Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului raional Ungheni

 I. DISPOZIŢII GENERALE

 1.  Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului raional Ungheni au drept scop asigurarea aplicării uniforme a prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

2. Prezentele Reguli stabilesc procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare  şi adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului raional Ungheni.

3. Prevederile prezentelor Reguli se aplică în procesul de elaborare şi adoptare a  proiectelor de decizii care pot avea impact economic, de mediu şi social.

4.  Procedurile de consultare publică prevăzute de prezentele Reguli nu se extind asupra procesului de elaborare şi adoptare de către Consiliul raional Ungheni a proiectelor de decizii ce conţin informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, care au ca obiect modificarea deciziilor în vigoare sub aspect redacţional, fără a schimba conceptul sau impactul acestora şi a proiectelor de decizii cu caracter individual, care nu au impact economic, de mediu şi social.

5. În prezentele Reguli sunt utilizate noţiunile prevăzute în Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. MĂSURI ORGANIZATORICE PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ÎN PROCESUL DECIZIONAL

6. Consiliul raional Ungheni desemnează coordonatorii procesului de consultare publică, care sunt responsabili pentru asigurarea transparenţei procesului decizional. În atribuţiile de bază ale coordonatorilor sunt incluse monitorizarea respectării cerinţelor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a proiectelor de decizii şi întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenţei procesului decizional în cadrul Consiliului raional Ungheni.

7.  Coordonatorii procesului de consultare publică pregătesc o listă generală a părţilor interesate, întocmită la iniţiativa subdiviziunilor Consiliului raional Ungheni sau la propunerea părţilor interesate, care la solicitarea în scris, doresc să participe în procesul decizional al Consiliului raional Ungheni. Lista se actualizează cu regularitate, inclusiv cu indicarea părţilor interesate (numele şi prenumele cetăţenilor, denumirea asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, informaţia de contact a acestora), care au solicitat în scris informarea despre procesul decizional al Consiliului raional Ungheni.

8. Consultarea publică în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie este iniţiată şi desfăşurată de către subdiviziunea – autor din cadrul autorităţii publice locale.

9. Conducătorul subdiviziunii-autor desemnează un responsabil de desfăşurarea procedurilor de consultare din cadrul subdiviziunii respective.

10. Responsabilul de desfăşurarea procedurilor de consultare publică a unui proiect de decizie, din cadrul subdiviziunii-autor, va purta răspundere pentru:

–         informarea părţilor interesate despre iniţierea elaborării proiectului de decizie;

–         informarea părţilor interesate despre desfăşurarea consultării publice;

–         organizarea procedurilor de consultare publică;

–         întocmirea procesului-verbal privind consultarea publică a părţilor interesate;

–         redactarea sintezei recomandărilor prezentate;

–         întocmirea dosarului privind elaborarea proiectului de decizie;

–         transmiterea coordonatorilor procesului  de consultare publică din cadrul autorităţii publice locale a informaţiei necesare pentru întocmirea raportului anual privind transparenţa în procesul decizional.

11. Subdiviziunea-autor informează coordonatorii procesului de consultare publică din cadrul  autorităţii publice locale despre iniţierea şi rezultatele consultării fiecărui proiect de decizie în parte.

III. MODALITĂŢI DE INFORMARE ÎN PROCESUL DECIZIONAL

                                           1.      Modalităţi de informare în cadrul consultării publice

12. Informarea privind procesul decizional se face pe calea informării generale, pentru un public larg nedefinit, şi pe calea informării direcţionate, pentru părţi interesate definite, incluse în lista prevăzută în pct. 7 din prezentul Regulament, sau alte părţi interesate care au solicitat în scris informarea.

Informarea generală este obligatorie în cazul anunţării despre iniţierea elaborării proiectului de decizie şi organizarea tuturor consultărilor publice şi se efectuează prin plasarea informaţiei pe pagina web oficială a Consiliului raional Ungheni şi difuzarea, după caz a unui comunicat de presă în mijloacele de informare locale de către specialistul relaţii cu publicul şi mass-media.

Informarea direcţionată se efectuează complementar informării generale prin transmiterea informaţiei privind procesul decizional prin intermediul poştei electronice sau expedierea scrisorilor la adresa părţilor interesate sau cea indicată de solicitant, la decizia autorităţii publice locale.

