi planului de intervenţie individualizat conform necesităţilor individuale ale copilului;
1.4. Asigură protecţia beneficiarului împotriva oricărei forme de abuz şi neglijenţă;
1.5. Acordă servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii;
1.6. Asigurare cu alimentaţie, igienă, sprijin psihologic şi alte servicii de care are nevoie copilul.
1.7. A permite plecarea copilului de unul singur din Centru, numai cu acordul familiei, prezentînd administrației o cerere în care este indicată ora plecării copilului.
1.8. Toată informaţia despre copil este confidenţială.
VI. Dispoziţii finale
1.1. Eventualele litigii apărute între părţile contractante, vor fi soluţionate pe cale amiabilă, dacă acest lucru nu va fi posibil, se va face apel la instanţele judecătoreşti.
1.2. Prezentul Contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Şef Centru Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Părinte/tutore

________________________ _________________________

Anexa Nr. 02 la Proiectul
Deciziei Consiliului raional Ungheni Nr. ____ din ____________

ORGANIGRAMA
Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă (CRREI)

DIRECȚIA EDUCAȚIE

PERSONAL AUXILIAR
SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂĂ

PERSONAL DE PROFIL

PERSONAL DE PROFIL

UNITATE DE SUPORT EDUCAȚIONAL PENTRU COPIII CU DEZABILITĂȚI SEVERE

DIRECTOR adjunct ADJUNCT
CRREI

 

Anexa Nr. 03 la Proiectul
Deciziei Consiliului raional Ungheni
Nr.____ din ___________
STATELE DE PERSONAL ale Centrului Raional de Resurse pentru Educația Incluzivă Ungheni
Nr.
d/o
Denumirea funcţiilor
Numărul unităţilor
1
Şef
1
2
Şef adjunct
1
Serviciul de asistenţă psihopedagogică
3
Pedagog educaţie preşcolară
1
4
Logoped
1
5
Psihopedagog
2
6
Kinetoterapeut
0
7
Psiholog
2
8
Pedagog învăţământ general
1
9
Personal de întreţinere/tehnic
0,5
10
Şofer
1

Unitate de suport educațional pentru copiii cu dizabilități severe

11
Pedagog educaţie preşcolară
2
12
Logoped
2
13
Psihopedagog
2
14
Kinetoterapeut
2
15
Psiholog
1
16
Pedagog învăţământ general
1
17
Asistent medical
1
18
Personal de întreţinere/ tehnic
1
19
Lucrător social
2

Total
24,5

Secretar, Rodica LIȚCAN

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie

  Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV anul 2018

 

1.     Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui raionului
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

 

În conformitate cu legea Privind administrația publică locală 436 din 28.12.2006 art. 45, Consiliul raional se întrunește în ședințe ordinare o dată la 3 luni. Scopul proiectului  – programarea datei ședinței și  aprobarea chestiunilor care urmează să fie supuse examinării în ședința ordinară din trimestrul menționat.
3 Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Urmare aprobării Programului de activitate pentru trim. IV , ulterior vor fi elaborate și examinate proiecte de decizii: Cu privire la execuţia bugetului raional pentru 9 luni ale  anului 2018,

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură., respectiv și în a doua lectură.

 

4.  Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu Legea privind administrația publică locală nr.436 din 28.12.2006.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării Legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, legii nr.100 din 22.12.2017 Cu privire a actee normative, anunțu cu privire la inițierea proiectului de decizie precum și anunțul privind consultările publice , inclusiv și proiectul de decizie au fost plasate pe pagina web al consiliului raional Ungheni www.crungheni.md /transparența decizională. Proectul de decizie să prezintă spre examinare și avizare Comisiior consutative de speciaite, care urmare se propune Consiliului raiona pentru examinare și adoptare în ședință.
6. Constatările expertizei juridice
Proiectul de decizie este elabaorat în conformitate cu legislația în vigoare.Chestiunile propuse spre examinare țin de competența Consiliului raional.

  

 Secretarul Consiliului raional

 Rodica LIȚCAN

 

       Proiect

 CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

           DECIZIE

  nr._____                                                                                                                                                                                      din ___________2018

Cu privire la aprobarea Programului de

activitate al Consiliului raional Ungheni  pentru

trimestrul IV al anului 2018

 

   În baza art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,

Consiliul   raional   Ungheni

D E C I D E:

 

 1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV al anului 2018, conform anexei.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Rodica Liţcan, secretarul  Consiliului raional Ungheni.

 

 

 

Preşedintele şedinţei                              ______________________

 

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional                                          Rodica LIȚCAN

Şef Serviciu juridic şi resurse umane                              Irina TOADER

 

Aprobat

prin Decizia Consiliului raional Ungheni

nr._________________

din _______________2018

 

     PROGRAMUL DE ACTIVITATE

    al Consiliului raional Ungheni pentru trimestrul IV al anului  2018

 

Data convocării şedinţei Denumirea chestiunii Termenul prezentării materialelor Responsabil

de îndeplinire

 

ŞEDINŢA  CONSILIULUI  RAIONAL

 

 

25.10. 2018

 

 

1.       Cu privire la execuţia bugetului raional pentru 9 luni ale  anului 2018.

 

 

 

 

 

15.10.2018

 

 

 

Tatiana Struc, şef Direcţie  finanţe

 

 

  

 

      29.11.2018

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în prima lectură.

 

19.11.2018

 

Tatiana Struc, şef Direcţie  finanţe

 

 

 

Secretarul Consiliului raional,                                                Rodica LIȚCAN

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de decizie „ Cu privire la modificarea Deciziei

nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea

bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”

 

 1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie

În conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, Direcția Finanțe a Consiliului Raional Ungheni a elaborat  proiectul de decizie  privind modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură”.

Scopul proiectului este  precizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului raional Ungheni pentru anul 2018, în rezultatul modificărilor efectuate în buget, ca urmare a adoptării deciziilor Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, nr.2/2 din 10.05.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, și dispoziţiile preşedintelui de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional.

 

 1. Conformitatea proiectului cu actele normative și legislative în vigoare

Proiectul de decizie respectă prevederile actelor normative și legislative actuale și este elaborat în vederea implementării Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.

 

 1. Principalele prevederi, evidenţierea elementelor noi

Legile care reglementează domeniul vizat : Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Legea  finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

În urma aprobării deciziei cu privire la modificarea  Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură” partea de venituri a bugetului raional va constitui 250728,7 mii lei sau cu 7165,5 mii lei mai mult decât bugetul aprobat pentru anul 2018 , iar partea de cheltuieli a bugetului va constitui 255676,1 mii lei sau cu 14608,9 mii lei mai mult.

 

 1. Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură.

Implementarea prezentului proiect va permite ajustarea bugetului la modificările și alocările efectuate pe parcursul anului și nu necesită surse suplimentare deoarece modificările și alocările au fost efectuate în baza legislației în vigoare.

 

 1. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.

 

6.Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederii Legii nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional și Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, anunțul cu privire la inițierea elaborării proiectului deciziei precum și anunțul cu privire la consultări publice  inclusiv și proiectul de decizie cu toate explicațiile de rigoare  a fost plasate pe pagina web www.crungheni.md  a Consiliului raional

Proiectul de decizie se prezintă comisiilor de specialitate pentru avizare pentru a se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință

 

 1. Constatările expertizei juridice

Proiectul de decizie privind modificarea Deciziei nr.6/2 din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură” , corespunde normelor legale.

 

7.Impactul proiectului

Proiectul va avea un impact semnificativ în respectarea legislației în vigoare.

 

Șef Direcției finanțe

Struc Tatiana

 

Notă explcativă la proiectul deciziei

„Cu privire la modificarea deciziei privind aprobarea bugetului raional Ungheni pentru anul 2018 în a doua lectură” 

       Pe parcursul perioadei de gestiune au fost operate modificări și completări în baza: Legii bugetului de stat pentru anul 2018, Deciziilor Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, nr.2/2 din 10.05.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, Dispozițiilor președintelui raionului și modificărilor efectuate de către executorii de buget în limita competențelor prevăzute de legislația în vigoare.

În tabelul nr.1 la nota explicativă se reflectă modificarea părții de venituri în sumă totală de 7165,5 mii lei și a părții de cheltuieli în sumă de 14608,9 mii lei.

Modificarea părții de venituri a bugetului raional în sumă totală de 7165,5 mii lei (tabelul 2 la nota explicativă), se explică prin majorarea încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată în sumă totală de 747,9 mii lei,inclusiv: 770,4 mii lei constituie încasările de la prestarea serviciilor cu plată la Centrul de bătrîni, care a fost transmis de la primăria mun. Ungheni la Direcția asistență socială și protecția familiei; redistribuirea sumei de 20,0 mii lei de la încasări de la prestarea serviciilor cu plată, incorect atribuite L.T. „Gh.Asachi” la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public și a sumei de 2,5 mii lei  liceul teoretic Sculeni. De asemenea, au fost majorate veniturile colectate la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public în sumă de 18,0 mii lei pe gimnaziile Morenii Noi (2,0 mii lei), „Gr.Vieru” Țîghira (8,0 mii lei), Negurenii Vechi (8,0 mii lei). Donațiile voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne au fost majorate cu 24,2 mii lei,inclusiv: în baza demersurilor gimnaziului „A.Popovici”, s.Boghenii Noi, pentru alimentarea elevilor claselor gimnaziale (sponsorizări părinții) – 8,3 mii lei; gimnaziul Chirileni și liceul M.Eminescu donații de la Fundația Comunitară Ungheni în sumă de respectiv 6,9 mii lei și 9,0 mii lei.

Au fost majorate transferurile curente primite cu destinație specială de la bugetul de stat pentru asigurarea și asistența socială în sumă de 82,0 mii lei, destinate plății indemnizațiilor pentru construcția și reparația caselor de locuit unor categorii de cetățeni; transferurile capitale cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II  cu 195,0 mii lei prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 pentru reparația capitală a gimnaziului Agronomovca; transferurile capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul II în sumă totală de 6063,9 mii lei, inclusiv: de la Fondul Ecologic Național pentru apeductul spre satele Bușila, Chirileni, Grăseni, Todirești, Etapa – II vor fi transferate mijloace financiare în sumă de 6000,0 mii lei, 63,9 mii lei  alocată de FISM gimnaziului Manoilești în cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”, pentru procurarea de bunuri.

