Apeluri de proiect

 

Apel I – Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice

 1. Introducere

Proiectul de Rezilienţă Rurală (PRR), finanțat de Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), prin intermediul Programului de adaptare pentru micii producători (PAMP) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăți condiţiile de viaţă a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienței la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru atingerea acestor obiective în cadrul PRR va fi acordat suport financiar producătorilor agricoli sub formă de granturi, pentru implementarea iniţiativelor de adaptare la schimbările climatice în

activităţile agricole.

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanții trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate:

 • sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării țărănești sau întreprinderi individuale), care practică activități agricole sau de procesare a producției agricole în zonele rurale din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi. Întreprinderile care sunt înregistrate în oraşele Chişinău şi Bălţi, dar care au filiale sau întreprind activități agricole în zonele rurale vor fi considerate eligibile;
 • mențin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislația în vigoare. În cazul persoanelor fizice, care practică activităţi de întreprinzător în conformitate cu legislaţia naţională;
 • au cel puțin un an de activitate în domeniu;
 • suprafața terenului deținut în proprietate sau arendat cumulativ nu depășește 25 ha;
 • cooperativele, în care cel puțin 70 % din membrii dețin indvidual în proprietate sau arendă cumulativ max. 25 ha.
 • posedă certificate eliberate de organul național sau internațional de certificare, care confirmă activitatea de producere ecologică (organică, biologică) sau că gospodăria este in perioada de conversie de la metoda tradițională la cea ecologică (organică, biologică). Aceasta se referă doar la solicitanții cu activitate în agricultura ecologică;
 • nu au datorii la bugetul de stat;
 • dispun de surse suficiente pentru contribuția proprie de cel puțin 30% la valoarea grantului (când solicită plata în avans prin cont ESCROW/fiduciar de sechestru ș.a.)

Beneficiarii neeligibili

 • Solictanții care anterior au exercitat practici coercitive, de complot și/sau fraudulente în raporturile contractuale și/sau alte raporturi cu UCIP IFAD sau cu alți subiecți implicați.
 • Solicitanții care reprezintă Întreprinderi mixte cu capital străin;
 • Solicitanții de grant pentru bunurile, care au fost procurate fără documente confirmative;
 • Solicitanții de grant pentru procurarea bunurilor de mâna a doua;
 • Solicitanții, care solicită grant pentru bunuri, care sunt în proces de aprobare spre finanţare sau care au fost deja finanţate/au primit subsidii și sau granturi din alte surse de finanțare (AIPA, alte instituții de stat, de ex. ODIMM, alţi donatori, cum ar fi Banca Mondială, MAC-P), etc.;
 • Solicitanții (întreprinderi, fondatori), care au beneficiat deja de grant din Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) sau din alte proiecte/programe în derulare în cadrul UCIP IFAD;
 • Solicitanții care sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte proceduri judiciare;
 • Solicitanții care nu corespund criteriilor de eligibilitate menționate în Articolul Beneficiarii și criteriile de eligibilitate;

Mărimea granturilor și limita per beneficiar

UCIP IFAD acordă granturi pentru rambursare parțială a investițiilor după cum urmează:

 1. Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiției/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;
 2. Pentru cooperative: 50% din costul investiției/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 USD per solicitant de grant;

Notă:

 • Valoarea eligibilă a bunurilor procurate se calculează în baza documentelor justificative prezentate şi nu va include valoarea TVA.
 • Pentru fiecare bun procurat după lansarea apelului care face obiectul investiției și pentru care beneficiarul solicită suport financiar sub formă de grant se va prezenta obligatoriu 3 oferte de preț comparabile de la trei furnizori diferiți, cu argumente justificative la oferta selectată.
 • Solicitantul poate beneficia de grant doar o singura dată pe durata derulării proiectului.

Detaliile privind investițiile eligibile, investițiile neeligibile, structura și condițiile contractului de achiziție a bunului cu finanțare din grant, procedura de aplicare şi modul de participare le găsiţi pe pagina UCIP IFAD.