13. Informarea despre iniţierea elaborării proiectului de decizie se face prin intermediul unui anunţ redactat şi difuzat în condiţiile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

14.  În scopul facilitării accesului părţilor interesate la informaţia privind procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, pe pagina web oficială sunt create compartimente dedicate transparenţei decizionale, unde se plasează informaţia cu privire la :

a) regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor;

b) numele şi informaţia de contact ale coordonatorilor procesului de consultare publică în procesul decizional în cadrul Consiliului raional Ungheni;

c) programele trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor de decizii care urmează a fi supuse consultării publice;

d) anunţurile privind iniţierea elaborării deciziei;

e) anunţurile privind organizarea consultării publice;

f) proiecte de decizii şi materiale aferente acestora, precum şi deciziile adoptate;

g) rezultatele consultării publice ( procese-verbale ale întrunirilor publice consultative, sinteza recomandărilor);

h) raportul anual al autorităţii publice privind transparenţa procesului decizional;

i) alte informaţii.

15.  Programele trimestriale de elaborare a proiectelor de decizii vor fi făcute publice.

              2.      Informarea despre organizarea consultărilor publice şi rezultatele lor

16.  Informaţia despre organizarea consultărilor publice pe marginea unui proiect de decizie este redactată în forma unui anunţ, conform anexei la prezentele Reguli.

17. Anunţul de organizare a consultărilor publice este făcut public cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de iniţierea procedurii de întocmire a variantei finale a proiectului de decizie. Anunţul se face public prin informarea generală a publicului larg şi informarea direcţionată a părţilor interesate.

18. Argumentarea necesităţilor elaborării şi aprobării proiectului de decizie este formulată într-un limbaj concis, explicit şi accesibil publicului larg cu explicarea termenilor de specialitate. Argumentarea se referă la scopul urmărit de proiectul deciziei, impactul acestuia, compatibilitatea proiectului de decizie cu legislaţia în vigoare, alte detalii relevante.

19. Proiectele de decizii asupra cărora a fost iniţiată procedura de consultare publică sunt puse la dispoziţia părţilor interesate, care pot fi:

a) cetăţeni, conform Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

b) asociaţii obşteşti constituite în corespundere cu legea;

c) sindicate;

d) asociaţii de patronat;

e) partide şi alte organizaţii social-politice;

f) mijloace de informare în masă;

g) reprezentanţi ai mediului de afaceri etc.

20. Rezultatele consultării (procese-verbale, sinteza recomandărilor), după aprobarea acestora de către conducerea autorităţii publice locale, sunt făcute publice prin informarea generală, conform Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, precum şi pct. 14 lit. g) din prezentul Regulament, pînă la adoptarea deciziei respective.

21. Deciziile Consiliului raional Ungheni, supuse consultării publice, sunt făcute publice, conform Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie şi pct. 14 din prezentul Regulament.

22. Pentru desfăşurarea procesului de consultare sunt aplicate modalităţile de consultare prevăzute în Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

                                        3.      Recepţionarea şi analiza recomandărilor

23. Proiectul de decizie supus consultării publice se examinează de către părţile interesate în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data mediatizării, în modul stabilit, a anunţului referitor la iniţierea consultării publice a acestuia. În cazul în care proiectul de decizie este voluminos ori complex sau dacă se cere studierea unor materiale suplimentare, termenul de prezentare a recomandărilor poate fi extins de către conducătorul autorităţii publice locale cu menţiunea corespunzătoare în anunţ.

24. Dacă în termenul stabilit părţile interesate nu au prezentat recomandări, proiectul de decizie se consideră consultat public fără recomandări. Această informaţie este făcută publică.

25. După finalizarea procedurilor  de consultare în procesul de elaborare a deciziei, subdiviziunea-autor întocmeşte un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, în care se includ:

a) anunţul de iniţiere a elaborării deciziei;

b) anunţul de organizare a consultării publice;

c) proiectul deciziei;

d) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informaţii relevante);

e) procesele-verbale ale întrunirilor de consultare publică;

f) sinteza recomandărilor parvenite.