Modificarea cheltuielilor în sumă totală de 14608,8 mii lei se explică prin alocarea din soldul format la situația din 31.12.2017 în sumă de 7443,4 mii lei și modificările efectuate ce reiese din modificarea părții de venituri în sumă de 7165,5 mii lei:

–  la subprogramul 0301 „Exercitarea guvernării”  „ -1386,6 ” mii lei, din care au fost alocate prin

Deciziile Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 din mijloace prevăzute pentru implementarea

proiectelor „ -1417,4” mii lei și  nr.2/2 din 10.05.2018 suma de “-1505,4” mii lei.

Din soldul disponibil format la situația din 01.01.2018 au fost alocate la acest subprogram mijloace financiare în sumă totală de 1530,7 mii lei,inclusiv: pentru reparația fațadei clădirii Națională 9 – 480,0 mii lei ; procurarea unui imobil – 250,0 mii lei ;Fundației Comunitare Ungheni, pentru participarea Consiliului raional la Campania de colectare de fonduri în sumă de 150,0 mii lei și alte cheltuieli;acordarea premiilor din din contul a 30% din veniturile obținute suplimentar la cele aprobate (precizate) pe anul 2017 în sumă de 119,9 mii lei;Federații raionale de fotbal  și FC Maiac-Cioropcani mijloace în sumă de 100,0 mii lei; Consiliului raional,pentru dotarea Serviciului de Supraveghere tehnică și accidente rutiere cu o unitate de transport ș.a.

Din soldul proiectului comunitate pentru evaluarea și managementul riscurilor 5,5 mii lei .

 • la subprogramul 0501 „Politici și management în domeniul bugetar fiscal” 17,9 mii lei, plata premiului anual și a contribuțiilor pe asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală,conform Deciziei Consiliului raional, funcționarilor publici ai Direcției finanțe;
 • la subprogramul 0802 „Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervenție” – 43,0 mii lei, au fost alocate prin dispozițiile președintelui pentru acordarea ajutoarelor materiale, desfășurarea etapei regionale a Scolii securității pentru copii, Direcției Situații excepționale pentru procurarea carburanților consumați la instruiri.
 • la subprogramul 1102 „Raporturi interbugetare cu destinație specială” 2400,4 mii lei, inclusiv: 935,0 mii lei alocări autorităților publice locale de nivelul I, conform deciziei nr.1/4 din 22.02.2018 și 1465,4 mii lei conform deciziei nr.2/2 din 10.05.2018 .
 • la subprogramul 3702 „Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor” , modificări în sumă de 45,5 mii lei, dintre care: 16,5 mii lei pentru procurarea detectoarelor de fum, pentru protejarea persoanelor din categoria de risc și 29,0 mii lei Direcției Situații excepționale din fondul de rezervă.
 • la subprogramul 5001 „Politici și management în domeniul macroeconomic de dezvoltare a economiei”, 5101 „Politici și management în domeniul agriculturii”, 6101 „Politici și management în domeniul dezvoltării regionale”, 6901 ”Politici și management în domeniul geodeziei, castografiei și cadastrului”, sumele de respectiv: 5,1 mii lei, 6,4 mii lei, 5,1 mii lei și 3,8 mii lei o constituie plata premiului anual și a contribuțiilor pe asigurări sociale de stat obligatorii, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, conform Deciziei Consiliului raional, angajaților(funcționari publici) Secției economie, Direcției agricultură, Secției construcții și Serviciului Relații Funciare și Cadastru.
 • la subprogramul 6402 „Dezvoltarea drumurilor” 25,0 mii lei alocate pentru supravegherea de autor la drumul Ungheni – Cetireni – Alexeevca.
 • la subprogramul 8018 „Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății”, 8019 „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății” sumele de respectiv 104,0 mii lei și 1098,8 mii lei alocate prin decizia Consiliului raional pentru susținerea tinerilor specialiști (29,0 mii lei), pentru procurarea amestecurilor lactate (75,0 mii lei); IMSP SR Ungheni, pentru finalizarea lucrărilor de creare a departamentului Unitatea Primirii Urgente (700,0 mii lei), CS Cetireni, pentru procurarea utilajului (28,0 mii lei), CS Măcărești – Costuleni, pentru reparația acoperișului OMF Costuleni (300,0 mii lei), pentru construcția gardului la CS Manoilești (30,0 mii lei),pentru construcția împrejmuirii la OMFCetîreni (40 mi lei).
 • la subprogramul 8501 „Elaborarea politicii în domeniul culturii și agrementului” 6,4 mii lei premia funcționarilor publici-Secția Cultură;
 • la subprogramul 8502 „Dezvoltarea în domeniul culturii” 110,0 mii lei, mijloace alocate pentru reparația capitală a bibliotecii Dănuțeni, filiala BPR „D.Cantemir”;
 • la subprogramul 8602 „Sport” modificările în sumă de 65,0 mii lei,inclusiv: 55,0 mii lei alocate prin decizia Consiliului raional pentru activități sportive și 10,0 mii lei Școlii sportive raionale;
 • la subprogramul 8603 „Tineret” 217,4 mii lei, redirecționarea surselor financiare pentru instituirea Centrului pentru tineret;
 • la subprogramul 8801 „Politici și management în domeniul educației 266,6 mii lei, dintre care 250,0 mii lei alocate prin decizia Consiliului raional pentru procurarea unei unități de transport întru asigurarea acordării serviciilor de suport instituțiilor educaționale de către specialiștii SAP și 16,6 mii lei acordarea premiilor funcționarilor publici ai Direcției Educație;
 • la subprogramul 8803 „Învățămînt primar” suma de 23,7 mii lei constituie alocarea din soldul format la situația din 31.12.2017;

–    la subprogramul 8804 „Învățământ gimnazial” modificări în sumă de 6214,7 mii lei, dintre care: au

fost alocate din componenta raională  4665,6 mii lei; din soldul format la 31.12.2017 au fost

alocate gimnaziilor 1176,0 mii lei și serviciului de deservire a rutelor școlare 81,0 mii lei; din

venituri colectate în anul 2018 suma de 33,2 mii lei, de la bugetul de stat pentru reparația capitală a

gimnaziului Agronomovca-195,0 mii lei,de la FISM gimnaziului Manoilești- 63,9 mii lei, pentru

implementarea proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile de cultură generală”.

 • la subprogramul 8806 „ Învățămînt liceal “-3053,2 mii lei”, inclusiv: mijloace distribuite din componenta raională instituțiilor de învățămînt -4937,0 mii lei; 1591,2 mii lei au fost alocate liceelor din soldul format la 31.12.2017; 271,7 mii lei alocări din componenta raională liceelor conform deciziilor Consiliului raional și 21,0 mii lei modificări din contul veniturilor colectate.
 • la subprogramul 8813 „Servicii generale în educație” sunt reflectate mijloace financiare redistribuite de la Centrul educațional în legătură cu deschiderea „Centrului pentru tineret” .
 • la subprogramul 8814 „Educație extrașcolară” 356,4 mii lei, din care: 194,8 mii lei alocate școlilor de artă din contul TDS neutilizate în anul 2017 și 161,6 mii lei Casei de creație;
 • la subprogramul 9001 „Politici și management în domeniul protecției sociale” 20,4 mii lei,premia funcționarilor publici din cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei ;
 • la subprogramul 9009 „Protecție în domeniul asigurării cu locuințe” 82,0 mii lei constituie mijloacele alocate din bugetul de stat pentru plata indemnizațiilor unor categorii de cetățeni pentru procurarea și construcția spațiului locativ;
 • la subprogramul 9010 Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 770,4 mii lei modificări la partea de cheltuieli din contul încasărilor de la prestarea serviciilor cu plată la Centrul pentru bătrîni.
 • la subprogramul 9012 „Protecția socială în cazuri excepționale” 115,4 mii lei, inclusiv: 101,4 mii lei alocate pentru procurarea polițelor și 14,0 mii lei din fondul de rezervă pentru acordarea ajutoarelor unice.

Urmare modificărilor operate în bugetul raional, partea de venituri constituie 250728,7 mii lei și partea de cheltuieli 255676,1 mii lei.

 

Șef Direcția finanțe                                                           Tatiana Struc

 

 

Proiect

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

Decizie

                                                                                                                                                                                                         nr.  ______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    din_____________2018

Privind modificarea Deciziei nr.6/2

din 14.12.2017 „Cu privire la aprobarea

bugetului raional pentru anul

2018 în a doua lectură”

 

În temeiul art.43(1) b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, în conformitate cu prevederile art.61(1) al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, art.27 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale;

Avînd în vedere deciziile Consiliului raional nr.1/4 din 22.02.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, nr.2/2 din 10.05.2018 „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”, și dispoziţiile preşedintelui de alocare a mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al Consiliului raional,

 

Consiliul raional Ungheni,

Decide:

 1. Decizia Consiliului raional nr.6/2 din 14.12.2017 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2018 în a doua lectură” se modifică după cum urmează:
 • La punctul 1 cifrele „ 243563,2 ”mii lei la capitolul „venituri” se substituie prin „250728,7”   mii lei, „ 241067,2 ” mii lei la capitolul „cheltuieli” se substituie prin „255676,1” mii lei.
 • Anexele nr.1-5 se substituie cu anexele nr.1-5 la prezenta decizie.

 

 1. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dnei Ludmila Guzun, preşedintele raionului.