Procedura de evaluare a cererilor de finanțare

Beneficiarul este selectat în concordanță cu prevederile Manualului de implementare PRR (IFAD VII). Cererea de finanțare și setul de documente se evaluează de Comisia de Evaluare a Cererilor pentru obținerea granturilor de finanțare a măsurilor de adaptare a sistemelor de producție agricolă la schimbările climatice, experții individuali angajați de UCIP IFAD și de Comitetul pentru aprobarea granturilor de finanțare care va avea ședințe de cel puțin odată per trimestru pentru aprobarea cererilor de finanțare. După aprobarea cererii de finanțare de către Comitetul pentru aprobarea granturilor, UCIP IFAD va semna cu beneficiarul un contract de acordare a grantului în care vor fi stipulate condițiile de procurare a tehnicii și de acordare a grantului.

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Atenție! În perioada de pandemie COVID 19, solicitanții de granturi la Apelul nr.1 vor depune în perioada 14 august 2020 – 30 septembrie 2020 dosarul de aplicare cu setul complet de documentele, în plic sigilat, la sediul UCIP IFAD în boxa pentru corespondență (lângă oficiul 1304) sau vor expedia prin poștă la următoarea adresă: UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303. La etapa de recepționare dosarele de aplicare vor fi înregistrate în registrul scrisorilor de intrare, fiind notate: data depunerii, denumirea grantului, denumirea solicitantului și semnătura persoanei care a recepționat dosarul.

Pentru clarificări și concretizări scrieți la adresa de e-mail: office@ucipifad.md sau apelați la telefonul: +(22) 223073.

 

Concurs pentru selectarea beneficiarilor de granturi la finanțarea investiților pentru crearea centrelor de procesare a produselor agricole în cadrul grupurilor de producători

Pentru a dezvolta cooperarea grupurilor de producători formate în cadrul asociațiilor pe produs partenere la implementarea PRR, și/sau constituite ca cooperative de producție / de întreprinzător, UCIP IFAD lansează prezentul concurs de Granturi pentru crearea centrelor de procesare/colectare/stocare a produselor agricole sau alte facilități care vor aduce o valoare adăugată produsului, în cadrul grupurilor de producători pentru următoarele lanțuri valorice; producerea laptelui, struguri de masă, ovine și caprine, plante aromatice și medicinale, pomușoare, miere de albini.

Beneficiarii grantului

Pentru a beneficia de suport investițional în cadrul PRR, grupul de producători (denumit grup client), cu excepția cooperativelor, va identifica un membru lider, agent economic, care va fi beneficiar direct al suportului investițional și va declara în scris intenția de a participa, din numele grupului, la concursul de granturi și de a crea, în beneficiul membrilor, un centru de procesare/colectare/stocare ce va genera valoare adăugată produselor acestora.

Notă: Grup de producători, este grupul format în cadrul asociațiilor pe produs (în baza unui contract de societate civilă (cu excepția cooperativelor), în conformitate cu art. 1926 din Codul civil, fiind constituit din producători agricoli, membri ai asociației de profil (minimum 5 persoane fizice sau juridice), care au drept scop crearea valorii adăugate produselor obținute de membrii grupului.

Membrii grupului și membru lider al grupului de producători vor semna un contract de asociere (contract de societate civilă – model) în care vor fi stipulate în detalii relațiile de colaborare dintre liderul grupului de producători (beneficiarul direct al grantului) și membrii grupului (beneficiari finali ai investiției), drepturile şi obligațiile fiecărui participant; repartizarea câștigului şi a pierderilor între participanți, etc..

Pentru a asigura că drepturile și beneficiile membrilor grupului sunt respectate și conforme condițiilor stabilite în cadrul Proiectului, UCIP IFAD va aviza contractul de asociere.

Cooperativele de producători fiind deja o formă de organizare a producătorilor, cu statut de persoană juridică, pot aplica direct la suportul investițional.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor:

 1. este înregistrat ca subiect ai activității de antreprenor, sub orice formă organizatorico-juridică și dispune de toate licențele și aprobările necesare pentru activitățile sale;
 2. activitatea întreprinderii se desfășoară în mediul rural, conform certificatelor de înregistrare a entității și conform cerințelor autorităților fiscale de stat;
 3. activitatea este bazată pe proprietatea privată, fondatorii și administratorul fiind cetățeni ai R. M.;
 4. menține evidența contabilă, perfectează și prezintă în modul stabilit rapoartele financiare standard;
 5. activitatea întreprinderii respectă politica statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale;
 6. are semnat (contract de societate civilă) cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători (aceștia totodată fiind și membri ai asociației de produs), și se obligă să achiziționeze/procure de la membrii grupului cel puțin 50% din volumul total al producției achiziționate/procurate și/sau să livreze /presteze cel puțin 50% din volumul total al producției /serviciilor membrilor grupului, pe o perioada de cel puțin 3 ani de la darea în exploatare a obiectului investiției finanțate.
 7. Administratorul are experiența managerială și de administrare a afacerii min. 1 an(conform CV).