Accesul la dosarele privind elaborarea deciziilor, alte informaţii privind asigurarea transparenţei în procesul decizional este asigurat în condiţiile Legii nr. 982-XIV din 11 martie 2000 privind accesul la informaţie.

26. În cazul modificării esenţiale (schimbării conceptului, extinderii obiectului şi sferei de aplicare, modificării impactului) a variantei iniţiale a proiectului de decizie supus procedurilor de consultare, dacă modificarea respectivă nu a survenit în urma consultării publice, autoritatea publică locală poate supune proiectul respectiv consultării publice repetate.

  V. ORGANIZAREA ŞEDINŢELOR PUBLICE

27. Şedinţele Consiliului raional Ungheni sunt publice, cu excepţia cazurilor cînd în cadrul şedinţelor sunt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform art. 7 al Legii nr. 982-XIV din 11 martie 2000 privind accesul la informaţie. Argumentarea desfăşurării şedinţelor închise va fi făcută publică.

28. Desfăşurarea şedinţei publice, data, ora şi adresa unde aceasta va avea loc, ordinea de zi a şedinţei sunt anunţate de autoritatea publică locală în prealabil, de regulă, cu cel puţin 3 zile lucrătoare.

29. Rezultatele şedinţelor publice sunt făcute publice conform Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie.

 VI. RAPORTUL CU PRIVIRE LA TRANSPARENŢA ÎN PROCESUL DECIZIONAL

 30. Autorităţile publice locale, anual, întocmesc un raport privind asigurarea transparenţei procesului decizional, potrivit prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, care va fi făcut public.

31. Raportul anual privind transparenţa în procesul decizional este elaborat de coordonatorii procesului de consultare publică, cu contribuţia tuturor subdiviziunilor implicate în elaborarea proiectelor de decizie şi organizarea şedinţelor publice de adoptare a proiectelor de decizii. Raportul anual va reflecta următorii indicatori:

– numărul deciziilor adoptate de Consiliul raional Ungheni pe parcursul anului de referinţă

– numărul total al recomandărilor recepţionate în cadrul procesului decizional

– numărul întrunirilor consultative, al dezbaterilor publice şi al şedinţelor publice organizate

– numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile Consiliului raional Ungheni au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea ei.

Secretarul Consiliului raional                            Rodica LIŢCAN

   Anexă la Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor   Consiliului raional Ungheni

                                                             Anunţ-tip

                          pentru iniţierea consultării publice a proiectului de decizie

(Denumirea autorităţii publice)………. iniţiază, începînd cu data de ……………. , consultarea publică a proiectului de decizie (denumirea proiectului) ………………………………………….

Scopul proiectului de decizie este ………………………………………

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este ………………………… Prevederile de bază ale proiectului sînt ………………..

. Beneficiarii proiectului de decizie sînt ……………………… Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt ………………..

Impactul estimat al proiectului de decizie este………………………………………………

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare, prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte (denumirea documentelor relevante)  ………………………………………………………………….

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de ………,  în adresa dnei/dlui ………, pe adresa electronică: ……………………….., la numărul de telefon ……………………………… sau pe adresa  ……………………………………………….

Proiectul deciziei (denumirea)……………………………………………………………. şi nota informativă ( după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială (adresa) …………………………………………………  sau la sediul Consiliului raional Ungheni., situat pe adresa ………………………………………………………………………………………………………………….

Secretarul Consiliului raional                            Rodica LIŢCAN

   

REGULAMENTUL Consiliului raional Ungheni cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoar

I. DISPOZIŢII GENERALE

    1.  Prezentul Regulament stabileşte procedura de comunicare şi evidenţă a influenţelor necorespunzătoare exercitate asupra angajaţilor Consiliului raional Ungheni , modul de completare şi gestionare a registrului pentru denunţarea influenţelor necorespunzătoare.
  2. Prezentul Regulament se aplică angajaţilor Consiliului raional Ungheni în procesul de identificare şi denunţare a influenţelor necorespunzătoare exercitate de către terţe persoane, precum şi instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale.
   3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
   denunţ – înştiinţare întocmită în scris de către agentul public asupra căruia se exercită influenţa necorespunzătoare, conţinînd informaţiile prevăzute în pct.11 din prezentul Regulament;
 entitate publică – autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa la Legea Nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale;
subdiviziune de evidenţă a influenţelor necorespunzătoare (subdiviziune specializată) – subdiviziune sau persoană desemnată în vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate şi asigurării confidenţialităţii acestora, în condiţiile prezentului Regulament;
  instituţie care realizează testarea integrităţii profesionale – instituţia care efectuează testarea integrităţii profesionale în privinţa angajaţilor Consiliului raional Ungheni , în conformitate cu prevederile art.10 al. 1) din Legea N r. 325 din 23 . 12.2013 privind testarea integrităţii profesionale.