 

Preşedintele şedinţei                                                      ____________________

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional                                                 Rodica LIŢCAN

Șef Serviciul juridic și resurse umane                                         Irina TOADER

Șef Direcție finanțe                                                                     Tatiana STRUC

 

Tabelul 1 la nota explicativă
           Modificarea  indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe a.2018
mii lei
Denumirea Cod Eco Aprobat Modificări Precizat
I. VENITURI, total 1 243563,2 7165,5 250728,7
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 224018,7 6340,9 230359,6
II. CHELTUIELI, total 2+3 241067,2 14608,9 255676,1
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 2496,0 -7443,4 -4947,4
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 -2496,0 7443,4 4947,4
       inclusiv:
Rambursarea împrumutului instituțiilor financiare 552 -2496,0 -2496,0
Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 8648,9 8648,9
Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -1205,5 -1205,5

 

Tabelul 2 la nota explicativă:
 Modificarea veniturilor bugetului raional pe anul 2018
Denumirea Cod Eco (k6) Aprobat Modificări Precizat
Venituri, total 243563,2 7165,5 250728,7
inclusiv:
1.Venituri proprii 485,1 485,1
Taxa pentru apa 114611 216,7 216,7
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 153,4 153,4
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 15,0 15,0
Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier 143220 100,0 100,0
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 16050,3 16050,3
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 15621,5 15621,5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 425,7 425,7
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130 3,1 3,1
3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 1776,1 747,9 2524,0
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 773,0 52,5 825,5

 

Tabelul 3 la nota explcativă:
Modificarea resurselor și cheltuielilor bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe
pe anul 2018
Denumirea Cod Aprobat Modificări Precizat
Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 241067,2 14608,9 255676,1
inclusiv cheltuieli de personal 21 151343,6 505,2 151849
Investiții capitale, în total 3192 7342,4 7342,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 12198,9 990,7 13189,6
Resurse generale 1 11948,9 990,7 12939,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 250,0 250,0
Cheltuieli, total 12198,9 988,7 13187,6
Exercitarea guvernării 0301 8159,9 -1386,6 6773,3
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 775,2 0,0 775,2
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1933,8 17,9 1951,7
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300,0 -43,0 257,0
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 2400,4 2400,4
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 1030,0 1030,0
Apărare națională 02
Resurse, total 585,1 585,1
Resurse generale 1 585,1 585,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 585,1 585,1
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 585,1 585,1
Ordine publică și securitate națională 03
Resurse, total 45,5 45,5
Resurse generale 1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 45,5 45,5
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 45,5 45,5
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 17623,4 45,4 17668,8
Resurse generale 1 17563,4 45,4 17608,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0 60,0
Cheltuieli, total 17623,4 45,4 17668,8
Politici și management în domeniul macroeconomicși de dezvoltare a economiei 5001 654,1 5,1 659,2
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 805,3 6,4 811,7
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor 6101 479,3 5,1 484,4
Dezvoltarea drumurilor 6402 15375,2 25,0 15400,2
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 309,5 3,8 313,3
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 7342,4 7342,4
Resurse generale 1 1342,4 1342,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 6000,0 6000,0
Cheltuieli, total 7342,4 7342,4
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 7342,4 7342,4
Ocrotirea sănătății 07
Resurse, total 1202,8 1202,8
Resurse generale 1 1202,8 1202,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 1202,8 1202,8
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 104,0 104,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 1098,8 1098,8
Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 8174,2 398,8 8573,0
Resurse generale 1 8164,2 398,8 8563,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0 0,0 10,0
Cheltuieli, total 8174,2 398,8 8573,0
Elaborare a politicii în domeniul culturii și agrementului 8501 698,3 6,4 704,7
Dezvoltarea în domeniul culturii 8502 5114,9 110,0 5224,9
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 332,7 332,7
Sport 8602 1908,3 65,0 1973,3
Tineret 8603 120,0 217,4 337,4
Învățămînt 09
Resurse, total 172090,0 3569,2 175659,2
Resurse generale 1 170227,5 3451,1 173678,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1862,5 118,1 1980,6
Cheltuieli, total 172090,0 3597,1 175687,1
Politici și management în domeniul educației 8801 1620,7 266,6 1887,3
Educație timpurie 8802 690,5 6,3 696,8
Învățămînt primar 8803 4447,2 23,7 4470,9
Învățămînt gimnazial 8804 80973,8 6214,7 87188,5
Învățămînt  liceal 8806 72265,8 -3053,2 69212,6
Servicii generale în educație 8813 4081,2 -217,4 3863,8
Educație extrașcolară 8814 7738,0 356,4 8094,4
Curriculum școlar 8815 272,8 272,8
Protecție socială 10
Resurse, total 30395,6 986,2 31381,8
Resurse generale 1 26311,3 215,8 26527,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4084,3 770,4 4854,7
Cheltuieli, total 30395,6 988,2 31383,8
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1368,2 20,4 1388,6
Protecție a familiei și copilului 9006 7767,1 7767,1
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 82,0 82,0
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 13803,2 770,4 14573,6
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 6452,7 115,4 6568,1
Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 9013 20,0 20,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 984,4 984,4

 

Anexa nr.1
                                                                                                   la Decizia Consiliului raional
                                                                                                    nr. ____  din ______ 2018
            Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului raional pe a.2018
Denumirea Cod Eco Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 250728,7
         inclusiv :
 Transferuri de la bugetul de stat 230359,6
II. CHELTUIELI, total 2+3 255676,1
III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) -4947,4
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9 4947,4
       inclusiv:
Rambursarea împrumutului instituțiilor financiare 552 -2496,0
Sold mijloace bănești la începutul perioadei 910 8648,9
Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei 930 -1205,5
Secretar,                                                                      Rodica LIȚCAN

Anexa nr. 2
la Decizia Consiliului raional
                                                                                                               nr.__din___________2018
     
Componența veniturilor bugetului raional pe anul 2018
Denumirea Cod Eco (k6) Suma, mii lei
Venituri, total 250728,7
inclusiv:
1.Venituri proprii 485,1
Taxa pentru apa 114611 216,7
Taxa pentru extragerea mineralelor utile 114612 153,4
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior 114613 15,0
Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control ale traficului rutier 143220 100,0
2. Defalcări de la impozite și taxe de stat 16050,3
Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 15621,5
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 425,7
Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111130 3,1
3.Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 2524,0
4.Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 825,5
5.Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar 142245 400,0
6.Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare 144114 84,2
7.Transferuri 230359,6
Transferuri curente cu destinație generală de la bugetul de stat 191131 33875,3
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru învăţământul preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar 191111 164660,9
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea și asistența socială 191112 5213,3
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru școli sportive 191113 1718,3
Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor 191116 15375,2
Transferuri curente primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II (transferuri din fondul republican de susținere socială a populației) 191310 3257,7
Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul II 191120 195,0
Transferuri capitale primite cu destinaţie specială între instituţiile bugetului de stat şi instituţiile bugetelor locale de nivelul II 191320 6063,9
Secretar,                                              Rodica LIȚCAN

 

Anexa nr.3
la Decizia Consiliului raional
nr.____  din  _______2018
Resursele și cheltuielile bugetului raional conform clasificației funcționale și pe programe pe anul 2018
Denumirea Cod Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 255676,1
inclusiv cheltuieli de personal 21 151848,8
Investiții capitale, în total 3192 7342,4
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 13189,6
Resurse generale 1 12939,6
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 250,0
Cheltuieli, total 13187,6
Exercitarea guvernării 0301 6773,3
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 775,2
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1951,7
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 257,0
Raporturi interbugetare cu destinație specială 1102 2400,4
Datoria internă a autorităților publice locale 1703 1030,0
Apărare națională 02
Resurse, total 585,1
Resurse generale 1 585,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 585,1
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3104 585,1
Ordine publică și securitate națională 03
Resurse, total 45,5
Resurse generale 1 45,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 45,5
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor 3702 45,5
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 17668,8
Resurse generale 1 17608,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 60,0
Cheltuieli, total 17668,8
Politici și management în domeniul macroeconomicși de dezvoltare a economiei 5001 659,2
Politici și management în domeniul agriculturii 5101 811,7
Politici și management în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor 6101 484,4
Dezvoltarea drumurilor 6402 15400,2
Politici și management în domeniul geodeziei, cartografiei și cadastrului 6901 313,3
Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 06
Resurse, total 7342,4
Resurse generale 1 1342,4
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 6000,0
Cheltuieli, total 7342,4
Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503 7342,4
Ocrotirea sănătății 07
Resurse, total 1202,8
Resurse generale 1 1202,8
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2
Cheltuieli, total 1202,8
Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății 8018 104,0
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății 8019 1098,8
Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08
Resurse, total 8573,0
Resurse generale 1 8563,0
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 10,0
Cheltuieli, total 8573,0
Elaborare a politicii în domeniul culturii și agrementului 8501 704,7
Dezvoltarea în domeniul culturii 8502 5224,9
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8503 332,7
Sport 8602 1973,3
Tineret 8603 337,4
Învățămînt 09
Resurse, total 175687,1
Resurse generale 1 173706,5
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 1980,6
Cheltuieli, total 175687,1
Politici și management în domeniul educației 8801 1887,3
Educație timpurie 8802 696,8
Învățămînt primar 8803 4470,9
Învățămînt gimnazial 8804 87188,5
Învățămînt  liceal 8806 69212,6
Servicii generale în educație 8813 3863,8
Educație extrașcolară 8814 8094,4
Curriculum școlar 8815 272,8
Protecție socială 10
Resurse, total 31381,8
Resurse generale 1 26527,1
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 4854,7
Cheltuieli, total 31383,8
Politici și management în domeniul protecției sociale 9001 1388,6
Protecție a familiei și copilului 9006 7767,1
Protecție în domeniul asigurării cu locuințe 9009 82,0
Asistența socială a persoanelor cu necesități speciale 9010 14573,6
Protecție socială în cazuri excepționale 9012 6568,1
Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați 9013 20,0
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 9019 984,4
Secretar,                                                                        Rodica LIȚCAN

Anexa    nr.4
la Decizia Consiliului       raional
nr.____ din______ 2018
Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare pe anul 2018
mii lei
Nr. Denumirea autorității/instituției bugetare Suma preconizată spre încasare
1.                                               Consiliul raional
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 50,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 200,0
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  interne pentru instituțiile bugetare 60,0
Total 310,0
2.                                                 Direcția educație
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 456,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 400,0
Total 856,0
3.                         Instituțiile de învățămînt – executori secundari de buget
Încasări de la plata serviciilor cu plată 211,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 215,5
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse  interne pentru instituțiile bugetare 24,2
Total 450,7
4.                                                            Secția cultură și turism
Încasări de la plata serviciilor cu plată 610,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 10,0
Total 620,0
5. Direcția asistență socială și protecție a familiei
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1197,0
Taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar 400,0
Total 3833,7
Secretar,                                                                          Rodica LIȚCAN

Anexa nr. 5

                                                                                                                                                                                                   la Decizia Consiliului raional

                                                                                                                                                                                            nr._____ din __________ 2017

 

Nomenclatorul tarifelor serviciilor prestate de instituţiile publice, finanţate de la bugetul raional

 

Nr d/o Tipul veniturilor colectate Denumirea serviciilor Costul serviciilor
1 2 3 4
Consiliul Raional
1. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) – taxa pentru perfecţionarea actelor privind privatizarea spaţiului locativ 37,0 lei
– certificate despre participarea la privatizarea spaţiului locativ 20,0 lei
– veniturile de la livrarea documentelor de tender 200,0 lei
– Îndeplinirea solicitărilor cu caracter social-juridic 87,0 lei
2. Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (142320) Veniturile de la locaţiune Conform Legii bugetului de stat
3. Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare Venituri din sponsorizări Conform disponibilității sponsorului
Direcția Educație
1. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Plata pentru foile de odihnă 1710,0 lei (1 foaie de odihnă)
2. Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (142320) Cuantumul chiriei pentru cazare Centrul educațional 385 lei /1 elev liceu lunar

600 lei/ 1 elev colegiu lunar

3. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Cuantumul chiriei încăperii, tabăra Codreanca 2500 lei /1 activitate
4. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Prestarea serviciilor de transport ,Serviciul transport 0,48 lei*1km/loc
    Instituțiile de învățămînt  
1. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Plata părinților pentru alimentarea copiilor Conform normelor financiare stabilite
2. Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (142320) Veniturile de la locaţiune Conform Legii bugetului de stat
 

3.