Nu sunt eligibili pentru finanțarea entități care:

 1. sunt înregistrate în orașele Chișinău și Bălți
 2. sunt în proces de insolvabilitate, faliment, reorganizare sau orice alte procese juridice similare;
 3. au datorii privind impozitele și taxele către bugetului public de stat;
 4. sunt societăți mixte cu investiții străine;

  Valoarea grantului

Suma maximă a grantului va fi de, echivalentul în lei a max. 25.000 USD și va constitui maxim 40% din valoarea investiției. Beneficiarul (solicitantul de grant) va contribui cu minim 60% din valoarea investiției, exprimată în mijloace bănești (surse proprii  sau credite).

Atunci când valoarea investiției va depăși suma grantului și a contribuției proprii, investițiile pot fi susținute paralel prin finanțarea din linii de credit și facilități de garantare existente pentru ÎMM-uri.

 Investiții eligibile

Proiectul va finanța:

 1. investițiile direct legate de activitatea grupului de producători/ cooperativei de producători din Lanțul Valoric susținut de UCIP IFAD, a cărui membru este solicitantul.
 2. investițiile pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare/colectare/stocare sau a altor unități, care vor duce la dezvoltarea Lanțului Valoric susținut în cadrul PRR și vor aduce o valoare adăugată produselor;
 3. echipamentele și utilajele necesare pentru crearea sau modernizarea centrelor de procesare /colectare /stocare, cum ar fi: unitățile de colectare /procesare /uscare /spălare /sortare /calibrare /ambalare /etichetare, unele echipamente frigorifice (echipamente de răcire profundă, compresoare), echipamentele de inspecție a calității produselor, etc.
 4. toate bunurile procurate ce fac obiect al investiției finanțate vor fi noi, procurate de la furnizori/companii specializate și însoțite de documente justificative ce demonstrează procurarea acestora.

Grantul nu poate fi folosit în următoarele scopuri:

 1. pentru procurarea echipamentelor/ utilajelor de mâna a doua;
 2. pentru plata de orice taxe sau impozite, asigurări, servicii;
 3. procurarea sau arenda pământului și a imobilului existent de producere/păstrare;
 4. completarea capitalului circulant;
 5. plata TVA;
 6. achitarea serviciilor aferente investiției;
 7. cheltuieli de transport, montare, asigurare etc.

Procedura de aplicare:

IMPORTANT: Cererile de finanțare vor fi depuse pre-investiție.

 1. Grupul de producători va analiza și identifica în comun investiția pentru care se va solicita finanțare.
 2. 2. Grupul de producători va identifica și desemna Membru lider, care, din numele grupului, va depune cerere de participare la concursul de granturi și de a dezvolta investiția, în beneficiul membrilor.
 3. Membrii grupului și Membru lider a grupului de producători vor semna un contract de asociere (contract de societate civilă ), cu excepția cooperativelor.
 4. Membrul lider al grupului desemnat de membrii grupului (solicitantul de grant), va depune direct la biroul UCIP IFAD cererea de finanțare, la care vor fi anexate următoarele documente:
 • Cererea de finanțare (conform modelului stabilit), semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii solicitante de grant.
 • Scrisoare de confirmare emisă de asociația de profil, care atestă calitatea solicitantului de grant și a persoanelor asociate ca membri ai asociației de profil, și recomandă Cererea in cauză pentru a fi admisă la concurs;
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii sau în cazul Gospodăriei Țărănești – declarația de constituire.
 • Copia Procesului verbal privind decizia de desemnare a Membrului lider de producători pentru participare la concurs;
 • Copia Contractului de societate civilă (în conformitate cu art. 1926 din Codul civil), cu excepția cooperativelor, semnat cu minimum 5 persoane fizice sau juridice, membri ai grupului de producători;
 • CV administratorului, Membrului Lider, unde este menționată experiența managerială și de administrare a afacerii.
 • Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar, conform modelului prezentat.

UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente după necesitate.

IMPORTANT: Nu vor fi acceptate pentru evaluare cererile care nu sunt depuse conform cerințelor sau nu vor conține toate documentele solicitate și/sau nu au fost prezentate în termenul stabilit.

Procedura și metoda de evaluare a cererilor de finanțare

 • Cererile vor fi grupate și evaluate separat pe fiecare lanț valoric și vor trece printr-un proces de selecție/evaluare în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

 • La etapa de Pre-calificare, Comisia de Evaluare a Cererilor de Finanțare (CECF), numită în cadrul UCIP IFAD, va verifica dacă cererile sunt complete și corespund cerințelor de calificare.
 • Solicitanții care au prezentat cererile de finanțare completate corect și care corespund cerințelor de calificare, vor fi vizitați de membrii CECF în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii proiectului investițional propus pentru finanțare condițiilor stabilite.
 • În baza analizei cererii în oficiu și urmare vizitelor în teren, CECF va evalua corespunderea cererilor criteriilor și stabilite, și va definitiva lista solicitanților admiși pentru evaluare la etapa de calificare.
 • Solicitanții de finanțare care vor fi admiși pentru evaluare la etapa de Calificare, vor prezenta suplimentar UCIP IFAD următoarele documente:
 1. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (sau în cazul GȚ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești) care conține date privind, numele și prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor/membrilor, cota de participare, obiectul principal de activitate etc., cu o vechime nu mai mare de o lună;
 2. Planul de afaceri pentru investiția la care se solicită grantul;
 3. 3 oferte comerciale de echipamente ce fac obiectul investiției eligibile, furnizate de 3 furnizori diferiți, care să reflecte specificații tehnice si caracteristici tehnice comparabile (va servi dovadă de evaluare a ofertelor de piață);
 4. copia autentificată a contractului de vânzare-cumpărare a echipamentelor ce constituie obiectul investiției eligibile pentru finanțare (selectată din cele 3 oferte);
 5. copia autentificată a actului juridic dobânditor al dreptului de proprietate ), care confirmă proprietatea asupra terenului /clădirii pe/în care se intenționează a fi efectuată investiția, după caz;
 6. certificatul care confirmă lipsa restanțelor față de bugetul public național, eliberat de serviciul fiscal de stat, nu mai vechi de una (1) lună;
 7. copia autentificată a rapoartelor financiare (bilanțul și situația financiară) pentru ultimul an fiscal – în cazul persoanelor juridice, sau darea de seamă unificată – în cazul gospodăriilor țărănești, ambele avizate de organele abilitate;
 8. angajamentul solicitantului privind asigurarea contribuției proprii (conform modelului prezentat);
 9. declarația pe propria răspundere privind legitimitatea/veridicitatea datelor și documentelor prezentate.
 • În cazul în care lipsesc careva documente sau dacă se consideră necesar de prezentat documente suplimentare (fie la etapa de pre-calificare sau etapa de calificare), UCIP IFAD va notifica solicitantul care în termen de maxim 10 zile calendaristice din data notificării va completa sau elimina deficiențele;
 • Nu vor fi acceptate pentru evaluarea finală cererile care nu sunt depuse conform cerințelor sau nu vor conține toate documentele solicitate și nu au fost completate în termenul stabilit.

(6) În baza documentelor prezentate, Comitetul de Selectare și Aprobare a Granturilor (CSAG) va evalua cererile conform Sistemului de Calificare (separat pe produs al lanțului valoric). Toți aplicanții vor fi anunțați oficial despre scorurile primite în termen de 10 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare a zilei de întrunire a CSAG.

Vor fi aprobate pentru finanțate cererile care au acumulat cel mai mare scor, clasificate în ordine descrescătoare, până la valorificarea completă a sumei prevăzute în planul de lucru și bugetul anual.

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune la biroul UCIP IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304.

Termenul limită de depunere a cererilor: 11 septembrie 2020, ora 16:00.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md

 

MADRM a lansat un nou concurs pentru finanțarea a noi proiecte de dezvoltare regională

 

10 august 2020, Chișinău – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a lansat un nou concurs pentru proiecte de dezvoltare regională, ce vor fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), în perioada 2021-2023. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Secretarul de Stat responsabil de politicile în domeniul dezvoltării regionale și rurale, Dorin Andros, a vorbit despre condițiile de eligibilitate, domeniile de finanțare și perioada depunerii dosarelor.