II. PROCEDURA DE COMUNICARE A INFLUENŢELOR NECORESPUNZĂTOARE

    4.  Angajatul Consiliului raional Ungheni (în continuare – angajatul) supus influenţei necorespunzătoare este obligat:
1) să refuze influenţa necorespunzătoare;
2) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa necorespunzătoare;
3) să facă un denunţ despre exercitarea influenţei necorespunzătoare, în modul de prevăzut la pct.10-11 din prezentul Regulament.
    5. Angajatul supus influenţelor necorespunzătoare poate să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.
6.  Preşedintele raionului este obligat:
1) să desemneze subdiviziunea/persoana responsabil ă în vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare sau să-şi asume personal această atribuţie;
2) să asigure evidenţa denunţurilor în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare de către subdiviziunea specializată;
3) să asigure confidenţialitatea denunţurilor făcute şi a registrului de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, cu excepţiile strict reglementate de prezentul Regulament;
4) să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea în mod legal a activităţii de către angajat şi să verifice modul de executare a atribuţiilor pentru care a survenit influenţa necorespunzătoare;
5) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influenţă necorespunzătoare prin implicarea nemijlocită în soluţionarea acestora (de exemplu, atenţionarea prin intermediul expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea persoanei care generează influenţă necorespunzătoare, inclusiv prin atenţionarea conducătorului ierarhic superior al acesteia, identificarea altor măsuri legale);
6) să asigure accesul instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale în privinţa angajaţilor la registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi/sau la copiile scanate de pe registrul dat, inclusiv prin transmiterea în format electronic.
    7. Dacă subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare refuză să înregistreze denunţul în condiţiile prevăzute la pct.6 subpct.2) din prezentul Regulament, angajatul se adresează direct pre ş edintelui raionului sau, după caz, Centrului Naţional Anticorupţie (în continuare – CNA), care va asigura înregistrarea influenţei necorespunzătoare în registrul special şi va sesiza conducătorul entităţii publice pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanelor care au refuzat înregistrarea denunţului, potrivit pct.25 din prezentul Regulament. În cazul în care preşedintele raionului nu întreprinde măsurile prevăzute la pct.6 subpct.4) din prezentul Regulament, angajatul se adresează CNA.
    9. Comunicarea influenţei necorespunzătoare se face neîntîrziat, dar cel tîrziu în decurs de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunţ scris, depus pe numele pre şedintelui raionului la subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare sau, după caz, la instituţia care realizează testarea integrităţii profesionale, în condiţiile pct.11-14 din prezentul Regulament. Termenul de trei zile începe să curgă din ziua exercitării influenţei necorespunzătoare. În cazul aflării angajatului în imposibilitate obiectivă  de a depune denunţul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, dacă angajatul se află în exerciţiul funcţiei la locul de muncă în perioada de curgere a acestui termen.
    11. În denunţ, angajatul supus influenţei necorespunzătoare menţionează în mod obligatoriu:
1) numele şi prenumele său, funcţia şi subdiviziunea în care activează;
2) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influenţeze (dacă sînt cunoscute);
3) descrierea influenţei necorespunzătoare, data şi ora la care aceasta a avut loc;
4) datele de identificare ale persoanelor care posedă informaţii cu privire la împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există şi dacă datele menţionate sînt cunoscute).
    12. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată asupra pre ş edintelui raionului sau exercitată de către pre şedintele raionului angajatul comunică CNA prin una dintre următoarele modalităţi:
1) denunţul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin poşta electronică indicată pe pagina web oficială a CNA;
2) completarea formularului online de comunicare a influenţelor necorespunzătoare de pe pagina web oficială a CNA, direct de către angajat sau prin intermediul operatorului liniei naţionale anticorupţie din cadrul CNA, cu condiţia comunicării de către angajat a tuturor informaţiilor necesare pentru completarea formularului.
   13. Pre ş edintele raionului, persoana care recepţionează denunţul, CNA asigură respectarea confidenţialităţii informaţiilor transmise de către angaja ţii care au depus denunţuri în conformitate cu prevederile pct.17 din prezentul Regulament, cu excepţia cazurilor în care respectivele persoane optează pentru dezvăluirea celor invocate în denunţ (în surse mass-media, către alte instituţii, persoane, inclusiv cele vizate în denunţ).
   14. Dacă denunţul conţine informaţii care denotă existenţa elementelor constitutive ale unei infracţiuni, pre ş edintele raionului, CNA îl transmite neîntîrziat, dar nu mai tîrziu de trei zile lucrătoare, organului de urmărire penală, conform competenţelor stabilite de Codul de procedură penală.