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare Venituri din sponsorizări Conform disponibilității sponsorului
Secţia Cultură
Casa raională de  Cultură  Pîrliţa
1. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Cercuri de dans (folclor) 60,0 lei/persoană lunar
Şcolile muzicale
2. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Plata părinţilor pentru instruirea copiilor

(instrumentiști)

( coreografie, arte plastice)

       150 lei/ lunar

130 lei/ lunar

Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public (142320) Plata pentru arendă Conform Legii bugetului de stat
Direcția Asistență socială și  Protecție a Familiei
1. Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de plasament pentru persoane fără adăpost 5405,33 lei/persoană lunar
 

2.

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată (142310) Plata pentru întreținerea beneficiarilor în Centrul de reabilitare și integrare a bătrînilor 4585,60 lei/ persoană

 

Secretar,                                            Rodica LIȚCAN


NOTĂ INFORMATIVĂ
 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni

 1. Denumirea autorului prezentului proiect:

Proiectul a fost elaborat de Direcţia Educaţie din subordinea Consiliului Raional Ungheni.

 1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite:

În temeiul art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret Nr. 1213 din  27.12.2010;

avînd în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 65t din 06.04.2017 ”Cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022” şi Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 165t din 07.04.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor”;

În baza Acordului de parteneriat dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ungheni privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017 a fost elaborat proiectul cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni.

 1. Principalele prevederi și evidențierea elementelor noi:

Prezentul proiect prevede aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni.

Astfel, Capitolul I. Dispoziții generale stabilește obiectul de reglementare și principiile de organizare și desfășurare a a programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetul raional, precum şi finanţarea proiectelor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în baza serviciilor şi bunurilor contractate direct de autoritatea finanţatoare.

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor   cuprinde reglementări ce vizează domeniile de finanţare, etapele concursului, procedura de aplicare pentru organizaţiile de tineret şi grupurile de iniţiativă, modul de evaluare a dosarelor.

Astfel, etapele concursului sunt a) Publicarea anunţului b) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie c) Selecţia ofertelor d) Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei e) Soluţionarea contestaţiilor.

Totodată, prezentul proiect al Regulamentului vizează condiţiile de aplicare la Programul raional de Granturi 2018 pentru organizaţiile de tineret şi separat pentru grupurile de iniţiatiuvă locală.

Comisia de evaluare a dosarelor va fi constituită din 11 membri: 6 – din partea autorităţii finanţatoare şi 5 – tineri, membri ai Consiliului Raional de Tineret.

Capitolul III. Implementarea proiectelor de tineret al proiectului Regulamentului cuprinde prevederi care stabilesc condițiile de încheiere a contractului de finanţare cu organizaţiile de tineret şi modalitatea de derularea contractului de finanţare.

Capitolul IV. Sancţiuni al proiectului Regulamentului reglementează aspectele ce vizează modul de reziliere a contractului de finanţare.

 1. Fundamentarea economico-financiară:

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

 1. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare:

Adoptarea proiectului și punerea în aplicare a prevederilor proiectului nu este condiționată în mod direct de necesitatea aprobării unor acte normative, inclusiv de modificare a cadrului normativ.

 1. Avizarea și consultarea publică a proiectului:

În contextul necesității de a respecta prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina-web www.crungheni.md  în scopul consultării publice a acestuia. În contextul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale, prezentăm pentru avizare și consultare publică proiectul respectiv.

Şef Direcţia Educaţie Ungheni                                                             Iulia PANCU

 

 

  Proiect

REPUBLICA  MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

DECIZIE

Nr._____________                                                                                      din ____________2018

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind

organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi

pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi

a concursului raional de proiecte pentru grupurile de

iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni 

 

În temeiul art. 43 al. 2) al Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006;

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret Nr. 1213 din  27.12.2010;

avînd în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 65t din 06.04.2017 ”Cu privire la Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022”;

Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 165t din 07.04.2017  ”Cu privire la aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor”;                                                                                           Acordul de parteneriat dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ungheni privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017,

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

DECIDE:

 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului local de proiecte pentru grupurile de iniţiaţivă ale tinerilor din raionul Ungheni, conform anexei la prezenta decizie.
 2. Se deleagă dnei Ludmila Guzun, preşedintele raionului, dreptul de a institui prin dispoziţie Comisia de examinare şi selectare a iniţiativelor/proiectelor tinerilor din raionul Ungheni, înaintate în cadrul concursului Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi Regulamentul aprobat.
 3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Preşedintele şedinţei,                                        __________________

Contrasemnează:

Secretar al consiliului raional,                               Rodica LIŢCAN

Şef Serviciu juridic şi resurse umane,                   Irina TOADER

Şef Direcţie educaţie,                                                Iulia PANCU

 

 

Anexă la decizia Consiliului raional Ungheni

Nr.____________

din________2018

 

 

REGULAMENTUL

privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional  de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni   

 

Capitolul I. Dispoziţii Generale

 1. Prezentul Regulament stabileşte misiunea, principiile, procedura de organizare şi desfăşurare a programului de granturi privind atribuirea contractului de finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetul raional, precum şi finanţarea proiectelor grupurilor de iniţiativă ale tinerilor în baza serviciilor şi bunurilor contractate direct de autoritatea finanţatoare.
 2. Misiunea concursului pentru finanţarea programelor şi/sau proiectelor pentru tineret constă în asigurarea creării oportunităţilor de participare şi dezvoltare multilaterală a tinerilor în vederea participării active a acestora în viaţa economică, socială şi culturală a ţării.
 3. Finanţările acordate se vor utiliza numai pentru programele şi proiectele de interes public iniţiate şi organizate de solicitant.
 4. Procedura de organizare a concursului, desemnarea câştigătorilor, atribuirea contractelor de finanţare şi acordurilor de colaborare precum şi rapoartele de execuţie bugetară privind finanţările constituie informaţii de interes public.
 5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni principale:

activitate pentru tineret – orice acţiune cu şi pentru tineri, de natură socială, culturală, educaţională sau civică, ce are la bază procesele de învăţare nonformală şi de participare voluntară a tinerilor;

acord de colaborare – este o înţelegere încheiată între autoritatea finanţatoare şi grupul de iniţiativă prin care părţile îşi asumă angajamente reciproce orientate spre implementarea proiectului desemnat câştigător în cadrul concursului de proiecte;

autoritate finanţatoare – Consiliul raional Ungheni;

beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare sau acord de colaborare în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;

cheltuieli eligibile – cheltuieli care în condiţiile legii pot fi luate în considerare pentru finanţare;

contract de finanţare – contract încheiat în condiţiile legii, între autoritatea finanţatoare, şi un beneficiar;

contribuţie proprie – aportul financiar/material al beneficiarului contractului de finanţare sau acordului de colaborare care include şi contribuţia partenerilor;

finanţare – alocaţie financiară din bugetul de stat sau local, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor ce ţin de realizarea de către organizaţiile de tineret a programelor şi/sau proiectelor pentru tineret;

grup de iniţiativă a tinerilor– formă de organizare a tinerilor, întruniţi benevol şi cu interese comune, neformală, pentru a participa şi a contribui la viaţa publică;

organizaţie de tineret – organizaţie necomercială, în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile sale statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică;

parteneriat – relaţie de cooperare/colaborare între autoritatea finanţatoare şi beneficiar, stabilită printr-un contract care prevede responsabilităţile fiecărei părţi orientate spre realizarea activităţilor de tineret;

programe şi/sau proiecte pentru tineret – complex de acţiuni şi măsuri pentru tineret care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor sociale ale tinerilor şi la dezvoltarea iniţiativelor acestora;

solicitant – organizaţie de tineret, grup de iniţiativă care solicită susţinerea financiară pentru implementarea unor programe şi/sau proiecte destinate îmbunătăţirii condiţiilor sociale ale tinerilor şi dezvoltării iniţiativelor acestora.

 1. Principiile care stau la baza finanţării sunt:

transparenţa – oferirea de către autoritatea finanţatoare a tuturor informaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte, în vederea informării părţilor interesate în mod deschis şi explicit;

liberul acces – asigurarea condiţiilor în mod nediscriminatoriu pentru ca oricare solicitant să-şi exercite dreptul de a aplica şi de a deveni beneficiar;

susţinerea debutului – încurajarea iniţiativelor participanţilor aflaţi la debut, pentru a desfăşura activităţi în domeniul tineretului;

diversitatea şi pluridisciplinaritatea – promovarea diversităţii reprezentării teritoriale şi abordare multidisciplinară a programelor şi proiectelor pentru tineret;

neretroactivitatea – excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare sau a acordului de colaborare;

finanţarea în limitele bugetului alocat – încheierea contractelor de finanţare şi acordurilor de colaborare în limita mijloacelor financiare aprobate în buget pentru finanţarea programelor şi proiectelor de tineret;

responsabilitatea pentru managementul programului/proiectului – respectarea tuturor procedurilor prestabilite în prezentul regulament.

 1. Criteriile de evaluare a dosarelor şi atribuirea contractelor de finanţare şi acordurilor de colaborare vor fi aplicate în mod nedescriminatoriu, astfel încât orice solicitant să aibă şanse egale înainte de finanţare.

Capitolul II. Organizarea şi desfăşurarea

Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor  

 

Secţiunea 1. Domeniile de finanţare

 1. Domeniile de finanţare vor fi stabilite anual în baza documentelor de politici în vigoare şi vor fi publicate în anunţul de lansare a concursului de proiecte. La finanţare se va lua în considerare interdependenţa proiectelor de tineret cu priorităţile stabilite în documentele de politici în vigoare. În funcţie de priorităţile stabilite, proiecte eligibile pot fi: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, traininguri, instruiri, mese rotunde, expoziţii.
 2. Comisia de examinare şi selectare a iniţiativelor/proiectelor tinerilor din raionul Ungheni, înaintate în cadrul concursului Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni (în continuare – Comisia) stabileşte calendarul de organizare a concursurilor de selecţie în dependenţă de priorităţile stabilite în politica de tineret şi bugetul alocat anual pentru finanţarea programelor şi proiectelor de tineret.
 3. Concursul se desfăşoară în următoarele etape:
 4. Publicarea anunţului;
 5. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la selecţie;
 6. Selecţia ofertelor;
 7. Comunicarea publică a rezultatelor selecţiei;
 8. Soluţionarea contestaţiilor.