 

„Eligibili pentru finanțare sunt autoritățile publice locale de nivelul I și II, instituțiile naționale de drept public și privat (ministerele, agențiile, organizațiile non-guvernamentale). Concursul are scopul de a stimula inițiativele ce contribuie la implementarea politicii de dezvoltare regională și este orientat pentru realizarea a trei priorități: competitivitate economică; dezvoltare urbană și infrastructură regională. Valoarea minimă a proiectelor eligibile este de 5 milioane de lei, iar valoarea maximă până la 50 mln de lei. Bugetul total estimat pentru realizarea proiectelor constituie circa 660 mln de lei. Concursul se desfășoară în perioada 10 august 2020 – 1 martie 2021.  Beneficiarii eligibili pot depune notele conceptuale de proiecte în termen de 45 de zile calendaristice din data lansării oficiale a concursului, iar cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 120 de zile calendaristice de la data publicării oficiale a listelor Notelor Conceptuale selectate de către comisiile create pe lângă Agențiile de Dezvoltare Regională”, a menționat Secretarul de Stat, Dorin Andros, în conferința de presă.

 

Potrivit oficialului un aspect nou al concursului este organizarea acestuia în două apeluri: în cadrul apelului competitiv vor fi selectate proiectele în baza criteriilor generale de eligibilitate și a unui punctaj maxim, iar în cadrul apelului pe listă vor fi selectate proiectele prioritare de dezvoltare regională, ce vor contribui la  dezvoltarea social-economică a regiunilor.

 

Totodată, în perioada următoare MADRM împreună cu Agențiile de Dezvoltare Regională, vor desfășura o campanie de informare cu referire la modul de aplicare la concurs, condițiile de eligibilitate, perioada de depunere a notelor conceptuale, etc.

 

Notă: În baza deciziei Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale,  din 10 august 2020,  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dă startul unui nou Concurs pentru aplicarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională, pentru a fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Acest concurs este al IV-lea la număr.

 

APEL II: Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2021 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII)

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
 • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare(pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Detalii Beneficiarii și criteriile de eligibilitate.

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. a)     Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 2. b)     Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;
 3. c)      Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
 4. d)     Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;
 5. e)     Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 6. f)       Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2019, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).
 7. g)     Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 1. a)     Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de care vor beneficia mai puțin de 4 agenți economice;
 2. b)     Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;
 3. c)      Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 4. d)     Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;
 5. e)     Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 6. f)       Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;
 7. g)     Cererea depusă de APL și Grup-client  care include cel puțin un agent economic  care a beneficiat anterior de grant UCIP IFAD pentru același tip de infrastructura (se referă la tipurile de infrastructură: 1. Segmente de drum și pod; 2. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare) va fi considerat neeligibilă;
 8. h)     Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici;
 9. i)       Cererea este depusă de Grup-client și APL care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură publică rurală din sursele programelor IFAD.
 10. j)       Obiectul de infrastructură de tipul: Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare, care:

– nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor.

– vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creşterea peştelui).

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de APL în colaborare cu grupul-client către UCIP IFAD. Pentru obținerea suportului financiar grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I.

Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.

Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea suportului financiar de construcție a obiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.

Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură publică rurală și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.

Va completa Formularul de aplicare  pentru IFAD VII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vedeți Modelele de documente) şi le va depune la UCIP IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V.

Grupul-client Cererea de finanțare a căruia a fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta la UCIP IFAD suplimentar:

–          Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP IFAD va acorda asistența financiară necesară);

–          Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente referitoare la obiectul de infrastructură (doar dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);

–          Alte documente suplimentare solicitate de UCIP IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condițiile de finanțare şi evaluare

Condiţiile de finanţare

 1. a)    Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la balanța Primăriei
 2. b)    Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani
 3. c)    Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în valoare bănească în mărime stabilită în funcție de tipul infrastructurii:
 4. Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
 5. a)       cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
 6. b)      cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU IFAD;
 7. c)       cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală estimată a investiț

Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată(cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de UCIP IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare.

 1. Segmente de drum și pod
 • cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).
 1. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare
 • cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a Cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură publică rurală.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, mun. Chișinău până la data de 24 septembrie 2020.