III. GESTIONAREA REGISTRULUI DE EVIDENŢĂ A CAZURILOR DE INFLUENŢĂ NECORESPUNZĂTOARE

    15.  Comunicarea influenţei necorespunzătoare este înscrisă de către subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare într-un registru de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare, ţinut pe suport de hîrtie şi în format electronic, potrivit anexei nr.1 la prezentul Regulament, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre, pe care se aplică menţiunea „Informaţii cu accesibilitate limitată”.
  16. După recepţionarea denunţului despre influenţa necorespunzătoare, subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare aplică pe acesta menţiunea „Informaţii cu accesibilitate limitată” şi îl transmite pre ş edintelui raionului cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepţionat. Angajatul care a depus denunţul primeşte de la subdiviziunea specializată un cotor, care confirmă dovada depunerii denunţului.
   17. La registrele de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare are acces subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare, pre ş edintele raionului şi persoanele din cadrul CNA care realizează testarea integrităţii profesionale, împuternicite în acest sens. Accesul altor persoane la registru este strict interzis.
  18.   Subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare este obligat ă să ţină evidenţa tuturor cazurilor de realizare a dreptului de acces la informaţiile ţinute în registru, inclusiv a justificărilor ce întemeiază realizarea acestui drept, prin intermediul unui borderou de forma prevăzută în anexa nr.2 la prezentul Regulament, ataşat la registru.
  19. Înscrierile făcute în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi conţinutul denunţurilor constituie informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, atribuite la informaţii confidenţiale despre persoane, în sensul Legii privind accesul la informaţii. Persoanelor interesate în obţinerea informaţiilor reglementate de prezentul Regulament, în condiţiile legii sus-menţionate, li se comunică exclusiv date de ordin statistic.

IV. RĂSPUNDEREA

    20. Neinformarea de către angajat a pre ş edintelui raionului sau, după caz, CNA despre tentativa de a fi influenţat, în conformitate cu pct.7-12 din prezentul Regulament, constituie încălcarea obligaţiilor stabilite la art.6 al. 2) lit. c) din Legea Nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale.
 21. Refuzul recepţionării denunţului de către subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare sau refuzul înregistrării denunţului în registru atrage răspunderea disciplinară conform procedurilor stabilite categoriei de personal din care face parte.
 22.  Nerespectarea obligaţiei de asigurare a confidenţialităţii informaţiilor recepţionate, potrivit pct.17 din prezentul Regulament, constituie încălcarea disciplinei de serviciu şi atrage aplicarea sancţiunii disciplinare corespunzătoare.
 23. Operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează angajaţii şi persoanele terţe, efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

V. ARHIVAREA. TERMENELE DE PĂSTRARE

    24. După arhivarea la sfîrşitul anului de gestiune a denunţurilor recepţionate de subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare, acestea se păstrează pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.
    25. Registrele de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare ţinute pe suport de hîrtie se arhivează la sfîrşitul anului de gestiune de către subdiviziunea/persoană desemnată responsabil ă î n vederea înregistrării cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi se păstrează încă pentru un termen de 1 an, după care se lichidează conform normelor de secretariat.