 

Secţiunea 2. Procedura de aplicare pentru organizaţiile de tineret

 1. Pentru a putea participa, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 2. Să deţină statutul de organizaţie necomercială de tineret,
 3. Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
 4. A respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare.
 5. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos:
 6. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1;
 7. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr. 2;
 8. CV-ul organizaţiei de tineret;
 9. CV-ul coordonatorului de proiect;
 10. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr. 3;
 11. Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
 12. Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
 13. Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat;
 14. Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi:
 • Scrisori de intenţie din partea terţilor;
 • Contracte de sponsorizare;
 • Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat
 • Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
 1. Alte documente considerate relevante.
 2. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci când acesta conţine toată documentaţia prevăzută la pct.12 respectându-se calendarul de organizare a concursului.
 3. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal.
 4. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămâne ferm pe toată durata contractului de finanţare.
 5. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanţatoare.

 

Secţiunea 3. Procedura de aplicare pentru grupurile de iniţiativă

 1. Grupurile de iniţiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiţii:
 2. A respectat obligaţiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare.
 3. Deţin procesul-verbal de constituire a grupului de iniţiativă;
 4. Vârsta membrilor grupului de iniţiativă este cuprinsă între 14 şi 35 ani;
 5. Este format minim din 3 persoane;
 6. Tinerii nu sunt angajaţi ai autorităţilor publice, centrelor de tineret şi instituţiilor de lucru cu tinerii.
 7. Documentaţia solicitanţilor va conţine actele prevăzute mai jos:
 8. Formularul de solicitare a finanţării, conform anexei nr.1;
 9. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.2;
 10. CV-ul membrilor;
 11. Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.3;
 • Dovada colaborării cu autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat;
 1. Alte documente considerate relevante.
 2. Înregistrarea dosarului se efectuează doar atunci când acesta conţine toată documentaţia prevăzută la pct.18, respectându-se calendarul de organizare a concursului.
 3. Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către mebrii grupului de iniţiativă dacă au atins majoratul sau de către o persoană împuternicită legal.
 4. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (moldoveneşti) şi va rămâne ferm pe toată durata acordului de colaborare.
 5. Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la autoritatea publică finanţatoare.

Secţiunea 4. Evaluarea dosarelor

 1. Toate dosarele înregistrate vor fi supuse evaluării de către o comisie de examinare şi selectare desemnată prin ordinul/dispoziţia conducătorului autorităţii finanţatoare.
 2. Comisia se formează dintr-un număr impar, dar nu mai mult de 11 persoane. Fiecare autoritate finanţatoare stabileşte anual numărul membrilor comisiei, precum şi componenţa acesteia.
 3. Fiecare membru al Comisiei va semna o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului din anexa nr. 4.
 4. În componenţa Comisiei intră cu o persoană mai mult din partea Consiliului raional Ungheni.
 5. Preşedintele Comisiei de evaluare şi selectare este desemnat din cadrul Consiliului raional Ungheni.
 6. Preşedintele Comisiei va asigura convocarea şi prezenţa membrilor comisiei.
 7. Secretarul Comisiei va fi desemnat din cadrul autorităţii publice prin dispoziţia preşedintelui raionului.
 8. Toate solicitările sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

 

Criteriu Punctaj
Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica naţională de tineret 20
Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori 20
Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART 5
Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor 5
Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate 10
Capacitatea de a atrage resurse, altele decât de la autoritatea finanţatoare 5
Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor 10
Consistenţa acţiunilor de promovare 5
Durabilitatea proiectului 10
Capacitatea de realizare şi experienţa organizaţiei 10

 

 1. Membrii Comisiei completează fişa de evaluare conform anexei nr.5.
 2. Proiectele care acumulează în mediu mai puţin de 50 de puncte şi/sau nu au obţinut din partea majorităţii membrilor comisiei recomandarea spre finanţare nu pot fi desemnate câştigătoare, iar autoritatea finanţatoare nu poate încheia contracte de finanţare sau acorduri de colaborare cu acestea.
 3. Comisia de examinare şi selectare înaintează procesul-verbal de stabilire a proiectelor câştigătoare a procedurii de selectare către conducătorul autorităţii finanţatoare, în vederea întocmirii documentelor de finanţare din bugetul de stat sau bugetele locale.
 4. Rezultatele se publică pe site-ul autorităţii publice, după caz în sursele mass-media disponibile, în termen de 30 zile de la data expirării termenului pentru depunerea dosarelor pentru concurs.
 5. Autoritatea finanţatoare va încheia contracte de finanţare cu organizaţiile de tineret şi acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă recomandate spre finanţare începând cu cele care au acumulat punctajul cel mai mare în ordine descrescătoare, în limita mijloacelor financiare alocate anual pentru concursul de proiecte .
 6. Dacă autoritatea finanţatoare nu va dispune de mijloace financiare suficiente pentru încheierea contractelor de finanţare cu toate organizaţiile de tineret şi acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă recomandate spre finanţare, atunci acestea pot fi trecute în lista de aşteptare.
 7. Pot fi încheiate contracte de finanţare cu organizaţiile de tineret şi acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă trecute în lista de aşteptare dacă autoritatea finanţatoare a identificat noi alocaţii financiare sau dacă nu a fost semnate contracte de finanţare cu organizaţiile de tineret sau acorduri de colaborare cu grupurile de iniţiativă recomandate spre finanţare cu un punctaj mai mare.
 8. Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii în conformitate cu prevederile din Legea nr.793 din 10.02.2000 contenciosului administrativ, în termen legal de 30 zile.

 

Capitolul III. Implementarea proiectelor de tineret

 

Secţiunea 1. Încheierea contractului de finanţare cu organizaţiile de tineret

 1. Finanţarea programelor şi proiectelor de interes public selectate pentru finanţare se efectuează în baza unui contract încheiat între părţi din contul şi în limita alocaţiilor bugetare prevăzute anual în acest scop.
 2. Contractul se încheie între Consiliul raional Ungheni şi solicitantul selectat, în termen de maximum 60 de zile, de la data comunicării rezultatului sesiunii de selectare a proiectelor cîştigătoare.
 3. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanţării, precum şi bugetul detaliat al programului/proiectului (conform anexei nr.1 şi 2).
 4. Pentru acelaşi program/proiect, un beneficiar nu poate contracta decît o singură finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare.
 5. Cheltuielile eligibile conform actelor normative în vigoare vor putea fi finanţate în baza contractului de finanţare numai în măsura în care sunt justificate şi oportune în scopul executării contractului.

 

Secţiunea 2. Derularea contractului de finanţare

 1. Finanţările pentru organizaţiile de tineret se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul autorităţii finanţatoare în contul beneficiarului, în baza solicitării scrise după prezentarea raportului financiar şi narativ despre cheltuielile efectuate pentru tranşa anterioară, prevăzut în anexa nr.6 şi nr.7 la prezentul regulament. Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:
 2. Originalele şi copiile actelor ce justifică cheltuielile efectuate (factură fiscală, factură de expediţie, bon de casă, ordine de plată prin transfer, contracte etc.) pe care se aplică ştampila beneficiarului de program/proiect;
 3. Copiile şi originalul contractelor de achiziţii încheiate între părţi în conformitate cu Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 4. Alte documente justificative.
 5. Finanţările pentru implementarea proiectelor grupurilor de iniţiativă se efectuează în baza unui acord de colaborare, acordate în tranşe din bugetul autorităţii publice locale finanţatoare de la contul acesteia ori de la contul unităţii de implementare direct către furnizorul de bunuri, servicii, în baza solicitării scrise şi după prezentarea raportului narativ conform anexei nr. 7 la prezentul regulament.
 6. Cuantumul şi eşalonarea tranşelor se fac în baza unui grafic de finanţare, în funcţie de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice şi/sau durata şi evoluţia în timp a activităţilor cuprinse în oferta evaluată, şi se prevăd în contractul de finanţare.
 7. Prima tranşă se acordă în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare. Următoarele tranşe se acordă numai în baza documentelor justificative privind tranşa anterioară, prezentate de beneficiarul finanţării.
 8. În termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului sau programului, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorităţii finanţatoare documentele justificative pentru ultima tranşă şi să prezinte raportul narativ privind realizarea programului sau proiectului conform anexei nr.7 la prezentul regulament. Ultima tranşă nu poate fi mai mică de 15 % din totalul finanţării.
 9. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii.
 10. Nerespectarea de către beneficiar a obligaţiunilor asumate prin contractele de finanţare şi acordurile de colaborare atrage obligarea acestora la restituirea integrală a  suportului primit.
 11. Urmare verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, autoritatea finanţatoare are obligaţia de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele eligibile.
 12. Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada contractului de finanţare şi acordului de colaborare, cât şi ulterior validării raportului final.
 13. Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

 

Capitolul IV. Sancţiuni

 1. Contractele de finanţare şi acordurile de colaborare pot fi reziliate pe deplin drept în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.
 2. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat in termen de 15 zile să returneze executorului principal de buget fondurile primite.

 

Capitolul V. Dispoziţii finale

 1. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.
 2. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 

Anexa nr.1

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

                                                pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni  

 

 

FORMULAR DE APLICARE

 

 1. INFORMATIA DESPRE APLICANT

 

APLICANT
Aplicant
Adresa completă
Număr de telefon (inclusiv celular)
Adresa electronică
Website

 

PERSOANA DE CONTACT
Nume, Prenume
Adresa completă
Număr de telefon (inclusiv celular)
Adresa electronică

 

 1. INFORMATIA DESPRE PROIECT

 

Titlul proiectului
Prioritatea de politică raională
Iniţierea proiectului (luna)
Finalizarea proiectului (luna)
Durata proiectului (se va exprima în luni)

 

 

 1. REZUMATUL PROIECTULUI (max. 500 cuvinte)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. PREZENTAREA PROIECTULUI

 

Scopul proiectului
 

 

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului elaborate în baza metodologiei SMART
Obiectivul Indicatori

 

Grupul Ţintă
 

 

 

Numărul beneficiarilor proiectului
Direcţi (F/B)
Indirecţi

 

Planul de acţiuni/activităţi
Activitate Data/perioada de desfăşurare Descrierea activităţii Rezultatele planificate

 

Diagrama Gantt a activităţilor
 

 

 

Rezultatele proiectului
 

 

 

Impactul proiectului
 

 

 

Partenerii implicaţi în proiect
Partener Descrierea parteneriatului

(roluri şi responsabilităţi în proiect, adresa, nr. de telefon/fax, poşta electronică, website, persoană de contact)

 

Bugetul proiectului/devizul estimat de cheltuieli
Suma solicitată de la autoritatea finanţatoare
Contribuţia proprie
Alte contribuţii ale partenerilor
Suma totală

 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului (max. 200 cuvinte)
 

 

 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul implementării proiectului (max. 200 cuvinte)
 

 

 

Durabilitatea/Continuitatea proiectului
 

 

 

Prin semnăturile de mai jos, declarăm în deplină cunoştinţă de cauză şi cu bună-credinţă, că informaţiile furnizate în acest formular sunt corecte şi exacte.