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la tel: 022 22 30 75.

 

Proiectul USAID/APM acordă granturi pentru implementarea planurilor de marketing pentru mierea moldovenească orientate spre crearea valorii și diversificarea canalelor de distribuţie

Data lansării: 5 august 2020

Data încheierii: 9 septembrie 2020

Data atelierului informativ: 12 august 2020, orele 10:00, prin intermediul platformei ZOOM. Pentru înregistrare la atelierul informativ accesați următorul link: https://us02web.zoom.us/j/86770315993

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (USAID/APM) acordă granturi pentru implementarea planurilor de marketing a mierii moldovenești la export și pe piața locală, care vor aborda în mod integrat constrângerile din cadrul organizației solicitante, precum infrastructura de producere, abilitățile personalului, sistemele de management și instrumentele de comunicare de marketing. Activitățile vor facilita conformarea cu cerințele specifice ale cumpărătorilor clar identificați și vor contribui la creșterea volumului și valorii vânzărilor de miere.

Activități care vor fi finanțate în cadrul acestui apel, dar care nu se limitează la ele, sunt:

 • Investiții în alinierea produsului la cerințele cumpărătorului:o

Implementarea soluțiilor tehnologice inovative de procesare a mierii care ar permite păstrarea calității sale;o

Procurarea de linii și echipamente specializate pentru ambalarea mierii conform specificațiilor cumpărătorilor, precum borcane mici de sticlă, dispensere și miere porționată;o

Investiții în certificarea ecologică a apicultorilor și unităților de procesare;·

Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing:o

Efectuarea cercetărilor de piață și organizarea misiunilor de afaceri, inclusiv pentru a identifica modele de afaceri pe canelele noi de vânzări, precum comerțul electronic național și internațional; o

Elaborarea materialelor de promovare, precum broșuri, spoturi promoționale, tuturi virtuale etc.;o   Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale;·

Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum promovarea în magazinele fizice și online;o

Investiții în resurse umane:o

Instruirea personalului-cheie responsabil de activitatea de export;o

Angajarea unor reprezentanți comerciali (sales agent) sau alte forme de prezență activă în piață.

Solicitările de granturi pot fi depuse de consolidatori, procesatori, exportatorii de miere și organizațiile lor (precum asociații și grupuri de producători). Proiectul USAID/APM anticipează acordarea de 3-4 granturi în valoarea totală de 1,700,000 MDL în cadrul acestei activități, în care beneficiarii selectați vor primi sume individuale între 300,000 MDL și 700,000 MDL. Pentru a demonstra angajamentul față de activitate, este necesară o contribuție din partea solicitantului.

Solicitanții interesați au posibilitatea să adreseze întrebări referitor la această solicitare expediind întrebările până la 8 septembrie 2020 la adresa: grants@moldovaagro.com.

Pentru pachetul complet al aplicației  și verificarea întrebărilor/răspunsurilor accesați Google Drive:  https://drive.google.com/drive/folders/1tf67BY-UCMObsNUVzAoLK03Olh–3k7Q?usp=sharing

 

Concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere MĂ IMPLIC

Proiectul de implicare civică în guvernarea locală „MĂ IMPLIC” anunță concurs de selectare a APL-urilor/grupuri de APL-uri partenere.

Proiectul va sprijini autoritățile publice locale din 30 localități/grupuri de localități pentru a organiza furnizarea de servicii de gospodărire comunală într-un mod participativ, eficient, incluziv și durabil. Proiectul încurajează abordări inovatoare de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală, cooperare între localități și APL-uri și acțiuni ce vor asigura o mai bună gestiune și administrare a serviciilor de gospodărie comunală. Locuitorii vor fi, de asemenea, implicați în luarea deciziilor la nivel local și în monitorizarea furnizării serviciilor în localitățile partenere.

APL-urile partenere selectate vor beneficia de asistență tehnică, pentru elaborarea Planurilor de îmbunătățire serviciilor de gospodărire comunală (cu implicarea APL) și a Planurilor de exploatare și întreținere a serviciilor de gospodărire comunală (cu implicarea Prestatorilor de servicii de gospodărie comunală) și de suport  în  implementarea planurilor și valorificarea finanțării nerambursabile (granturi de până la 65,000 CHF) și  contribuției locale (de minim 20% din valoare grantului).