 

 

(în cazul grupurilor de iniţiativă)

Coordonator de proiect                               ______________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

 

(în cazul organizaţiilor de tineret)

Coordonator de proiect                               ______________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

Preşedintele organizaţiei                       ______________________________________________

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Anexa nr.2

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte

pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni  

 

Bugetul detaliat

al programului/proiectului pentru tineret

Denumirea organizaţiei     ………………………………………………………….

Denumirea proiectului       ………………………………………………………….

 

Linia de buget Itemul bugetar  

 

Unitatea

Costul per unitate  

 

Număr unităţi

 

 

Solicitat de la autoritatea finanţatoare

 

Contribuţia solicitant

(specificaţi fiecare contribuţie)

Suma totală, lei  
Solicitant Partener / donator 1 (indicaţi denumirea) Partener / donator 2 (indicaţi denumirea) Descrierea narativă (corelarea cu activităţile planificate)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 LINIA 1: Cheltuieli pentru mărfuri şi servicii, din care:
1.1 Mărfuri de birotică 0,00
1.2 Servicii editoriale
0,00
1.3 Închiriere de spaţii şi aparatură
0,00
1.4 Alimentare participanţi
0,00
1.5 Transport participanţi
0,00
1.6 Cazare participanţi
0,00
1.7 Acţiuni de publicitate
0,00
1.8 Alte cheltuieli
SUBTOTAL LINIA 1:   0,00       0,00 0,00 0,00  
2 LINIA 2: Servicii de consultanţă şi expertiză
0,00
SUBTOTAL LINIA 2:   0,00       0,00 0,00 0,00  
3 LINIA 3: Cheltuieli administrative
 3.1 Remunerarea muncii colaboratorilor 0,00
3.2 Alte cheltuieli administrative
SUBTOTAL LINIA 3:   0,00       0,00 0,00 0,00  
TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00

(în cazul grupurilor de iniţiativă)

Coordonator de proiect                                                                                            _________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

(în cazul organizaţiilor de tineret)

Preşedintele/Directorul organizaţiei                                                                      __________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

Responsabilul financiar al organizaţiei                                                                __________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

Data ____________________  Ştampila

 • Categoriile de cheltuieli pot fi modificate şi/sau completate în dependenţă de specificul proiectului.

 

Anexa nr.3

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

                                               pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni  

 

 

 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE

 

Subsemnatul, ____________________________________________________ domiciliat în localitatea _______________________________, raionul ________________________________, str. _____________________________, nr. _______, bloc _______, ap. _______, identificat prin BI seria _____, nr. __________________, CP ___________________________ în calitate de preşedinte/director al organizaţiei de tineret _________________________________ în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectiveleautorităţii finanţatoare . De asemenea mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare evitării oricăror situaţii  în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Totodată, mă oblig să informez de îndată autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict de interese.

 

(în cazul grupurilor de iniţiativă)

Coordonator de proiect                               ______________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

 

(în cazul organizaţiilor de tineret)

 

Preşedinte/Director al organizaţiei  _____________________________________________               

 

 

Numele şi prenumele ________________________________________________________

 

 

Semnătura şi ştampila ________________________________________________________

 

 

 

 

Anexa nr.4

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

                                                pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni  

 

 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE

 

Subsemnatul, ca persoană fizică, în ceea ce priveşte evaluarea dosarelor depuse în cadrul  Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi/sau concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, şi de asemenea, mă oblig să informez secretariatul comisiei despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

Numele şi prenumele _____________________________________________

 

 

Organizaţia/Funcţia _______________________________________________

 

 

Semnătura _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

                                                pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni  

 

 

 

FIŞA DE EVALUARE:

 

Nume prenume membru al comisiei: ______________________________________________

 

Criteriu (punctaj maxim)

 

 

 

 

 

 

Denumire organizaţie

           
Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica naţională de tineret (20)
Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori (20)
Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi  încadrabile în timp – SMART (5)
Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor (5)
Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate  (10)
Capacitatea de a atrage resurse, altele decât autoritatea finanţatoare (5)
Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor (10)
Consistenţa acţiunilor de promovare (5)
Durabilitatea proiectului (10)
Capacitatea de realizare şi experienţa oranizaţiei  (10)
Total punctaj
Recomandat spre finanţare (Da/Nu)

 

 

Data:___________________________________

 

 

Semnătura:______________________________

 

Anexa nr.6

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

                                                                                                                                                    pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni  

 

Raport financiar despre cheltuielile efectuate

Denumirea organizaţiei                              ………………………………………………………….

Denumirea proiectului                                 ………………………………………………………….

Numărul şi data contractului de grant      ………………………………………………………….

 

Linia de buget Itemul bugetar Suma aprobată, lei Raport financiar aferent proiectului Suma totală, lei Sold, lei
I tranşă II tranşă III tranşă
Perioada de raportare nr. 1:  (perioada) Perioada de raportare nr. 2: (perioada) Perioada de raportare nr. 3:

(perioada)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 LINIA 1: Cheltuieli pentru mărfuri şi servicii, din care:
1.1 Total mărfuri de birotică 0,00 0,00
1.2 Servicii editoriale
0,00 0,00
1.3 Închiriere de spaţii şi aparatură
0,00 0,00
1.4 Alimentare participanţi
0,00 0,00
1.5 Transport participanţi
0,00 0,00
1.6 Cazare participanţi
0,00 0,00
1.7 Acţiuni de publicitate
0,00 0,00
1.8 Alte cheltuieli
SUBTOTAL LINIA 1: 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
2 LINIA 2: Servicii de consultanţă şi expertiză
0,00 0,00
SUBTOTAL LINIA 2: 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
3 LINIA 3: Cheltuieli administrative
0,00 0,00
 3.1 Remunerarea muncii colaboratorilor 0,00 0,00
0,00 0,00
 3.2 Alte cheltuieli adminisrative 0,00 0,00
SUBTOTAL LINIA 3: 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00
TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

Preşedintele/Directorul organizaţiei                                                    __________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

 

Responsabilul financiar al organizaţiei                                                 __________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

 

 

Data ____________________  Ştampila

 

 

 

 • Categoriile de cheltuieli pot fi modificate şi/sau completate în dependenţă de specificul proiectului.

Anexa nr.7

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi

                                                                                                                                    pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiect pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni  

 

Raport narativ

privind realizarea programului sau proiectului pentru tineret

 

Denumirea proiectului ______________________________________________________________________________________________________

Numărul şi data contractului de finanţare/ acordului de colaborare____________________________________________________________________

Bugetul total al proiectului conform contractului/ acordului de colaborare______________________________________________________________

Suma alocaţiilor utilizate ____________________________________________________________________________________________________

Nr. beneficiarilor direcţi unici după segmentul de vârstă: total ___________ 14 – 20 ani: _________, 21 – 27 ani: __________, 28 – 35 ani: _________

Denumirea organizaţiei ______________________________________________________________________________________________________

Adresa ___________________________________________________________________________________________________________________

Telefon/fax _______________________________________________________________________________________________________________

 

Coordonatorul de proiect  ______________________________________________________________ (numele, prenumele şi semnătura)

Preşedintele organizaţiei  ______________________________________________________________ (numele, prenumele şi semnătura)

 

Data _____________________________Ştampila

 

 

Instituţia, numele, funcţia persoanei care a recepţionat raportul ______________________________________________________________________

 

 

 1. Scopul şi obiectivele proiectului:

Scopul şi obiectivele indicate în contractul de finanţare/acordului de colaborare. În cazul în care obiectivele sau scopul au suferit modificări, vă rugăm să menţionaţi acest fapt.

         

Scopul proiectului
Obiectivele specifice ale proiectului 1.

2.

3.

 

 

 1. Realizarea activităţilor propuse

includeţi activităţile proiectului, în conformitate cu anexa 1 la contractul/ acordul de colaborare semnat cu autoritatea finanţatoare::

Nivelul de realizare activităţii vă rugăm să îl apreciaţi cu Da dacă activitatea a fost realizată în totalmente, Parţial dacă a fost realizată parţial, sau Nu dacă activitatea nu a fost realizată.

Activităţi planificate Nivelul de realizare Nr. beneficiari Parteneri Reflectarea în mass-media
da parţial nu (cauza nerealizării) direcţi

(F/B)

indirecţi
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 • Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate:                                   
Activităţi planificate Perioada de realizare Rezultatul/produsele Indicatori de performanţă Provocări şi recomandări ulterioare
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 

 1. Au intervenit careva schimbări asupra conţinutului şi perioadei de realizare a activităţilor aprobate: Da ¨ Nu ¨

Dacă Da, vă rugăm să explicaţi în tabelul de mai jos.

 
 1. Descrieţi cum a contribuit proiectul asupra realizării priorităţilor din Strategia Naţională / Locală de Tineret din comunitatea dvs.:

 

 1. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea proiectului. Totodată, specificaţi de ce fel de sprijin aveţi nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea programului, proiectului sau acţiunii pentru tineret:
1.

2.

3.

 

 • Sugestii de îmbunătăţire a concursului de proiecte :
 
 • Comentarii:
 

 

(în cazul grupurilor de iniţiativă)

Coordonator de proiect                                                                          _________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

(în cazul organizaţiilor de tineret)

Coordonator proiect                                                                              __________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

Preşedintele/Directorul organizaţiei                                                    __________________________________________________________________

(numele, prenumele şi semnătura)

Data ____________________  Ştampila

 


Anexa nr.7

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi                                                                                                                                     

pentru organizaţiile de tineret din raionul Unghenişi a concursului raional de proiect

 pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni

 

ACORD DE COLABORARE nr. ________

___     _______2018                                                                                                                                                                                             or. Ungheni

 

PREAMBUL

 

În baza:

 • Ordinului Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova Nr. 165t din 07.04.2017 ”Cu privire la aprobarea Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor”;
 • Acordului de parteneriat dintre Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova şi Consiliul Raional Ungheni privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Ungheni, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ungheni Nr. 5/15 din 26.10.2017
 • Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1006 din 10.12.2014 şi
 • Legii cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016.

 

Conştientizând necesitatea încurajării şi creşterii participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor din raionul Ungheni, precum şi în vederea sporirii respectului faţă de sine şi a încrederii tinerilor prin dezvoltarea abilităţilor: de conducere, lucru în echipă, luare a deciziilor, soluţionare a problemelor, comunicare şi negociere, Părţile, bazându-se pe relaţii de colaborare, care s-au stabilit în virtutea intereselor comune, precum şi atingerii scopurilor comune, au convenit asupra semnării prezentului Acord de colaborare care include Părţile indicate mai jos:

 

 1. PĂRŢILE SEMNATARE

 

Prezentul ACORD DE COLABORARE este încheiat între:

 

Consiliul Raional Ungheni, denumit în continuare „Consiliul”, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, cu sediul în oraşul Ungheni, strada Naţională Nr. 11, codul fiscal 1003601007666, reprezentat prin preşedintele raionului Ungheni, Ludmila GUZUN, pe de o parte,

 

şi Grupul de iniţiativă _____________________ din localitatea/comuna ___________________, numit în continuare „Grup de iniţiativă”, reprezentat de ____________________ (seria ____, c/p ______________________), lider şi _______________ (b/i seria A nr. __________________,  c/p ___________________), mentor.

 

 1. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE

 

Prezentul ACORD DE COLABORARE va servi drept cadru pentru realizarea în perioada                 _________________ 2018, a activităţilor conţinute în proiectul depus de către Grupul de iniţiativă, în cadrul Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni.

 

III. CADRUL DE COLABORARE

 • Dezvoltarea capacităţilor consiliilor locale de tineret şi promovarea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor care îi vizează;
 • Creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa culturală a comunităţii;
 • Sporirea participării tinerilor la dezvoltarea comunităţii şi dezvoltarea parteneriatelor locale;
 • Protecţia mediului ambiant şi promovarea modului sănătos de viaţă;
 • Promovarea spiritului de voluntariat şi solidarităţii în rândurile tinerilor;
 • Mass media de/pentru tineret;
 • Crearea infrastructurii pentru odihnă şi agrement destinat tinerilor.

 

 1. RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

Prezentul ACORD defineşte rolurile ambelor Părţi, care consimt să-şi consolideze eforturile în vederea implementării obiectivelor comune:

 

4.1. Consiliul Raional Ungheni îşi asumă următoarele responsabilităţi:

4.1.1. Să susţină logistic şi metodologic încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc.

4.1.2. Să efectueze în termeni rezonabili decontările pentru bunurile şi serviciile necesare implementării proiectului, după caz, să asigure livrarea acestora în localitatea Grupului de iniţiativă;

4.1.3. Să susţină financiar Grupul de iniţiativă în baza Concursului de proiecte, conform Bugetului detaliat (în conformitate cu Anexa nr. 2), în valoare de _______(___ sute ___ mii lei, 00 bani) MDL pentru realizarea activităţilor proiectului „Titlul proiectului”, inclusiv atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate.

4.1.4. Bunurile de valoare semnificativă şi cu termen de utilizare mai mare de un an, achiziţionate în cadrul proiectului, Consiliul le va transmite cu titlu gratuit în folosinţă şi posesiune sub formă de donaţie condiţionată, prin eliberararea facturii fiscale pe numele Beneficiarului final pentru a asigura continuitatea proiectului menţionat în p.4.1.3. al prezentului Acord.

 

4.2. Grupul de iniţiativă îşi asumă următoarele responsabilităţi:

4.2.1. Să asigure vizibilitatea Grupului de iniţiativă şi a partenerilor programului în cadrul activităţilor, prin utilizarea logourilor şi a mesajului instituţional.

4.2.2. Să asigure buna gestionare a bunurilor şi serviciilor alocate.

4.2.3. Să realizeze proiectul conform obiectivelor, planului de acţiuni şi în termenii stabiliţi în conformitate cu proiectul depus spre finanţare şi să prezinte în termen de 10 zile din momentul finalizării proiectului Raportul narativ (în conformitate cu Anexa nr. 7) şi un Raport financiar privind alte resurse atrase (în conformitate cu Anexa nr. 6).

4.2.4. Grupul de iniţiativă va desemna persoanele responsabile de gestionare a bunurilor şi serviciilor oferite de Consiliul pe perioada de realizarea activităţilor proiectului, care vor prezenta raportul narativ privind modul de utilizarea acestora în cadrul proiectului şi actele confirmative (liste de participanţi, liste de distribuire, imagini foto şi video, procese-verbale, etc.) conform prevederilor prezentului Acord.

4.3. Consiliul poate retrage finanţarea proiectului în cazurile cînd:

– desfăşurarea proiectului nu corespunde scopului şi obiectivelor enunţate;

– se confirmă că Raportul narativ nu este veridic;

– Grupul de iniţiativă nu respectă angajamentele specificate sub formă de contribuţie proprie;

– bunurile şi serviciile alocate sunt utilizate pentru un interes privat sau susţinerea unui partid politic, bloc electoral sau candidat la o funcţie în cadrul autorităţilor publice.

 

 1. UTILIZAREA ŞI EVIDENŢA BUNURILOR DONATE CONDIŢIONAT

 

5.1.1. Beneficiarul final se obligă să folosească donaţia condiţionată în întregime şi exclusiv conform destinaţiei menţionate în p 4.1.3., şi nici într-un caz pentru:

 • desfăşurarea unor activităţi de propagandă sau orice alt fel de influenţare a adoptării unor acte normative (lobby);
 • influenţarea procesului de înregistrare a participanţilor la alegeri sau a rezultatelor acestor alegeri;
 • desfăşurarea pe ascuns a oricărui gen de sondaje (analize, studii, cercetări), de activităţi sau propagande politice;
 • desfăşurarea acţiunilor de natură religioasă sau care instigă la xenofobie, rasism, violenţă, ură; activităţi cu mesaj discriminatoriu faţă de anumite categorii sociale/etnice sau care încurajează consumul de alcool/droguri;
 • activităţi comerciale sau de generare a veniturilor;
 • desfăşurarea unor activităţi interzise pe teritoriul Republicii Moldova sau fără permisiune oficială (în formă de licenţă sau oricare altă formă), stabilită de legislaţia Republicii Moldova ca fiind necesară pentru desfăşurarea acestor activităţi.

5.1.2. Consiliul interzice Beneficiarului final de a amplasa şi exploata orice unitate din componenţa bunurilor donate în afara teritoriului instituţiei sau a localităţii, dup caz.

5.1.3. Beneficiarul final este proprietar al bunurilor primite. Beneficiarul final se obligă să folosească aceste bunuri în condiţii de securitate şi eficienţă.

5.1.4. Beneficiarul final al donaţiei condiţionate este responsabil de respectarea condiţiilor contractului şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, cît şi pentru plata impozitelor aferente în cazurile prevăzute de legislaţie, totodată va acoperi toate cheltuielile aferente exploatării bunurilor.

5.1.5.  Beneficiarul final se obligă să includă bunurile donate în bilanţul contabil al instituţiei.

 

 1. DISPOZIŢII FINALE

 

4.1. Prezentul Acord îşi produce efectele din data semnării şi este valabil pînă la 30 decembrie 2018.

4.2. Prezentul Acord nu poate fi modificat (completat), decît printr-un acord suplimentar semnat de Părţi, care se anexează la Acord.

4.3. Toate Anexele sînt părţi integrante ale prezentului Acord.

4.4. Fiecare Parte va desemna o persoană responsabilă pentru implementarea prezentului ACORD.

4.5. Prezentul Acord se întocmeşte în 2 exemplare, fiecare avînd aceeaşi  putere juridică.

 

 

VII. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ŞI AMPRENTA ŞTAMPILEI

 

Consiliul Raional Ungheni                                            Grupul de iniţiativă _______________

 

 

Preşedinte ____________   Ludmila Guzun              Lider __________               ______________

L.Ş.                                                                                    semnătura                                      numele, prenumele

Mentor _________               _____________

                                                                                                                                            semnătura                                     numele, prenumele

Anexa nr. 8

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi                                                                                                                                     

pentru organizaţiile de tineret din raionul Unghenişi a concursului raional de proiect

 pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni

 

 

CONTRACT de FINANŢARE

Nr. ________ din data de _________________


al proiectului „___________________________________”

din cadrul Programului de Granturi 2018 pentru organizaţiile de tineret

 

Art. 1. Părţile contractante

1.1 Consiliul Raional Ungheni, care activează în baza Legii privind administraţia publică locală Nr. 436 din 28.12.2006, cu sediul în oraşul Ungheni, strada Naţională Nr. 11, codul fiscal 1003601007666, reprezentat prin preşedintele raionului Ungheni, Ludmila GUZUN, în calitate de finanţator, şi

1.2 Asociaţia Obştească ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________ cu sediul în (oraşul/localitatea), str. ____ nr. ___ ap. ____, înregistrată în Registrul persoanelor juridice cu nr. ___din ___, codul IBAN ______, codul fiscal nr. ___, avînd contul de decontare deschis la BC „___” SA filiala nr.___, reprezentată prin ____________ – director executiv, ___ – coordonator de proiect şi ____________ – contabil-şef/responsabil financiar, în calitate de beneficiar

 

Art. 2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului „_________________” din cadrul Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni 2018.

 

Art. 3. Valoarea contractului

            3.1. Valoarea totală a contractului este de ________  (___ sute ___ mii lei, 00 bani) MDL.

            3.2. Suportarea cheltuielilor se va face din resursele financiare ale Consiliului Raional Ungheni destinate organizării şi desfăşurării Programului raional de granturi pentru tineri din raza teritoriului administrat, conform Acordului de parteneriat privind dezvoltarea centrelor de tineret şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Programului raional de Granturi pentru organizaţiile de tineret din raionul Ungheni şi a concursului raional de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor din raionul Ungheni şi de la bugetul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova planificat pentru anul 2018, în limita sumelor aprobate pentru aceste categorii de cheltuieli eligibile care sunt stipulate în Hotărîrea de Guvern nr.1213 din 27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, Hotărârea de Guvern nr.1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, Regulamentul-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.165t din 07.07.2017.

 

            Art. 4. Avansul

            4.1. Eliberarea sumelor în avans de către finanţator se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, Hotărîrii Guvernului nr.1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat şi Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizaţiile de tineret şi a concursului naţional/local de proiecte pentru grupurile de iniţiativă ale tinerilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr.165t din 07.07.2017,  în baza scrisorii de solicitare a tranşei.