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi considerați eligibili, aplicanții trebuie să întrunească următoarele criterii:

 • APL/grupuri de APL uri de nivel întâi, reprezentând sate și/sau comune din Republica Moldova[1]; aplicațiile grupurilor de APL-uri (în parteneriat) sunt încurajate;
 • Numărul minim de locuitori va constitui 1500 (conform datelor oficiale la data de 01.01.2020). Localitățile rurale cu o populație mai mică de 1500 locuitori vor fi considerate eligibile doar dacă aplică în parteneriat cu localitățile rurale vecine, iar populația totală a grupului de APL-uri va depăși 2500 locuitori;
 • Interes și disponibilitate de a parcurge procesele participative de elaborare a Planurilor de îmbunătățire a serviciilor de gospodărire comunală și a Planurilor de exploatare și întreținere;
 • Angajamentul de mobilizare a contribuției APL și a locuitorilor (de minimum 20% din valoarea grantului) necesară pentru cofinanțarea îmbunătățirii serviciilor de gospodărire comunală;
 • Formularul de aplicare completat și depus până la 4 septembrie 2020.

Dosarul de aplicare va include:

 1. Formularul completat
 2. Declarația aplicatului (semnata și scanata)

 Data limită de depunere a dosarului

Formularele vor fi expediate prin email la adresa concurs@ma-implic.md până la data de 4 septembrie 2020, ora 17:00. Formularele depuse după data limită vor fi descalificate și nu vor fi considerate/evaluate.

Informații suplimentare

 Informații suplimentare pot fi obținute în cadrul sesiunilor de orientare, conform orarului.

Proiectul „MĂ IMPLIC” este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Skat Consulting în perioada 2019-2023.

Scopul proiectului „MĂ IMPLIC” este de a contribui dezvoltarea comunităților rurale din Republica Moldova prin îmbunătățirea serviciilor publice de gospodărire comunală[2] cu participarea activă a cetățenilor.

[1]  Proiectul nu vizează localitățile din regiunea Transnistreană

[2] Servicii de gospodărire comunală – serviciul de alimentare cu apă, servicii de sanitație (canalizare și epurare a apelor uzate), managementul deșeurilor solide, amenajarea teritoriului și gestionarea spațiilor verzi de interes local, si alte servicii de gospodărire organizate la nivel local.

Program de granturi pentru Cultură, Mass Media, Educație, Spiritualitate și Societate Civilă

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, denumit în continuare DRRM, sprijină cetățenii din Republica Moldova prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal. Finanţările nerambursabile se acordă pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare şi se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte) încheiate cu solicitanţii ce au întrunit condiţiile cumulative prevăzute de Ghid.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi deschisă permanent începând cu data de 27 martie 2020. Pentru proiectele derulate în anul 2020, cererile de finanțare se transmit cel târziu până la data de 10 noiembrie 2020.

PROGRAMELE DE FINANŢARE ALE DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAȚIA CU REPUBLICA MOLDOVA

 1. Cultură -„Constantin Brâncuşi”- păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice românești din Republica Moldova, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi Republica Moldova.
 2. Mass-media -„Mihai Eminescu”– păstrarea şi afirmarea identităţii culturale românești a cetățenilor din Republica Moldova, promovarea României şi a valorilor româneşti în Republica Moldova, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din Republica Moldova.

III. Educaţie -„Nicolae Iorga”– păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a cetățenilor din Republica Moldova şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în Republica Moldova.

 1. Spiritualitate şi tradiţie -„Andrei Şaguna”– păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase românești din Republica Moldova.
 2. Societatea civilă – „Dimitrie Gusti”- sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în Republica Moldova. Domeniile prioritare în anul 2020 sunt Educație, Cultură și Mass Media. Sunt încurajate proiectele derulate în parteneriat (ONG-uri, grupuri de acțiune locală, instituții locale, etc.)

ELIGIBILITATE

Eligibilitatea solicitantului

Pot obține finanţare nerambursabilă:

 • asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale din țară și din afara frontierelor României;
 • persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din țară și din afara frontierelor Românie care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.

Nu pot beneficia de finanțare nerambursabilă acordată de DRRM, solicitanții aflați în una dintre situațiile de mai jos:

 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, activități împotriva statului român, a intereselor acestuia și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • desfășoară sau au desfășurat, sub orice formă, acțiuni de defăimare la adresa statului român, a românilor și/sau împotriva comunităților românești din afara frontierelor României;
 • nu respectă prevederile Codului deontologic al jurnalistului, elaborat de Convenția Organizațiilor de Media;
 • se află în incapacitate de plată;
 • au plăţi sau conturi blocate în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • nu și-au îndeplinit obligaţiile din contractele de finanţare anterioare și au fost declarați neeligibili de către finanțator;
 • au prezentat declaraţii false cu privire la situaţia economică;
 • fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, nu pot obține finanțare nerambursabilă persoanele fizice neautorizate.

Eligibilitatea proiectului:

Pentru a fi eligibil, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să aibă legătură cu activitățile/acțiunile prevăzute în statutul sau obiectul de activitate al solicitantului;
 • implementarea proiectului să nu genereze un conflict de interese, așa cum este definit de Glosarul de termeni (Anexa nr. 12);
 • să nu urmărească obţinerea de profit, cu excepția publicaţiilor, posturilor de televiziune, posturilor de radio, editurilor, studiourilor de producţie, care desfășoară programe, proiecte sau acţiuni pentru cetățenii din Republica Moldova.

Descarcati Ghidul de Finantare pentru mai multe detalii

Documentar 2020 DRRM

Documentele în format word necesare pentru solicitarea de finantare (anexe extrase din documentar):

 

Elveția lansează Programul de granturi mici 2019-2022

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC lansează Programul de granturi mici pentru anii 2019-2022 întru susținerea proiectelor inovative în domeniile prioritare pentru relațiile dintre Elveția și Republica Moldova.

În cadrul Programului de granturi mici, finanțarea este acordată în bază de concurs de proiecte. Sunt eligibile organizațiile înregistrate in Republica Moldova. În cadrul acestui program, nu sunt stabilite termene limită de aplicare. Conceptele de proiect vor fi expediate la adresa: chisinau@eda.admin.ch

Pentru informații despre prioritățile programului și procedurile de aplicare, vedeți mai jos Ghidul de aplicare.

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare SDC este o agenție de cooperare internațională din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Elveției. SDC este responsabilă pentru coordonarea asistenței tehnice și a ajutorului umanitar acordate de Confederația Elvețiană. În Republica Moldova, SDC este reprezentată de Biroul de cooperare al Elveției care este și Reprezentanța Ambasadei Elveției în Republica Moldova.

https://www.facebook.com/SwissCooperationMoldova

www.swiss-cooperation.admin.ch/moldova

Application Guidelines 2019 RO

Application Guidelines 2019 RU

Application Guidelines 2019 EN

https://www.civic.md/grants/46800-elvetia-lanseaza-programul-de-granturi-mici-2019-2022.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.MD+DailyAlert%21%29

 PROGRAMUL RURAL DE REZILIENŢĂ ECONOMICO-CLIMATICĂ INCLUZIVĂ (IFAD VI) – INFRASTRUCTURĂ

Tip finanţare: Granturi / Subvenţii

Scopul finanţării: Granturi parţiale pentru dezvoltarea infrastructurii publice rurale de rezilienţă rurală şi creştere economică

Beneficiari eligibili: grupuri de ÎMM rurale care practică activităţi agricole, asociaţii, cooperative şi alte organizaţii de producători agricoli

Investiţii eligibile: Construcţia/ reparaţia segmentelor de drum și poduri care sporesc accesul beneficiarilor la zonele de producere, procesare și comercializare a produselor agricole; Construcţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi pentru irigare, pentru dezvoltarea activităților de antreprenoriat în domeniul  agroalimentar; Construcţia infrastructurii de piaţă agricolă.

Suma grantului: maxim 200 000 dolari SUA. Contribuția beneficiarilor trebuie să fie de cel puţin 15%.

Disponibil prin: UCIP-IFAD

Informaţii suplimentare: UCIP-IFAD

Chișinău, Moldova, Bd. Ștefan cel Mare 162, of. 1301-1305

Tel/Fax: + 373 22 21 00 56/ 22 50 46/ 21 05 42  – dl. Victor Rosca

www.ifad.md

Finanțator: Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD)

Expiră la data: 10/30/2020

Bugetul Total – USD: 3,8 mln

Etapa de dezvoltare a afacerii: extinderea afacerii