4.2. Prima tranşă nu poate depăşi 30% din valoarea contractului.

4.3 Valoarea primei tranşe solicitate în avans de către beneficiar este de: ___ (___ sută ___ mii lei, 00 bani) MDL.

 

            Art. 5. Plata

5.1. Finanţarea se acordă în tranşe, prin virament bancar, din bugetul finanţatorului în contul beneficiarului, conform bugetului proiectului/devizului estimat de cheltuieli, prevăzut în anexa nr.1 a prezentului contract.

5.2. Plata se va face în lei, prin ordin de plată de către finanţator, în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract şi prezentării scrisorii de solicitare a tranşei.

5.3 Ultima tranşă va fi de 15% din valoarea contractului, ceea ce constituie ___ (___ sută ___ mii lei, 00 bani) MDL şi se acordă beneficiarului după încheierea proiectului, prezentării deconturilor de justificare a cheltuielilor, raportului privind realizarea programului/proiectului de tineret, pînă la data ____ decembrie 2018.

5.4. Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarul urmează să prezinte următoarele documente în original şi copii cu menţiunea „conform originalului”:

– Raportul financiar despre cheltuielile efectuate (anexa nr.2);

– Factură fiscală;

– Factură de expediţie;

– Bon de casă;

– Ordine de plată prin transfer;

– Contracte sau după caz şi darea de seamă aprobată de către Agenţia Achiziţii Publice (contractele vor fi încheiate în conformitate cu Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice);

– Înregistrări audio / video;

– Alte documente justificative la solicitarea  finanţatorului.

5.5 Justificarea unei tranşe de finanţare se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile şi au fost efectuate în scopul executării prezentului contract.

5.6 În urma verificării documentelor justificative pentru fiecare tranşă şi a raportului final de activitate, autoritatea finanţatoare are dreptul de a recupera de la beneficiar fondurile utilizate de acesta pentru acoperirea altor cheltuieli decât cele prevăzute în prezentul contract.

5.7 Modul de utilizare a sumei acordate sub forma finanţării nerambursabile este supusă controlului autorităţii finanţatoare, precum şi celor cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în conformitate cu prevederile legale.

5.8 Transferul ulterioarelor transe se efectuează, după raportarea şi justificarea către finanţator a utilizării complete şi conforme a mijloacelor financiare pentru tranşele anterioare.

 

            Art. 6. Durata contractului

6.1 Prezentul contract îşi produce efectele juridice pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia şi pînă la 31.12.2018.

Art. 7. Accesul la informaţii

7.1. Accesul mass media la informaţii şi imagini referitoare la activităţile prevăzute în anexa nr.1 a prezentului contract, în vederea preluării şi difuzării lor, pe tot parcursul desfăşurării contractului se va efectua conform Legii nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, cu completările şi modificările ulterioare.

7.2. Beneficiarul va pune la dispoziţia Consiliului Raional Ungheni şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării înregistrări  audio şi/sau video, material fotografic sau orice alte fixări pe suport electronic ale manifestărilor din cadrul activităţii.

7.3. Consiliului Raional Ungheni şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării are drept de folosinţă, cu titlu gratuit, pe perioada nedeterminată, atât în Republica Moldova cât şi peste hotarele acesteia, asupra înregistrărilor menţionate la 7.2.

7.4. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia Consiliului Raional Ungheni şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, pentru site-ul oficial al acestuia, materiale de informare generală în format electronic, text şi imagine.

 

Art. 8. Accesul publicului

8.1. Accesul publicului la manifestările incluse în proiect, precum şi facilităţile oferite de beneficiar sunt gratuite.

 

            Art. 9. Drepturile părţilor

9.1. Finanţatorul:

9.1.1.Are dreptul să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea activităţii;
9.1.2. Are dreptul să modifice cuantumul fondurilor alocate în situaţia în care este de acord cu modificările privitoare la conţinutul şi/sau durata  activităţii propuse  de beneficiar;

9.1.3 Are dreptul să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul modifică titlul, conţinutul, durata sau perioada de desfăşurare,fără înştiinţarea şi acordul finanţatorului sau comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către beneficiar.

9.1.4 În caz de necesitate are dreptul să contracteze o altă organizaţie care va asigura procesul de monitorizare a proiectului, va oferi suport logistic, va recepţiona rapoartele financiare şi narative şi le va prezenta finanţatorului.

9.2. Beneficiarul:

9.2.1 Are dreptul să primească finanţarea alocată, în condiţiile prevăzute în prezentul contract;

9.2.2 Are dreptul să prelungească cu acordul finanţatorului durata prezentului contract, în cazul efectuării cu întârziere a plăţilor de către finanţator, dacă această întârziere generează modificări substanţiale în procesul desfăşurării activităţii.

9.2.3 În caz de necesitate are dreptul să solicite suport logistic privind modul de realizare şi prezentare a rapoartelor.

 

Art. 10. Obligaţiile părţilor

10.1. Finanţatorul:

10.1.1. Se obligă să pună la dispoziţia beneficiarului fondurile alocate conform prezentului contract;

10.1.2. Se obligă să plătească în termenele stabilite fondurile alocate, după prezentarea rapoartelor şi scrisorilor de solicitare a tranşei;

10.1.3. Se obligă să verifice modul de utilizare a fondurilor alocate;

10.1.4 Se obligă să ofere informaţia necesară organizaţiei beneficiare a programului de granturi privind rolul organizaţiei contractate pentru asigurarea procesului de monitorizare a proiectului în procesul de implementare, monitorizare, evaluare şi raportare a proiectelor finanţate de către finanţator.

10.1.5. Se obligă să furnizeze beneficiarului formatele stabilite pentru afiş, siglă, alte materiale tipărite, precum şi formate electronice pentru site etc.

 

10.2. Beneficiarul:

10.2.1. Se obligă să utilizeze finanţarea numai în scopul realizării activităţii prevăzute în prezentul contract;

10.2.2. Se obligă să respecte prevederile Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice în atribuirea contractelor, la achiziţionarea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor necesare realizării proiectului;

10.2.3. Se obligă să respecte Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare;

10.2.4. Se obligă să respecte realizarea activităţii în conformitate cu prevederile prezentului contract;

10.2.5. Se obligă să desfăşoare programele de formare din cadrul proiectului, în conformitate cu Standardele de calitate în educaţie şi activităţile de formare ale Consiliului Europei (DJS/G (2007) 12), după avizarea prealabilă a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

10.2.6. Se obligă să pună la dispoziţia finanţatorului cel puţin 4 invitaţii la activitate; invitaţiile vor fi transmise cu minim 10 zile înainte de activitate;

10.2.7. Se obligă să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico-financiare ale activităţii şi să le prezinte finanţatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării contractului;

10.2.8. Se obligă să întocmească exact şi corect toate documentele justificative privind utilizarea sumelor alocate;

10.2.9. Se obligă să specifice, în spoturile publicitare, înregistrările audio şi video, pe afişe, cataloage, alte materiale publicitare, pe copertele CD-urilor, cărţilor şi altor bunuri similare şi în toate comunicările scrise, faptul că această activitate a fost realizată prin finanţare de la bugetul Consiliului Raional Ungheni şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, alături de siglele corespunzătoare;

10.2.10. Se obligă să ceară şi să respecte formatele stabilite de Consiliul Raional Ungheni şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării pentru afiş, siglă, alte materiale tipărite, formate electronice pentru site etc.;

10.2.11. Se obligă să prezinte raport de activitate final, completat potrivit formularului din anexa nr.3.

10.2.12. Se obligă să accepte controlul şi verificările finanţatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor primite conform prezentului contract;

10.2.13. Se obligă să nu facă acte, fapte sau declaraţii de natură să aducă atingere prestigiului şi imaginii Consiliului Raional Ungheni şi Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării;

10.2.14. Beneficiarul va pune la dispoziţia Consiliului Raional Ungheni şi a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, după terminarea proiectului, un scurt material fotografic şi/sau înregistrări audio/video;

10.2.15 Se obligă să coordoneze în prealabil cu finanţatorul toate activităţile preconizate în cadrul proiectului în scopul sporirii eficienţei modului de implementare a proiectului.

10.2.16 Se obligă să prezinte la solicitarea finanţatorului orice altă informaţie relevantă şi necesară privind implementarea proiectului, precum şi a raportării acestuia.

 

Art. 11. Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului

11.1. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părţilor prin  acord adiţional.

11.2. Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

11.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data finală prevăzută la art. 6.1.

            Art. 12. Clauze speciale

12.1 În cazul utilizării mijloacelor bugetare în alte scopuri decât cele prevăzute de contract, beneficiarul poartă răspundere potrivit legii.

12.2 În cazul în care beneficiarului i s-a notificat rezilierea prezentului contract, în condiţiile punctului anterior, acesta este obligat necondiţionat, în termen de pînă la 3 (trei) zile lucrătoare să restituie finanţatorului toate sumele primite, în celelalte cazuri termenul va fi cel stipulat în pct. 11.2.

12.3 În caz de nerespectare a termenului prevăzut în pct.12.2, finanţatorul îşi rezervă dreptul de a sesiza organele abilitate şi de a se adresa în instanţa de judecată.

12.4 Beneficiarul penalizat, pentru refuzul îndeplinirii obligaţiunilor contractuale, va fi introdus în lista de interdicţie cu scopul de a limita, pe o perioadă de cel puţin 2 ani, participarea la Programul de Granturi pentru organizaţiile de tineret, desfăşurat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

 

            Art. 13. Forţa majoră

            13.1. Este exonerată de răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenţia unui caz de forţă majoră.

13.2. Reprezintă forţă majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat şi independent de voinţa părţilor, care le opreşte să-şi execute obligaţiile ce le revin potrivit prezentului contract.

13.3. Intervenţia forţei majore trebuie comunicată de partea care o invocă, împreună cu documentele justificative, în termen de două zile calendaristice de la data apariţiei acesteia.
            Art. 14. Dispoziţii finale

            14.1. Comunicările între părţi în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.

14.2. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru satisfacerea creanţelor rezultate în urma rezilierii.

14.3. Clauzele prezentului contract se interpretează potrivit prevederilor Codului civil.
14.4. Eventualele litigii dintre părţi urmează a fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul nesoluţionării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluţionate de instanţele competente, potrivit legislaţiei în vigoare.

14.5. Anexele 1, 2, 3, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezentul contract.

14.6. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru finanţator şi unul pentru beneficiar.

14.7. Prezentul contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării.

 

Finanţator:

Consiliul Raional Ungheni

 

(Rechizite bancare)

Beneficiar:

Asociaţia Obştească _____________________

 

(Rechizite bancare)

 

 

Preşedinte                                                                       

Ludmila GUZUN                             

 

Preşedinte/Director

_________________

 

Data______________Semnătura__________ Data________________Semnătura___________